Ämnen

Samhällsbyggnad

Sorteringsordning:
1  2  3  4  5  6  7  8  ..10  |  Visa alla
Funktionsupphandling av beläggningar
Från detaljstyrning till målstyrning
Funktionsupphandling innebär att beställaren beskriver egenskaperna hos den färdiga produkten, funktionen, utan att ange hur denna funktion ska uppnås. Det blir då utfö...
Utsatta ytor
Råd för hållbar beläggning på utsatta ytor
Syftet med denna skrift är att ge råd om hur speciellt utsatta körytor ska utformas med avseende på slitlagerbeläggning, bärighet och motståndskraft mot plastiska deformationer. Speciellt utsatta yt...
Bära eller brista
Den första versionen av denna handbok gavs ut 1991 i ett samarbete mellan Svenska Kommunförbundet, Vägverket och Väg- och transportforskningsinstitutet (VTI). Målsättningen var att handboken skulle ...
Val av åtgärd
Råd och stöd vid åtgärdsval av beläggningsunderhåll
Huvudsyftet med denna skrift är att ge råd i hur man kan välja mellan olika material i syfte att möta olika utmaningar i form av trafikbelastning, klimat och status på befintliga ytor i en underhåll...
Koll på tillväxten
Uthållig ogräsbekämpning på hårdgjorda ytor
Den här skriften handlar om hur ogräs kan bekämpas med olika metoder som är mer eller mindre skonsamma mot miljön. Skriften beskriver också management för ogräsbekämpning och ger exempel på hur olik...
Tysta gatan
Om bullerdämpande beläggningar
Bullerdämpande beläggningar är ett sätt att minska vägtrafikbuller vid källan och kan användas som alternativ till avskärmning eller bullerisolering av en fastighets fasader och fönster. Fördelen är...
Fogmaterial för markbeläggning
Egenskaper, utvärderingar och rekommendationer
Fogmaterial för markbeläggningar är en rapport som bygger på ett projekt som genomfördes av Malmö stad under 2006 och 2007. Syftet var att öka kunskapen om olika f...
Ledarskap för hållbar utveckling
Agenda 2030 i kommuner och regioner
Ett framgångsrikt genomförande av Agenda 2030 i Sverige och världen är beroende av ledarskap från såväl det offentliga som från samhällets olika aktörer. Utan ett politiskt åtagande är det svårt att...
Kritik på teknik 2019
Hur nöjd är kommuninvånaren med den tekniska förvaltningen
Under våren 2019 genomfördes en enkätundersökning i 102 kommuner om hur medborgarna uppfattar kommunens service när det gäller gator, parker, vatten/avlopp samt sophämtning och avfallshantering. Und...
Gatuarbete i tätort
Handbok till stöd för planering och genomförande
Den här handboken är avsedd som en hjälp för kommuner att skapa effektiva rutiner för hantering av gatuarbeten i tätort. Innehållet kan utgöra stöd och k...
Innovationsbarometern
En enkätstudie om innovationsarbete i offentlig verksamhet
Innovationsbarometern är en kvantitativ undersökning om innovationsarbetet i hela den offentliga sektor. Resultaten är unika då detta är första gången som innovationsarbete i offentlig sektor unders...
Peaktider i kollektivtrafiken
Denna skrift beskriver åtgärder för hur peakutmaningen i kollektivtrafiken kan hanteras. Skriften vänder sig främst till beslutsfattare och utredare i regionala kollektivtra...
 Mark- och miljödomstolarnas handläggningstider
En studie av överklagade planer och bygglov
Domstolars handläggning av överklagade detaljplaner och bygglov drar ofta ut på tiden. Det gör att planerade byggen, inte minst av nya bostäder, försenas och fo&#...
Förebygga suicid i fysisk miljö
Ett inspirationsmaterial för kommunernas arbete
En viktigt del i suicidpreventivt arbete handlar om att minska tillgänglighet till medel och metoder för självmord. I det ingår att skapa fysiska miljöer som främjar tr...
Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2018
Riskkommunikation och individens beredskap
Denna rapport är den elfte i ordningen där Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap publicerar indikatorer inom området tr...
Öppna jämförelser - Planläggning och tidsåtgång 2018
Jämförelser inom detaljplaneområdet
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) publicerar nu för andra gången Öppna jämförelser inom detaljplaneområdet. Syftet är att redovisa fakta inom några viktiga områden i kommunernas detaljplaneverks...
Regionernas inflytande
Framtagande av regionala länstransportplaner och nationell transportplan för 2018-2029
SKL tar i denna rapport upp det regionala och kommunala inflytandet över det nyligen avslutade arbetet med att ta fram regionala länstransportplaner och nationell transportplan för åren 2018-2029. B...
Väghållningens juridik
Denna upplaga av Väghållningens juridik utgör en bearbetning och komplettering av den fjärde upplagan som utkom i september 2005. Ändringarna har bland annat föranletts...
Skydd mot fordonsattacker
Under senare tid har Europa drabbats av ett antal terrorattacker , där fordon använts som vapen med målet att skada så många människor som möjligt. Händelser ...
Att arbeta med sociala insatsgrupper
Sju goda exempel
Att arbeta med sociala insatsgrupper (SIG) handlar om att samverka kring unga personer som genom sin livsstil riskerar att rekryteras till kriminella nätverk eller som vill lämna ett krimi...
Automatiserade fordon
I lokal och regional miljö
De automatiserade fordonen tillskrivs en mängd positiva effekter såsom ökad säkerhet, förbättrad kapacitet och minskade utsläpp. Men vad innebär det att ett f...
Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2017
Bostadsbrand och brandförebyggande arbete
Denna rapport är den tionde i ordningen där Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap publicerar indikatorer inom området t...
Öppna jämförelser - Kollektivtrafik 2017
Det här är fjärde utgåvan med Öppna jämförelser om kollektivtrafik.
Rapporten innehåller 15 indikatorer som har valts av två anledningar. Dels för att de har betydelse för en strategisk styrning o...
Från A till ÖP
Planeringsprocessen i mindre kommuner
Översiktsplanen är kommunens ledsagare in i framtiden. Den ska vara aktuell och ange den politiska inriktningen för den långsiktiga fysiska utvecklingen. Översiktsplanen har allt att vinna på att va...
Belysning där det behövs
Belysning längs statlig väg
Ägarförhållandena för landets belysningsanläggningar på det statliga vägnätet är idag komplicerade. Till viss del är det staten genom Trafikverket s...
Bevara eller gallra
Nr 4: Råd om kartor och ritningar
Skriften ger råd om bevarande- och gallringsfrågor av kartor och ritningar för kommuner landsting/regioner.

Sveriges Kommuner och Landsting och Riksarkivet ger ut publikationsseri...
Skapa goda ljudmiljöer
Handbok i trafikbullerskydd
Det är viktigt att både arbeta strategiskt med trafikbuller och att vidta åtgärder för att skapa goda ljudmiljöer. Syftet med handboken är att sammanställa da...
Utmärkta föreskrifter
En handbok om lokala trafikföreskrifter
Trafikförhållandena varierar avsevärt mellan olika platser och gator. Av det skälet räcker inte de allmänna reglerna i trafikförordningen till i alla lägen. E...
Ladda för framtiden
Laddinfrastruktur för elfordon
Laddinfrastruktur är ett område som blivit allt mer aktuellt i Sverige. Ambitionen med denna skrift är att den ska fungera som ett stöd för kommuner i utvecklingen av laddin...
Kör när det är grönt
Utformning av trafiksignaler
Trafiksignalen kan vid höga hastigheter och korsande trafik fungera som en ren säkerhetsanläggning medan dess primära funktion i tätortsmiljöer är att styra trafik...
