Publicerad 22 november 2022

Inköp online

En service inom hemtjänst är att få hjälp med att köpa dagligvaror och få dem hemtransporterade. Det finns olika lösningar kring köp online. Den här vägledningen underlättar vid val av insats.

Marknaden för inköp av varor online har kraftigt utvecklats och allt fler personer i samhället köper olika varor online och väljer om de vill få hemleverans. Enligt Socialstyrelsen bör även den kommunala vården och omsorgen börja använda sig av det sättet för att tillgodose behovet av inköp av livsmedel.

Vad är inköp online?

Inköp online innebär att inköpet sker digitalt och den valda leverantörens lösning för att beställa, plocka ihop, packa och leverera varorna hem till den enskilde ersätter det fysiska besöket i butik.

Syftet med inköp online är att:

 • öka enskildas självständighet, aktivitet och delaktighet i samhällslivet. En indirekt effekt kan bli att den enskilde blir bekant med processen att handla online och därmed gör andra typer av digitala inköp.
 • förbättra medarbetarnas arbetsmiljö genom säkrare hantering av den enskildes betalkort/pengar och minska tunga arbetsinsatser.
 • öka effektiviteten i verksamheten.

Frågor och svar om inköp online

Så fungerar inköp online

Leverantörer av både dagligvaror och andra varor har utvecklat tjänster som ger möjlighet att handla online och få varorna hemtransporterade.Inköp online innehåller oftast följande delar:
 1. Inköpslista skapas (vid inköp online kan eventuella extrapris, specifika eller tunga vara ofta väljas), leverantör väljs, inköpslistan skickas digitalt till leverantören och denne plockar, packar och levererar varorna.
 2. Vid skapandet av inköpslistan kan hemtjänsten bistå med att få hem dagligvaror som ger lust att tillaga och äta och att inspirera till varierad kost/matlagning. Om den enskilde behöver kan bistånd beviljas till att efter hemtransport plocka upp varorna i skåp mm, likaså att öppna svåröppnade förpackningar eller att föreslå att gammal mat ska slängas.
 3. I en del kommuner svarar kommunen fortfarande för större delen av inköpet av livsmedel. Det finns också exempel på lösningar där kommunen och leverantörer ansvarar för olika delar i den samlade tjänsten. I de flesta av dessa lösningar är det dock fortfarande kommunen som tar det huuvdsakliga ansvaret och behöver fortsatt administrera olika delar i den samlade insatsen.

Förslag på hur en kommun kan hantera inköp online

Vägledningen rekommenderar att flertalet delar i den samlade tjänsten överlåts till den enskilde och marknaden att lösa. Hemtjänsten föreslås bistå med själva onlineinköpet och eventuell vid behov inplockning av varor i skåp mm efter hemtransport. Detta för att effektivisera och prioritera hemtjänstpersonalens arbetstid till vård och omsorgsinsatser men också för att möta framtida omsorgstagares behov och önskemål. Ett stort antal personer med behov av insatster från den kommunala vården och omsorgen har under åren med pandemi börjat använda sig av möjligheten till digitala inköp av olika varor. De erfarenheterna bör kommuner dra nytta av i utformningen av framtidens hemtjänst.

Förslag till hantering:

 • Kommunen använder de lösningar som används av övriga i samhället för inköp online.
 • Den enskilde väljer leverantör som den vill handla av och som erbjuder inköp online.
 • Om den enskilde inte har eget konto hos vald leverantör, bistår hemtjänsten med att digtalt konto mm införskaffas.
 • Hemtjänstpersonalen bistår med inköpslistan/själva inköpet online om denne behöver det och inköpslistan skickas till butiken.
 • Leverantören plockar, packar och levererar till brukaren.
 • Vid behov beviljas hemtjänstinsats för att plocka upp varor i skåp mm.
 • Den enskilde betalar sedvanlig avgift till kommunen för hemtjänstinsatserna (inköp online, ev. upplockning av varor).
 • Den enskilde betalar eventuell transportavgift till leverantören.

Det finns även exempel på leverantörer som erbjuder uppackning av varorna. Om så är fallet kan den enskilde välja att beställa och betala även den tjänsten.

Inför beslut att införa inköp online

Innan kommunen beslutar att införa inköp online är det viktigt att göra en behovs- och nyttoanalys samt marknads- och informationssäkerhetsanalyser.

Att ställa om hemtjänstinsatsen inköp till inköp av dagligvaror online är en omställning som påverkar både den enskilde och flera professioner i verksamheten. Förändring i arbetssätt och insats är betydande. Ett lyckat införande grundar sig i en tidig dialog med marknaden, lokal omvärldsbevakning, systematiskt förändringsarbete och en politisk viljeinriktning som stödjer omställningen.

Läs gärna mer om behovsanalys, verktyg för att beräkna nyttan, om informationssäkerhet marknadsanalys och hur planera, införa och förvalta välfärsteknik.

