Ämnen

Skola

Sorteringsordning:
1  2  3  |  Visa alla
Nationellt centrum för lärmiljöer
Genomförd förstudie under 2019
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ser ett angeläget behov av ett nationellt centrum för lärmiljöer, där berörda statliga myndigheter, kommunala och enskilda huvudm&...
Förskolans kompetensförsörjning
Åtgärder för att möta rekryteringsbehoven
Medarbetarnas kompetens är den enskilt viktigaste faktorn för förskolans kvalitet. Rekryteringsbehovet till förskolan är stort men varierar också kraftigt mellan kommuner och mellan olika delar av l...
Se, förstå och förändra
Att motverka könsskillnader i skolresultat
Pojkar som grupp uppnår lägre skolresultat än flickor. Det avspeglas bland annat i andelen som uppnår gymnasiebehörighet. Orsakerna uppstår i ett samspel mellan en mängd olika faktorer på individ- o...
Framgångsfaktorer för skolans utveckling
Kunskapen om vad som krävs för skolutveckling är idag bred och väl grundad i såväl svensk som internationell forskning. De studier som gjorts ger en samstämmig bild av vilka faktorer och förutsättni...
Könsskillnader i skolresultat
NATIONELL STATISTIK I URVAL
Syftet med denna rapport är att ge en övergripande bild av resultatutvecklingen för några centrala nyckeltal samt att ge såväl politiker som tjänstemän underlag för fortsatta diskussioner och beslut...
Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet
#skolDigiplan
Den nationella handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet är hela skolväsendets handlingsplan. Den bygger på ett årslångt samarbete mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Skolverke...
Öppna jämförelser - Grundskola 2018
I Öppna jämförelser – Grundskola 2018 beskriver Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) nyckeltal om grundskolans studieresultat och resurser på kommunnivå. Uppgifterna i rapporten gäller huvudsaklige...
Handbok för gymnasieantagning 2019-2020
Bestämmelser samt kommentarer om mottagande/antagning till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan
Gymnasieskolan är den skolform som har den mest omfattande författningsregleringen. Handboken innehåller en sammanställning av gällande bestämmelser samt kommentarer från Sveriges Kommuner och Lands...
Socioekonomisk resursfördelning i skola och förskola
I rapporten presenteras en nulägesbild av i vilken utsträckning kommuner använder sig av socioekonomiska resursfördelningsmodeller inom skolan och förskolan, vilka faktorer som är vanligast att grun...
Stödmaterial för klagomålshantering
Framtaget av SKL och Friskolornas riksförbund
En väl fungerande klagomålshantering ger huvudmannen möjlighet att uppmärksamma och åtgärda brister på lokal nivå så tidigt som möjligt. Den kan också ge viktig information till kvalitetsarbetet vi...
Nuläge och utmaningar i elevhälsan 2018
Rapporten bygger på en enkätundersökning till samtliga kommuner om personalsituationen inom grundskolans elevhälsa, skolhuvudmannens stöd till skolorna, kvaliteten och aktue...
Lärande skolorganisation
En utvärdering av fyra års arbete med PRIO
SKL:s utvecklingsarbete PRIO utgår från en tanke och en önskan om att lära sig av de bästa, att sprida god praktik, nya forskningsrön, och detta utifrån en systema...
Snabbguide: Analysera skolresultat
Att utveckla verksamheter och uppnå en högre kvalitet kräver en långsiktig strategi och ett systematiskt kvalitetsarbete med fokus på uppföljning, analys och förbättringsåtgärder.

