Publicerad 18 november 2022

Nyttorealisering välfärdsteknik

Trots att kommuner är väl medvetna om att välfärdsteknik kan bidra till trygghet, självständighet och effektivitet är det svårt att avgöra om de nya arbetssätten och investeringarna ger den förväntade nyttan. Ett strukturerat arbete med nyttorealisering kan stötta förändringsarbetet och öka möjligheten att nå nyttor vid införandet av välfärdsteknik.

Nyttorealisering handlar om att identifiera, specificera, planera, realisera och följa upp nyttor. Genom att utgå ifrån dessa steg blir arbetet med nyttorealisering strukturerat och formaliserat. De olika stegen kan ses som ett flöde, men arbetet kan även ske i små steg och i cykler.

Nyttorealisering kan tillämpas i såväl löpande verksamhet som vid förändringsarbete och skapas när människor utför tjänster och arbetsprocesser på nya sätt. För att nyttan ska realiseras måste ansvar och nödvändiga åtgärder inkluderas i ordinarie budget- och verksamhetsplanering. Dessutom ska nyttorna följas upp enligt kommunens styr- och uppföljningsmodell.

Varför ska kommuner arbeta med nyttorealisering?

Innan beslut om att införa en digital teknik, ta reda på förväntade nyttor och sammanställ dessa i en nyttokalkyl. Kalkylen är ett stöd i prioriteringen av valet av välfärdsteknik och säkerställer att den föreslagna förändringen driver mot verksamhetens mål. Men nyttokalkylen utgör endast en liten del i nyttorealiseringsprocessen.

Om kommunen inte är redo att gripa sig an hela nyttorealiseringskonceptet är det bra att istället börja med nyttokalkylerna för att komma igång. Använd exempelvis Ineras modell för nyttokalkyler i nio steg.

Modell för nyttokalkylering, Inera

Systematiskt nyttoarbete

Ett första steg mot att arbeta systematiskt med nyttorealisering är att höja kompetensen på området och stärka förmågan att driva digital verksamhetsutveckling. Inom ramen för det nationella nätverket för nyttorealisering så har en vägledning för nyttorealisering tagits fram. Denna vägledning utgör ett ramverk och en verktygslåda för organisationer att utgå från vid införande eller vidareutveckling av sitt nyttorealiseringsarbete.

Vägledning i nyttorealisering, DIGG

Termer och begrepp

Nytta: En mätbar förändring som uppfattas positivt av en eller flera målgrupper och som bidrar till verksamhetens mål.

Nyttoanalys/-kalkyl: En del i beslutsunderlaget inför beslut om införande. I en nyttoanalys och - kalkyl ingår att identifiera och beskriva nyttor, planera för mätning av nuläget och uppföljning av utfallet.

Nyttorealisering: Ett aktivt och systematiskt lednings- och styrningskoncept som syftar till att säkerställa och optimera nyttan med den tänkta förändringen. Nyttorealisering knyter ihop verksamhetsstyrning och verksamhetsutveckling.

Finansiell nytta: Värderas och kan hämtas hem i pengar. Kan vara både minskade kostnader och ökade intäkter.

Omfördelningsnytta: Nytta i form av frigjorda resurser som kan fördelas om till någonting annat. Nyttan kan värderas i pengar.

Kvalitetsnytta: Värderas sällan i pengar och är därmed svårare att värdera och mäta. Exempel på kvalitetsnytta är brukares ökade trygghet och välbefinnande, minskad orosmedicinering, färre fallolyckor.

Vägledningar och verktyg

Kurs i nyttorealisering

Webbkursen tar cirka 15 minuter att genomföra och kräver inga förkunskaper.​ I kursen får du information om ämnet, tillfälle att reflektera och svara på frågor kring moment i kurserna.​ När du gått igenom en kurs kan du skriva ut, spara eller e-posta en sammanställning av de svar du lämnat för eget bruk.​

Webbkurs om digitalisering

Vägledning för nyttorealisering DIGG

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG har vägledningar, mallar och exempel på olika verktyg samt information om ett nationellt nätverk för nyttorealisering.​

Vägledning för nyttorealisering, DIGG

Ineras modell för nyttokalkyl

En steg-för-steg-guide till att genomföra nyttokalkyler. Här finns även exempel på genomförda nyttokalkyler.

Praktisk steg-för-steg-guide nyttokalkyl, Inera

Digitaliseringssnurran

Post och Telestyrelsen, PTS har tagit fram digitaliseringssnurran. Det är ett verktyg som ger underlag för att bedöma möjliga effektiviseringsvinster vid införandet av ett urval av digitala tjänster inom en kommun​.

Digitaliseringssnurran, PTS

RISE fallstudier

Research Institutes of Sweden, RISE har tagit fram en samling fallstudier med nyttoeffekter och insikter från införande av digitala lösningar.

Fallstudier, RISE

Seminarium

Kompetenscenter välfärdsteknik har genomfört ett seminarium om vilka nyttor automatisering av processer kan ge för verksamheter inom äldreomsorgen. Seminarierna är inspelade under 2021-2022.

Se seminiariet Automatisering till vilken nytta?

Kungsbacka kommun presenterar effekthemtagningsmallen

Filmen presenterar och går igenom mallen för nyttokalkyl, som kallas för Effekthemtagningsmallen. Den är framtagen av Kungsbacka kommun och används för att beräkna och tydliggöra effekten och nyttan vid införandet av välfärdsteknik. Medverkar gör Damir Mahmutovic, Kungsbacka kommun och Elisabeth Bergström, SKR. Längd cirka 30 minuter.

Kungsbackas effekthemtagningsmall finns på Deladigitalt.

Deladigitalt.se

Hur mäter man nyttan med välfärdsteknik?

Inspirationsseminariet ger en inblick i olika typer av nyttor och metoder för att ta reda på och följa upp dem. Du får tips från några kommuner som på olika sätt analyserar och beräknar nyttor vid införande av välfärdsteknik. Från modellkommunerna medverkade David Johansson Skellefteå kommun, Maria Taserud och Per Söderberg från Karlstad kommun, Madeleine Alfinsson Borås Stad, Jonas Frantzich Olsson Lunds kommun. Övriga medverkande är Agneta Aldor från eHälsomyndigheten, Amanda Sundberg från Inera och Elisabeth Kjellin och Katarina Pihl från SKR. Längd 57 minuter.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Eva Sahlén
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.