Ämnen

Social omsorg

Sorteringsordning:
« Föregående  1  2  |  Visa alla
Nya vägar mot framtidens psykiatri
Varken inom psykiatrin eller i samband med olika satsningar har heldygnsvården fått den uppmärksamhet och det fokus den förtjänar. För tre år sedan ändrade...
Bättre liv för sjuka äldre - resultatrapport 2012
Regeringen och SKL har kommit överens om konkreta mål för hur vården och omsorgen ska bli bättre för de mest sjuka äldre. Nu ser vi resultaten på en rad ol...
Barnets rättigheter - kortlek
Den här kortleken är en samverkan mellan Landstinget Sörmland och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Den är framtagen för att inspirera och utmana till att fördjupa...
55 kr
Nyckelprojektet: erfarenheter av ett nationellt genombrottsprojekt i syfte att förnya den vuxenpsykiatriska heldygnsvården ur ett brukarperspektiv
Nyckelprojektet är ett ”pionjärprojekt” inom den vuxenpsykiatriska heldygnsvården, som är ett område med stor utvecklingspotential. Dagens heldygnsvård, ...
Rätt utbetalning till Rätt person vid Rätt tillfälle med Rätt belopp
En viktig förutsättning för att trygghetssystemen ska uppfattas som rättvisa och legitima är att de hanteras tillförlitligt och effektivt. Det gäller att rätt...
Förändringskoncept :  projekt Pinocchio :  med syfte att förbättra arbetet kring barn upp till 12 år som riskerar utveckla ett varaktigt normbrytande beteende
I projektet har 30 tvärprofessionella team deltagit. Teamen har bestått av personal från främst förskola/skola, socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatrin. Det har ...
Ekonomiskt bistånd till hushåll under 25 år
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) följer regelbundet utvecklingen av det ekonomiska biståndet. Ett avgörande skäl är att kostnadsökningen under året varit st...
Gör rätt från dag ett: Ekonomiskt bistånd till långvarigt sjuka bidragsmottagare och personer utförsäkrade från Försäkringskassan
Syftet med denna rapport är att ge en fördjupad kunskap om de långvarigt sjuka och personer utförsäkrade från Försäkringskassan. Rapporten bygger på e...
Projekt Pinocchio: erfarenheter från ett nationellt genombrottsprojekt med syfte att förbättra arbetet kring barn upp till 12 år som riskerar utveckla ett varaktigt normbrytande beteende
I projektet har 30 tvärprofessionella team deltagit. Teamen har bestått av personal från främst förskola/skola, socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatrin. Det har va...
Modell för risk och händelseanalys
Modell för risk- och händelseanalys. Systematiskt förbättringsarbete inom Individ- och Familjeomsorgen, är ett verktyg att använda i arbetet med att klient- och kvalite...
Barnen i fokus
Hur vet vi att vi ger bra stöd till barn och unga? Varför skiljer sig kostnaderna för den sociala barn- och ungdomsvården åt så mycket mellan kommunerna utan att det fi...
Rekrytering av familjehem i sociala medier
Många människor i Sverige vill idag göra en samhällsinsats och kan mycket väl tänka sig att öppna sitt hem för ett barn eller ungdom. De gäller för ...
Värdet av en god uppväxt - sociala investeringar för framtidens välfärd
Den här skriften tar sin utgångspunkt i ambitionen att bli bättre på förebyggande och tidiga insatser. Syftet är att ge inspiration till en diskussion kring hur man org...
Kraven är stora på kommunernas socialtjänst när det gäller anpassningen till en föränderlig omvärld. Behovet av att göra omvärldsanalyser växer...
Rätt insatser i rätt tid för barn och unga med psykisk ohälsa: rapport 52007/5696/HS överlämnad till regeringen i december 2008
Utredningen ”Rätt insatser i rätt tid för barn och ungdomar med psykisk ohälsa” är resultatet av en överenskommelse med regeringen där SKL har åt...
Rätt insatser på rätt nivå för barn och ungdomar med psykisk ohälsa: en kunskapssammanställning
Kunskapssammanställningen är en del i det utvecklingsarbete som pågår med syfte att förbättra tillgängligheten till rätt insatser på rätt niv&ari...
Behov av utbildningsinsatser och annat stöd för att stärka barnets rättigheter: I kommuner landsting och regioner
En kartläggning har genomförts under hösten 2010, om vilka behov av fortbildning och andra stödinsatser som landsting, regioner och kommuner har för att bättre kunna le...
Broar till egen försörjning : exempel från Göteborg, Malmö och Söderhamn
Ingen väljer frivilligt att vara beroende av andra. Alla vuxna vill försörja sig själva om de har möjlighet till det. Det är utgångspunkten för den här s...
Familjehemsvård ur ett barnperspektiv : för lärande och inspiration i ett utvecklingsarbete
Svensk familjehemsvård är i förändring. I denna skrift behandlas den positiva utveckling som är på gång och exempel på hur kommunerna bedriver sitt metodarbet...
Upphandling och uppföljning av HVB - För barn och unga
Socialtjänsten har till uppgift att erbjuda barn och unga stöd och skydd med utgångspunkt från barnets bästa. En av de mest ingripande insatser socialtjänsten har att t...
God arbetsmiljö för handläggare i socialtjänsten
En god arbetsmiljö och goda arbetsvillkor är viktiga förutsättningar för att åstadkomma en hög kvalitet inom socialtjänsten. Arbetsgivaren är den som ...
95 kr
« Föregående  1  2  |  Visa alla