Publicerad 7 juli 2023

Digital delaktighet för seniorer

I ett land som Sverige där samhället till stora delar är digitaliserat och digitala verktyg och tjänster det normala, hamnar de som inte använder internet i ett utanförskap.

För de flesta svenskar är det uppkopplade, digitala livet en naturlig del av vardagen och nio av tio svenskar använder internet varje dag. Men en femtedel av pensionärerna använder inte internet alls och bland de äldsta är siffran ännu lägre. Även personer som använder internet riskerar att hamna i ett utanförskap om de exempelvis saknar kunskap om hur man använder samhällsviktiga digitala tjänster eller om de behöver hjälp för att använda tjänsterna. Utöver okunskap så är många oroliga för vad som kan hända på nätet.

Förutom att ökad kunskap ökar möjligheten att bli delaktig i det digitala samhället så ökar det även möjligheten för var och en att avgöra om en digital tjänst är säker eller inte. Genom kunskap kan man fatta ett välgrundat beslut om man vill vara en del av livet på nätet eller inte, och i vilken omfattning.

Rapporten Svenskarna och internet, Internetstiftelsen

Stödmaterial från myndigheter och andra organisationer

Digin.nu

En informationswebbplats för frågor och utmaningar kopplat till digital inkludering och tillgänglighet. Fokus ligger på information, inspiration och vägledning. Webbplatsen drivs gemensamt av myndigheterna Post- och telestyrelsen (PTS), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Myndigheten för delaktighet (MFD) och Myndigheten för tillgängliga medier (MTM).

digin.nu

Digitalhjälpen – vägledning och tips för en lättare vardag

Post- och telestyrelsen, PTS, arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. Alla ska kunna ta del av digitaliseringens möjligheter, oavsett förmåga och förutsättningar.
PTS har tagit fram en vägledning och tips som förklarar hur digitala tjänster kan användas för en enklare vardag. Bland annat finns instruktionsguider som för olika digitala tjänster.

Känner du igen dig?, Post- och telestyrelsen

DIgitalhjälpen, Post- och telestyrelsen

Bryt isoleringen, Post-och telestyrelsen

Digitalidag

En årlig och nationell temadag om digitaliseringens möjligheter och utmaningar. Under en dag varje år görs en gemensam kraftsamling för att inspirera alla människor till att vilja och kunna vara en del av den digitala utvecklingen.

Digitalidag.org

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG

Myndigheten ansvarar för att lagen om tillgänglighet till digital offentlig service får genomslag. Offentliga aktörers webbplatser och mobila applikationer ska vara tillgängliga.

Digital tillgänglighet, DIGG

Myndigheten för delaktighet, MFD

Myndigheten verkar för full delaktighet i samhällslivet för personer med funktionsnedsättning och för jämlikhet i levnadsvillkor. Här finns bland annat filmer om digital delaktighet.

Digital inkludering, MFD

Försök inte lura mig - utbildningspaket Polisen

Polisen har tagit fram utbildningspaketet Försök inte lura mig - i samarbete med Pensionärernas Riksorganisation, SPF Seniorerna och Brottsofferjouren. Utbildningspaketet innehåller handledning, filmer och annat material som ger ökad medvetenhet och bättre kunskap om hur äldre personer kan skydda sig mot bedrägerier på bland annat internet. Med stöd av en tydlig handledning kan utbildningen genomföras på exempelvis en mötesplats för seniorer - som studiecirkel eller användas som en del av ett informationsmöte.

Utbildningspaket: Försök inte lura mig, Polisen

Digidel

Webbsidan drivs av Digidelnätverket och syftet är att främja digital delaktighet och möjliggöra för personer att höja sin digitala kompetens. Här finns en kunskapsbank som kan vara till nytta för alla som arbetar med att öka digital delaktighet. Runt om i landet finns DigidelCenter som drivs i kommunal regi. På ett DigidelCenter får kommunens invånare stöd för att kunna ta del av digitaliseringens möjligheter.

Digidel.se

Seniorsurfarna, Utbildningsradion

TV-serien Seniorsurfarna på Utbildningsradion (UR) ger exempel på hur digitalisering påverkar vår vardag och hur den kan göra vardagen enklare, oavsett ålder. Till serien hör även pedagogiska färdighetsklipp i Seniorsurfarskolan som ska inspirera de seniora tittarna att prova på de digitala tjänster som programmets deltagare testar och utmanas av. Det finns även en studiehandledningen som ger möjlighet att utföra seniorsurfaruppdrag tillsammans i olika grupper, t.ex. i form av en studiecirkel.

