Ämnen

Skola

Sorteringsordning:
« Föregående  1  2  3  Nästa »  |  Visa alla
Skolgång för nyanlända elever
Inspirationsmaterialet bygger på intervjuer med personer i kommuner, såväl på förvaltningsnivå som på skolnivå. Här finns exempel på hur några ...
Öppna jämförelser - Grundskola 2015
Tema systematiskt kvalitetsarbete med SKL:s analyshandbok
Öppna jämförelser - Grundskola 2015 är Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) nionde jämförelse av resultat- och resursindikatorer på kommunnivå. Uppgifterna ...
Nuläge och utmaningar i elevhälsan
Rapporten bygger på en enkätundersökning till samtliga kommuner om personalsituationen inom grundskolans elevhälsa, skolhuvudmannens stöd till skolorna, kvaliteten och aktuella utmaningar.
Klarar den lilla skolan de stora kraven?
Om skolavveckling eller skolutveckling.

Svensk skola är under omvälvning, inte bara av nya krav och förändrad pedagogik. Svenska skolor är också i mångt små till storleksmässigt, många skolor. Vi...
Elevernas syn på skolan
De allra flesta eleverna är mycket nöjda med skolan och undervisningen. Det visar Sveriges största elevenkät med nära 100 000 elever där elever i årskurs 5 och 8 har svarat på frågor om skolan och u...
Kvalitet i fritidshem
Fritidshemmet är en betydelsefull del av elevernas hela skoldag. De flesta elever i förskoleklassen och grundskolans tidiga år går i fritidshem.

SKL har tagit fram ett kvalite...
Öppna jämförelser - Gymnasieskola 2014
Öppna jämförelser - Gymnasieskola 2014 är den sjunde rapporten där Sveriges Kommuner och Landsting jämför resultat och resurser mellan kommuner för att stimul...
Skolskjutshandboken - Trygga, säkra och kostnadseffektiva elevresor
För många barn och unga i Sverige är skolskjutsen en förutsättning för att kunna delta i skolans verksamhet. I den här uppdaterade handboken från 2014 behandl...
Socioekonomisk resursfördelning till skolor
Likvärdigheten i den svenska skolan behöver förbättras. Ett sätt att minska resultatskillnaderna mellan skolorna i en kommun kan vara att ha en socioekonomisk resursför...
Undervisning med flexibel timplan - resultat, arbetssätt och bedömningar
En av skolans utmaningar är att anpassa undervisningen efter varje elevs behov. Forskning och beprövad erfarenhet visar att en flexibel timplan kan underlätta en sådan anpassning. Samtidigt finns de...
Walking the talk - att motverka avhopp i Nederländerna
En av Europas största utmaningar inom utbildnings- och
arbetsmarknadsområdet är att se till att våra ungdomar går igenom
ungdomsutbildningarna för att de skall kunna få meningsfulla jobb.

Av de...
Ett samlat karriärsystem för lärare
Detta är ett stödmaterial för huvudmannen i arbetet med att planera och organisera för karriärtjänster för lärare. För att skapa ordning mellan regeringens nya system för karriärtjänster och de karr...
Öppna jämförelser - Grundskola 2014
Detta är åttonde upplagan av Öppna jämförelser - Grundskola. Här redovisar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) resultat- och resursindikatorer på kommunniv&ari...
Öppna jämförelser - Gymnasieskola 2013
Öppna jämförelser - gymnasieskola 2013 är den sjätte rapporten som presenterar jämförelser av gymnasieskolans resultat och resurser på kommunnivå f&oum...
Myter om skolan hindrar utveckling
Dagens debatt om skolan innehåller både sanningar, tyckanden och rena myter. Hur ser verkligheten egentligen ut? Och vad kan vi enas om?

Med rapporten Myter om skolan hindrar utveckling vill SKL ...
Framtidsval och arbetsliv - Exempel från kommuners studie- och yrkesvägledning
I den här skriften får vi ta del av exempel från kommuner som på olika sätt arbetar framgångsrikt med studie- och yrkesvägledning och med arbetslivsfrågor i skolan. Den vänder sig till dig som tjäns...
Från 80 till 100 - SKL:s arbete med skolan
Nära hälften av Sveriges kommuner deltar i våra utvecklingsprojekt. Här kan du också läsa vad vi tycker är viktigast för att lyfta resultaten skol...
Vänd frånvaro till närvaro
Guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner
Hur kan kommunen säkerställa ett bra arbete för att öka skolnärvaron? Och hur kan skolorna stödjas i detta? Med den här guiden vill SKL inspirera till ett mer...
Rektor - möjligheternas chefsjobb
Ett omöjligt uppdrag som ingen vill ha, få söker till och många säger upp sig ifrån – det är den traditionella bilden av rektorsyrket i svenska medie...
Preventing early school leaving
Knappt 70 procent av gymnasieskolans elever fullföljer sin utbildning inom tre år. Övriga elever behöver antingen längre tid på sig för att nå målen ...
Öppna jämförelser - Grundskola 2013
Detta är sjunde upplagan av Öppna jämförelser – Grundskola. Här redovisar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) resultat- och resursindikatorer på kommunniv&arin...
Kommunernas informationsansvar
Kommunernas informationsansvar är en bestämmelse i skollagen som innebär att kommunerna är skyldiga att hålla sig informerade om hur deras ungdomar mella n 16 och 20 å...
SKL och folkbildningspolitiken
Sommaren 2012 fattade SKL:s styrelse beslut om detta dokument kring folkbildningspolitiken. ; Förbundet har en betydelsefull roll att spela inom folkbildningspolitiken, dels som instiftare av o...
Aktuellt om skola och förskola 2010: Resultat
Aktuellt om skola och förskola 2010 – Resultat redovisar en aktuell bild av resultaten i förskola, grundskola och gymnasieskola på nationell nivå.
 
Rapporten pres...
Kommunaliseringen av skolan: och vikten av att blicka framåt
Det är nu tjugo år sedan den så kallade kommunaliseringen av skolan. Även tidigare hade skolan till stor del varit en kommunal angelägenhet. Men nu fördes ansvaret f&...
Uppföljning av de nya bidragsreglerna inom skolområdet
Från och med kalenderåret 2010 har skollagens bestämmelser om kommunernas bidrag till fristående skolor samt enskilt bedrivna förskolor, fritidshem och förskoleklass...
Öppna jämförelser Grundskola 2011: Tema matematik
Denna rapport är den femte i ordningen som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) publicerar där resultat- och resursindikatorer för grundskolan jämförs på kommunniv...
Synligt lärande
Finns det insatser som är mer framgångsrika än andra när det gäller att förbättra elevers lärande och studieresultat? Vilka är dessa och vad skiljer dem ...
Öppna jämförelser 2011: Gymnasieskola
Denna rapport är den fjärde i ordningen där Sveriges Kommuner och Landsting publicerar resultat- och resursindikatorer för gymnasieskolan på kommunnivå.

Resultaten b...
Öppna jämförelser - Grundskola 2012
Öppna jämförelser – Grundskola 2012 har temat elevernas syn på skolan och undervisningen. I årets rapport presenterar vi åtta nya indikatorer som speglar temat. I...
« Föregående  1  2  3  Nästa »  |  Visa alla