Upphandling av tekniska konsulttjänster
Att arbeta med offentliga upphandlingar är vardag för många i offentlig sektor. Trots detta upplevs det ofta som en utmaning där mycket kan gå snett. En lyckad upphandling k...
Metod för bättre innemiljö
Innemiljön är det mest centrala en fastighetsorganisation levererar till sina hyresgäster och den ska vara god. Skolor, förskolor och kontorsmiljöer ska inte ge människ...
Parkeringshandbok
Lagstiftning, reglering och tillståndsgivning
Parkeringshandboken är avsedd att fungera som ett stöd i kommunernas arbete med parkering och vänder sig i första hand till kommunernas handläggare i olika typer av parkerin...
EU-stöd för kommunala fastigheter
Att söka bidrag och stöd i EU kan vid en första anblick verka komplicerat och tidskrävande. Så kan det också vara men vinsten du gör på att söka kan vara...
God samhällsbyggnad
Med kommunal samordning
De offentliga verksamheternas behov måste effektivt lyftas in i samhällsbyggnadsprocessen, från strategiska frågor vid översiktlig planering till konkreta beslut inför ...
Tidig dialog ökar bostadsbyggandet
Samverkan mellan kommun och länsstyrelse
Samhällsplaneringen blir alltmer komplex i dagens samhällsbyggande. För att underlätta planeringsprocessen kan kommuner och länsstyrelser samverka i tidiga dialoger, t ex genom att ta fram en gemens...
Kollektivtrafikens kostnadsutveckling - en överblick
Vad förklarar utvecklingen 2011-2015
Den här rapporten ger ett kunskapsunderlag som beskriver kostnadsutvecklingen för kollektivtrafik perioden 2011-2015. I rapporten tittar vi främst på det som har störst p...
Framgångsfaktorer i nyckeltalsnätverk
Samarbete mellan fastighetsorganisationer
Att kunna jämföra sig med liknande organisationer kan vara ett mycket bra verktyg för att effektivisera sin verksamhet och mäta förändring. Detta är dock inte allt...
Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2016
Brott och brottsförebyggande arbete
Sveriges Kommuner och Landsting och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) publicerar för nionde gången indikatorer för arbetet med trygghet och säkerhet i landets kommuner.

Tema i rap...
Öppna jämförelser - Planläggning och tidsåtgång 2016
Jämförelser inom detaljplaneområdet
Rapporten presenterar fakta kring bostadsbyggandet och några delar av kommunernas detaljplaneverksamhet, som kan vara till nytta för jämförelser mellan kommunerna. Därmed bi...
LCC-kalkyler för en hållbar förvaltning
Varje år görs stora investeringar i offentliga fastigheter, både för att förbättra befintliga byggnader och i helt nya hus. Dessa investeringar får konsekvenser un...
BIM - digitalisering av byggnadsinformation
En av de absolut största potentialerna inom fastighetssektorn som vi kan se i dag är digitaliseringen. Med hjälp av den kan vi både höja kvaliteten och minska kostnaderna. D...
Överlämning av byggprojekt
En stor utmaning i offentliga fastighetsorganisationer är att hantera överlämningen mellan projektorganisation och förvaltningsorganisation på ett bra sätt. Rätt i...
Framtidens vårdbyggnader
Vården står inför stora förändringar och många svåra beslut. Dessa beskrivs i SKL:s trendspaning Hälso- och sjukvården 2035. Den här rapporten handlar om hur vårdarkitekturen behöver anpassas till d...
Byggnadsstommens klimatpåverkan
Livscykelperspektiv på olika material
Träbyggande har en stor potential för att minska klimatpåverkan från byggsektorn. Denna skrift ger dig som läsare en inblick i kunskapsläget kring miljöpåverk...
Kritik på teknik
Hur nöjd är kommuninvånaren med den tekniska förvaltningen 2016?
Kritik på teknik är en redovisning av medborgarnas bedömningar av 101 kommuners service när det gäller gator, parker, vatten/avlopp samt sophämtning och avfallshanterin...
Täthetsmått för effektiv kollektivtrafik - underlagsrapport
En hög täthet av både boende och verksamma skapar underlag för olika typer av funktioner i samhället, däribland resandeunderlag för kollektivtrafik. Ett störr...
Skulden till underhåll
Det kommunala underhållsbehovet för gator, broar och belysning
Ett mycket stort kapital är investerat i kommunal infrastruktur och ska naturligtvis vårdas på bästa sätt. Systematiskt arbete med tillståndsinventering, planering och ...
Fastighets- och servicesystem
Integrated workplace management systems
Fastighets- och serviceorganisationer har idag flera olika system för projektstyrning, drift och administration. Flera synergieffekter går förlorade då dessa system inte kan prat...
Klipp häcken!
Denna broschyr är avsedd som hjälp i kommunens kontakter med fastighetsägare om hur de bör sköta sina tomter för att hindra att skymd sikt leder till olyckor.

Bros...
Så löser vi bristen på bostäder
#vivässarvälfärden
Bostadsbyggande är en del av svensk välfärd. Sveriges kommuner ansvarar för att det finns detaljplanerad mark att bygga på. Men även staten och byggbolagen har ett ansv...
 Flyktingsituationen ur ett fastighetsperspektiv
Erfarenheter från hösten/vintern 2015
Kommunerna och landstingen har visat stort engagemang och
lösningsorientering i hanteringen av det ökade flyktingmottagandet hösten och vintern 2015. Genom bl.a. väl inventerad...
Strategisk logistik
Att använda ett strategiskt synsätt på logistikfrågor innebär att, utifrån vårdens behov, fatta välgrundade beslut som får långsiktiga effekter p...
Täthetsmått för effektiv kollektivtrafik
En hög täthet av både boende och verksamma skapar underlag för olika typer av funktioner i samhället, däribland resandeunderlag för kollektivtrafik. Ett störr...
Produktionskostnad för skolor
Utveckling och faktorer
En stor del av kommunernas investeringar görs i skolor och förskolor. Ofta upplevs kostnaden för byggande av skolor som väldigt hög och det är svårt att se orsaker...
Strategier för ökad lokaleffektivitet
Fler äldre, snabb befolkningstillväxt, ökade krav inom skola och omsorg och stora investeringsbehov medför en ansträngd ekonomi i många kommuner. Det behövs en bal...
Landstingens fastighetsbestånd
Sammandrag av 2015 års nyckeltal
Varje år samlar landstingen och regionerna in nyckeltal för fastighetsområdet. Insamlingen är frivillig, men det finns i stort sett kompletta nyckeltal sedan år 1996. Nyckel...
Bostadsförsörjning i praktiken
Exempel från kommuner, kommunala bostadsbolag och regionala aktörer
Att lyckas med bostadsbyggandet är en av de största utmaningarna i Sverige. Vi har spanat ut över Sverige och funnit många kommuner och regionala aktörer som arbetat kreativ...
Aktiv markpolitik
Begreppet aktiv markpolitik kan flätas samman med andra viktiga beslut och ställningstaganden genom hela samhällsbyggnadsprocessen. I den här skriften finns olika kommunexempel s...
Planering och genomförande
Nedslag i Halmstad, Växjö, Uppsala och Mora
Att planera för markanvändning är ett viktigt kommunalt ansvar. En central fråga i planeringen är hur man säkerställer bra processer kring utbyggnad och plangenomf...
Inomhusnät för trådlös kommunikation
Under senare år har användningen av mobiltelefoner, plattor och bärbara datorer ökat enormt. Vi behöver allt högre kapacitet i våra trådlösa nät f&#...
Hälso- och sjukvården 2035
Vården behöver anpassas till ett sjukdomspanorama där kroniska sjukdomar dominerar och samtidigt bryta en ohållbar kostnadsutveckling. Ny teknik i form av digitalisering kommer att vara det viktigas...
