Publicerad 2 december 2022

Digital tillsyn

Digital tillsyn kan användas för olika målgrupper i kommunens vård och omsorg. Tjänsten passar den som vill kunna sova tryggt utan att få fysiskt besök av personal, samtidigt som personalen får en effektiv resurshantering.

Vad är Digital tillsyn?

Digital tillsyn är en tjänst för de som har behov av trygghetsbesök på natten. Syftet är att öka tryggheten i hemmet och fungera som alternativ eller komplement till personliga besök. Insatsen beviljas med stöd av Socialtjänstlagen 4 kapitel 1 §.

Digital tillsyn passar den som vill kunna sova tryggt utan att få fysiskt besök av personal. Tjänsten är särskilt bra för personer som är lättväckta och som blir oroliga av besök i hemmet. Digital tillsyn möjliggör också en effektiv resurshantering för personalen.

Socialstyrelsens årliga enkät kring E-hälsa och välfärdsteknik från 2021 visar att 76 procent av kommunerna idag erbjuder digital tillsyn för äldre. Det är en väl beprövad välfärdsteknik som flera kommuner helt eller delvis erbjuder sina äldre.

Enkät kring E-hälsa och välfärdsteknik, Socialstyrelsen (PDF)

Potentiella nyttor:

 • Förbättrad nattsömn, bibehållen självständighet samt trygghet för brukare.
 • Ökad möjlighet att på bo kvar i sitt boende.
 • Minskat behov av fysiska hemtjänstbesök.
 • Förbättrad nattsömn och trygghet för anhöriga.
 • Reducerad restid.
 • Frigjorda personalresurser.
 • Förbättrad arbetsmiljö.

Så fungerar digital tillsyn

Digital tillsyn genomförs idag till största delen med kameror med strömmade bilder som öppnas en kort stund ett antal gånger per natt. Personal från kommunen eller externa larmoperatörer gör en tillsyn via kameran under överenskomna tidsintervaller. Övrig tid är kameran försatt i viloläge. Tillsynen sker i realtid och sparas inte. Om personalen inte ser den enskilde vid tillsynstillfället gör de ett nytt försök inom överenskommen tid. Om den enskilde fortfarande inte är synlig eller om det förekommer andra problem som till exempel strömavbrott, görs ett personligt besök.

Kameran har ett mörkerseende och placeras diskret med god översikt över sovplatsen. För installationen av kameran ingår en router (teknisk dosa) med SIM-kort. Det innebär att kommunikationen sker via mobilnät och därför behövs varken telefoni eller internetuppkoppling. För installation krävs ström, en grendosa och/eller förlängningskabel.

Juridiska förutsättningar

Digital tillsyn som en omsorgstjänst

Socialtjänstlagen ger kommunerna stöd för att erbjuda enskilda personer omsorgstjänster som även inkluderar välfärdstekniska och digitala lösningar.

Enligt socialtjänstlagen ska Bistånd i form av omsorgstjänster tillgodose enskildas behov. Verksamheten ska bygga på respekt för enskildas självbestämmande och integritet. Enskilda ska så långt det är möjligt kunna välja hur stöd och hjälp ges. Dessutom ska insatserna utformas tillsammans med den enskilde.

Regeringsformen reglerar bland annat enskildas skydd mot övervakning eller kartläggning från det allmänna av personliga förhållanden. Grundlagsskyddet finns i RF 2:6 2 st: ” Var och en är gentemot det allmänna skyddad mot betydande intrång i den personliga integriteten, om det sker utan samtycke och innebär övervakning eller kartläggning av den enskildes personliga förhållanden”.

Bistånd

En ansökan om bistånd till tillsyn hanteras oftast via ”traditionell” handläggning där en utredning och bedömning av behovet görs innan beslut om bistånd (eller avslag) fattas. Om kommunen beslutat införa förenklad handläggning av den här formen av bistånd görs ingen utredning eller individuell bedömning av behovet utan beslut om bistånd fattas direkt. Vid förenklad handläggning ska den enskilde alltid informeras om rätten att få sin ansökan utredd, behovsbedömd, hur man kan påverka utförandet samt hur uppföljningen görs.

