Ämnen

Samhällsbyggnad

Sorteringsordning:
« Föregående  1  2  3  4  5  6  7  8  ..9  Nästa »  |  Visa alla
Så löser vi bristen på bostäder
#vivässarvälfärden
Bostadsbyggande är en del av svensk välfärd. Sveriges kommuner ansvarar för att det finns detaljplanerad mark att bygga på. Men även staten och byggbolagen har ett ansv...
 Flyktingsituationen ur ett fastighetsperspektiv
Erfarenheter från hösten/vintern 2015
Kommunerna och landstingen har visat stort engagemang och
lösningsorientering i hanteringen av det ökade flyktingmottagandet hösten och vintern 2015. Genom bl.a. väl inventerad...
Strategisk logistik
Att använda ett strategiskt synsätt på logistikfrågor innebär att, utifrån vårdens behov, fatta välgrundade beslut som får långsiktiga effekter p...
300 kr
Täthetsmått för effektiv kollektivtrafik
En hög täthet av både boende och verksamma skapar underlag för olika typer av funktioner i samhället, däribland resandeunderlag för kollektivtrafik. Ett störr...
Produktionskostnad för skolor
Utveckling och faktorer
En stor del av kommunernas investeringar görs i skolor och förskolor. Ofta upplevs kostnaden för byggande av skolor som väldigt hög och det är svårt att se orsaker...
Strategier för ökad lokaleffektivitet
Fler äldre, snabb befolkningstillväxt, ökade krav inom skola och omsorg och stora investeringsbehov medför en ansträngd ekonomi i många kommuner. Det behövs en bal...
300 kr
Landstingens fastighetsbestånd
Sammandrag av 2015 års nyckeltal
Varje år samlar landstingen och regionerna in nyckeltal för fastighetsområdet. Insamlingen är frivillig, men det finns i stort sett kompletta nyckeltal sedan år 1996. Nyckel...
Bostadsförsörjning i praktiken
Exempel från kommuner, kommunala bostadsbolag och regionala aktörer
Att lyckas med bostadsbyggandet är en av de största utmaningarna i Sverige. Vi har spanat ut över Sverige och funnit många kommuner och regionala aktörer som arbetat kreativ...
Aktiv markpolitik
Begreppet aktiv markpolitik kan flätas samman med andra viktiga beslut och ställningstaganden genom hela samhällsbyggnadsprocessen. I den här skriften finns olika kommunexempel s...
Planering och genomförande
Nedslag i Halmstad, Växjö, Uppsala och Mora
Att planera för markanvändning är ett viktigt kommunalt ansvar. En central fråga i planeringen är hur man säkerställer bra processer kring utbyggnad och plangenomf...
Inomhusnät för trådlös kommunikation
Under senare år har användningen av mobiltelefoner, plattor och bärbara datorer ökat enormt. Vi behöver allt högre kapacitet i våra trådlösa nät f&#...
Hälso- och sjukvården 2035
Vården behöver anpassas till ett sjukdomspanorama där kroniska sjukdomar dominerar och samtidigt bryta en ohållbar kostnadsutveckling. Ny teknik i form av digitalisering kommer att vara det viktigas...
Fortfarande miljarder skäl att spara!
Potential för energieffektivisering i kommunernas och landstingens byggnader
Hur stor är potentialen för fortsatt lönsam energieffektivisering i kommunernas och landstingens byggnader? Rapporten visar på både teoretisk och praktiskt rimlig potential,...
Belysning i offentliga lokaler
Teknikutvecklingen inom belysningsområdet har de senaste 20 åren gått mycket snabbt. När det gäller offentliga verksamhetslokaler finns en stor potential att förbä...
300 kr
Climate impacts of wood vs. non-wood buildings
This report documents the findings of a project commissioned by the Swedish Association of Local Authorities and Regions on energy and climate implications of building structural-frame materials fro...
3D-visualisering i praktiken
Erfarenheter och lärdomar från Norrköpings kommun
Den digitala utvecklingen ställer vårt samhälle inför nya möjligheter men den medför också utmaningar. Genom modern teknik kan kommuner föra dialog med inv...
Personalliggare i byggbranschen
I den här rapporten reder vi ut vad den nya lagen om personalliggare i byggbranschen innebär för dig som offentlig byggherre. Du kan läsa om lagens innehåll och syfte samt v...
Kommunala trafiksäkerhetsprogram
Tips och råd från kommuner som visar vägen
Nollvisionen är grunden för allt trafiksäkerhetsarbete i Sverige och har som mål att ingen ska skadas allvarligt eller dö i trafiken. Att minska antalet olyckor i våra ...
Kommunal VGU-guide
Vägars och gators utformning i tätort
Lär dig utforma gaturummet! VGU-guiden är ett stöd för planerare, trafikutformare, projektörer och andra som är involverade i att utforma gaturum inom tätorter uti...
Handbok i Riksfärdtjänst
För förtroendevalda och handläggare i kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter
Åtgärder har genomförts inom kollektivtrafiken för att så många som möjligt ska kunna resa med allmänna kommunikationer. Detta har minskat behovet av riksf...
Styrmedelsbiblioteket
Verktyg för gods i tätort
De flesta sociala och ekonomiska aktiviteter som äger rum i en stad är beroende av godstransporter av något slag. Godsleveranser utgör således en förutsättning f&#...
Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2015
Tema kommunal räddningstjänst
Sveriges Kommuner och Landsting och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) publicerar för åttonde gången indikatorer för arbetet med trygghet och säkerh...
En hållbar handelspolicy
Handelsutveckling i staden
Utvecklingen av handel är för många kommuner en viktig fråga. Handelsutvecklingen påverkar bland annat transporter, arbetsmarknad och attraktivitet. Ett digitalt program har...
Kartläggning av leveranstrafik i tätort
En effektiv leveranstrafik bidrar till tillgänglighet, framkomlighet, trafiksäkerhet och minskade luftföroreningar, bullernivåer och inte minst kostnader. Samtidigt finns begr...
Öppna jämförelser - Kollektivtrafik 2015
Det här är utgåvan med Öppna jämförelser om kollektivtrafik. Däremellan har en fördjupningsrapport getts ut, som handlar om hur statistiken och jämfö...
Hygienrum i skolor
Lokalåtgärder för en god arbetsmiljö
Under de senaste åren har det visat sig att färre elever duschar efter gymnastiken och att många elever inte går på toa under skoldagen. Det är en oroande utveckling so...
275 kr
Vårdnära administration
Förslag på definition och avgränsningar
I Sverige är efterfrågan på vårdpersonal just nu större än utbudet både bland sjuksköterskor och läkare inom vissa specialiteter. Samtidigt visar forskning att vårdpersonal ägnar en allt större del ...
Tips och råd från kommuner som visar vägen
Klimatförändringarna påverkar hela Sverige, men det är stora skillnader mellan hur olika delar av landet, och därmed olika kommuner, påverkas. Gemensamt för samtli...
Bevara eller gallra
NR 11: Plan- och byggväsendet
Skriften ger råd om bevarande- och gallringsfrågor rörande kommunernas uppgifter inom plan- och byggväsendet. Vidare redogörs för regelverket för bevarande och gal...
Driftigt underhåll på entreprenad
Upphandling av drift och underhåll
Kommunerna upphandlar entreprenörer för drift och underhåll i allt större utsträckning. Sedan 1990-talet har ökningen varit betydande pga. kraven på konkurrensuts&...
« Föregående  1  2  3  4  5  6  7  8  ..9  Nästa »  |  Visa alla