Ämnen

Social omsorg

Sorteringsordning:
1  2  Nästa »  |  Visa alla
Studie av Instrument X
Om användningen av ett standardiserat instrument i arbetet med ekonomiskt bistånd
I denna rapport behandlas Instrument X, ett instrument för initial bedömning, insatsval och uppföljning i arbetet med ekonomiskt bistånd. Syftet med studien är att unders...
Använd SIP ? ett verktyg vid samverkan
Barn och unga 0?18 år
Samordnad individuell plan (SIP) kallas en plan som ska upprättas när någon har behov av insatser från socialtjänst och hälso- och sjukvård. Planen tydliggör ...
Verksamhetssystem som stöd för systematisk uppföljning
Förslag till generella variabler och brukarfrågor för uppföljning av socialtjänstens stöd
SKL har genomfört ett utvecklingsarbete för att underlätta individbaserad systematisk uppföljning på grupp- och verksamhetsnivå med stöd av socialtjänstens verksamhetssystem. Arbetet har utmynnat i ...
Till dig som är förtroendevald
Och arbetar med frågor rörande socialtjänst och hälso- och sjukvård
Socialtjänsten och hälso- och sjukvården behöver samverka för att förenkla för personer som behöver hjälp. Med samordnad individuell plan, SIP, samordnas...
Använd SIP - Ett verktyg vid samverkan
För alla över 18 år, vuxna och äldre
Individuella planer ska upprättas när någon har behov av insatser både från socialtjänst och hälso- och sjukvård. Planen benämns samordnad individuell pl...
Förbättrad dokumentation
Utvecklingsarbete: Förbättrad dokumentation inom den sociala barn- och ungdomsvården
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har bedrivit ett utvecklingsarbete med att förbättra och effektivisera dokumentationen i social barn- och ungdomsvård. Utvecklingsarbetet har finansierats av re...
Webbkollen Barn och unga
Ett utvecklngsprojekt om uppföljning inom den sociala barn- och undomsvården
Slutrapport från projektet "Webbkollen Barn och Unga" - ett utvecklingsprojekt om uppföljning inom den sociala barn- och ungdomsvården. Projektets övergripande syfte var att pröva hur ett urval vari...
Nationell kartläggning om hälsoundersökningar av barn och unga inför placering
BARN- OCH UNGASATSNINGEN
Barn och unga som placeras utanför det egna hemmet har som grupp betraktad en sämre fysisk och psykisk hälsa än genomsnittet. I denna rapport sammanfattas resultat och slutsatser...
Handbok för Öppna jämförelser socialtjänst
En kort version
Den här kortare versionen av Handbok för öppna jämförelser socialtjänst ger ett sammanfattande stöd i att förstå de bakomliggande orsakerna till resultat...
Ekonomiskt bistånd
En förstudie inför ett utvecklingsarbete
Denna rapport identifierar viktiga utvecklingsområden kring ekonomiskt bistånd. Här presenteras även förslag på hur ett projekt för att minska långvarigt biståndsmottagande kan genomföras.
Det är ...
Psykisk hälsa, barn och unga
Positionspapper
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) vill lyfta fram hur arbetet behöver utvecklas under kommande år för att förbättra den psykiska hälsan bland barn och unga. I Posit...
Framgångsfaktorer i kvinnofridsarbetet
En undersökning av utvecklingen av arbetet mot våld i nära relationer i kommuner
Vad är framgångsfaktorer och framtida utvecklingsområden för ett hållbart kommunalt kvinnofridsarbete med hög kvalitet?

I denna rapport presenterar Sveriges Kommune...
Äldres psykiska ohälsa
Att fånga upp psykiska ohälsa hos äldre i handläggningsprocessen
Många äldre personer lever ett gott liv. Men vi vet att många äldre personer utvecklar psykisk ohälsa i takt med stigande ålder. Vi vet att depression är ett tillstånd som finns hos mellan 11-15 pro...
Rekryteringsläget inom socialtjänsten
Barn och unga samt ekonomiskt bistånd
Det ökade flyktingmottagandet under 2015 har lett till en ökning av arbetsbelastningen inom socialtjänsten, särskilt inom området Barn och unga.

