Ämnen

Samhällsbyggnad

Sorteringsordning:
« Föregående  1  2  3  4  5  6  7  8  ..9  Nästa »  |  Visa alla
Fastighetsutvecklingsplanen - planering för morgondagens sjukhusområde
Under kommande treårsperiod ska landstingen investera närmare 56 miljarder kronor i sina fastighetsbestånd. De beslut som fattas idag kommer att prägla sjukhusområdet under ...
300 kr
Nulägesanalys - Energianvändning i fastighetsbestånd
De flesta kommuner har tagit fram strategier för sitt energieffektiviseringsarbete. Analyser av de framtagna strategierna visar på en stor spridning både i hur långt kommunerna k...
325 kr
Lappa och laga eller riva och bygga nytt
Stat, kommun och landsting äger cirka 90 miljoner kvadratmeter
ändamålslokaler som årligen använder stora mängder energi för
uppvärmning och drift. En stor ...
325 kr
Modeller för energieffektivisering
Det finns flera olika sätt att arbeta med energieffektivisering. Ett
sätt att underlätta ett organiserat arbete är att använda olika slags
modeller, arbetsätt och str...
325 kr
Kommunikation mellan fastighetsägare och hyresgäster
Den här skriften är till för dig som vill förbättra relationen med dina hyresgäster och lägga grunden för en bra utveckling av fastighetsförvaltningen. E...
Utveckla fastighetsorganisationen - om bolag och entreprenad
Organisation och styrning av fastighetverksamheten i kommunerna ser olika ut. Dock är många frågor desamma exempelvis om fastighetsdriften ska utföras i egen regi eller genom ent...
275 kr
Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2014
Denna rapport är den sjunde i ordningen där Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med samverkande myndigheter publicerar indikatorer inom området trygghet och säkerhet. I r...
Bevara eller gallra
Nr 7: Teknisk verksamhet, mark, fastigheter samt bostadsförsörjning
Skriften ger råd om bevarande- och gallringsfrågor inom teknisk verksamhet, vatten och avlopp samt avfall och renhållning i kommuner, landsting och regioner. Vidare ges råd och r...
Det fria skolvalet ur ett fastighetsperspektiv
Tillvaron för kommunala skolor har på senare år förändrats i och med det fria skolvalet. Elevantalet i de kommunala skolorna följde tidigare främst långsiktig...
Energieffektiviserande renovering
Denna skrift handlar om energieffektiviserande renovering, varför det är viktigt att ta chansen att satsa på energieffektivisering när renoveringar görs och hur man kan g...
300 kr
Våga se, våga höra, våga agera! - Om skadeförebyggande arbete i skolor och förskolor
Skadegörelse är för många kommuner en stor kostnad och många arbetar aktivt med att minimera den. Forskning pekar på att en blandning av både hårda och mjuka ...
275 kr
Hushålla med stadsrummet
En god utformning av stadens offentliga rum är en av de viktigaste åtgärderna för att bygga en trivsam och attraktiv stad. Att skapa bra utrymmen för gående och cyklister är ett steg mot en hållbara...
Kalkyler för offentlig fastighetsverksamhet
Att göra korrekta kalkyler vid investeringar i lokaler är avgörande för en god ekonomi. Eftersom det handlar om stora investeringar som under lång tid påverkar kommunen...
Skolskjutshandboken - Trygga, säkra och kostnadseffektiva elevresor
För många barn och unga i Sverige är skolskjutsen en förutsättning för att kunna delta i skolans verksamhet. I den här uppdaterade handboken från 2014 behandl...
Planera för en effektiv lokal- och energianvändning
Den energisnålaste kvadratmetern är den vi aldrig behöver bygga. Som fastighetsägare kan detta tyckas självklart men det är ett tankesätt som kan visa sig problema...
300 kr
Tänk efter före - risk och sårbarhetsanalyser ur ett fastighetsperspektiv
Regering och riksdag har tagit initiativ till ny lagstiftning, som syftar till att göra centrala samhällsfunktioner mindre sårbara för katastrofer och ålägger kommuner, landsting och statliga myndig...
Tillgängligt för alla
Tillgänglighet handlar om den demokratiska rätten att kunna röra sig fritt och kunna verka i samhället. Att öka tillgängligheten är nödvändigt för några av oss men samtidigt angeläget för alla. Det ...
Ställ och kontrollera energikrav
I samband med upphandling och genomförande av byggentreprenader finns stora möjligheter att påverka framtida kostnader för energi och utsläpp av växthusgaser.

Tydli...
Tillgänglighet i detaljplaner
Kommunerna har ett viktigt ansvar i att verka för ett samhälle som är tillgängligt för alla. Detta styrs av bl.a. Plan- och bygglagen och ska beaktas i planer och bygglov. Men hur det konkret ska fo...
Utveckla innovationskraften! Inspiration från den kommunala fastighetssektorn
Innovation som begrepp är mångfacetterat, här menar vi något som är väsentligt nytt och värdeskapande. Vad kännetecknar då innovativa organisationer? Vil...
275 kr
Vägen till samarbete - mellankommunal samverkan inom miljö- och byggområdet
Denna skrift är tänkt som inspirationskälla, diskussionsunderlag och verktyg för de kommuner som går i funderingar på samverkan med en eller flera grannkommuner. Fö...
Översiktsplanen i praktiken
I skriften anges att översiktsplanen är kommunens ledsagare in i framtiden. Den ska vara aktuell och ange den politiska inriktningen för den långsiktiga fysiska utvecklingen. Vi ...
Aktuella kommunomfattande översiktsplaner - läget i landet mars 2014
Läget i landet visar sig vara gott och på uppåtgående i förhållande till tidigare rapporter från Boverket. Hela 75 % av de kommunomfattande översiktsplanerna ...
Innovation i offentlig verksamhet - Vart står vi? Vart går vi?
Under senare tid har frågor kring innovation och offentlig verksamhet diskuterats och analyserats i många olika sammanhang. En viktig frågeställning är vad som behöver göras framöver för att långsik...
Kostnader för myndighetskrav i kommunal fastighetsförvaltning
Samhället ställer krav på kommunerna som fastighetsägare, främst inom områdena säkerhet, miljöanpassning och arbetsmiljö. I denna rapport görs ett...
LOU i lokalanskaffningsprocessen
I många kommuner har frågan väckts om vad regelverket om lokalanskaffning egentligen innebär. Hur ska man agera för att inte göra fel? Vilka är de vanligaste situa...
275 kr
Vägen till glesbygdens framtid
Den pågående urbaniseringen medför att trafikantunderlaget för vägnätet i glesbygd blir allt mindre. Samtidigt är vägarna en förutsättning för att befolkningen och näringslivet ska kunna leva och ve...
Vässa IT-stödet i administrativa processer
Att byta från manuella processer till att använda digitala stöd i den dagliga verksamheten kan innebära en stor utmaning i många organisationer.

Uppsalahem har tillsammans med Uppsala kommun inf...
Ökat bostadsbyggande - delat ansvar
Sedan hösten 2012 har SKL haft en särskild programberedning för ökat bostadsbyggande med uppgift att stärka medlemmarnas möjligheter att planera och genomföra en lokal bostadspolitik. Uppdraget har ...
Ledningssystem för hållbar utveckling
Ett sätt för kommuner, landsting och regioner att arbeta med hållbar utveckling är att använda ledningssystem. Det finns många ledningssystem men inget som tar ett helhetsgrepp och som utgår från po...
« Föregående  1  2  3  4  5  6  7  8  ..9  Nästa »  |  Visa alla