Fortfarande miljarder skäl att spara!
Potential för energieffektivisering i kommunernas och landstingens byggnader
Hur stor är potentialen för fortsatt lönsam energieffektivisering i kommunernas och landstingens byggnader? Rapporten visar på både teoretisk och praktiskt rimlig potential,...
Belysning i offentliga lokaler
Teknikutvecklingen inom belysningsområdet har de senaste 20 åren gått mycket snabbt. När det gäller offentliga verksamhetslokaler finns en stor potential att förbä...
Climate impacts of wood vs. non-wood buildings
This report documents the findings of a project commissioned by the Swedish Association of Local Authorities and Regions on energy and climate implications of building structural-frame materials fro...
3D-visualisering i praktiken
Erfarenheter och lärdomar från Norrköpings kommun
Den digitala utvecklingen ställer vårt samhälle inför nya möjligheter men den medför också utmaningar. Genom modern teknik kan kommuner föra dialog med inv...
Personalliggare i byggbranschen
I den här rapporten reder vi ut vad den nya lagen om personalliggare i byggbranschen innebär för dig som offentlig byggherre. Du kan läsa om lagens innehåll och syfte samt v...
Kommunala trafiksäkerhetsprogram
Tips och råd från kommuner som visar vägen
Nollvisionen är grunden för allt trafiksäkerhetsarbete i Sverige och har som mål att ingen ska skadas allvarligt eller dö i trafiken. Att minska antalet olyckor i våra ...
Kommunal VGU-guide
Vägars och gators utformning i tätort
Lär dig utforma gaturummet! VGU-guiden är ett stöd för planerare, trafikutformare, projektörer och andra som är involverade i att utforma gaturum inom tätorter uti...
Handbok i Riksfärdtjänst
För förtroendevalda och handläggare i kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter
Åtgärder har genomförts inom kollektivtrafiken för att så många som möjligt ska kunna resa med allmänna kommunikationer. Detta har minskat behovet av riksf...
Styrmedelsbiblioteket
Verktyg för gods i tätort
De flesta sociala och ekonomiska aktiviteter som äger rum i en stad är beroende av godstransporter av något slag. Godsleveranser utgör således en förutsättning f&#...
Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2015
Tema kommunal räddningstjänst
Sveriges Kommuner och Landsting och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) publicerar för åttonde gången indikatorer för arbetet med trygghet och säkerh...
En hållbar handelspolicy
Handelsutveckling i staden
Utvecklingen av handel är för många kommuner en viktig fråga. Handelsutvecklingen påverkar bland annat transporter, arbetsmarknad och attraktivitet. Ett digitalt program har...
Kartläggning av leveranstrafik i tätort
En effektiv leveranstrafik bidrar till tillgänglighet, framkomlighet, trafiksäkerhet och minskade luftföroreningar, bullernivåer och inte minst kostnader. Samtidigt finns begr...
Öppna jämförelser - Kollektivtrafik 2015
Det här är utgåvan med Öppna jämförelser om kollektivtrafik. Däremellan har en fördjupningsrapport getts ut, som handlar om hur statistiken och jämfö...
Hygienrum i skolor
Lokalåtgärder för en god arbetsmiljö
Under de senaste åren har det visat sig att färre elever duschar efter gymnastiken och att många elever inte går på toa under skoldagen. Det är en oroande utveckling so...
Vårdnära administration
Förslag på definition och avgränsningar
I Sverige är efterfrågan på vårdpersonal just nu större än utbudet både bland sjuksköterskor och läkare inom vissa specialiteter. Samtidigt visar forskning att vårdpersonal ägnar en allt större del ...
Tips och råd från kommuner som visar vägen
Klimatförändringarna påverkar hela Sverige, men det är stora skillnader mellan hur olika delar av landet, och därmed olika kommuner, påverkas. Gemensamt för samtli...
Bevara eller gallra
NR 11: Plan- och byggväsendet
Skriften ger råd om bevarande- och gallringsfrågor rörande kommunernas uppgifter inom plan- och byggväsendet. Vidare redogörs för regelverket för bevarande och gal...
Driftigt underhåll på entreprenad
Upphandling av drift och underhåll
Kommunerna upphandlar entreprenörer för drift och underhåll i allt större utsträckning. Sedan 1990-talet har ökningen varit betydande pga. kraven på konkurrensuts&...
Övergångsställen och gångpassager
En studie av utformning och trafiksäkerhet
För att främja gående och gångtrafik är utformning av övergångsställen och gångpassager en viktig fråga. Det gäller att skapa korsningspunkter där gående kan passera vägen på ett så säkert sätt som ...
Byggarbete på sjukhusområden
Riskhantering för patientsäkerhet
Det byggs rekordmycket i landstingssverige. Vid byggarbeten finns alltid risker, men byggen på sjukhusområden innebär särskilda risker som kräver extra mycket av både b...
Transport for an Attractive City
An introduction to TRAST
The purpose of transport for an attractive city (TRAST) is to put the transport system into context and create a bridge between different community planning sectors. TRAST is designed to guide plann...
Trafik för en attraktiv stad
Introduktion till trast
Syftet med Trafik för en attraktiv stad (TRAST) är att foga in trafiksystemet i sitt sammanhang och skapa en brygga mellan olika sektorer inom samhällsplaneringen. Balans efterst...
Lokalvård på sjukhus
Lokalvård är en viktig del av servicefunktionen på våra sjukhus. På senare år har lokalvården blivit mer evidensbaserad och på så sätt allt mer effe...
Trafik för en attraktiv stad
Underlag
Syftet med Trafik för en attraktiv stad (TRAST) är att foga in trafiksystemet i sitt sammanhang och skapa en brygga mellan olika sektorer inom samhällsplaneringen. TRAST ska vägl...
Trafik för en attraktiv stad
Handbok
Syftet med Trafik för en attraktiv stad (trast) är att foga in trafiksystemet i sitt sammanhang och skapa en brygga mellan olika sektorer inom samhällsplaneringen. Trafik för en ...
Öppna jämförelser: Företagsklimat 2015
För tredje gången genomför Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en öppen jämförelse inom området företagsklimat. Det är en servicemätning av kommun...
Felavhjälpande underhåll i driftentreprenader
Flera offentliga fastighetsorganisationer köper idag fastighetsdrift på entreprenad. Det finns dock ett område som ofta skapar diskussion vid upphandling och genomförande av drif...
Komponentredovisning av gator och vägar i kommuner och landsting
Kommuner och landsting ska från och med januari 2014 tillämpa en komponentansats vid redovisning av sina materiella anläggningstillgångar. Komponentredovisning kommer att inneb&#...
Energiledningssystem för ett kontinuerligt energiarbete
I fastighetsorganisationer runt om i Sverige arbetar man i större eller mindre utsträckning med energi- och miljöfrågor. Ett sätt att underlätta arbetet, skapa kontinui...
Personal för yttre skötsel
I maj 2012 startade Futurum Fastigheter i Örebro AB projektet Yttre skötsel i syfte att rekrytera personal för att arbeta med den yttre skötseln i fastighetsbeståndet.

Tillsammans med Örebro komm...
Skolgården
Förvaltning och utveckling av förskole- och skolgårdar
Utemiljön vid skolor har fått en allt mer framskjuten roll i dagens samhälle. För många barn är för- och grundskolegården de enda platserna där de kan le...
Mer grus under maskineriet - Handbok för tillståndsbedömning och underhåll av grusvägar
En systematisk tillståndsbedömning av en grusväg är en förutsättning för att väghållaren ska kunna prioritera och planera underhållsåtgärd...
