Ämnen

Samhällsbyggnad

Sorteringsordning:
« Föregående  1..  2  3  4  5  6  7  8  9  Nästa »  |  Visa alla
Varför skjutsar föräldrarna barnen till skolan?
Den här skriften förklarar varför föräldrar skjutsar barnen till skolan. Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram skriften för att inspirera och stödja kommunerna i arbetet med att hitta lösni...
Bygglov - en verksamhet under ständig utveckling
Bygglovsverksamheten i kommunerna står inför stora förändringar. En viktig sådan är behovet av digitalisering för att nå ökad effektivitet och transparens. Information, till exempel om det som ska b...
Vårdeffektiva lokaler - en pilotstudie i vårdrelaterade lokalnyckeltal
Varje år samlar landstingen och regionerna in kostnadsnyckeltal för fastighetsområdet. Parallellt pågår insamlingar av nyckeltal för vårdverksamheten. Genom att samköra dessa nyckeltal är det möjlig...
Byggnader i energisystem - exempel och strategier för låg energiförbrukning
För att minska energianvändningen måste byggnader betraktas ur ett systemperspektiv. Det gäller med andra ord att lyfta blicken från komponenter och delsystem till...
275 kr
Solenergi - möjligheter för offentliga lokaler
Sverige har utmärkta förutsättningar för att öka användningen av solenergi. Vi har både god tillgång till solinstrålning, bra systemtekniska fö...
275 kr
Trastguiden - en checklista
Denna checklista är ett komplement till trast-guiden och innehåller förslag på konkreta arbetsmoment vid framtagande av en trafikstrategi. För att komma ig...
TRAST-guiden
TRAST-Guiden är ett stöd till kommuner som tar fram en trafikstrategi, med en metodisk, resurssnål och väl förankrad arbetsprocess. Trafikstrategin är ett kommunalt in...
Ta ett samlat grepp - om trygghet och säkerhet
Sveriges Kommuner och Landsting har tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och konsulten Johan Hermelin från Strategihuset AB tagit fram skriften Ta ett samlat gr...
Varutransporter på gles- och landsbygd
Denna skrift ger exempel på pågående eller genomförda projekt med samordnade transporter på lands- och glesbygd. Den innehåller också en sammanstäl...
Flexibla skollokaler
I den här skriften beskrivs och diskuteras flexibla lösningar för skollokaler. Det handlar om möjligheten att på ett enkelt sätt förändra lokalen så att ...
225 kr
Kön i trafiken - jämställdhet i kommunal transportplanering
Denna skrift är en vägledning och inspiration till arbete med jämställdhet i transportplaneringen på lokal och regional nivå. Den har tagits fram för att ge...
Flyttning av fordon: handbok för kommunens handläggare
Beslut om att flytta fordon kan innebära svåra överväganden. Flyttning av fordon ska följa lagar och förordningar, men ska också baseras på sunt förnuft ...
Gränsdragningslista för kommuner
Vilka funktioner och tjänster i en lokal ska bekostas av fastighetsägaren och vilka ska ingå i hyran? Denna fråga är inte alltid självklar. För att göra gr&...
Parkering för hållbar stadsutveckling
Möjligheten att använda parkering som verktyg för att främja resande med kollektivtrafik och cykel är idag en underutnyttjad potential. Strategiska parkeringsåtg&...
Incitament för energieffektivisering
Incitament för hyresgästen att spara energi är alltid eftersträvansvärda. Varmhyra och kallhyra står för två olika skolor. Den ena lägger ansvaret p&ar...
Äga eller hyra verksamhetslokaler - strategier för konsekvensbedömning och beslut
I denna rapport beskrivs de viktigaste för- och nackdelarna vid bedömningar av fortsätt ägande och att sälja för att sedan hyra tillbaka verksamhetslokaler. Vilka konse...
Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen
Varför ska offentliga fastighetsorganisationer arbeta med energieffektivisering? Varför ska offentliga fastighetsägare tänka på mål som sträcker sig långt fra...
Regionala trafikförsörjningsprogram - utvärdering 2012
Enligt den nya lagstiftningen på kollektivtrafikområdet ska de regionala kollektivtrafikmyndigheterna upprätta och besluta om regionala trafikförsörjningsprogram.Sveriges ...
Säkra lekplatsen
Olycksförebyggande utformning av lekplatser och lekredskap
Olyckor på lekplatser förekommer tyvärr alltför ofta. Enligt statistiken skadas varje år 19 000 barn på lekplatser – 50 om dagen. Konsumentverket har också r...
252 kr
EU:s vitbok för transportpolitik - konsekvenser och möjligheter
SKL vill med denna en förstudie om EU:s vitbok ”Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde – ett konkurrenskraftigt och resurseffektivt transportsystem&rd...
Kol-TRAST - planeringshandbok för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik
En bra och väl fungerande kollektivtrafik är en viktig förutsättning för en hållbar samhällsutveckling. Kollektivtrafiken bidrar också till städernas och...
Effekter av trafikstrategier (TRAST)
Trafikstrategin är ett inriktningsdokument som ska vägleda kommunen i dess prioriteringar och arbete med att nå ett mer hållbart trafiksystem och en attraktivare stad.Syftet me...
Fogmaterial för markbeläggningar : egenskaper, utvärderingar och rekommendationer
Fogarna är en viktig del av en beläggning som nu fått ökad aktualitet. Nya sätt att använda och blanda både nya och mer beprövade material på gator, v...
Lokala insatser mot våldsbejakande politisk extremism
Alla kommuner är unika men har samtidigt mycket gemensamt. Den här exempelskriften syftar till att ge stöd till kommuner, regioner, föreningar eller andra aktörer som vill s...
Idrottspolitiskt positionspapper
Ett positionspapper är ett dokument inom ett område där Sveriges Kommuner och Landsting vill tydliggöra förbundets inriktning. Detta positionspapper är det första ...
Hanteringen av riksintressen
Riksintressen är områden som staten pekar ut som viktiga att bevara. De kan vara avsatta för naturvård, kommunikation, kulturvård eller energiförsörjning.
N&au...
Länsstyrelsernas handläggningstider
När den nya plan- och bygglagen trädde i kraft den 2 maj 2011 var tanken att reglerna för bygglov och planering skulle förenklas. Alla som ansöker om bygglov skulle få...
Utmaningar inom bullerområdet
Trafikbuller är den miljöstörning som berör flest människor i Sverige. Drygt två miljoner medborgare utsätts för trafikbuller över rekommenderade vä...
Kommunernas arbete med klimatanpassning
Vårt klimat förändras – vi ser redan idag följder i form av extrema väder, översvämningar och värmeböljor, ras och skred.

Att göra hela la...
Fysisk planering i kommunerna för minskad klimatpåverkan - enkätundersökning 2011
Rapporten visar att det finns ett stort genomslag för att arbeta med minskad klimat-påverkan i kommunernas fysiska planering. De allra flesta kommuner arbetar åtminstone i viss m&ar...
« Föregående  1..  2  3  4  5  6  7  8  9  Nästa »  |  Visa alla