Ämnen

Samhällsbyggnad

Sorteringsordning:
« Föregående  1  2  3  4  5  6  7  8  ..10  Nästa »  |  Visa alla
Kommunala trafiksäkerhetsprogram
Tips och råd från kommuner som visar vägen
Nollvisionen är grunden för allt trafiksäkerhetsarbete i Sverige och har som mål att ingen ska skadas allvarligt eller dö i trafiken. Att minska antalet olyckor i våra ...
Kommunal VGU-guide
Vägars och gators utformning i tätort
Lär dig utforma gaturummet! VGU-guiden är ett stöd för planerare, trafikutformare, projektörer och andra som är involverade i att utforma gaturum inom tätorter uti...
Handbok i Riksfärdtjänst
För förtroendevalda och handläggare i kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter
Åtgärder har genomförts inom kollektivtrafiken för att så många som möjligt ska kunna resa med allmänna kommunikationer. Detta har minskat behovet av riksf...
Styrmedelsbiblioteket
Verktyg för gods i tätort
De flesta sociala och ekonomiska aktiviteter som äger rum i en stad är beroende av godstransporter av något slag. Godsleveranser utgör således en förutsättning f&#...
Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2015
Tema kommunal räddningstjänst
Sveriges Kommuner och Landsting och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) publicerar för åttonde gången indikatorer för arbetet med trygghet och säkerh...
En hållbar handelspolicy
Handelsutveckling i staden
Utvecklingen av handel är för många kommuner en viktig fråga. Handelsutvecklingen påverkar bland annat transporter, arbetsmarknad och attraktivitet. Ett digitalt program har...
Kartläggning av leveranstrafik i tätort
En effektiv leveranstrafik bidrar till tillgänglighet, framkomlighet, trafiksäkerhet och minskade luftföroreningar, bullernivåer och inte minst kostnader. Samtidigt finns begr...
Öppna jämförelser - Kollektivtrafik 2015
Det här är utgåvan med Öppna jämförelser om kollektivtrafik. Däremellan har en fördjupningsrapport getts ut, som handlar om hur statistiken och jämfö...
Hygienrum i skolor
Lokalåtgärder för en god arbetsmiljö
Under de senaste åren har det visat sig att färre elever duschar efter gymnastiken och att många elever inte går på toa under skoldagen. Det är en oroande utveckling so...
Vårdnära administration
Förslag på definition och avgränsningar
I Sverige är efterfrågan på vårdpersonal just nu större än utbudet både bland sjuksköterskor och läkare inom vissa specialiteter. Samtidigt visar forskning att vårdpersonal ägnar en allt större del ...
Tips och råd från kommuner som visar vägen
Klimatförändringarna påverkar hela Sverige, men det är stora skillnader mellan hur olika delar av landet, och därmed olika kommuner, påverkas. Gemensamt för samtli...
Bevara eller gallra
NR 11: Plan- och byggväsendet
Skriften ger råd om bevarande- och gallringsfrågor rörande kommunernas uppgifter inom plan- och byggväsendet. Vidare redogörs för regelverket för bevarande och gal...
Driftigt underhåll på entreprenad
Upphandling av drift och underhåll
Kommunerna upphandlar entreprenörer för drift och underhåll i allt större utsträckning. Sedan 1990-talet har ökningen varit betydande pga. kraven på konkurrensuts&...
Övergångsställen och gångpassager
En studie av utformning och trafiksäkerhet
För att främja gående och gångtrafik är utformning av övergångsställen och gångpassager en viktig fråga. Det gäller att skapa korsningspunkter där gående kan passera vägen på ett så säkert sätt som ...
Byggarbete på sjukhusområden
Riskhantering för patientsäkerhet
Det byggs rekordmycket i landstingssverige. Vid byggarbeten finns alltid risker, men byggen på sjukhusområden innebär särskilda risker som kräver extra mycket av både b...
Transport for an Attractive City
An introduction to TRAST
The purpose of transport for an attractive city (TRAST) is to put the transport system into context and create a bridge between different community planning sectors. TRAST is designed to guide plann...
Trafik för en attraktiv stad
Introduktion till trast
Syftet med Trafik för en attraktiv stad (TRAST) är att foga in trafiksystemet i sitt sammanhang och skapa en brygga mellan olika sektorer inom samhällsplaneringen. Balans efterst...
Lokalvård på sjukhus
Lokalvård är en viktig del av servicefunktionen på våra sjukhus. På senare år har lokalvården blivit mer evidensbaserad och på så sätt allt mer effe...
Trafik för en attraktiv stad
Underlag
Syftet med Trafik för en attraktiv stad (TRAST) är att foga in trafiksystemet i sitt sammanhang och skapa en brygga mellan olika sektorer inom samhällsplaneringen. TRAST ska vägl...
Trafik för en attraktiv stad
Handbok
Syftet med Trafik för en attraktiv stad (trast) är att foga in trafiksystemet i sitt sammanhang och skapa en brygga mellan olika sektorer inom samhällsplaneringen. Trafik för en ...
Öppna jämförelser: Företagsklimat 2015
För tredje gången genomför Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en öppen jämförelse inom området företagsklimat. Det är en servicemätning av kommun...
Felavhjälpande underhåll i driftentreprenader
Flera offentliga fastighetsorganisationer köper idag fastighetsdrift på entreprenad. Det finns dock ett område som ofta skapar diskussion vid upphandling och genomförande av drif...
Komponentredovisning av gator och vägar i kommuner och landsting
Kommuner och landsting ska från och med januari 2014 tillämpa en komponentansats vid redovisning av sina materiella anläggningstillgångar. Komponentredovisning kommer att inneb&#...
Energiledningssystem för ett kontinuerligt energiarbete
I fastighetsorganisationer runt om i Sverige arbetar man i större eller mindre utsträckning med energi- och miljöfrågor. Ett sätt att underlätta arbetet, skapa kontinui...
Personal för yttre skötsel
I maj 2012 startade Futurum Fastigheter i Örebro AB projektet Yttre skötsel i syfte att rekrytera personal för att arbeta med den yttre skötseln i fastighetsbeståndet.

Tillsammans med Örebro komm...
Skolgården
Förvaltning och utveckling av förskole- och skolgårdar
Utemiljön vid skolor har fått en allt mer framskjuten roll i dagens samhälle. För många barn är för- och grundskolegården de enda platserna där de kan le...
Mer grus under maskineriet - Handbok för tillståndsbedömning och underhåll av grusvägar
En systematisk tillståndsbedömning av en grusväg är en förutsättning för att väghållaren ska kunna prioritera och planera underhållsåtgärd...
Bruka, bevara och energieffektivisera
Runtom i Sverige finns mängder med fastigheter av kulturhistoriskt värde. Det är svårt att hålla dessa byggnaders energieffektivitet på en hög nivå utan att f...
Klimatförändringarna innebär nya utmaningar för krisberedskapen. SKL har i denna skrift samlat några exempel på kommuner och landsting som integrerar arbetet med klimat...
Byggnadsnämndens tillsyn - introduktion och praktiska exempel
Skriften beskriver övergripande byggnadsnämndens tillsynsansvar enligt plan- och bygglagstiftningen. Här finns också exempel på hur man arbetar med tillsyn i några komm...
« Föregående  1  2  3  4  5  6  7  8  ..10  Nästa »  |  Visa alla