Bruka, bevara och energieffektivisera
Runtom i Sverige finns mängder med fastigheter av kulturhistoriskt värde. Det är svårt att hålla dessa byggnaders energieffektivitet på en hög nivå utan att f...
Klimatförändringarna innebär nya utmaningar för krisberedskapen. SKL har i denna skrift samlat några exempel på kommuner och landsting som integrerar arbetet med klimat...
Byggnadsnämndens tillsyn - introduktion och praktiska exempel
Skriften beskriver övergripande byggnadsnämndens tillsynsansvar enligt plan- och bygglagstiftningen. Här finns också exempel på hur man arbetar med tillsyn i några komm...
Samnyttjande av kommunala resurser
I Nyköping delar räddningstjänsten bilar och lokaler med kommunens sociala omsorg. Hemtjänsten i Varberg och Falkenberg har ett uttalat ansvar för att kontrollera brands...
Regionernas inflytande 2014 - intervjuer och enkätsvar om inflytande över transportinfrastrukturplaneringen
De flesta län/regioner som är länsplaneupprättande myndighet är nöjda med modellen för den långsiktiga åtgärdsplaneringen för transportinfrastruktur. Även de kommuner och kommunalförbund som tillfrå...
Komponentredovisning
Övergången till komponentredovisning i förvaltningar innebär en stor förändring för kommuner och landsting. Vid en första anblick verkar det mest vara frå...
Fördjupningsrapport Öppna jämförelser för kollektivtrafiken - Så kan jämförelserna om kollektivtrafiken bli bättre
I den här fördjupningsrapporten om Öppna jämförelser kollektivtrafik går vi igenom vilka utmaningar som finns för att jämförelserna ska bli bättre. ...
Förtätning av städer
Förtätning av städer är en trend idag och en stor utmaning för alla parter. Kommunerna har ett ansvar för det gemensamma rummet i staden. I denna skrift listar vi utman...
Offentlig sektor i framkant - Passivhus
Sverige ska till år 2020 ha genomfört energieffektiviseringar med 20 procent jämfört med år 2008. Till 2020 ska dessutom andelen förnybar energi vara 50 procent. Det fi...
Offentlig sektor i framkant - Renoveringar
Sverige ska till år 2020 ha genomfört energieffektiviseringar med 20 procent jämfört med år 2008. Till 2020 ska dessutom andelen förnybar energi vara 50 procent. Det fi...
Offentlig sektor i framkant - Inspirerande projekt
Sverige ska till år 2020 ha genomfört energieffektiviseringar med 20 procent jämfört med år 2008. Till 2020 ska dessutom andelen förnybar energi vara 50 procent. Det fi...
Badhus - Strategiska frågor och ställningstaganden
Står du inför beslutet att bygga eller renovera ett badhus? Funderar du på om det kanske finns andra lösningar som är mer lämpliga för att lösa din kommuns ba...
Fastighetsinvesteringar i landstingen
Inte sedan 1960- och 70-talen har det investerats så mycket i lokaler för vård som nu. Det vi bygger idag kommer att utgöra framtidens vårdmiljöer. Det är där...
Tid för brukarengagemang - sammanfattning
Det går åt mycket energi i offentliga lokaler; förvaltningar, skolor, vård- och omsorgsboenden, sjukhus med mera. Små förändringar som minskar energiåtgå...
Tid för brukarengagemang
Det går åt mycket energi i offentliga lokaler; förvaltningar, skolor, vård- och omsorgsboenden, sjukhus med mera. Små förändringar som minskar energiåtgången ger sammantaget stora resultat när de gö...
Aktivitetsbaserade arbetsplatser
Aktivitetsbaserade arbetsplatser är en ny kontorslösning där utgångspunkten är att lokalerna ska utformas efter de aktiviteter som verksamheten utför. För de organ...
Fastighetsutvecklingsplanen - planering för morgondagens sjukhusområde
Under kommande treårsperiod ska landstingen investera närmare 56 miljarder kronor i sina fastighetsbestånd. De beslut som fattas idag kommer att prägla sjukhusområdet under ...
Nulägesanalys - Energianvändning i fastighetsbestånd
De flesta kommuner har tagit fram strategier för sitt energieffektiviseringsarbete. Analyser av de framtagna strategierna visar på en stor spridning både i hur långt kommunerna k...
Lappa och laga eller riva och bygga nytt
Stat, kommun och landsting äger cirka 90 miljoner kvadratmeter
ändamålslokaler som årligen använder stora mängder energi för
uppvärmning och drift. En stor ...
Modeller för energieffektivisering
Det finns flera olika sätt att arbeta med energieffektivisering. Ett
sätt att underlätta ett organiserat arbete är att använda olika slags
modeller, arbetsätt och str...
Kommunikation mellan fastighetsägare och hyresgäster
Den här skriften är till för dig som vill förbättra relationen med dina hyresgäster och lägga grunden för en bra utveckling av fastighetsförvaltningen. E...
Utveckla fastighetsorganisationen - om bolag och entreprenad
Organisation och styrning av fastighetverksamheten i kommunerna ser olika ut. Dock är många frågor desamma exempelvis om fastighetsdriften ska utföras i egen regi eller genom ent...
Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2014
Denna rapport är den sjunde i ordningen där Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med samverkande myndigheter publicerar indikatorer inom området trygghet och säkerhet. I r...
Bevara eller gallra
Nr 7: Teknisk verksamhet, mark, fastigheter samt bostadsförsörjning
Skriften ger råd om bevarande- och gallringsfrågor inom teknisk verksamhet, vatten och avlopp samt avfall och renhållning i kommuner, landsting och regioner. Vidare ges råd och r...
Det fria skolvalet ur ett fastighetsperspektiv
Tillvaron för kommunala skolor har på senare år förändrats i och med det fria skolvalet. Elevantalet i de kommunala skolorna följde tidigare främst långsiktig...
Energieffektiviserande renovering
Denna skrift handlar om energieffektiviserande renovering, varför det är viktigt att ta chansen att satsa på energieffektivisering när renoveringar görs och hur man kan g...
Våga se, våga höra, våga agera! - Om skadeförebyggande arbete i skolor och förskolor
Skadegörelse är för många kommuner en stor kostnad och många arbetar aktivt med att minimera den. Forskning pekar på att en blandning av både hårda och mjuka ...
275 kr
Hushålla med stadsrummet
En god utformning av stadens offentliga rum är en av de viktigaste åtgärderna för att bygga en trivsam och attraktiv stad. Att skapa bra utrymmen för gående och cyklister är ett steg mot en hållbara...
Kalkyler för offentlig fastighetsverksamhet
Att göra korrekta kalkyler vid investeringar i lokaler är avgörande för en god ekonomi. Eftersom det handlar om stora investeringar som under lång tid påverkar kommunen...
Skolskjutshandboken - Trygga, säkra och kostnadseffektiva elevresor
För många barn och unga i Sverige är skolskjutsen en förutsättning för att kunna delta i skolans verksamhet. I den här uppdaterade handboken från 2014 behandl...
Planera för en effektiv lokal- och energianvändning
Den energisnålaste kvadratmetern är den vi aldrig behöver bygga. Som fastighetsägare kan detta tyckas självklart men det är ett tankesätt som kan visa sig problema...
Tänk efter före - risk och sårbarhetsanalyser ur ett fastighetsperspektiv
Regering och riksdag har tagit initiativ till ny lagstiftning, som syftar till att göra centrala samhällsfunktioner mindre sårbara för katastrofer och ålägger kommuner, landsting och statliga myndig...
Tillgängligt för alla
Tillgänglighet handlar om den demokratiska rätten att kunna röra sig fritt och kunna verka i samhället. Att öka tillgängligheten är nödvändigt för några av oss men samtidigt angeläget för alla. Det ...
