Publicerad 23 december 2022

Förändringsledning välfärdsteknik

För att lyckas med den förändring som uppstår vid införandet av välfärdsteknik krävs ett strukturerat tillvägagångssätt. En vision som förklarar varför, en plan som förklarar hur och motivation hos intressenter som driver arbetet framåt.

Förändringsledning underlättar för en organisation att flytta från ett läge till ett nytt önskvärt läge och kan användas vid införande av ny teknik likväl som vid införande av nytt arbetssätt på grund av organisationsförändring.

Välfärdsteknik har under de senaste åren gjort brukare mer självständiga och underlättat personalens arbetssituation. Men även om produkterna i sig är bra så har bristen på förändringsledning hindrat utvecklingen.

Med stöd av forskning har ett antal steg identifieras som viktiga för att en förändring ska lyckas; vision, motivation, resurser, kompetens och plan.

De fem delarna

  1. Vision: Grunden för en vision utgår från behov där målgruppen varit delaktiga och arbetat fram visionen. Visionen ska tas fram i samarbete med alla berörda i organisationen och inte enbart av ledningsgruppen. Utan en vision skapas förvirring i organisationen.
  2. Motivation: Identifiera och förstå intressenternas olika motivation för att genomföra förändring i organisationen. Utan motivation begränsas förändring i organisationen.
  3. Kompetens: Om det saknas kompetens kopplat till förändringen resulterar det oftast i en oro och osäkerhet. Det skapar i sin tur en oro hos intressenterna som inte vet hur de ska ändra sitt beteende för att förändringen ska kunna genomföras. Om det saknas övergripande kompetens riskerar förändringen utebli på grund av säkerhetsbrister och juridiska frågetecken. Säkerställ rätt kompetenshöjande insatser och tillräckligt med tid för att genomföra dessa.
  4. Resurser: Resurs är tid såväl som pengar. Avsätt därför både pengar och tillräckligt med tid för att kunna genomföra en förändring. Resurserna behöver sedan organiseras för att skapa största möjliga nytta.
  5. Plan: Se till att medarbetare, brukare och anhöriga har tagit del av och förstått förändringsplanen. Det krävs aktivt arbete med att nå ut med planen för att den ska bli effektiv.

Vägledningar och verktyg

Förändringsledning – hur gör man?

En kostnadsfri webbutbildning som kopplar samman förändringsledning och välfärdsteknik. Här hittar du förutom konkreta exempel även mallar och tips. Den tar cirka 3 timmar att genomföra och målgruppen är verksamhetsutvecklare, enhetschefer och andra som är delaktiga i det operativa förändringsarbetet.

Förändringsledning- hur gör man onlineutbildning

Förändringsledning - motivation

Ett seminarium med fokus på föränringsledning och motivation hölls i november 2022. Medverkande: Viktor Forsberg från Kalmar kommun och Tobias Leverin från Grästorps kommun. Längd: drygt 1 timme.

Förändringsledning + Välfärdsteknik = SANT

En grupp på LinkedIn där medlemmarna delar med sig om sina erfarenheter av förändringsledning och välfärdsteknik inom äldreomsorgen.

Förändringsledning + välfärdsteknik, LinkedIn

Poddavsnitt

Lyssna på avsnitt tre av Podden om välfärdsteknik som handlar om förändringsledning.

Podden om välfärdsteknik avsnitt 3 – vad är förändringsledning?

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Eva Sahlén
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.