Inför beslut om införande av välfärdsteknik

Informationssäkerhet och välfärdsteknik

Marknadsanalys Upphandlingsmyndigheten

Planera inköp online

Vid planering och införande av inköp online är den lokala bevakningen särskilt viktig. Kontakt bör tas med både kommunens näringslivsansvarig och den lokala marknaden.

Omvärlds- och lokalbevakning

Vid planering och införande av inköp online bör en utredning om förutsättningarna i kommunen göras för att bästa lösningen ska kunna väljas. Att designa tjänsten inköp online är en fråga för fler aktörer. Hur tjänsten utformas beror på hur de lokala förutsättningarna i kommunen ser ut kring geografi, antal tätorter och dess storlek, leverantörsmarknad, strategier kring landsbygdsutveckling och önskad utveckling av socialtjänstens insatser.

Marknadsdialog

Det förändrade arbetssättet påverkar både kommunen och leverantören. Dialog behöver tas med leverantörerna för att uppmärksamma dem på målgruppen äldre och personer med funktionsnedsättning och deras ibland särskilda behov.

Frågeställningar som kan behöva utredas är:

 • Vilka tjänster och målgrupper erbjuder dagligvaruleverantörer onlineinköp för?
 • Stödjer tjänsterna personer med funktionsvariationer?
 • Hur ser betalningsmöjligheter ut?
 • Tillkommer det andra kostnader exempelvis för fakturering och plockavgift?
 • Hur ser kundernas och kommunens behov av säkerhet och trygghet ut vid exempelvis betalning?
 • Erbjuds små förpackningar som passar små hushåll och anpassas efter individuella önskemål?

Kommunens strategier i landsbygdsutveckling

Inom ramen för statlig stöd till landsbygdsutveckling kan ekonomiskt stöd ges till lanthandlare för bl.a hemtransport av dagligvaror. Flera kommuner ger stöd till lanthandlare och servicepunkter och om den egna kommunen gör detta behöver utformningen av inköp online utformas utifrån de förutsättningarna.

Tillväxtsverket ger information om stöd till kommersiella aktörer, exempelvis stöd till dagligvaruhandel på landsbygden.

Service i landsbygder - Tillväxtverket

Designa tjänsten inköp online

Vid införande av inköp online kan vägledningar, riktlinjer och regler för handläggning av bistånd och avgifter behöva revideras. Processen för insaten inköp behöver kartläggas och alla berörda – olika personalkategorier, utförare samt nuvarande och presumtiva brukare - behöver involveras i både kartläggningen av befintlig process och utformningen av den nya tjänsten. En konsekvens och nyttoanalys kan gärna göras av både nuvarande som tänkt arbetssätt.

Om insatsen utformas så att den enskilde får stöd av personal att göra inköpet online och att varorna transporteras hem till den enskilde av leverantören minskar kommunens behov av att göra olika riskalanyser för att man övertagit delar av inköpsprocessen. Om kommunen väljer att svara för inköpet och betalningen behöver riskanalyser göras för att hantera inloggningsuppgifter och lösen samt betalning med kontanter eller den enskildes bankkort. Detta slipper man om den enskilde ges stöd att göra inköpet. En rutin kan behöva tas fram så att lösen till epostadresser, e-legitimationer mm för att beställa varorna förvaras säkert av den enskilde och att personal inte har tillgång till dem.

När tjänsten inköp online är utformad och processen beslutad ska det nya arbetssättet introduceras för berörda personal som behöver förstå varför, vad och hur olika aktiviteter ska göras och av vem. Biståndshandläggare ska kunna förklara för enskilda, hemtjänstpersonal ska kunna informera och utföra insatserna. Den enskilde ska känna sig trygg med sättet att få tjänsten utförd på och behöver vara med i utformningen av insatsen och ge möjlighet att testa inköp online. I en omställningsprocess behöver socialtjänsten ha respekt och acceptans för eventuell osäkerhet kring inköp online.

Utreda, utforma och följa upp behov av inköp av dagligvaror

I utredning inför beslut om stöd för inköp av dagligvaror behöver tid läggas på informera och förklara vad det innebär att göra inköpet online. Informationen kan underlättas med olika former av stödmaterial till den enskilde och eventuella anhöriga. All berörd personal behöver också vara insatta i hur inköp-online fungerar så att stöd kan ges till brukaren. Uppföljning och utvärdering av insatsen bör ske kontinuerligt av både biståndshandläggare och utförare.

Hemleverans

Vid inköp online där marknaden sköter hemleveransen behöver kommunen inte svara för transporten längre. Om marknaden av olika skäl inte kan ombesörja hemleveransen behöver kommunen svara för den insatsen. Det innebär då en kostnad som kommunen har rätt att ta betalt för. Bedömningen av den kostnaden kan då ställas mot de tidigare kostnader den enskilde haft för hemtransport av dagligvarior exempelvis för bussbiljett eller bil.

