Ämnen
Tyst i Bullerbyn!  : om regler och åtgärder för minskat buller :  för en hållbar bebyggelse i gruppen Samhällsbyggnad hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-376-6)
ISBN-nummer:978-91-7164-376-6
Utgivningsdag:2008-10-21

Tyst i Bullerbyn! : om regler och åtgärder för minskat buller : för en hållbar bebyggelse

Info:
Intresset för buller från trafik har ökat i takt med de senare årens ökade tryck på ytterligare exploatering i städers och tätorters centrala lägen. Detta intresse hänger i sin tur ihop med strävan mot en långsiktigt hållbar bebyggelse där befintlig infrastruktur utnyttjas optimalt och där de långa transporter som en glesare bebyggelse för med sig minimeras. Men en tätare bebyggelse kommer många gånger i konflikt med strävan mot mindre miljöstörningar inklusive trafikbuller. Bullerfrågan har också lyfts i EU där det senaste EG-direktivet skärper kraven på minskat buller från all trafik. Skriften vänder sig i första hand till de kommunala väghållarna och trafikplanerarna men också till stadsplanerare och förtroendevalda. Även andra intresserade, som personal på trafikverken och hos konsultfirmor, kan förhoppningsvis ha nytta av skriften.
Artnr:
7164-376-6
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Öppna jämförelser - Grundskola 2018
I Öppna jämförelser – Grundskola 2018 beskriver Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) nyckeltal om...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018
Rapporten innehåller 15 resultatöversikter där landsting och regioners hälso- och sjukvård jämförs...
God revisionssed i kommunal verksamhet 2018
Revision i kommuner och regioner ska ske enligt god revisionssed. Utöver kommunallagens regle...
165 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...