Ställ och kontrollera energikrav
I samband med upphandling och genomförande av byggentreprenader finns stora möjligheter att påverka framtida kostnader för energi och utsläpp av växthusgaser.

Tydli...
Tillgänglighet i detaljplaner
Kommunerna har ett viktigt ansvar i att verka för ett samhälle som är tillgängligt för alla. Detta styrs av bl.a. Plan- och bygglagen och ska beaktas i planer och bygglov. Men hur det konkret ska fo...
Utveckla innovationskraften! Inspiration från den kommunala fastighetssektorn
Innovation som begrepp är mångfacetterat, här menar vi något som är väsentligt nytt och värdeskapande. Vad kännetecknar då innovativa organisationer? Vil...
Vägen till samarbete - mellankommunal samverkan inom miljö- och byggområdet
Denna skrift är tänkt som inspirationskälla, diskussionsunderlag och verktyg för de kommuner som går i funderingar på samverkan med en eller flera grannkommuner. Fö...
Översiktsplanen i praktiken
I skriften anges att översiktsplanen är kommunens ledsagare in i framtiden. Den ska vara aktuell och ange den politiska inriktningen för den långsiktiga fysiska utvecklingen. Vi ...
Aktuella kommunomfattande översiktsplaner - läget i landet mars 2014
Läget i landet visar sig vara gott och på uppåtgående i förhållande till tidigare rapporter från Boverket. Hela 75 % av de kommunomfattande översiktsplanerna ...
Innovation i offentlig verksamhet - Vart står vi? Vart går vi?
Under senare tid har frågor kring innovation och offentlig verksamhet diskuterats och analyserats i många olika sammanhang. En viktig frågeställning är vad som behöver göras framöver för att långsik...
Kostnader för myndighetskrav i kommunal fastighetsförvaltning
Samhället ställer krav på kommunerna som fastighetsägare, främst inom områdena säkerhet, miljöanpassning och arbetsmiljö. I denna rapport görs ett...
Vägen till glesbygdens framtid
Den pågående urbaniseringen medför att trafikantunderlaget för vägnätet i glesbygd blir allt mindre. Samtidigt är vägarna en förutsättning för att befolkningen och näringslivet ska kunna leva och ve...
Vässa IT-stödet i administrativa processer
Att byta från manuella processer till att använda digitala stöd i den dagliga verksamheten kan innebära en stor utmaning i många organisationer.

Uppsalahem har tillsammans med Uppsala kommun inf...
Ökat bostadsbyggande - delat ansvar
Sedan hösten 2012 har SKL haft en särskild programberedning för ökat bostadsbyggande med uppgift att stärka medlemmarnas möjligheter att planera och genomföra en lokal bostadspolitik. Uppdraget har ...
Ledningssystem för hållbar utveckling
Ett sätt för kommuner, landsting och regioner att arbeta med hållbar utveckling är att använda ledningssystem. Det finns många ledningssystem men inget som tar ett helhetsgrepp och som utgår från po...
Öppna jämförelser - Kollektivtrafik 2014
Det här är den första utgåvan med Öppna jämförelser om kollektivtrafik. Lagstiftningen för kollektivtrafik och de regionala kollektivtrafikmyndigheternas ansv...
Bostad för alla - Vem tar ansvar för att alla får en bostad?
En egen bostad är en självklarhet för många, men inte för alla. En del personer har i dag
inte möjlighet att teckna ett eget hyreskontrakt utan de löser situation...
Trendanalys av nyckeltal - landstingens lokalanvändning och kostnader 1994-2012
Hälso- och sjukvården har under en lång period ställts inför hårda krav på effektivisering. För att undersöka om fastighetsförvaltningarna bidra...
Allmän och särskild kollektivtrafik - analys av för- och nackdelar med en samlad lagstiftning
Den här skriften handlar om lagstiftningen för allmän och särskild kollektivtrafik, dvs. färdtjänst, skolskjutsar och sjukresor. Skulle en samordning av de olika lagstiftningarna för allmän respekti...
Guidelines for Regional public transport authorities
The EU's Public Transport Regulation and the Swedish Public Transport Act implied several new commitments for the regions, for regional associations, county councils and municipal associations. One ...
Sjukhusentréer
Funderar din organisation på att bygga ett nytt sjukhus eller renovera stora delar av ett befintligt? I den här skriften lyfter vi de strategiska frågeställningarna och tillhanda...
Vägledning för regionala kollektivtrafikmyndigheter
EU:s kollektivtrafikförordning och den svenska kollektivtrafiklagen innebar flera nya åtaganden för Sveriges regioner, regionförbund, landsting och kommunalförbund. Ett sådant är en Årlig rapport om...
Vitt på svart
Vinterväghållning är en absolut nödvändighet i ett modernt, välfungerande samhälle och är en samhällsviktig angelägenhet som berör alla kommuni...
Framkomlighetsåtgärder för kollektivtrafiken
En av de viktigaste åtgärderna för att öka kollektivtrafikens attraktivitet är att öka framkomligheten i gatunätet. Detta ger inte bara korta restider utan också en stabilare tidtabell vilket ökar p...
Mod att bygga med trä - Modernt industriellt träbyggande
Modernt industriellt träbyggande är på frammarsch och teknikutvecklingen har varit snabb. Kunskapen om de ekonomiska vinsterna och klimatfördelarna med att välja trä
s...
Bygg för attraktiv kollektivtrafik
Attraktiv och effektiv kollektivtrafik är en nyckel till hållbara städer och transportsystem. Därför måste bebyggelsen planeras efter kollektivtrafikens behov och förutsättningar redan från början.\...
Gångbar stad
Insikten om att vi måste öka andelen som går och cyklar i våra
städer och tätorter har blivit allt starkare på senare år. Det är
dags att vi på al...
Vad förklarar kollektivtrafikens snabba kostnadsökning?
Kommunernas och landstingens nettokostnader för kollektivtrafik har ökat dubbelt så snabbt som kostnaderna för samtliga verksamheter i kommunsektorn under senare år.

S...
Samordnad kollektivtrafik- och bebyggelseplanering
Denna skrift analyserar planeringsprocessen i tre svenska städer med fokus på hur väl kollektivtrafik- och bebyggelseplanering har integrerats. Syftet med skriften är att fördjupa kunskapen om hur k...
Automatiskt trafiksäkerhetskontroll - ATK på kommunala vägar
Automatisk trafiksäkerhetskontroll (ATK) är ett verktyg för att få ner hastigheten och därmed öka trafiksäkerheten. ATK har också positiva synergieffekter p&#...
Samhällsmätning i förändring
Samhällsmätningen och verksamheten med uppbyggnad och underhåll av kommunernas geodatabaser genomgår stora förändringar. Övergången till de nationella geodeti...
Skydda vattnet - strategiskt dricksvattenskydd i kommunerna
Dricksvattenförsörjningen är ett kommunalt ansvar och ett nationellt intresse. Politiskt engagemang och strategiska beslut, tillsammans med kommunövergripande samverkan och tillr...
Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2013
Denna rapport är den sjätte i ordningen där Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med samverkande myndigheter publicerar indikatorer inom området trygghet och säkerhet...
Kritik på teknik 2013 - redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning
Våren 2013 gjordes undersökningar i 100 kommuner om hur medborgarna uppfattar kommunens service när det gäller gator, parker, vatten/avlopp samt sophämtning och avfallshante...
Shared space - trafikrum för alla
Shared space är ett trafikrum där olika typer av trafikanter delar på en gemensam yta. Trafiklösningen kan ses som en fortsättning på de senaste årens utvecklin...