Samtycke enligt socialtjänstlagen

Det finns inga särskilda krav på hur ett samtycke ska vara utformat. Samtycke till biståndet och genomförandet av insatsen kan alltså vara både skriftligt och muntligt. När en enskild ansökt och fått bistånd till insatsen kan det anses att den enskilde samtyckt till insatsen. När insatsen därefter ska verkställas/genomföras ska stödet utformas tillsammans med den enskilde. Att denne samtycker till utformningen och de åtgärder som kommer vidtas bör dokumenteras i socialtjänstjournalen.

Samtycke enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)

Det krävs inget samtycke från den enskilde för behandling av personuppgifter i socialtjänstens verksamheter, både vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser om den enskilde sagt ja till själva insatsen. Den enskilde har ingen rätt att motsätta sig behandling av personuppgifter men kan motsätta sig/tacka nej till insatsen/genomförandet.

Vägledning för digital tillsyn

SKR har tagit fram en vägledning som handlar om de juridiska aspekterna för digital tillsyn vid främst omsorg om äldre. Vägledningen berör ett flertal kontroller som måste genomföras och dokumenteras för att säkerställa att digital tillsyn med kameraanvändningen är tillåten
inom ramen för socialtjänstens insatser.

Vägledning för digital tillsyn

Integritetsskyddsmyndigheten

Seminarium: Kamera eller sensor vid digital tillsyn

Ett inspirationsseminarium om de juridiska förutsättningarna för att använda kamera eller sensor inom äldreomsorgen. Medverkade gjorde Manolis Nymark juristkonsult SKR, Kalle Larsson förbundsjurist SKR, Mats Rundkvist projektledare SKRs Kompetenscenter välfärdsteknik, Eva Sahlén samordnare SKRs Kompetenscenter för välfärdsteknik. Längd 1 timme och 30 minuter.

Inför beslut att införa digital tillsyn

Innan kommunen fattar beslut om att införa digital tillsyn är det viktigt att göra en behovs- och nyttoanalys samt tänka på informationssäkerheten.

Läs mer om behovsanalys, verktyg för att beräkna nyttan och om informationssäkerhet.

Inför beslut om införande av välfärdsteknik

Behovsanalys

Det har visat sig vara både en ekonomisk och en verksamhetsmässig nytta med att införa digitala lås. På sidan om Inför beslut av införande (se ovan) finns mer information om behovsanalys och nyttoanalys.

Nyttoanalys

Kommunen rekommenderas även att försöka konkretisera vilken nytta digital tillsyn kan bidra till. Läs informationen om behovsanalys och vilka verktyg som finns att beräkna nyttor med. Se länk ovan.

Informationssäkerhet

Säkerhetskrav, nödvändiga åtgärder och säkerhetsnivån behöver identifieras. Det gäller administrativa systemet, rutiner och hanteringen av hårdvaran. Kommunen behöver klargöra exempelvis vad i lösningen som kräver internet, om den administrativa mjukvaran är molnbaserad och vart molnet finns, detaljnivå på loggning och hur loggningen utläses.

Informationssäkerhet och välfärdsteknik

Planera och införa digital tillsyn

Det finns flera saker att tänka på vid införande och användning av digital tillsyn. Planera därför noga för att säkerställa en lyckad process som innefattar införandeprojekt och förvaltning av teknik och arbetssätt.

Börja med att läsa den generella informationen och därefter specifikt om digital tillsyn.

Planera, införa och förvalta välfärdsteknik

Upphandling

Att tänka på vid upphandling av digital tillsyn:

 • Klargör om det finns behov av att begränsa vilka tekniska möjligheter som leverantören ska kunna erbjuda. Finns det skäl som talar för att det ska vara en kamera alternativt att det inte bör vara en kamera?
 • Klargör om det finns möjlighet att göra planerade fysiska regelbundna tillsynsbesök? Eller finns det en digital lösning som upptäcker avvikelser och slår larm?
 • Ofta är det bättre att kravställa på funktionsnivå (vad som ska åstadkommas) istället för på teknisk nivå (hur det ska åstadkommas). Exempelvis ska fokus vara på att personal tydligt kan se den enskilde i rummet och inte på en kamera som har mörkerseende.
 • Ta reda på om det finns för- och nackdelar med olika tekniska lösningar. Det kan handla om kostnader, funktioner och komplexiteten.
 • För en väl grundad dialog om tekniska lösningar med användarrepresentanter, verksamhet och juridiskt kunniga.
 • Ta reda på om digital tillsyn kan fungera i ett ekosystem med annan trygghetsskapande teknik som till exempel larm.
 • Om det redan finns ett befintligt avtal om trygghetslarm, sträva efter att låta avtalen löpa ut samtidigt. Gör därefter en samlad upphandling av all relevant teknik.
 • Om kommunen även upphandlar tillsynen är det viktigt att leverantören är godkänd för att utföra vård och omsorg.

