Ämnen
Tyst i Bullerbyn!  : om regler och åtgärder för minskat buller :  för en hållbar bebyggelse i gruppen Samhällsbyggnad hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-376-6)
ISBN-nummer:978-91-7164-376-6
Utgivningsdag:2008-10-21

Tyst i Bullerbyn! : om regler och åtgärder för minskat buller : för en hållbar bebyggelse

Info:
Intresset för buller från trafik har ökat i takt med de senare årens ökade tryck på ytterligare exploatering i städers och tätorters centrala lägen. Detta intresse hänger i sin tur ihop med strävan mot en långsiktigt hållbar bebyggelse där befintlig infrastruktur utnyttjas optimalt och där de långa transporter som en glesare bebyggelse för med sig minimeras. Men en tätare bebyggelse kommer många gånger i konflikt med strävan mot mindre miljöstörningar inklusive trafikbuller. Bullerfrågan har också lyfts i EU där det senaste EG-direktivet skärper kraven på minskat buller från all trafik. Skriften vänder sig i första hand till de kommunala väghållarna och trafikplanerarna men också till stadsplanerare och förtroendevalda. Även andra intresserade, som personal på trafikverken och hos konsultfirmor, kan förhoppningsvis ha nytta av skriften.
Artnr:
7164-376-6
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Öppna jämförelser - Grundskola 2017
I Öppna jämförelser – Grundskola kan du jämföra resultat och resursindikatorer på kommunnivå.
Sko...
Hälso- och sjukvårdsbarometern 2017
Hälso- och sjukvårdsbarometern är en årlig nationell befolkningsundersökning med syftet att fånga ...