199 kr
Köra i cirklar - utformning av cirkulationsplatser för bästa säkerhet, framkomlighet och estetik
Cirkulationsplatsen ger biltrafiken ett smidigt flöde, och medför låga hastigheter som ger säkerhet för oskyddade trafikanter. Till cirkulationsplatsernas fördelar h&o...
250 kr
Samlade laster - Nyckelfaktorer för framgångsrik samordning av godstransporter
Godstransporter är en förutsättning för att samhället ska fungera. Samtidigt medför transporterna negativa konsekvenser som utsläpp, buller, minskad framkomlighet och trafiksäkerhetsrisker. Effektiv...
Konkurrenspräglad dialog
I den här skriften beskrivs konkurrenspräglad dialog och hur den kan användas. Skriften är en vägledning för dig som funderar på att använda konkurrensprä...
275 kr
Dialog om verksamhetens behov
Är det dags att bygga en ny fastighet eller bygga om en befintlig lokal? Ta då tillfället i akt att först prata med representanter för brukare, arkitekter och byggherre. Det finns mycket att vinna p...
Trafiksäkra staden
För att stödja Sveriges 290 kommuner i trafiksäkerhetsarbetet så har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i samråd med Trafikverket tagit fram denna handbok. Handboken ...
Tillgänglighetsdatabasen
En plats som är tillgänglig för dem med särskilda behov är en plats som är bra för alla. Men hur gör vi för att prioritera tillgänglighetsfrågorna och hur ser vi till att bedriva ett långsiktigt, sy...
Färdtjänsthandbok
I Färdtjänsthandboken hittar man det mesta man behöver veta om färdtjänst oavsett om man är tjänsteman, politiker eller annan intresserad. Boken innehåller al...
275 kr
Fastighetsföretagande i offentlig sektor
Den här boken ger en översikt och insikt i de viktigaste frågorna som offentliga fastighetsorganisationer hanterar. Den är lämplig både för enskild läsning oc...
259 kr
Bygg bort bullret!
Bostadsbristen är växande hinder för städer och samhällen att utvecklas. Det går inte att bygga i våra städer och samtidigt klara nuvarande riktvärden ...
Varför skjutsar föräldrarna barnen till skolan?
Den här skriften förklarar varför föräldrar skjutsar barnen till skolan. Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram skriften för att inspirera och stödja kommunerna i arbetet med att hitta lösni...
Bygglov - en verksamhet under ständig utveckling
Bygglovsverksamheten i kommunerna står inför stora förändringar. En viktig sådan är behovet av digitalisering för att nå ökad effektivitet och transparens. Information, till exempel om det som ska b...
Vårdeffektiva lokaler - en pilotstudie i vårdrelaterade lokalnyckeltal
Varje år samlar landstingen och regionerna in kostnadsnyckeltal för fastighetsområdet. Parallellt pågår insamlingar av nyckeltal för vårdverksamheten. Genom att samköra dessa nyckeltal är det möjlig...
Byggnader i energisystem - exempel och strategier för låg energiförbrukning
För att minska energianvändningen måste byggnader betraktas ur ett systemperspektiv. Det gäller med andra ord att lyfta blicken från komponenter och delsystem till...
Solenergi - möjligheter för offentliga lokaler
Sverige har utmärkta förutsättningar för att öka användningen av solenergi. Vi har både god tillgång till solinstrålning, bra systemtekniska fö...
Trastguiden - en checklista
Denna checklista är ett komplement till trast-guiden och innehåller förslag på konkreta arbetsmoment vid framtagande av en trafikstrategi. För att komma ig...
TRAST-guiden
TRAST-Guiden är ett stöd till kommuner som tar fram en trafikstrategi, med en metodisk, resurssnål och väl förankrad arbetsprocess. Trafikstrategin är ett kommunalt inr...
Ta ett samlat grepp - om trygghet och säkerhet
Sveriges Kommuner och Landsting har tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och konsulten Johan Hermelin från Strategihuset AB tagit fram skriften Ta ett samlat gr...
Varutransporter på gles- och landsbygd
Denna skrift ger exempel på pågående eller genomförda projekt med samordnade transporter på lands- och glesbygd. Den innehåller också en sammanstäl...
Flexibla skollokaler
I den här skriften beskrivs och diskuteras flexibla lösningar för skollokaler. Det handlar om möjligheten att på ett enkelt sätt förändra lokalen så att ...
Kön i trafiken - jämställdhet i kommunal transportplanering
Denna skrift är en vägledning och inspiration till arbete med jämställdhet i transportplaneringen på lokal och regional nivå. Den har tagits fram för att ge e...
Flyttning av fordon: handbok för kommunens handläggare
Beslut om att flytta fordon kan innebära svåra överväganden. Flyttning av fordon ska följa lagar och förordningar, men ska också baseras på sunt förnuft ...
Gränsdragningslista för kommuner
Vilka funktioner och tjänster i en lokal ska bekostas av fastighetsägaren och vilka ska ingå i hyran? Denna fråga är inte alltid självklar. För att göra gr&...
Parkering för hållbar stadsutveckling
Möjligheten att använda parkering som verktyg för att främja resande med kollektivtrafik och cykel är idag en underutnyttjad potential. Strategiska parkeringsåtg&...
Incitament för energieffektivisering
Incitament för hyresgästen att spara energi är alltid eftersträvansvärda. Varmhyra och kallhyra står för två olika skolor. Den ena lägger ansvaret p&ar...
Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen
Varför ska offentliga fastighetsorganisationer arbeta med energieffektivisering? Varför ska offentliga fastighetsägare tänka på mål som sträcker sig långt fra...
Regionala trafikförsörjningsprogram - utvärdering 2012
Enligt den nya lagstiftningen på kollektivtrafikområdet ska de regionala kollektivtrafikmyndigheterna upprätta och besluta om regionala trafikförsörjningsprogram.Sveriges ...
Säkra lekplatsen
Olycksförebyggande utformning av lekplatser och lekredskap
Olyckor på lekplatser förekommer tyvärr alltför ofta. Enligt statistiken skadas varje år 19 000 barn på lekplatser – 50 om dagen. Konsumentverket har också r...
252 kr
EU:s vitbok för transportpolitik - konsekvenser och möjligheter
SKL vill med denna en förstudie om EU:s vitbok ”Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde – ett konkurrenskraftigt och resurseffektivt transportsystem&rd...
Kol-TRAST - planeringshandbok för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik
En bra och väl fungerande kollektivtrafik är en viktig förutsättning för en hållbar samhällsutveckling. Kollektivtrafiken bidrar också till städernas och...
Effekter av trafikstrategier (TRAST)
Trafikstrategin är ett inriktningsdokument som ska vägleda kommunen i dess prioriteringar och arbete med att nå ett mer hållbart trafiksystem och en attraktivare stad.Syftet med ...
Lokala insatser mot våldsbejakande politisk extremism
Alla kommuner är unika men har samtidigt mycket gemensamt. Den här exempelskriften syftar till att ge stöd till kommuner, regioner, föreningar eller andra aktörer som vill s...
Hanteringen av riksintressen
Riksintressen är områden som staten pekar ut som viktiga att bevara. De kan vara avsatta för naturvård, kommunikation, kulturvård eller energiförsörjning.
N&au...
Länsstyrelsernas handläggningstider
När den nya plan- och bygglagen trädde i kraft den 2 maj 2011 var tanken att reglerna för bygglov och planering skulle förenklas. Alla som ansöker om bygglov skulle få...
Utmaningar inom bullerområdet
Trafikbuller är den miljöstörning som berör flest människor i Sverige. Drygt två miljoner medborgare utsätts för trafikbuller över rekommenderade vä...
Kommunernas arbete med klimatanpassning
Vårt klimat förändras – vi ser redan idag följder i form av extrema väder, översvämningar och värmeböljor, ras och skred.

