Ämnen

Samhällsbyggnad

Sorteringsordning:
« Föregående  1  2  3  4  5  6  7  8  ..9  Nästa »  |  Visa alla
Rätt rustad för inredning : metod för samordning av inredning, utrustning och byggande i sjukvårdens lokaler
Vid ny- och ombyggnad av vårdfastigheter är det viktigt att i ett tidigt skede involvera alla parter i investeringsprocessen såväl för byggnad som för utrustning och ...
Strategisk lokalresursplanering : praktiska verktyg för balanserat utbud av lokaler
De kommunala verksamheternas behov av lokaler varierar över tiden. Ibland handlar det om att undvika kostnader för outnyttjade lokaler. I andra fall handlar det om att minimera risken att ...
UFOS antologi Del 6 : drift och underhåll
Detta är den sista delen i UFOS antologi om totalt sex delar. Antologin syftar till att sammanfatta de huvudsakliga budskapen från UFOS samlade utgivning av rapporter mellan åren 19...
Nya rum i samverkan : mellan det offentliga, näringslivet och det civila samhället
Denna bok handlar om behovet av övergripande strategier bland kommuner och regioner inför satsningar på kultur och idrott i samverkan med olika parter. Här beskrivs i olika kommu...
Rätt begrepp : version 2 : nomenklatur, definitioner och mätregler för nyckeltal i offentlig fastighetsförvaltning
Förra utgåvan av Rätt begrepp (1997) kom till som en idé- och debattbok med syfte att praktiskt visa hur man kan skapa en bas för enhetliga area- och aktivitets begrepp och ...
Investera med flera : när passar offentlig - privat samverkan vid fastighetsinvesteringar?
Denna skrift syftar till att beskriva och diskutera de parametrar som är avgörande för att på ett bra sätt kunna ta beslut om hur en investering ska genomföras. Fokus i...
Fem olika sätt att arbeta för ökad trygghet: erfarenheter från fyra kommuner och ett landsting
Trygghets- och säkerhetsfrågor och hur samhället hanterar dessa har hamnat mer och mer i fokus under senare år. Den offentliga, nationella debatten uppmärksammar ofta anting...
Risk och sårbarhetsanalyser: Sex goda exempel
Risk- och sårbarhetsanalysen är en viktig del i krisberedskapen och i förberedandet inför en kris. Alla kommuner och landsting måste enligt lag göra en risk- och så...
Parkering på gatumark 2010
Statistik och fakta om kommunernas gatumarksparkering ; Sveriges Kommuner och Landsting ger vartannat år ut en samlad statistik över parkeringsförhållandena i Sveriges kommuner. ...
Städa
Avsikten med denna skrift är att ge en lägesrapport över vad som händer inom städområdet ute i kommunerna. Vilka problem som står på dagordningen och vad som ...
175 kr
Idrottshallar: Energieffektivisering med stor potential
Idrottshallar är en lokalgrupp som använder mycket energi. Den typ av idrotthallar som ingår i detta projekt är inomhushallar för allmän idrott så som bollspel, gy...
175 kr
Från driftentreprenad till förvaltningsentreprenad
Denna skrift belyser hur olika upphandlingsförfaranden, entreprenadformer och ersättningsformer kan tillämpas vid upphandling av hela eller delar av de arbetsuppgifter som ingår ...
Trygga lokaler - Säkerhet i kultur- och fritidslokaler
Säkerhetsfrågor i samband med upplåtelse av kultur- och fritidslokaler är ett komplext problemområde, som bl a inbegriper juridiska, organisatoriska och tekniska frågor...
Öppna Jämförelser - Trygghet och säkerhet 2010
Denna rapport är den tredje i ordningen där Sveriges Kommuner och Landsting publicerar resultat- och resursindikatorer inom området trygghet och säkerhet på kommunnivå....
Kunskapöversikt: Nutida samhällsrelaterad idrottsforskning i Sverige och några jämförbara länder
Sveriges Kommuner och Landsting vill med den här rapporten uppmärksamma den aktuella idrottsforskningen i Sverige. Vilken inriktning har den samhällsorienterade idrottsforskningen? Va...
Rätt fart i staden: hastighetsnivåer i en attraktiv stad
Rätt fart i staden är en handbok som stödjer arbetet med att anpassa trafiksystemet till stadens förutsättningar, i stället för det omvända. Genom att bed...
Gcm-handbok:  Utformning, drift och underhåll med gång-, cykel- och mopedtrafik i fokus
Det här är en handbok som lyfter fram positionerna för gång- och cykeltrafiken. Boken skapar ett samlat dokument om gång-, cykel- och mopedtrafik för planerare, projekt...
299 kr
Storm: krishantering i kommuner och landsting som drabbats av stormen Gudrun
Detta är en rapport från Sveriges Kommuner och Landsting där vi beskriver situationsbilder från ett antal kommuner och landsting som drabbades av stormen Gudrun i januari 2005. D...
Lugn och trygg i Göteborg : god effekt av trafiklugnande åtgärder
Denna rapport behandlar positiva effekter av trafiklugnande åtgärder i en stor stad – Göteborg. Med direkta investeringar på 170 miljoner kr, och ökade årliga ...
Brandskydd i offentliga lokaler
Ett systematiskt och kontinuerligt brandskyddsarbete bör bedrivas under en byggnads eller anläggningens hela användningstid. Syftet med denna skrift är att närmare analysera...
Tillgänglig lokal : handlingsplan för enkelt åtgärdade hinder och strategi på lång sikt för tillgänglighet i offentliga fastigheter – med exempel från stat, kommuner och landsting
Trots att det i över 25 år funnits krav på att bygga tillgängligt för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga får Handikappombudsmann...
Hur ser det ut i din kommun: enkät om det kommunala samhällsbyggandet
Vad innebär förändrade livsmönster för kommunernas uppdrag att skapa attraktiva miljöer? Vilken roll spelar översiktsplanen i denna utveckling?...
Medvind i säkerhetsarbetet
Kommuner och landsting ansvarar idag för en rad uppgifter inom området säkerhet och beredskap. Syftet med den här skriften är att ge inspiration och idéer till kommuner...
Kontoplan för kommunal väghållning
Reviderad kontoplan från 1994 med praktiskt utvik för snabb kontering.
Facility management i sammandrag : offentligt fastighetsföretagande i ett nytt perspektiv
Ett amerikanskt begrepp, Facility Management, är på stark frammarsch just nu, och berör i allra högsta grad fastighetförvaltning och lokalförsörjning.Denna skrift...
Bättre busshållplatser : idéskrift om hur vi kan utveckla kollektivtrafiken genom högre kvalitet på landets busshållplatser
Idéer och vägledning om hur man kan utveckla kvaliteten på landets busshållplatser och därigenom förbättra busstrafikens kvaliteter och konkurrenskraft. Med ch...
Fri sikt: säkra sikten i tätortstrafiken!
Bra sikt är en förutsättning för säker, trygg och komfortabel trafik. Problem med dålig sikt kan bero på t ex växtlighet, snöupplag, parkerade bilar elle...
Energiskt sparande : energieffektivisering genom brukarmedverkan
Energieffektivisering inom fastighetssektorn har fått ökad uppmärksamhet under senare år. En orsak till detta är krav på högre kostnadseffektivitet och infö...
I väntan på ambulans : samverkan för ökad trygghet
Kommunerna ansvarar för räddningstjänsten inom kommunen och landstingen för ambulanssjukvården. Det finns betydande beröringspunkter mellan dessas uppgifter. Det ytters...
« Föregående  1  2  3  4  5  6  7  8  ..9  Nästa »  |  Visa alla