Förvalta digital tillsyn

Förvaltning av digitala tillsyn innebär att kombinera teknik (kamera och installation av kameran) med arbetssätt (vem som ska göra vad) så att den enskilde får sina behov av tillsyn tillgodosedd.

Börja med att läsa den generella informationen om att förvalta välfärdsteknik.

Planera, införa och förvalta välfärdsteknik

Förvaltningsfasen bygger på att införandet är genomfört på ett sätt som gör att det finns en stabil och tillgänglig digital tillsyn. Leveransen ska vara godkänd och användas i det dagliga arbetet.

När digital tillsyn ska ersätta ett fysiskt tillsynsbesök måste kommunen bygga upp en förvaltningsorganisation som understödjer att digital tillsyn fungerar. Förvaltningsorganisationen är navet som håller ihop de olika delarna. Om det redan finns en strukturerad metod för förvaltning av digitala tjänster kan digital tillsyn inkluderas i det redan etablerade arbetssättet.

När tjänsten digital tillsyn är i drift:

 • Utse ansvariga för tjänsten, det vill säga personer i verksamheten som blir viktiga i förvaltningsarbetet utåt och inom organisationen.
 • Utbilda superanvändare i hur tjänsten ska hanteras.
 • Informera nya medarbetare om hur digital tillsyn fungerar.
 • Erbjud den enskilde möjligheten att få prova på digital tillsyn under en tid.
 • Flera kommuner har egna larmorganisationer som kan ha rollen att installera och demontera tekniken. Borås Stad har till exempel en teknikgrupp som är specialiserad på att installera välfärdsteknik. Teknikgruppen ansvarar för all installation, service och avinstallation.

Mallar och goda exempel digital tillsyn

Ta del av filmer och dokument som bygger på erfarenhet och kunskap från andra kommuner. Materialet underlättar användning av digital tillsyn.

Goda exempel från kommuner med digital tillsyn

Tre kommuner berättar om hur de använder digital tillsyn i sina verksamheter.

Borås Stad - trygghetskamera

Denna sida vänder sig i första hand till medarbetare i andra kommuner och organisationer som vill ta del av hur Borås Stad använder välfärdsteknik inom äldreomsorgen.

Trygghetskamera, Borås stad

Lerum - hur upplever Kerstin trygghetskameran

Alla människor uppskattar inte besök nattetid eller att de får störd nattsömn efter tillsynsbesöket av hemtjänsten. Det kan även upplevas som otryggt av den enskilde, och risken för fallolyckor ökar till följd av tillsynsbesöken. I den här filmen berättar Kerstin om hur hon upplever digital tillsyn via trygghetskamera.

Trygghetskamera, Lerums kommun

Vara kommun - nattlig tillsyn via kamera

IT-samordnare på socialförvaltningen i Vara Kommun, Bittan Börjesson berättar här om hur det fungerar med tillsyn via kamera. Du får dessutom höra Inge Samuelsson som har nattlig tillsyn via kamera.

Nattlig tillsyn via kamera, Vara kommun

Dokument och mallar som stöd

Checklistor för personal som kan hjälpa till vid införande och installation.

Checklista Att tänka på vid införande

Checklista införande (PDF) Pdf, 167 kB.

Checklista Att tänka på vid installation

Checklista installation (PDF) Pdf, 163 kB.

Informationsmaterial till den enskilde och anhöriga

Skellefteå kommun

På Skellefteå kommuns webbplats finns information om ansökan och placering av trygghetskamera. Här finns även frågor och svar.

Trygghetskamera, Skellefteå kommun

Göteborgs Stad

Frågor och svar om hur en trygghetskamera fungerar.

För dig som behöver tillsyn utan att bli störd, Göteborg stad (PDF)

Båstad kommun

En kortfattad broschyr för brukare och anhöriga om trygghetskameror. Trygghetskamera, Båstad kommun (PDF)

Informationsansvarig

 • Eva Sahlén
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.