Publicerad 12 december 2023

Digital signering

De senaste åren har digital signering etablerat sig som en av de vanligaste lösningarna bland Sveriges kommuner.

Statistik från Socialstyrelsens årliga rapport E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna, visar att andelen kommuner som nyttjar funktionen för signering av hälso- och sjukvårdsåtgärder har ökat till 80 procent under 2023.

Vad är digital signering?

Socialstyrelsens definierar signering som "att påföra signatur i syfte att styrka riktighet och säkerställa spårbarhet". Tidigare har detta skett via utskrivna papperslistor som förvaras hos den enskilde och därefter signeras av personal när åtgärden är utförd. En arbetsprocess som flera kommuner beskrivit som ineffektiv och patientosäker.

Digital signering innebär att signering görs digitalt i stället för signering på papper. Personal loggar in i den digitala lösning och kan se vad som skall utföras och tidpunkt för utförande. Beroende på val av lösning kan personalen även se hur åtgärden ska utföras, efter åtgärden är utförd signerar personalen digitalt. Signering bör ske i realtid och eventuella åtgärder som inte utförts bör aviseras till organisationen för åtgärd enligt fastställda rutiner.

Digital signering kan ske av flera typer åtgärder och arbetsuppgifter, till exempel ordinerade hälso- och sjukvårdsåtgärder så som läkemedelsöverlämnande, träning med mera. Digital signering kan även användas inom SoL för signering av utförda åtgärder till exempel kontroll av larm eller för olika typer av egenkontroll i verksamheten. Olika lösningar erbjuder olika möjligheter men gemensamt är att det ökar spårbarhet, effektivisera signeringsprocessen och minskar användning av papper.

Digital signering av läkemedel samt hälso- och sjukvårdsåtgärder

För att säkerställa att ordinerade hälso- och sjukvårdsåtgärder är utförda kan det krävas att personal dokumenterar utförande, här digitalt signering. Digital signering ökar patientsäkerhet, effektiviserar signeringsprocessen och underlättar uppföljning.

Digital signering av ordinerade hälso- och sjukvårdsåtgärder kan ske såväl för läkemedelssignering som för övriga hälso- och sjukvårdsåtgärder. Om den ordinerade hälso- och sjukvårdsåtgärd skall utföras av personal med eller utan delegeringsansvar bestäms av den legitimerade personal.

Vilka potentiella nyttor kan det finnas med digital signering och/eller digital läkemedelssignering?

 • Ändringar i ordination sker direkt via systemet och uppdateras i realtid, detta reducera behov av att byta ut signeringslistor hos den enskildes.
 • Minskar risk för tolkningsfel vid otydliga eller ”kluddiga” anteckningar.
 • Tjänsten kan påminna personal för att åtgärda innan de bli avvikelser, vilket kan minska antalet avvikelser, till exempel för missad läkemedelsöverlämning.
 • Förbättrar möjligheterna till systematisk uppföljning.
 • Effektiviserar arbetsprocessen.
 • Reducerar risken att känsliga personuppgifter tappas bort när signeringslistor ska levereras till/från den enskilde.
 • Minskar behov av pappersutskrifter och skapar förutsättningar för en hållbar verksamhet.
 • Tjänsten har en funktion som innebär att endast det som du är behörig att utföra kan du signera. Det minimerar risken för att personal utan behörighet utför och signera en åtgärd, gäller både SoL och HSL.
 • Beroende på val av lösning kan utförd åtgärd journalföras direkt i HSL-journalen, kan även finnas möjlighet att dokumentera viss text.

Vad kan vara bra att ta tänka på inför beslut om införande?

 • Vad skall signeras? Både läkemedel och ordinerade hälso- och sjukvårdsåtgärder? Andra typer av åtgärder/arbetsuppgifter?
 • Vad kan signeras i befintligt verksamhetssystem/vårdinformationssystem?
 • Finns det behov/krav att det integreras med befintliga system?
 • Genomför en analys över hur befintliga behörigheter är upplagda i kommunens verksamhetssystem. Tänk på att medarbetare, till exempel dag-och nattpersonal, i andra verksamheter kan behöva behörighet till digital signering för att det ska fungera optimalt i verksamheten.
 • Kartlägg och utred eventuellt behov av utökning av antalet telefoner i verksamheten? Används delade eller personliga enheter?
 • Är systemet kompatibelt med de telefoner/mobila enheter och operativsystem som kommunen har?
 • Om behov finns (på grund av bristande täckning), se över om leverantören erbjuder någon typ av offline-funktionalitet så systemet inte är sårbart vid avsaknad av täckning. Det kan dock kräva särskilda rutiner från kommunen för att säkerställa att lagrade signaturer verifieras senare genom internetuppkoppling.

Informationsansvarig

 • Eva Sahlén
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.