Publicerad 16 februari 2023

Stöd och utbildningsmaterial för handledare

Involvera och engagera medarbetare i verksamhetsutvecklingen genom att öka kompetensen. Ta del av tips, material och goda exempel från andra kommuner.

Ny teknik innebär nya arbetssätt för medarbetare. Genom att öka förståelsen och kunskapen om digitalisering kan medarbetare känna sig tryggare inför de nya arbetssätten med välfärdstekniken. Det ger även medarbetarna förutsättningar att enklare föreslå välfärdsteknik som kan tillgodose de enskildas behov av trygghet, självständighet och delaktighet i sin egen hälsa.
För att implementering av välfärdsteknik ska lyckas bör alla medarbetare ha kunskap om de nationella och lokala utmaningarna med framtidens omsorg och varför teknik är en del av lösningen. Här behöver informationen vara extra tydlig att välfärdsteknik är ett sätt att komplettera kommande arbetskraftsgap, inte att ersätta de få händer som finns idag. Medarbetarna behöver även växla perspektiv och förstå vilken betydelse denna utveckling och förändring har för enskilda, anhöriga och verksamheten.

”Learning by doing”

Med stöd i förändringsteori och erfarenheter från praktiken har Kompetenscenter tagit fram en modell för utbildningsaktiviteter som ökar medarbetares kunskap om välfärdsteknik.
Modellen utgår från den enklaste inlärningsmetoden för medarbetare vilket är att få “klämma och känna” på teknik. Med det menas att få se, testa och reflektera över olika digitala tjänster i praktiken. Parallellt med aktiviteter som ökar medarbetares kunskap om teknik behöver utbildningsinsatser om nya eller förändrade omsorgstjänster och arbetssätt att genomföras.

Baskunskap för alla

För att öka baskunskapen om välfärdsteknik bör samtliga medarbetare som arbetar nära brukare få testa sådan teknik som vanligen ligger till grund för digitala omsorgstjänster.
Kompetenscenter välfärdsteknik har utifrån samlade erfarenheter och omvärldsspaning både tagit fram presentationsmaterial som kan användas på arbetsplatsträffar samt utbildningsmaterial för en enkel introduktion till välfärdsteknik. Utbildningsmaterialet innehåller handledarstöd och exempel på aktivitet för medarbetare att pröva på artificiell intelligens, digital assistent och virtuell verklighet. Genom att få klicka, testa och reflektera över dessa kan deras digitala intuition och förståelse utvecklas.

Presentation välfärdsteknik med anteckningar (PPT) Powerpoint, 4 MB.

Övningar: Testa och reflektera steg 1 (PDF) Pdf, 255 kB.

Handledarstöd: Testa och reflektera steg 1 (PDF) Pdf, 396 kB.

För att förankra den generella baskunskapen behöver det kopplas till kommunens utbud av digitala tjänster. Testa och reflektera steg 2 handlar därför om att få klämma och känna den välfärdsteknik som erbjuds i verksamheten. Produkterna kan paketeras i ryggsäckar eller lådor som delas mellan olika verksamheter. Syftet med steget är att informera, inspirera och öka medarbetarnas förmåga att se teknikens möjligheter. Nedan finns två olika handledarstöd beroende på om målet är att öka kunskapen om befintligt teknikutbud eller kring sådan teknik som planeras, testas eller ska införas.

Handledarstöd: Testa och reflektera steg 2a (PDF) Pdf, 320 kB.

Handledarstöd: Testa och reflektera steg 2b (PDF) Pdf, 328 kB.

Fördjupning för alla

När en mättnad i baskunskap har uppnåtts och medarbetarna har goda kunskaper i syfte och begrepp bör nästa utbildningsinsats bidra till fördjupade kunskaper i sammanhanget. Det bör vara en serie aktiviteter som kombinerar teori och dialog om välfärdsteknik och nya arbetssätt. Syftet är att öka medarbetares förmåga att utförligt och nyanserat beskriva och motivera nya arbetssätt samt öka förmågan att använda tekniken på ett tryggt och säkert sätt.

Modellkommunernas tips är att med hjälp av de utbildningsmaterial som finns länkat längre ner på denna sida skapa era egna utbildningar. Använd lokala jämförelser och fallexempel för större effekt på budskapet.

Finns det en visningsmiljö är det bra att använda den i utbildningssyfte. Antingen bara för miljöbyte eller för praktiska inslag. Om kommunen inte har en visningsmiljö planera in ett studiebesök till en närliggande kommun som har en.

Fördjupning särskilda uppdrag

De medarbetare som har särskilda uppdrag i sammanhanget bör få möjlighet att utöka sina kunskaper ytterligare. Det finns flera yrkeshögskolor som erbjuder specialisering inom bla. Välfärdsteknik och e-hälsa. Under året erbjuds vanligtvis en rad mässor i e-hälsa och välfärdsteknik. Där kan till exempel förändringsledare, utvecklare eller digitaliseringscoacher få ökad kunskap om marknadsutbudet, hitta nätverk och inspireras.

Tydliga förutsättningar för lyckad utbildning

Det krävs förutsättningar för att en utbildningsinsats ska lyckas.

Kartlägg målgruppen: uppskatta medarbetarnas nuvarande kunskapsnivå genom ett enkelt möte, en enkät eller självskattning på annat sätt. Gör skattningen på enhets- eller gruppnivå för att kunna anpassa utbildningen. Klargör gruppens förkunskaper, kunskapsnivå, vilka behov de har (utifrån deras uppfattning) och hur de skulle vilja lära sig.