För att ge våra...
Studieavbrott - En fråga med konsekvenser långt utanför klassrummet
Långt ifrån alla de ungdomar som lämnar årskurs nio i grundskolan eller årskurs tre i gymnasiet har fullständiga betyg.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har seda...
Om sambandet mellan skolstorlek och utbildningsresultat
När skolnedläggning, skolresultat och skolutveckling diskuteras, sägs ibland att ”små skolor presterar sämre än större”. Inte sällan förs ...
Öppna jämförelser - Gymnasieskola 2018
I Öppna jämförelser – Gymnasieskola 2018 beskriver Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) nyckeltal om gymnasieskolans studieresultat och resurser på kommunnivå. Uppgif...
Skolans rekryteringsutmaningar
Lokala strategier och exempel
Rekryteringsbehovet av lärare är stort för kommuner och skolor i hela landet. I denna rapport ges en bild av hur läget ser ut de kommande åren och exempel på insatser och strategier för hur behoven ...
Politiska partier i skolan - vad gäller?
Sedan 1 januari gäller nya bestämmelser om politiska partier i skolan. Som en följd av lagändringen har SKL:s tidigare skrift Politiska partier i skolan – vad gäller? reviderats för att överensstämm...
Handbok för gymnasieantagning 2018-2019
Bestämmelser samt kommentarer om mottagande/antagning till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan
Gymnasieskolan är den skolform som har den mest omfattande författningsregleringen. Handboken innehåller en sammanställning av gällande bestämmelser samt kommentarer från Sveriges Kommuner och Lands...
Öppna jämförelser - Grundskola 2017
I Öppna jämförelser – Grundskola kan du jämföra resultat och resursindikatorer på kommunnivå.
Skolans resultat beskrivs utifrån nyckeltal om betyg i årskurs 6 och 9, nationella prov i årskurs 3 och...
Öppna jämförelser - Gymnasieskola 2017
Tema inkluderande lärmiljöer
I Öppna jämförelser – Gymnasieskola 2017 beskriver Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) nyckeltal om gymnasieskolans studieresultat och resurser på kommunnivå. Uppgifterna i rapporten gäller huvuds...
Olika är normen
Att skapa inkluderande lärmiljöer i skolan
Inspirationsmaterialet beskriver hur kommuner och skolor kan arbeta för att utveckla inkluderande lärmiljöer. Målgrupper är politiker, förvaltning, rektorer, lärar...
Beställ Info
Handbok för gymnasieantagning 2017-2018
Bestämmelser samt kommentarer om mottagande/antagning till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan
Öppna jämförelser - Grundskola 2016 (läsår 2015/16)
Tema Skolutveckling
Rapporten är den andra Öppna jämförelser för grundskolan för 2016 och bygger på Skolverkets statistik om elevernas resultat läsåret 2015/16. I Öppna...
Bättre skolresultat med flippat lärande
Teorier, fallstudier och praktiska erfarenheter
Flippat lärande är en pedagogisk metod där lärarens genomgångar flyttas från lektionstid då gruppen är samlad och har läraren tillgänglig, till tillfällen då eleven tar del av innehållet på egen han...
Handlingsberedskap vid misstanke om brott mot barn i förskolan
Statistiskt sett är barn trygga i förskolan och antalet fällande domar är väldigt få. Men även ett fall är ett för mycket. Därför har vi tagit fram denna skrift. Tanken är att materialet ska inspire...
Öppna jämförelser - Gymnasieskola 2016
Tema nyanlända elever
I Öppna jämförelser – Gymnasieskola 2016 jämför Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) resultat-, resurs- och bakgrundsindikatorer för gymnasieskolan på kommu...
Öppna jämförelser Grundskola - 2016
Tema nyanlända elever
Öppna jämförelser - Grundskola 2016 är Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) tionde jämförelse av resultat- och resursindikatorer på kommunnivå. Uppgifterna ...
Plug In
Sveriges största samverkansprojekt för att förhindra studieavbrott
Att motverka studieavbrott är en viktig del i arbetet med att förebygga utanförskap. Ungdomar som inte fullföljer gymnasiet riskerar att hamna utanför samhället med sva...
Öppna jämförelser - Gymnasieskola 2015
Öppna jämförelser – Gymnasieskola 2015 är Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) åttonde rapport som jämför resultat- och resursindikatorer för gymnasie...
Skolgång för nyanlända elever
Inspirationsmaterialet bygger på intervjuer med personer i kommuner, såväl på förvaltningsnivå som på skolnivå. Här finns exempel på hur några ...
Öppna jämförelser - Grundskola 2015
Tema systematiskt kvalitetsarbete med SKL:s analyshandbok
Öppna jämförelser - Grundskola 2015 är Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) nionde jämförelse av resultat- och resursindikatorer på kommunnivå. Uppgifterna ...
Nuläge och utmaningar i elevhälsan
Rapporten bygger på en enkätundersökning till samtliga kommuner om personalsituationen inom grundskolans elevhälsa, skolhuvudmannens stöd till skolorna, kvaliteten och aktuella utmaningar.
Klarar den lilla skolan de stora kraven?
Om skolavveckling eller skolutveckling.

Svensk skola är under omvälvning, inte bara av nya krav och förändrad pedagogik. Svenska skolor är också i mångt små till storleksmässigt, många skolor. Vi...
Elevernas syn på skolan
De allra flesta eleverna är mycket nöjda med skolan och undervisningen. Det visar Sveriges största elevenkät med nära 100 000 elever där elever i årskurs 5 och 8 har svarat på frågor om skolan och u...
Kvalitet i fritidshem
Fritidshemmet är en betydelsefull del av elevernas hela skoldag. De flesta elever i förskoleklassen och grundskolans tidiga år går i fritidshem.