I den här sammanst&...
Rättigheter för barn som söker asyl
FN:S STÖD FÖR REGIONALT OCH LOKALT BARNRÄTTSARBETE
Även barn som söker asyl i Sverige omfattas av de rättigheter och bestämmelser som finns i FN:s konvention om barnets rättigheter. I artikel 1 i konventionen slås fast att som barn räknas varje männ...
Läkarundersökning inför placering av barn och unga
SKL:s nationella kartläggning visar att endast 20 procent av de frivilligt placerade barnen läkarundersöktes mot 60 procent av de barn och unga som placerades med tvång. Placerad...
Sociala barn- och ungdomsvården
Handlingsplanens förslag
Här finns samtliga 44 förslag i SKL:s handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården samlade. Förslagen berör tre områden; den sociala barn- och ungdomsv...
Barnets rättigheter i svensk praktik
I arbetet med att tillämpa barnets rättigheter har alla samhällsnivåer ett ansvar att bidra. FN-kommittén för barnets rättigheter, som är den auktoritativa ut...
Stärkt skydd för barn och unga. Handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården.
SKL har tagit fram denna handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården i bred förankring hos förtroendevalda, socialchefsnätverk, individ- och familjeomsorgschefer, ...
Stärkt skydd för barn och unga. Handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården. Kortversion
SKL har tagit fram en handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården i bred förankring hos förtroendevalda, socialchefsnätverk, individ- och familjeomsorgschefer, han...
Att arbeta med Kostnad per brukare
Kostnad per brukare (KPB) är en metod för att beräkna kommunens kostnader för olika insatser inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning. Metoden bygge...
Bostad först
Ge hemlösa en bostad, erbjud sedan skräddarsytt stöd efter de boendes behov.

Det är i korthet vad Bostad först går ut på.
Arbetssättet i Bostad förs...
Regionala samverkans- och stödstrukturer - kunskapsutveckling inom socialtjänsten
Sedan 2010 har det pågått ett arbete för att utveckla regionala
samverkans- och stödstrukturer för kunskapsutveckling inom socialtjänsten samt angränsande hälso- och sjukvård.

Stödstrukturerna ...
Öppna jämförelser: stöd i strategisk utveckling, socialtjänst
En skrift som lyfter fram och synliggör de regionala stödstrukturernas möjligheter att stötta kommunerna med
Öppna jämförelser. Många kommuner efterfrå...
Initiativ för att säkra kompetens och minska personalomsättningen - fem exempel
Skriften SKL presenterar fem exempel på initiativ för att säkra kompetens och minska personalomsättningen inom den sociala barn- och ungdomsvården. Initiativen har sin bas i kompetensutveckling.
\...
Utvecklingsarbete ensamkommande barn
Utvecklingsarbete för ensamkommande barn - Ett projekt med samverkansperspektiv.
Projektets övergripande mål har varit att höja kvaliteten i kommunernas mottagande av ensamkommande barn och ungdomar.
Om systematisk uppföljning inom den sociala barn- och ungdomsvården
En av socialtjänstens viktigaste uppgifter är att stödja och skydda barn och unga som far illa eller som riskerar att fara illa. Det är därför angeläget att det finns tillförlitliga system för att f...
Till dig som är förtroendevald och arbetar med socialtjänstfrågor
Socialtjänsten arbetar i dag med att involvera brukarna och att utveckla lokal kunskap i högre utsträckning än tidigare. Ambitionen att ta tillvara professionens kunskaper och at...
Öppna jämförelser 2013 - Vård och omsorg om äldre
Detta är den fjärde rapporten med indikatorbaserade jämförelser av vården och omsorgen om äldre som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Socialstyrelsen publicerar...
Stabilitet som kompetensstrategi för social barn- och ungdomsvård
Den här rapporten bygger på en kartläggning som SKL har gjort gällande stabilitet och kompetens inom den sociala barn- och ungdomsvården. Syftet med kartläggningen är att få en nulägesbeskrivning oc...
1  2  Nästa »  |  Visa alla