Kommunens rätt att ta ut avgift

Hur och när avgifter kan tas ut av kommunen i samband med insatser och vid kommunal hälso- och sjukvård regleras i socialtjänstlagen (SoL) 8 kap och hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 17 kap § 8 samt genom kompletterande föreskrifter i socialtjänstförordning, 6 kap.

Kommunen får ta ut skäliga avgifter som inte överstiger självkostnaderna för hemtjänst. Det innebär att det kan finnas olika avgifter för omsorg och för olika serviceinsatser såsom hjälp med städning, trygghetslarm, matdistribution, tvätt, dagligvaruinköp och matlagning i hemmet.

Kommunen har, inom vissa i lagen angivna ramar, rätt att själv bestämma grunderna för avgiftssystemets utformning, vilket enligt förarbetsuttalanden ger utrymme för kommunerna att differentiera avgifterna på grundval av den enskildes ekonomiska villkor (prop. 1979/80:1 s. 547).

De begränsningsregler som gäller vid bestämmande av avgifternas storlek är att avgifterna ska vara skäliga, inte överstiga kommunens självkostnader samt att de – tillsammans med sådana kommunala vårdavgifter som anges i 17 kap avgifter 8§ första stycket 1 och 2 hälso- och sjukvårdslagen – inte får uppgå till så stort belopp att den enskilde inte förbehålls tillräckliga medel för sina personliga behov. Begreppet självkostnad anses ha samma innebörd som i 6§ kommunallagen (2017:725). Regleringen i 8 kap. 2 § socialtjänstlagen gäller oavsett om tjänsten lämnas som bistånd eller inte.

Förbehållsbeloppet är en lägsta nivå på vad den enskilde har rätt att förbehålla sig av sina egna medel för att täcka normala levnadskostnader. Minimibeloppet är ett schablonbelopp som avser s.k. normalkostnader och inte den enskildes faktiska levnadskostnader. Beloppet har i huvudsak beräknats med ledning av uppgifter från Konsumentverket. Uppgifterna beräknas årligen och redovisas i januari. Socialstyrelsen kommer årligen ut med ett meddelandeblad som klargör det schabloniserade minimibeloppet.

Kommunen kan besluta om att högre förbehållsbelopp ska gälla i kommunen men den enskilde kan alltid ansöka om utökat förbehållsbelopp/individuellt tillägg på grund av fördyrande levnadsomkostnader

Vid införande av inköp online kan en översyn behöva göras av vilka avgifter som sedan tidigare tagits ut för hemtjänstinsatsen inköp av dagligvaror och om dessa kan behöva revideras vid en förändring till inköp online.

Om kommunen tidigare inte tagit ut en avgift för arbetsintsatsen inköp och/eller hemtransport av livsmedlen bör detta åtgärdas. Detta för att kommunala tjänster via subventioner inte får konkurrera med privat bedriven verksamhet.

Förvalta tjänsten inköp online

För att inköp online ska fungera efter införandet krävs att en process för förvaltning och rutiner upprättas. En förvaltningsorganisation ska säkerställa att processen för inköp online fungerar och att de olika momenten hålls ihop. Socialtjänsten bör därför ha kontinuerlig dialog med marknaden. Om arbetet sker efter en strukturerad metod för förvaltning av digitala tjänster kan inköp online inkluderas i det etablerade arbetssättet.

Planera, införa och förvalta välfärdsteknik

Filmer om inköp online

Så stödjer Lunds kommun den enskilda med inköp av livsmedel

Lunds kommun införde under 2016-2017 stöd till enskilda inom hemtjänsten för inköp av livsmedel online. Hemtjänsten ger stöd till inköpet som sker online men leverans av mat eller dylikt görs av den matlevarantör som kunden valt. Lunds kommun svarar inte för inköps- eller leveranskedjan. Vägledningen för inköp online som finns på den här sidan bygger på Lunds arbetssätt. I filmen (utdrag från seminarium av SKR:s socialtjänstsektion augusti 2022) berättar Lena Carlereus, myndighetschef på vård och omsorgsförvaltningen i Lund, om kommunens arbetssätt och erfarenheter. Medverkar gör även Greger Bengtsson och Ulrika Lifvakt, båda handläggare på SKR. Längd: 30 minuter.

Onlineinköp positivt för alla parter

Invånare i Kramfors kommun som använder sig av hemtjänst kan sedan hösten 2022 planera och köpa sina dagligvaror online. I en film som Kramfors kommun spelat in berättar brukaren Christa tillsammans med undersköterskan Jessica, om vilka fördelar de ser med inköp online. Madelen och Jennie, som är chef över varsin hemtjänstgrupp, upplever också att det finns mycket som förbättrats när det gäller personalens arbetsmiljö.

Online inköp i hemtjänsten, Kramfors kommun

Informationsansvarig

 • Eva Sahlén
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.