Seniorsurfarna, UR

Seniorsurfarskolan, UR

Studie/lärarhandledning Seniorsurfarskolan, UR

Funk-IT Lyftet

Funk-IT lyftet är resultatet av ett samarbete mellan Uppsala kommun och Post-och telestyrelsen. Här kan besökarna gå kurser och ta del av material med fokus på att hantera digital teknik.

Funk-IT Lyftet, Uppsala kommun

AllAgeHub

På den här sidan finner du länkar till de testmiljöer i GR-kommunerna som är kopplade till AllAgeHub. En testmiljö kan vara en verksamhet inom kommunen där man utifrån identifierade behov upprättar tester av välfärdsteknik. WebbExpo är en arena som synliggör välfärdsteknik som finns på marknaden och riktar sig till civilsamhälle, offentlig sektor och näringsliv. 

Tester av välfärdsteknik, AllAgeHub

AllageHub

Nedkopplad, Sveriges Radio

Är alla uppkopplade utom jag? En serie om utanförskap i en ny värld.

Nedkopplad, Sveriges Radio

Goda exempel från kommuner

Många kommuner bedriver aktiviteter för att öka den digitala inkluderingen bland seniorer. Aktiviteter och stöd som kommuner erbjuder är bland annat:

  • Surfcafé – en mötesplats där seniorer får lära sig om digital teknik.
  • Digital fixare/IT-coach – praktisk vägledning i olika tjänster och användningsområden för digital teknik, ofta via hembesök.
  • Visningsmiljö – en fysisk eller digital plats där seniorer kan titta på välfärdsteknik.
  • Välfärdsbibliotek - teknik kan lånas hem och testas i hemmiljön.
  • Digital mötesplats – en plats där seniorer kan mötas och delta i olika aktiviteter digitalt.
  • Utlån av surfplattor – seniorer erbjuds att låna hem en surfplatta under en viss period.

Borås

Borås stad har satsat brett på att öka den digitala kompetensen bland sina äldre invånare. Bland annat genom digitalt stöd, lån av surfplattor och välfärdsbibliotek. I Podden om välfärdsteknik kan du höra om Borås stads satsning för att inkludera seniorer i digitaliseringen. Lyssna på poddavsnitt 13 om digital inkludering.

Utlåning av surfplattor minskade digitalt utanförskap- lärande exempel Borås stad

Poddavsnitt Digital inkludering, Podden om välfärdsteknik

Modellkommun i välfärdsteknik, Borås stad

Uddevalla

Uddevalla kommun vill att fler äldre ska bli trygga med digital teknik. Med hjälp av e-tjänster kan vardagen bli enklare och videosamtal kan öka den sociala kontakten. Uddevalla uppmuntrar därför äldre att låna surfplattor på biblioteket och att delta i digitala livsberättargrupper. Uddevalla kommun är också med i det nationella nätverket Digidel.

Digital delaktighet - Uddevalla kommun

Karlstad

Karlstads kommun vill sprida kunskap om digitala lösningar som underlättar livet hemma. Verktyg som är lätta att använda samtidigt som de bidrar till bibehållen och ökad självständighet. Dessutom skapar verktygen ett tryggt och smart hem.

Visningsmiljöerna på Resurscentrum, Karlstad.se

Digitala visningsmiljöer för äldre i behov av välfärdsteknik

Hammarö

Hammarö kommun vill minska det digitala utanförskapet. I detta syfte har de satsat på en digital fixare som är en tjänst där äldre kan få hjälp i hemmet med det mesta inom digitala tjänster och teknisk utrustning.

Hammarö hjälper sina invånare att komma igång med digitala tjänster

Digital fixare, Hammarö

Lindesberg

Lindesbergs kommun arbetar aktivt för att skapa nyfikenhet kring digitalisering och teknik bland seniorer. Bland annat erbjuder de lån av surfplattor och digital träning.

Digitala aktiviteter för seniorer, Lindesberg

Vallentuna

Vallentuna kommun vill göra internet och digitala tjänster tillgängliga för fler. De har därför samlat olika initiativ och aktiviteter som syftar till att skapa trygghet och öka kunskapen kring hur man kan använda internet och digitala kanaler.

Digital inkludering, Vallentuna

Informationsansvarig

  • Eva Sahlén
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.