Publicerad 30 januari 2024

Kompetenscenter välfärdsteknik erbjuder stöd till kommuner och RSS-funktioner

Nytt för i år är att erbjudandet även riktar sig till Regionala Samverkansstrukturerna för Socialtjänsten (RSS) och till verksamheter som arbetar med personer med funktionshinder.

Under 2024 fortsättter SKR Kompetenscenter välfärdsteknik att erbjuda stöd med att införa välfärdsteknik. Erbjudandet riktar sig till kommuner och RSS-funktioner och till verksamheter som arbetar med äldre och personer med funktionshinder.

Erbjudande till kommuner

Kommuner (eller en grupp av kommuner) kan få stöd i frågor om välfärdsteknik. Det gäller allt från planering, och inköp till förändringsarbete, nyttoberäkning, uppföljning samt införande av välfärdsteknik/digitala lösningar i verksamheter för äldre och personer med funktionshinder.

Kompetenscenter välfärdsteknik har tagit fram ett samlat stöd för vad en kommun bör ta hänsyn till vid införande av digitala lösningar. Vi kan erbjuda stöd för hela processen eller delar av den.

Stödet som erbjuds anpassas utifrån kommunens behov och kan till exempel innehålla:

  • Strategiskt stöd, både vid enstaka aktiviteter eller kontinuerligt under en period av införande.
  • Coachning och stöd i förändringsledning och omställning av verksamheten, stödet kan även syfta till att stödja en specifik roll i omställningsarbetet.
  • Stöd i att göra en försörjningsstrategi – det vill säga kartlägga och analysera vilken digital lösning kommunen inledningsvis bör prioritera att införskaffa för att uppnå största nyttan.
  • Stöd för att med hjälp av förenklade nyttokalkyler beräkna nyttoeffekter inför införandet av digitala lösningar.
  • Stöd till upphandlingsprocesser och avtalssamverkan vid till exempel upphandling av välfärdsteknik.

Förutsättningar

Stödet erbjuds under kommande år, metoderna kommer att variera och ofta utformas tillsammans med kommunen. För att kunna påbörja en planering med kommunen krävs en förankring med förvaltningsledningen, för att på så sätt ge bästa förutsättningarna under arbetets gång med införande av välfärdsteknik.

Erbjudande till RSS-funktioner

Kompetenscenter välfärdsteknik erbjuder även stöd till en RSS-funktion i ett län, som i sin tur har i uppdrag att ge stöd till kommuner i sitt geografiska område. Vi kan coacha utsedd kontaktperson inom RSS eller arbeta tillsammans med hen i stödet till kommunen.

RSS-funktionen kan få stöd i frågor som rör hela processen för införande av välfärdsteknik/digitala lösningar i verksamheter för äldre och personer med funktionshinder. Stödet anpassas utifrån RSS-funktionens behov.

Kompetenscenter välfärdstekniks fortsatta arbete

Kompetenscenter välfärdsteknik kommer utöver detta fortsätta erbjuda webbseminarier, nyhetsbrev och skriftliga vägledningar. De kommande åren kommer stödfunktionen även fokusera på en del andra utvecklingsområden. Till exempel stöd till att införa automatiserade processer och hur AI kan användas i verksamheten, stöd till samverkan mellan kommunal välfärdsteknik och regionala digitala hälso- och sjukvårdslösningar. Det kommer även erbjudas stöd till de RSS så att de kan stötta ”sina kommuner”.

Bakgrund

Inom ramen för en överenskommelse mellan regeringen och SKR som ägde rum 2020-2022, bildades SKR:s Kompetenscentrum välfärdsteknik i syfte att skapa, samla och sprida kunskap om införandet av välfärdsteknik främst i äldreomsorgen.

Regeringen har från 2023 fortsatt finansiera den nationella stödfunktionen och har nu för avsikt att via kompetenscentret under kommande år fortsätta erbjuda stöd till kommuner. Målsättningen är att ge bättre förutsättningar för att lyckas med införandet av digitala lösningar i den kommunala vården och omsorgen. Det fortsatta stödet omfattar nu även funktionshinderverksamheten.

20 miljoner kronor till digital teknik i äldreomsorgen, regeringen.se

Är du intresserad? Kontakta Kompetenscenter välfärdsteknik med din kommuns förutsättningar för att inleda ett samarbete.

vft@skr.se

Informationsansvarig

  • Eva Sahlén
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.