SKL har tagit fram ett kvalite...
Öppna jämförelser - Gymnasieskola 2014
Öppna jämförelser - Gymnasieskola 2014 är den sjunde rapporten där Sveriges Kommuner och Landsting jämför resultat och resurser mellan kommuner för att stimul...
Skolskjutshandboken - Trygga, säkra och kostnadseffektiva elevresor
För många barn och unga i Sverige är skolskjutsen en förutsättning för att kunna delta i skolans verksamhet. I den här uppdaterade handboken från 2014 behandl...
Socioekonomisk resursfördelning till skolor
Likvärdigheten i den svenska skolan behöver förbättras. Ett sätt att minska resultatskillnaderna mellan skolorna i en kommun kan vara att ha en socioekonomisk resursför...
Undervisning med flexibel timplan - resultat, arbetssätt och bedömningar
En av skolans utmaningar är att anpassa undervisningen efter varje elevs behov. Forskning och beprövad erfarenhet visar att en flexibel timplan kan underlätta en sådan anpassning. Samtidigt finns de...
Walking the talk - att motverka avhopp i Nederländerna
En av Europas största utmaningar inom utbildnings- och
arbetsmarknadsområdet är att se till att våra ungdomar går igenom
ungdomsutbildningarna för att de skall kunna få meningsfulla jobb.

Av de...
Ett samlat karriärsystem för lärare
Detta är ett stödmaterial för huvudmannen i arbetet med att planera och organisera för karriärtjänster för lärare. För att skapa ordning mellan regeringens nya system för karriärtjänster och de karr...
Öppna jämförelser - Grundskola 2014
Detta är åttonde upplagan av Öppna jämförelser - Grundskola. Här redovisar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) resultat- och resursindikatorer på kommunniv&ari...
Öppna jämförelser - Gymnasieskola 2013
Öppna jämförelser - gymnasieskola 2013 är den sjätte rapporten som presenterar jämförelser av gymnasieskolans resultat och resurser på kommunnivå f&oum...
Myter om skolan hindrar utveckling
Dagens debatt om skolan innehåller både sanningar, tyckanden och rena myter. Hur ser verkligheten egentligen ut? Och vad kan vi enas om?

Med rapporten Myter om skolan hindrar utveckling vill SKL ...
Framtidsval och arbetsliv - Exempel från kommuners studie- och yrkesvägledning
I den här skriften får vi ta del av exempel från kommuner som på olika sätt arbetar framgångsrikt med studie- och yrkesvägledning och med arbetslivsfrågor i skolan. Den vänder sig till dig som tjäns...
Från 80 till 100 - SKL:s arbete med skolan
Nära hälften av Sveriges kommuner deltar i våra utvecklingsprojekt. Här kan du också läsa vad vi tycker är viktigast för att lyfta resultaten skol...
Vänd frånvaro till närvaro
Guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner
Hur kan kommunen säkerställa ett bra arbete för att öka skolnärvaron? Och hur kan skolorna stödjas i detta? Med den här guiden vill SKL inspirera till ett mer...
Rektor - möjligheternas chefsjobb
Ett omöjligt uppdrag som ingen vill ha, få söker till och många säger upp sig ifrån – det är den traditionella bilden av rektorsyrket i svenska medie...
Preventing early school leaving
Knappt 70 procent av gymnasieskolans elever fullföljer sin utbildning inom tre år. Övriga elever behöver antingen längre tid på sig för att nå målen ...
Öppna jämförelser - Grundskola 2013
Detta är sjunde upplagan av Öppna jämförelser – Grundskola. Här redovisar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) resultat- och resursindikatorer på kommunniv&arin...
Kommunernas informationsansvar
Kommunernas informationsansvar är en bestämmelse i skollagen som innebär att kommunerna är skyldiga att hålla sig informerade om hur deras ungdomar mella n 16 och 20 å...
SKL och folkbildningspolitiken
Sommaren 2012 fattade SKL:s styrelse beslut om detta dokument kring folkbildningspolitiken. ; Förbundet har en betydelsefull roll att spela inom folkbildningspolitiken, dels som instiftare av o...
Öppna jämförelser 2009 : gymnasieskola
I rapporten presenterar och jämför Sveriges Kommuner och Landsting indikatorer för gymnasieskolan. I rapporten redovisar vi resultaten för kommunens folkbokförda elever och ...
Individuella program i gymnasieskolan : slasktratt eller framgångssaga  : lägesrapport 2010-01-21
En viktig utbildningspolitisk fråga både i Sverige och på dagordningen för samarbetet inom hela EU är att utveckla framgångsrika sätt att arbeta med ungdomar s...
Öppna jämförelser 2010: grundskola
Denna rapport är den fjärde i ordningen som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) publicerar där resultat- och resursindikatorer för grundskolan jämförs på kommun...
Aktuellt om skola och förskola 2010: Resultat
Aktuellt om skola och förskola 2010 – Resultat redovisar en aktuell bild av resultaten i förskola, grundskola och gymnasieskola på nationell nivå.
 