Att göra hela la...
Fysisk planering i kommunerna för minskad klimatpåverkan - enkätundersökning 2011
Rapporten visar att det finns ett stort genomslag för att arbeta med minskad klimat-påverkan i kommunernas fysiska planering. De allra flesta kommuner arbetar åtminstone i viss m&ar...
Varsågod och bygg! - kommunernas förutsättningar på ny spelplan
Det byggs för få bostäder, särskilt där de behövs som mest. Sveriges kommuner vill bidra till byggandet av de bostäder som invånarna behöver och efterf...
Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2009
Denna rapport är den andra i ordningen som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) publicerar inom området trygghet och säkerhet där indikatorer för konsekvenser, skydd och s&...
Riskhantering vid offentlig privat samverkan OPS
Allt fler kommuner och landsting prövar olika former av samverkan med näringslivet. Detta gäller speciellt inom områdena infrastruktur och anläggningar. Alla projekt inneh&...
Plan och bygglovtaxa 2011 - Inklusive kart- och mättaxa
Sveriges Kommuner och Landsting presenterar i denna skrift ett underlag som stöd vid taxesättning av kommunernas verksamhet inom plan- och bygglagens område. Vår avsikt är...
Epc ger gott resultat: diskussion om framgångsfaktorer och EPC-modellen
Ett flertal offentliga fastighetsorganisationer har arbetat med Energy Performance Contracting (EPC). EPC innebär i korthet att man upp handlar en entreprenör som genomför en modernis...
Närvaroregistrering
Ny teknik kan användas som hjälpmedel vid lokalresursplanering. I denna rapport studeras några lösningar som använts i Örnsköldsviks kommun. Där har när...
Landstingens fastigheter vid regionbildning
Landstingens fastighetsförvaltningar kommer att beröras av regionbildningarna i Sverige. Sammanslagningar ger möjlighet till översyn av organisation och verksamhetsstyrning. St&o...
Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2011
Öppna jämförelser – Trygghet och säkerhet 2011, är den fjärde i ordningen som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) publicerar där indikatorer för arbet...
Local initiatives to counter violence-promoting political extremism
While all municipalities are unique, they have a great deal in common. The aim of this collection is to provide support for municipalities, regions, organisations and other bodies who wish to streng...
Framgångsfaktorer för tillgänglighet - fysisk planering och fastigheter
Sveriges Kommuner och Landsting har åtagit sig att stödja medlemmarna i arbetet med förbättrad tillgänglighet i deras ansvar för fysisk planering och fastighetsansvar....
Bjurhodvaskolan i Västerås - ett pilotprojekt i energieffektivisering
Bjurhovdaskolan har en verksamhet i klimatets tecken. Fastighetskontoret i Västerås har tillvaratagit de goda exemplen från projektet Bjurhovdaskolan och arbetar in dessa kunskaper ...
Nöjdare hyresgäster - en kundmätning i sju kommuner
Då många personer spenderar en stor del av sin dag i kommunens lokaler är det viktigt att veta vad de tycker om lokalerna. Bra lokaler och en god service är viktigt för kv...
Sök EU-stöd 2013 - energibesparingsstöd till offentliga lokaler
Det finns många program från vilka fastighetsägare kan söka EU-stöd för energibesparingsåtgärder. Trots detta är det få svenska offentliga fasti...
Idrottspolitiskt positionspapper
Ett positionspapper är ett dokument inom ett område där Sveriges Kommuner och Landsting vill tydliggöra förbundets inriktning. Detta positionspapper är det första ...
FoU i kommuner, landsting och regioner : delrapport tre från IKA-projektet
Denna studie handlar om organisationer som syns relativt lite i den nationella forskningspolitiska diskussionen – de lokala och regionala FoU-miljöerna. Flertalet av de inventerade organi...
Det finns potential : energieffektivisera offentliga fastigheter i högre takt
"Det går att spara mycket energi i befintliga fastigheter och lokaler. Detta är allmänt känt bland verksamma inom fastighetssektorn. Varför händer det då inte mer?...
Bättre klimatskärm : att ställa krav och följa upp
"I denna skrift kan du läsa om metoder och rutiner för uppföljning av ; byggnadstekniska energikrav. Det finns skäl att ställa höga krav på energiprestanda ; n...
Energi och driftstatistik: ett nödvändigt redskap i daglig fastighetsförvaltning
Alla fastighetsorganisationer behöver ha kontroll över energianvändningen och ha tillförlitlig information om driften. Det finns idag flera olika verktyg att välja bland f&#...
FoU i landsting, regioner och regionförbund: delrapport fyra från IKA-projektet
Denna studie är en kartläggning av omfattningen och inriktningen av policies och strategier som finns som stöd för FoU-satsningarna i landsting, regioner och regionförbund. ...
Mer nytta av energideklarationer: erfarenheter från offentliga fastighetsägare
I oktober 2009 var 23 procent av byggnader inom den offentliga sektorn energideklarerade. Vad som är mer anmärkningsvärt är att Boverket konstaterade i en nyligen genomförd ...
Energikrav vid driftentreprenad
De senaste åren har energieffektivisering funnits på alla fastighets organisationers agenda. I de organisationer som har lagt ut sin drift på entreprenad visar utredningar och utv...
Vägen till energieffektiva skolor
Denna skrift beskriver den lönsamma potentialen för energieffektivisering i skolor och förskolor. Rapporten beskriver också en rad energieffektiviseringsåtgärder som ka...
Så bygger man skolor och förskolor som passivhus
Senast 2019 ska enligt ett EU-direktiv krav införas inom alla medlemsländer på att offentliga byggnader som uppförs minst ska uppfylla kriterier för ett ”nästan n...
Samverkan - för en effektiv och säker skolskjuts: beskrivning av en förändringsprocess
Denna idéskrift beskriver processen kring den förändring av skolskjutsverksamheten som genomfördes i Linköpings kommun under tiden 2005-2009. Jämfört med tidigare ...
Strategier för fastighetsdrift
Denna skrift har till syfte att underlätta för kommuner som står i begrepp att fatta ; beslut om förändringar i sin fastighetsdrift med avseende på egen regi och entrep...
ÖP-RUP - en plattform för utvecklingskraft
Det finns förutsättningar för strategisk planering mellan kommun och region! Här sammanfattas en forskningsrapport som i fyra regioner och åtta kommuner studerat kopplingen...
Ljudlig miljö - att arbeta med ljudmiljö i förskolor och skolmatsalar
En dålig ljudmiljö är en arbetsmiljöfråga och i förlängningen också en kostnadsfråga. Det är inte ovanligt att personal och elever drabbas av ”...
Vägen till ett cyklande samhälle - goda exempel på kommunal cykelplanering
Cyklingen är på frammarsch i Sverige vilket är mycket positivt. Fler som cyklar innebär dock större krav på att cykelvägnätet håller god standard. I m...
Trafiksmart - om trafik i lärande för hållbar utveckling
Hur trafiken utvecklas och utformas är avgörande för att samhället ska förändras i en hållbar riktning. Att använda olika aspekter av trafik i undervisningen ...
Bättre luftkvalitet - att arbeta med partiklar i skolor
Att arbeta med innemiljöproblem är ofta en utmaning och handlar i mångt och mycket om att ha en bra dialog med de som vistas i lokalerna. Den här foldern handlar om luftpartiklar...
Gröna avtal för ett bättre samarbete - en guide för hållbarhet i offentliga lokaler
Gröna hyresavtal är en bra plattform för bättre samarbete mellan olika delar av en organisation. De ger en god struktur och praktiska redskap för att hantera det gemensamma ...
