Ämnen

Samhällsbyggnad

Sorteringsordning:
« Föregående  1  2  3  4  5  6  7  8  ..9  Nästa »  |  Visa alla
Övergångsställen och gångpassager
En studie av utformning och trafiksäkerhet
För att främja gående och gångtrafik är utformning av övergångsställen och gångpassager en viktig fråga. Det gäller att skapa korsningspunkter där gående kan passera vägen på ett så säkert sätt som ...
Byggarbete på sjukhusområden
Riskhantering för patientsäkerhet
Det byggs rekordmycket i landstingssverige. Vid byggarbeten finns alltid risker, men byggen på sjukhusområden innebär särskilda risker som kräver extra mycket av både b...
300 kr
Transport for an Attractive City
An introduction to TRAST
The purpose of transport for an attractive city (TRAST) is to put the transport system into context and create a bridge between different community planning sectors. TRAST is designed to guide plann...
Trafik för en attraktiv stad
Introduktion till trast
Syftet med Trafik för en attraktiv stad (TRAST) är att foga in trafiksystemet i sitt sammanhang och skapa en brygga mellan olika sektorer inom samhällsplaneringen. Balans efterst...
Lokalvård på sjukhus
Lokalvård är en viktig del av servicefunktionen på våra sjukhus. På senare år har lokalvården blivit mer evidensbaserad och på så sätt allt mer effe...
300 kr
Trafik för en attraktiv stad
Underlag
Syftet med Trafik för en attraktiv stad (TRAST) är att foga in trafiksystemet i sitt sammanhang och skapa en brygga mellan olika sektorer inom samhällsplaneringen. TRAST ska vägl...
Trafik för en attraktiv stad
Handbok
Syftet med Trafik för en attraktiv stad (trast) är att foga in trafiksystemet i sitt sammanhang och skapa en brygga mellan olika sektorer inom samhällsplaneringen. Trafik för en ...
Öppna jämförelser: Företagsklimat 2015
För tredje gången genomför Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en öppen jämförelse inom området företagsklimat. Det är en servicemätning av kommun...
Felavhjälpande underhåll i driftentreprenader
Flera offentliga fastighetsorganisationer köper idag fastighetsdrift på entreprenad. Det finns dock ett område som ofta skapar diskussion vid upphandling och genomförande av drif...
300 kr
Komponentredovisning av gator och vägar i kommuner och landsting
Kommuner och landsting ska från och med januari 2014 tillämpa en komponentansats vid redovisning av sina materiella anläggningstillgångar. Komponentredovisning kommer att inneb&#...
Energiledningssystem för ett kontinuerligt energiarbete
I fastighetsorganisationer runt om i Sverige arbetar man i större eller mindre utsträckning med energi- och miljöfrågor. Ett sätt att underlätta arbetet, skapa kontinui...
300 kr
Personal för yttre skötsel
I maj 2012 startade Futurum Fastigheter i Örebro AB projektet Yttre skötsel i syfte att rekrytera personal för att arbeta med den yttre skötseln i fastighetsbeståndet.

Tillsammans med Örebro komm...
Skolgården
Förvaltning och utveckling av förskole- och skolgårdar
Utemiljön vid skolor har fått en allt mer framskjuten roll i dagens samhälle. För många barn är för- och grundskolegården de enda platserna där de kan le...
300 kr
Mer grus under maskineriet - Handbok för tillståndsbedömning och underhåll av grusvägar
En systematisk tillståndsbedömning av en grusväg är en förutsättning för att väghållaren ska kunna prioritera och planera underhållsåtgärd...
Bruka, bevara och energieffektivisera
Runtom i Sverige finns mängder med fastigheter av kulturhistoriskt värde. Det är svårt att hålla dessa byggnaders energieffektivitet på en hög nivå utan att f...
Klimatförändringarna innebär nya utmaningar för krisberedskapen. SKL har i denna skrift samlat några exempel på kommuner och landsting som integrerar arbetet med klimat...
Byggnadsnämndens tillsyn - introduktion och praktiska exempel
Skriften beskriver övergripande byggnadsnämndens tillsynsansvar enligt plan- och bygglagstiftningen. Här finns också exempel på hur man arbetar med tillsyn i några komm...
Samnyttjande av kommunala resurser
I Nyköping delar räddningstjänsten bilar och lokaler med kommunens sociala omsorg. Hemtjänsten i Varberg och Falkenberg har ett uttalat ansvar för att kontrollera brands...
Regionernas inflytande 2014 - intervjuer och enkätsvar om inflytande över transportinfrastrukturplaneringen
De flesta län/regioner som är länsplaneupprättande myndighet är nöjda med modellen för den långsiktiga åtgärdsplaneringen för transportinfrastruktur. Även de kommuner och kommunalförbund som tillfrå...
Komponentredovisning
Övergången till komponentredovisning i förvaltningar innebär en stor förändring för kommuner och landsting. Vid en första anblick verkar det mest vara frå...
Fördjupningsrapport Öppna jämförelser för kollektivtrafiken - Så kan jämförelserna om kollektivtrafiken bli bättre
I den här fördjupningsrapporten om Öppna jämförelser kollektivtrafik går vi igenom vilka utmaningar som finns för att jämförelserna ska bli bättre. ...
Förtätning av städer
Förtätning av städer är en trend idag och en stor utmaning för alla parter. Kommunerna har ett ansvar för det gemensamma rummet i staden. I denna skrift listar vi utman...
Offentlig sektor i framkant - Passivhus
Sverige ska till år 2020 ha genomfört energieffektiviseringar med 20 procent jämfört med år 2008. Till 2020 ska dessutom andelen förnybar energi vara 50 procent. Det fi...
Offentlig sektor i framkant - Renoveringar
Sverige ska till år 2020 ha genomfört energieffektiviseringar med 20 procent jämfört med år 2008. Till 2020 ska dessutom andelen förnybar energi vara 50 procent. Det fi...
Offentlig sektor i framkant - Inspirerande projekt
Sverige ska till år 2020 ha genomfört energieffektiviseringar med 20 procent jämfört med år 2008. Till 2020 ska dessutom andelen förnybar energi vara 50 procent. Det fi...
Badhus - Strategiska frågor och ställningstaganden
Står du inför beslutet att bygga eller renovera ett badhus? Funderar du på om det kanske finns andra lösningar som är mer lämpliga för att lösa din kommuns ba...
Fastighetsinvesteringar i landstingen
Inte sedan 1960- och 70-talen har det investerats så mycket i lokaler för vård som nu. Det vi bygger idag kommer att utgöra framtidens vårdmiljöer. Det är där...
Tid för brukarengagemang - sammanfattning
Det går åt mycket energi i offentliga lokaler; förvaltningar, skolor, vård- och omsorgsboenden, sjukhus med mera. Små förändringar som minskar energiåtgå...
Tid för brukarengagemang
Det går åt mycket energi i offentliga lokaler; förvaltningar, skolor, vård- och omsorgsboenden, sjukhus med mera. Små förändringar som minskar energiåtgången ger sammantaget stora resultat när de gö...
Aktivitetsbaserade arbetsplatser
Aktivitetsbaserade arbetsplatser är en ny kontorslösning där utgångspunkten är att lokalerna ska utformas efter de aktiviteter som verksamheten utför. För de organ...
« Föregående  1  2  3  4  5  6  7  8  ..9  Nästa »  |  Visa alla