Rapporten pres...
Kommunaliseringen av skolan: och vikten av att blicka framåt
Det är nu tjugo år sedan den så kallade kommunaliseringen av skolan. Även tidigare hade skolan till stor del varit en kommunal angelägenhet. Men nu fördes ansvaret f&...
Uppföljning av de nya bidragsreglerna inom skolområdet
Från och med kalenderåret 2010 har skollagens bestämmelser om kommunernas bidrag till fristående skolor samt enskilt bedrivna förskolor, fritidshem och förskoleklass...
Det obegränsade rummet - det moderna skolbiblioteket
Skolbiblioteket har blivit en mycket aktuell fråga i Sveriges skolor både utifrån skollagens skrivningar och den pågående digitala utvecklingen. Detta gör att SKL ...
Forskning ger bättre resultat i skolan
Vi – Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv &ndash...
Analys öppna jämförelser grundskola 2009: Konsten att nå resultat - erfarenheter från framgångsrika skolkommuner
Vad är det som gör att vissa kommuner lyckas så bra med sin skolverksamhet? Finns det gemensamma nämnare för framgångsrik styrning och ledning av skolan? Denna rapport ...
Kommuner och universitet/högskolor i samverkan : en kartläggning och diskussion
SKL gav våren 2009 Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) och HELIX VINN Excellence Centre vid Linköpings universitet i uppdrag att genomföra en undersökning om hur kom...
Öppna jämförelser Grundskola 2011: Tema matematik
Denna rapport är den femte i ordningen som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) publicerar där resultat- och resursindikatorer för grundskolan jämförs på kommunniv...
Synligt lärande
Finns det insatser som är mer framgångsrika än andra när det gäller att förbättra elevers lärande och studieresultat? Vilka är dessa och vad skiljer dem ...
Öppna jämförelser 2011: Gymnasieskola
Denna rapport är den fjärde i ordningen där Sveriges Kommuner och Landsting publicerar resultat- och resursindikatorer för gymnasieskolan på kommunnivå.

Resultaten b...
Öppna jämförelser - Grundskola 2012
Öppna jämförelser – Grundskola 2012 har temat elevernas syn på skolan och undervisningen. I årets rapport presenterar vi åtta nya indikatorer som speglar temat. I...
Motverka studieavbrott - gymnasieskolans utmaning att få alla elever att fullfölja sin utbildning
Knappt 70 procent av gymnasieskolans elever fullföljer sin utbildning inom tre år. Övriga elever behöver antingen längre tid på sig för att nå målen elle...
Öppna jämförelser - Gymnasieskola 2012
Öppna jämförelser – gymnasieskola 2012 är den femte rapporten där Sveriges Kommuner och Landsting jämför kommunernas resultat och resurser inom gymnasieskola...
Öppna jämförelser 2008 : grundskola
Denna rapport är den andra i ordningen som SKL publicerar där resultat och resursindikatorer för grundskolan jämförs på kommunnivå. Skolans resultat beskrivs uti...
Öppna jämförelser 2008 : gymnasieskola
Öppna jämförelser Gymnasieskola 2008 är den första rapporten där SKL publicerar och jämför indikatorer för gymnasieskolan. I rapporten presenteras result...
SKLs Öppna jämförelser 2009 : grundskola
Denna rapport är den tredje i ordningen som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) publicerar där resultat och resursindikatorer för grundskolan jämförs på kommunniv&ar...
Bra måste bli bättre: fakta om dagens skola och hur den kan bli bättre
Skolan berör alla, det finns många uppfattningar om skolan och så finns det myter – om skolans kvalitet, resultat och resurser.Denna rapport visar att situationen i svensk sko...
Forskarutbildade lärare - en väg till skolutveckling
Lärarförbundet och Sveriges Kommuner och Landsting har kartlagt antalet kommundoktorander inom utbildningsområdet, deras villkor och arbetsuppgifter samt utmaningar och framgån...
Öppna jämförelser 2010: Gymnasieskola
Denna rapport är den tredje i ordningen där Sveriges Kommuner och Landsting publicerar resultat- och resursindikatorer för gymnasieskolan på kommunnivå. Resultaten beskrivs ...
1  2  3  |  Visa alla