Internhyra - rätt incitament för effektiva lokaler
Kommunernas lokaler kostar och det är en ständigt återkommande fråga hur dessa kostnader ska fördelas. En internhyresmodell kan ge ökade incitament för besparingar...
Transporter av farligt gods - handbok för kommunernas planering
Denna skrift syftar till att förbättra beslutsunderlaget för ansvariga politiker och öka kunskaperna hos kommunala tjänstemän. Handboken ger en ökad och lätti...
Bygg energieffektiva lokaler - lågenergibyggande i stat, kommun och landsting
I arbetet med att minska vår negativa klimat- och miljöpåverkan spelar offentliga fastighetsägare en viktig roll. Ambitionerna ökar och kraven blir tuffare. UFOS vill fr...
Tillgängliga skolor - goda exempel på hur skolor kan anpassas
En stor del av skolorna i Sverige är inte tillgängliga för alla. Men så behöver det inte vara. Med enkla medel, som exempelvis automatiska dörröppnare, bättre...
Åtgärdskatalogen
Denna Åtgärdskatalog är en bearbetad och utökad upplaga av den Åtgärdskatalog som tidigare givits ut 1992 och 1996. Den ger en översiktlig beskrivning av totalt ...
Klart vi ska ha en kombiterminal: frågor och svar om etablering av kombiterminaler
Marknaden för kombitransporter växer. Nya terminaler har etablerats, och fler planeras. Många kommuner ser en kombiterminal som ett sätt att utveckla det lokala näringslivet...
Handbok för godstransporter (TRAST)
Verktyg för pålitliga och hållbara transporter. ; Kommunen har ett starkt intresse av att skapa en attraktiv stad för både medborgare och näringsliv. Kommunen är d...
249 kr
Gatubelysning på entreprenad
Upphandling – uppföljning – utvärdering ; Denna skrift beskriver hur driftentreprenader för belysning handlas upp, följs upp och utvärderas. Den vänder sig ...
Hållbar stadsutveckling
Ett positionspapper är ett dokument inom ett område där Sveriges Kommuner och Landsting vill tydliggöra förbundets inriktning. Detta positionspapper är en uppdatering ...
Trygghet, säkerhet, oro eller risk: begreppsdefinitioner och mått
Trygghets- och säkerhetsområdet har blivit mer uppmärksammat under senare år. Dessa frågor har fått större betydelse både som välfärdsfaktor och som...
Framtidens infrastruktur : idéer om ansvarsfördelning, planering och finansiering
Sverige har stora problem med infrastrukturen: otillräckliga statliga anslag, tveksamma finansierings­lösningar, fördyringar, förseningar, trängsel, störningar i tr...
Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2008
Denna rapport är den första i ordningen som SKLpublicerar inom området trygghet och säkerhet där indikatorer för konsekvenser, skydd och säkerhetsarbete jämf&...
Fullt Flexibelt : flexibilitet och generalitet i sjukhusbyggnader
Sjukhus är komplexa byggnader och kostar mycket pengar att bygga. När de väl är byggda ska de stå många år. Men sjukvårdens verksamhet förändras...
Fick du det du beställde : metodverktyg för för lokalutvärdering
Hur vet jag att lokalerna blev bättre efter en ombyggnad än före? Vilken metod passar för utvärdering av olika lokaler? Vilken information behöver jag samla in för...
Tillgänglig lokal 2 : framgångsfaktorer för arbetet med enkelt avhjälpta hinder
Enkelt avhjälpta hinder ska vara åtgärdade senast 2010. Det leder till svåra gränsdragningar för berörda fastighetsägare. Vad är ett enkelt avhjäl...
Rätt rustad för inredning : metod för samordning av inredning, utrustning och byggande i sjukvårdens lokaler
Vid ny- och ombyggnad av vårdfastigheter är det viktigt att i ett tidigt skede involvera alla parter i investeringsprocessen såväl för byggnad som för utrustning och ...
UFOS antologi Del 6 : drift och underhåll
Detta är den sista delen i UFOS antologi om totalt sex delar. Antologin syftar till att sammanfatta de huvudsakliga budskapen från UFOS samlade utgivning av rapporter mellan åren 19...
Fem olika sätt att arbeta för ökad trygghet: erfarenheter från fyra kommuner och ett landsting
Trygghets- och säkerhetsfrågor och hur samhället hanterar dessa har hamnat mer och mer i fokus under senare år. Den offentliga, nationella debatten uppmärksammar ofta anting...
Risk och sårbarhetsanalyser: Sex goda exempel
Risk- och sårbarhetsanalysen är en viktig del i krisberedskapen och i förberedandet inför en kris. Alla kommuner och landsting måste enligt lag göra en risk- och så...
Samhällskriser och katastrofer: en juridisk handbok
Den här handboken är tänkt att fungera som en uppslagsbok för lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händ...
Allt annat än olja : uppvärmning med förnybar energi
I takt med stigande oljepriser och medvetenheten om konsekvenserna av förbränningen av fossila bränslen, ökar intresset för att byta ut äldre oljepannor mot förnyb...
Här är din lokal : introduktion till hyresgäster i offentliga verksamhetslokaler
Denna skrift handlar om vad offentliga hyresgäster kan göra för att ge sig själva bättre, effektivare och trivsammare lokaler. Skriften berör i första hand fastigh...
Forskning i kommunens tjänst : kommundoktorander som brobyggare mellan forskning och praktik
Kommundoktorander kan utgöra ett spännande möte mellan den kommunala världen och högskolan/universitetet. I den här rapporten intervjuas doktorander och företr...
Slitage i cirkulation : Förebygg vägskador i cirkulationsplatser med bättre konstruktion och underhåll
stningarna på konstruktionerna i en cirkulationsplats är mycket störreän på en rak gata eller väg. I cirkulationsplatserna blir sidokrafterna större,och även det spårbundna slitaget eftersom fordone...
145 kr
Cykel i medvind : cykels roll, målsättning och utvärderingar
Efter några decenniers bortavaro har cykeln börjat komma tillbaka i trafikpolitiska sammanhang. Skälen är många och sammansatta – från enskildas behov av motion till stadsplanerarnas omsorg om tätor...
175 kr
Tyst i Bullerbyn!  : om regler och åtgärder för minskat buller :  för en hållbar bebyggelse
Intresset för buller från trafik har ökat i takt med de senare årens ökade tryck på ytterligare exploatering i städers och tätorters centrala lägen. Dett...
Sopsand : avfall eller resurs? : hållbar hantering av halkbekämpningsmaterial
Varje år tas närmare 750 000 ton halkbekämpningsmaterial upp från landets vägar, gator och torg. Materialet kan i oftast återanvändas eller åter-vinnas, n...
175 kr
Alternativa vägar : samverkan kring kommunala stadsrum
Konkurrensen om de kommunala skattemedlen hårdnar. Det blir därför allt vanligare att kommuner samverkar med andra för att klara sina uppgifter. När det gäller anl&aum...
Idrott i planering : idrott för utveckling : en antologi om idrott och fysisk aktivitet i samhällsplanering
Hur planerar vi in idrott i vårt samhälle; i staden, i byn, i bostadsområdet? ;    Hur kan vi göra så att idrott blir en naturlig del av samhällslivet? S...
Strategisk lokalresursplanering : praktiska verktyg för balanserat utbud av lokaler
De kommunala verksamheternas behov av lokaler varierar över tiden. Ibland handlar det om att undvika kostnader för outnyttjade lokaler. I andra fall handlar det om att minimera risken att ...
Nya rum i samverkan : mellan det offentliga, näringslivet och det civila samhället
Denna bok handlar om behovet av övergripande strategier bland kommuner och regioner inför satsningar på kultur och idrott i samverkan med olika parter. Här beskrivs i olika kommu...