Ämnen
Tyst i Bullerbyn!  : om regler och åtgärder för minskat buller :  för en hållbar bebyggelse i gruppen Samhällsbyggnad hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-376-6)
ISBN-nummer:978-91-7164-376-6
Utgivningsdag:2008-10-21

Tyst i Bullerbyn! : om regler och åtgärder för minskat buller : för en hållbar bebyggelse

Info:
Intresset för buller från trafik har ökat i takt med de senare årens ökade tryck på ytterligare exploatering i städers och tätorters centrala lägen. Detta intresse hänger i sin tur ihop med strävan mot en långsiktigt hållbar bebyggelse där befintlig infrastruktur utnyttjas optimalt och där de långa transporter som en glesare bebyggelse för med sig minimeras. Men en tätare bebyggelse kommer många gånger i konflikt med strävan mot mindre miljöstörningar inklusive trafikbuller. Bullerfrågan har också lyfts i EU där det senaste EG-direktivet skärper kraven på minskat buller från all trafik. Skriften vänder sig i första hand till de kommunala väghållarna och trafikplanerarna men också till stadsplanerare och förtroendevalda. Även andra intresserade, som personal på trafikverken och hos konsultfirmor, kan förhoppningsvis ha nytta av skriften.
Artnr:
7164-376-6
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Ekonomirapporten, maj 2019
Tillväxten i det reala skatteunderlaget förväntas dämpas rejält åren...
100 kr
Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet
Den nationella handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet är hela skolväsendets handlingsp...
Använd SIP - Ett verktyg vid samverkan
Individuella planer ska upprättas när någon har behov av insatser både frå...
75 kr
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018
Rapporten innehåller 15 resultatöversikter där landsting och regioners hälso- och sjukvård jämförs...