Ämnen

Skola

Sorteringsordning:
1  2  Nästa »  |  Visa alla
Politiska partier i skolan - vad gäller?
Sedan 1 januari gäller nya bestämmelser om politiska partier i skolan. Som en följd av lagändringen har SKL:s tidigare skrift Politiska partier i skolan – vad gäller? reviderats för att överensstämm...
Handbok för gymnasieantagning 2018-2019
Bestämmelser samt kommentarer om mottagande/antagning till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan
Gymnasieskolan är den skolform som har den mest omfattande författningsregleringen. Handboken innehåller en sammanställning av gällande bestämmelser samt kommentarer från Sveriges Kommuner och Lands...
Öppna jämförelser - Grundskola 2017
I Öppna jämförelser – Grundskola kan du jämföra resultat och resursindikatorer på kommunnivå.
Skolans resultat beskrivs utifrån nyckeltal om betyg i årskurs 6 och 9, nationella prov i årskurs 3 och...
Öppna jämförelser - Gymnasieskola 2017
Tema inkluderande lärmiljöer
I Öppna jämförelser – Gymnasieskola 2017 beskriver Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) nyckeltal om gymnasieskolans studieresultat och resurser på kommunnivå. Uppgifterna i rapporten gäller huvuds...
Olika är normen
Att skapa inkluderande lärmiljöer i skolan
Inspirationsmaterialet beskriver hur kommuner och skolor kan arbeta för att utveckla inkluderande lärmiljöer. Målgrupper är politiker, förvaltning, rektorer, lärar...
Beställ Info
Handbok för gymnasieantagning 2017-2018
Bestämmelser samt kommentarer om mottagande/antagning till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan
Öppna jämförelser - Grundskola 2016 (läsår 2015/16)
Tema Skolutveckling
Rapporten är den andra Öppna jämförelser för grundskolan för 2016 och bygger på Skolverkets statistik om elevernas resultat läsåret 2015/16. I Öppna...
Bättre skolresultat med flippat lärande
Teorier, fallstudier och praktiska erfarenheter
Flippat lärande är en pedagogisk metod där lärarens genomgångar flyttas från lektionstid då gruppen är samlad och har läraren tillgänglig, till tillfällen då eleven tar del av innehållet på egen han...
Handlingsberedskap vid misstanke om brott mot barn i förskolan
Statistiskt sett är barn trygga i förskolan och antalet fällande domar är väldigt få. Men även ett fall är ett för mycket. Därför har vi tagit fram denna skrift. Tanken är att materialet ska inspire...
Öppna jämförelser - Gymnasieskola 2016
Tema nyanlända elever
I Öppna jämförelser – Gymnasieskola 2016 jämför Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) resultat-, resurs- och bakgrundsindikatorer för gymnasieskolan på kommu...
Så lyfter vi elevernas resultat
#vivässarvälfärden
Svensk skola är bättre än sitt rykte. Men den kan bli ännu bättre. I den här skriften redovisar vi förslag på hur det kan gå till. Genom bra lärare,...
Öppna jämförelser Grundskola - 2016
Tema nyanlända elever
Öppna jämförelser - Grundskola 2016 är Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) tionde jämförelse av resultat- och resursindikatorer på kommunnivå. Uppgifterna ...
Plug In
Sveriges största samverkansprojekt för att förhindra studieavbrott
Att motverka studieavbrott är en viktig del i arbetet med att förebygga utanförskap. Ungdomar som inte fullföljer gymnasiet riskerar att hamna utanför samhället med sva...
Öppna jämförelser - Gymnasieskola 2015
Öppna jämförelser – Gymnasieskola 2015 är Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) åttonde rapport som jämför resultat- och resursindikatorer för gymnasie...
Skolgång för nyanlända elever
Inspirationsmaterialet bygger på intervjuer med personer i kommuner, såväl på förvaltningsnivå som på skolnivå. Här finns exempel på hur några ...
Öppna jämförelser - Grundskola 2015
Tema systematiskt kvalitetsarbete med SKL:s analyshandbok
Öppna jämförelser - Grundskola 2015 är Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) nionde jämförelse av resultat- och resursindikatorer på kommunnivå. Uppgifterna ...
Nuläge och utmaningar i elevhälsan
Rapporten bygger på en enkätundersökning till samtliga kommuner om personalsituationen inom grundskolans elevhälsa, skolhuvudmannens stöd till skolorna, kvaliteten och aktuella utmaningar.
Klarar den lilla skolan de stora kraven?
Om skolavveckling eller skolutveckling.

