Ämnen

Samhällsbyggnad

Sorteringsordning:
1  2  3  4  5  6  7  8  ..10  Nästa »  |  Visa alla
Gatuarbete i tätort
Handbok till stöd för planering och genomförande
Den här handboken är avsedd som en hjälp för kommuner att skapa effektiva rutiner för hantering av gatuarbeten i tätort. Innehållet kan utgöra stöd och k...
Innovationsbarometern
En enkätstudie om innovationsarbete i offentlig verksamhet
Innovationsbarometern är en kvantitativ undersökning om innovationsarbetet i hela den offentliga sektor. Resultaten är unika då detta är första gången som innovationsarbete i offentlig sektor unders...
Peaktider i kollektivtrafiken
Denna skrift beskriver åtgärder för hur peakutmaningen i kollektivtrafiken kan hanteras. Skriften vänder sig främst till beslutsfattare och utredare i regionala kollektivtra...
 Mark- och miljödomstolarnas handläggningstider
En studie av överklagade planer och bygglov
Domstolars handläggning av överklagade detaljplaner och bygglov drar ofta ut på tiden. Det gör att planerade byggen, inte minst av nya bostäder, försenas och fo&#...
Förebygga suicid i fysisk miljö
Ett inspirationsmaterial för kommunernas arbete
En viktigt del i suicidpreventivt arbete handlar om att minska tillgänglighet till medel och metoder för självmord. I det ingår att skapa fysiska miljöer som främjar tr...
Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2018
Riskkommunikation och individens beredskap
Denna rapport är den elfte i ordningen där Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap publicerar indikatorer inom området tr...
Öppna jämförelser - Planläggning och tidsåtgång 2018
Jämförelser inom detaljplaneområdet
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) publicerar nu för andra gången Öppna jämförelser inom detaljplaneområdet. Syftet är att redovisa fakta inom några viktiga områden i kommunernas detaljplaneverks...
Regionernas inflytande
Framtagande av regionala länstransportplaner och nationell transportplan för 2018-2029
SKL tar i denna rapport upp det regionala och kommunala inflytandet över det nyligen avslutade arbetet med att ta fram regionala länstransportplaner och nationell transportplan för åren 2018-2029. B...
Väghållningens juridik
Denna upplaga av Väghållningens juridik utgör en bearbetning och komplettering av den fjärde upplagan som utkom i september 2005. Ändringarna har bland annat föranletts...
Skydd mot fordonsattacker
Under senare tid har Europa drabbats av ett antal terrorattacker , där fordon använts som vapen med målet att skada så många människor som möjligt. Händelser ...
Att arbeta med sociala insatsgrupper
Sju goda exempel
Att arbeta med sociala insatsgrupper (SIG) handlar om att samverka kring unga personer som genom sin livsstil riskerar att rekryteras till kriminella nätverk eller som vill lämna ett krimi...
Automatiserade fordon
I lokal och regional miljö
De automatiserade fordonen tillskrivs en mängd positiva effekter såsom ökad säkerhet, förbättrad kapacitet och minskade utsläpp. Men vad innebär det att ett f...
Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2017
Bostadsbrand och brandförebyggande arbete
Denna rapport är den tionde i ordningen där Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap publicerar indikatorer inom området t...
Öppna jämförelser - Kollektivtrafik 2017
Det här är fjärde utgåvan med Öppna jämförelser om kollektivtrafik.
Rapporten innehåller 15 indikatorer som har valts av två anledningar. Dels för att de har betydelse för en strategisk styrning o...
Från A till ÖP
Planeringsprocessen i mindre kommuner
Översiktsplanen är kommunens ledsagare in i framtiden. Den ska vara aktuell och ange den politiska inriktningen för den långsiktiga fysiska utvecklingen. Översiktsplanen har allt att vinna på att va...
Belysning där det behövs
Belysning längs statlig väg
Ägarförhållandena för landets belysningsanläggningar på det statliga vägnätet är idag komplicerade. Till viss del är det staten genom Trafikverket s...
Bevara eller gallra
Nr 4: Råd om kartor och ritningar
Skriften ger råd om bevarande- och gallringsfrågor av kartor och ritningar för kommuner landsting/regioner.

Sveriges Kommuner och Landsting och Riksarkivet ger ut publikationsseri...
Skapa goda ljudmiljöer
Handbok i trafikbullerskydd
Det är viktigt att både arbeta strategiskt med trafikbuller och att vidta åtgärder för att skapa goda ljudmiljöer. Syftet med handboken är att sammanställa da...
Utmärkta föreskrifter
En handbok om lokala trafikföreskrifter
Trafikförhållandena varierar avsevärt mellan olika platser och gator. Av det skälet räcker inte de allmänna reglerna i trafikförordningen till i alla lägen. E...
Ladda för framtiden
Laddinfrastruktur för elfordon
Laddinfrastruktur är ett område som blivit allt mer aktuellt i Sverige. Ambitionen med denna skrift är att den ska fungera som ett stöd för kommuner i utvecklingen av laddin...
Kör när det är grönt
Utformning av trafiksignaler
Trafiksignalen kan vid höga hastigheter och korsande trafik fungera som en ren säkerhetsanläggning medan dess primära funktion i tätortsmiljöer är att styra trafik...
Upphandling av tekniska konsulttjänster
Att arbeta med offentliga upphandlingar är vardag för många i offentlig sektor. Trots detta upplevs det ofta som en utmaning där mycket kan gå snett. En lyckad upphandling k...
Metod för bättre innemiljö
Innemiljön är det mest centrala en fastighetsorganisation levererar till sina hyresgäster och den ska vara god. Skolor, förskolor och kontorsmiljöer ska inte ge människ...
Parkeringshandbok
Lagstiftning, reglering och tillståndsgivning
Parkeringshandboken är avsedd att fungera som ett stöd i kommunernas arbete med parkering och vänder sig i första hand till kommunernas handläggare i olika typer av parkerin...
EU-stöd för kommunala fastigheter
Att söka bidrag och stöd i EU kan vid en första anblick verka komplicerat och tidskrävande. Så kan det också vara men vinsten du gör på att söka kan vara...
God samhällsbyggnad
Med kommunal samordning
De offentliga verksamheternas behov måste effektivt lyftas in i samhällsbyggnadsprocessen, från strategiska frågor vid översiktlig planering till konkreta beslut inför ...
Tidig dialog ökar bostadsbyggandet
Samverkan mellan kommun och länsstyrelse
Samhällsplaneringen blir alltmer komplex i dagens samhällsbyggande. För att underlätta planeringsprocessen kan kommuner och länsstyrelser samverka i tidiga dialoger, t ex genom att ta fram en gemens...
Kollektivtrafikens kostnadsutveckling - en överblick
Vad förklarar utvecklingen 2011-2015
Den här rapporten ger ett kunskapsunderlag som beskriver kostnadsutvecklingen för kollektivtrafik perioden 2011-2015. I rapporten tittar vi främst på det som har störst p...
Framgångsfaktorer i nyckeltalsnätverk
Samarbete mellan fastighetsorganisationer
Att kunna jämföra sig med liknande organisationer kan vara ett mycket bra verktyg för att effektivisera sin verksamhet och mäta förändring. Detta är dock inte allt...
Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2016
Brott och brottsförebyggande arbete
Sveriges Kommuner och Landsting och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) publicerar för nionde gången indikatorer för arbetet med trygghet och säkerhet i landets kommuner.

Tema i rap...
1  2  3  4  5  6  7  8  ..10  Nästa »  |  Visa alla