Avsätt tid: medarbetarna måste få tid att lära sig nya kunskaper. En timme på ett APT kan vara perfekt för vissa grupper. För andra kanske man behöver frigöra två timmar en annan dag. Det viktiga är att inte glömma att kompetenshöjande insatser behöver ske löpande för att få effekt.

Tydliga direktiv: en del förändringar och därtill utbildningar kan kräva mer beslutsamhet från ledningen om så behövs. Det kan göras genom att exempelvis sätta ett slutdatum för när alla ska ha genomfört den eller markera utbildningen som obligatorisk.

Var kreativ: genomgång av innehåll utifrån ett bildspel bör kombineras med gruppaktiviteter. Till exempel bikupor med fallbeskrivningar för diskussion eller rollspel för reflektioner. Anpassa språket, blanda arbetsgrupper för kunskapsutbyte, använd utbildningsambassadörer och gör det till en rolig aktivitet.

Uppföljning: följ upp både innehållet, upplägget och vad medarbetarna fått mest nytta av i sin vardag.

Utbildningsmaterial

Om digitalisering

GO-DigIT var ett ESF-finansierat projekt som syftade till att rusta medarbetare och ledare i en allt mer digitaliserad arbetsmiljö. Projektet, som pågick i mars 2019 till augusti 2021, syftade även till att höja personalens digitala kompetens inom sektorerna: äldreomsorg, hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg samt funktionshinder i Göteborgs Stad. Deras utbildningsmaterial finns nu publicerad på dela digitalt.

Utbildningsmaterial om digitalisering i olika sektorer

Utbildningsmaterial om administrativa digitala verktyg

Om välfärdsteknik och digitala tjänster

Digga Halland var ett tre-årigt samverkansprojekt mellan Högskolan i Halmstad, Region Halland och de halländska kommunerna. Deras utbildningsmaterial i åtta steg börjar med introduktion till digitalisering och vad det innebär för vård och omsorg. Därefter får medarbetare kunskap om digital teknik för hälsa, vård och omsorg, digitala mötet, etiska och juridiska utmaningar, förändringsprocesser och framtiden. På webbsidan finns exempelvis en särskild guide för hur utbildningen med fördel kan användas i grupp, specifik utbildning med fokus på digitala möten och vett och etikett.

Digga Halland - Högskolan i Halmstad

Studiecirkel om välfärdsteknik

AllAgeHub är ett initiativ av tretton kommuner i Göteborgsregionen med Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, som projektägare. Bland deras aktiviteter finns material för en studiecirkel om välfärdsteknik. Den består av fyra Power Points för fyra tillfällen som introducerar till välfärdsteknik, hjälpmedel, konkreta exempel och frågor. Denna är utformad för invånare, men vi ser att de kan funka med vissa anpassningar som underlag till dialog för medarbetare.

Publicerat material, AllAgeHub

Utbildning för digitaliseringscoacher

Post- och Telestyrelsen (PTS) har tillsammans med Digitalidag tagit fram en kostnadsfri utbildning i 4 delar för den som vill bli en digital coach. Genom filmer och frågor förväntas deltagaren få kunskap om motivation, tillgång, färdigheter och användning. PTS har även tagit fram en guide för att guide digitala nybörjare oavsett ålder. Den ger goda tips och råd för hur man kan stödja andra.

Utbildning digital coach, PTS

Guider för att guida andra, PTS

Utbildning för chefer, ledare och utvecklare

Katarina Gidlund, professor i informatonssystem och –teknologi, ger konkreta råd till förändringsledare.

Att leda förändring, Jobba digifysisk

Till förtroendevalda och ledning som arbetar med digitalisering finns mycket kunskapsmaterial att hitta hos SKR.

Digital kompetens för ledare, SKR

Socialstyrelsen har tagit fram en webbutbildning om e-hälsa och välfärdsteknik som vänder sig till politiker, beslutsfattare, verksamhetsutvecklare och IT-personal inom omsorgen.

Välfärdsteknik - Socialstyrelsen

För beslutsfattare som har behov av ökad kunskap om medarbetares erfarenheter av digitalisering i välfärden, kan SKRs enkätundersökning från 2021 vara ett stöd.

Digitalisering i välfärden, medarbetarnas attityder och erfarenheter, SKR

Utbildning för personal och brukare i användning av digital teknik

Många funktioner i samhället kräver att medborgare kan använda dator, surfplatta eller mobiltelefon. Att betala räkningar, söka efter information, kontakta läkaren eller köpa bussbiljett via mobilen kan vara svårt. Därför har Uppsala kommun i samarbete med Post-och telestyrelsen tagit fram kurser med fokus på att använda digital teknik. Kurserna finns som Powerpoint, PDF, syntolkad eller på YouTube. Några guider är tänkta att vara ett samtalsstöd om det specifika ämnet.

Funk-IT lyftets kurser för användning av digital teknik

Exempel från modellkommuner välfärdsteknik

För den som vill läsa mer om kommuners visningsmiljöer och liknande

Kalmars Digitala visningsmiljöer för äldre i behov av välfärdsteknik, SKR

Karlstad Varför vill man ha en Upplevelseverkstad?, SKR

Stödet - visnings- och utbildningsmiljö för välfärdsteknik, Eskilstuna kommun

Lärcentra, lärmiljö med teknikens möjligheter, Skellefteå kommun

Skaraborgs Hälsoteknikcentrum, Högskolan Skövde

Vardagstanken Visningsmiljö för kognitivt vardagsstöd, Skövde kommun

Informationsansvarig

  • Eva Sahlén
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.