Svensk skola är under omvälvning, inte bara av nya krav och förändrad pedagogik. Svenska skolor är också i mångt små till storleksmässigt, många skolor. Vi...
Elevernas syn på skolan
De allra flesta eleverna är mycket nöjda med skolan och undervisningen. Det visar Sveriges största elevenkät med nära 100 000 elever där elever i årskurs 5 och 8 har svarat på frågor om skolan och u...
Kvalitet i fritidshem
Fritidshemmet är en betydelsefull del av elevernas hela skoldag. De flesta elever i förskoleklassen och grundskolans tidiga år går i fritidshem.

SKL har tagit fram ett kvalite...
Öppna jämförelser - Gymnasieskola 2014
Öppna jämförelser - Gymnasieskola 2014 är den sjunde rapporten där Sveriges Kommuner och Landsting jämför resultat och resurser mellan kommuner för att stimul...
Skolskjutshandboken - Trygga, säkra och kostnadseffektiva elevresor
För många barn och unga i Sverige är skolskjutsen en förutsättning för att kunna delta i skolans verksamhet. I den här uppdaterade handboken från 2014 behandl...
Socioekonomisk resursfördelning till skolor
Likvärdigheten i den svenska skolan behöver förbättras. Ett sätt att minska resultatskillnaderna mellan skolorna i en kommun kan vara att ha en socioekonomisk resursför...
Undervisning med flexibel timplan - resultat, arbetssätt och bedömningar
En av skolans utmaningar är att anpassa undervisningen efter varje elevs behov. Forskning och beprövad erfarenhet visar att en flexibel timplan kan underlätta en sådan anpassning. Samtidigt finns de...
Walking the talk - att motverka avhopp i Nederländerna
En av Europas största utmaningar inom utbildnings- och
arbetsmarknadsområdet är att se till att våra ungdomar går igenom
ungdomsutbildningarna för att de skall kunna få meningsfulla jobb.

Av de...
Ett samlat karriärsystem för lärare
Detta är ett stödmaterial för huvudmannen i arbetet med att planera och organisera för karriärtjänster för lärare. För att skapa ordning mellan regeringens nya system för karriärtjänster och de karr...
Öppna jämförelser - Grundskola 2014
Detta är åttonde upplagan av Öppna jämförelser - Grundskola. Här redovisar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) resultat- och resursindikatorer på kommunniv&ari...
Öppna jämförelser - Gymnasieskola 2013
Öppna jämförelser - gymnasieskola 2013 är den sjätte rapporten som presenterar jämförelser av gymnasieskolans resultat och resurser på kommunnivå f&oum...
Myter om skolan hindrar utveckling
Dagens debatt om skolan innehåller både sanningar, tyckanden och rena myter. Hur ser verkligheten egentligen ut? Och vad kan vi enas om?

Med rapporten Myter om skolan hindrar utveckling vill SKL ...
Framtidsval och arbetsliv - Exempel från kommuners studie- och yrkesvägledning
I den här skriften får vi ta del av exempel från kommuner som på olika sätt arbetar framgångsrikt med studie- och yrkesvägledning och med arbetslivsfrågor i skolan. Den vänder sig till dig som tjäns...
1  2  Nästa »  |  Visa alla