Ämnen

Samhällsbyggnad

Sorteringsordning:
« Föregående  1..  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Nästa »  |  Visa alla
Kritik på teknik 2013 - redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning
Våren 2013 gjordes undersökningar i 100 kommuner om hur medborgarna uppfattar kommunens service när det gäller gator, parker, vatten/avlopp samt sophämtning och avfallshante...
Shared space - trafikrum för alla
Shared space är ett trafikrum där olika typer av trafikanter delar på en gemensam yta. Trafiklösningen kan ses som en fortsättning på de senaste årens utvecklin...
199 kr
Köra i cirklar - utformning av cirkulationsplatser för bästa säkerhet, framkomlighet och estetik
Cirkulationsplatsen ger biltrafiken ett smidigt flöde, och medför låga hastigheter som ger säkerhet för oskyddade trafikanter. Till cirkulationsplatsernas fördelar h&o...
250 kr
Samlade laster - Nyckelfaktorer för framgångsrik samordning av godstransporter
Godstransporter är en förutsättning för att samhället ska fungera. Samtidigt medför transporterna negativa konsekvenser som utsläpp, buller, minskad framkomlighet och trafiksäkerhetsrisker. Effektiv...
Konkurrenspräglad dialog
I den här skriften beskrivs konkurrenspräglad dialog och hur den kan användas. Skriften är en vägledning för dig som funderar på att använda konkurrensprä...
275 kr
Dialog om verksamhetens behov
Är det dags att bygga en ny fastighet eller bygga om en befintlig lokal? Ta då tillfället i akt att först prata med representanter för brukare, arkitekter och byggherre. Det finns mycket att vinna p...
Trafiksäkra staden
För att stödja Sveriges 290 kommuner i trafiksäkerhetsarbetet så har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i samråd med Trafikverket tagit fram denna handbok. Handboken ...
Tillgänglighetsdatabasen
En plats som är tillgänglig för dem med särskilda behov är en plats som är bra för alla. Men hur gör vi för att prioritera tillgänglighetsfrågorna och hur ser vi till att bedriva ett långsiktigt, sy...
Färdtjänsthandbok
I Färdtjänsthandboken hittar man det mesta man behöver veta om färdtjänst oavsett om man är tjänsteman, politiker eller annan intresserad. Boken innehåller al...
275 kr
Fastighetsföretagande i offentlig sektor
Den här boken ger en översikt och insikt i de viktigaste frågorna som offentliga fastighetsorganisationer hanterar. Den är lämplig både för enskild läsning oc...
259 kr
Bygg bort bullret!
Bostadsbristen är växande hinder för städer och samhällen att utvecklas. Det går inte att bygga i våra städer och samtidigt klara nuvarande riktvärden ...
Varför skjutsar föräldrarna barnen till skolan?
Den här skriften förklarar varför föräldrar skjutsar barnen till skolan. Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram skriften för att inspirera och stödja kommunerna i arbetet med att hitta lösni...
Bygglov - en verksamhet under ständig utveckling
Bygglovsverksamheten i kommunerna står inför stora förändringar. En viktig sådan är behovet av digitalisering för att nå ökad effektivitet och transparens. Information, till exempel om det som ska b...
Vårdeffektiva lokaler - en pilotstudie i vårdrelaterade lokalnyckeltal
Varje år samlar landstingen och regionerna in kostnadsnyckeltal för fastighetsområdet. Parallellt pågår insamlingar av nyckeltal för vårdverksamheten. Genom att samköra dessa nyckeltal är det möjlig...
Byggnader i energisystem - exempel och strategier för låg energiförbrukning
För att minska energianvändningen måste byggnader betraktas ur ett systemperspektiv. Det gäller med andra ord att lyfta blicken från komponenter och delsystem till...
Solenergi - möjligheter för offentliga lokaler
Sverige har utmärkta förutsättningar för att öka användningen av solenergi. Vi har både god tillgång till solinstrålning, bra systemtekniska fö...
Trastguiden - en checklista
Denna checklista är ett komplement till trast-guiden och innehåller förslag på konkreta arbetsmoment vid framtagande av en trafikstrategi. För att komma ig...
TRAST-guiden
TRAST-Guiden är ett stöd till kommuner som tar fram en trafikstrategi, med en metodisk, resurssnål och väl förankrad arbetsprocess. Trafikstrategin är ett kommunalt inr...
Ta ett samlat grepp - om trygghet och säkerhet
Sveriges Kommuner och Landsting har tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och konsulten Johan Hermelin från Strategihuset AB tagit fram skriften Ta ett samlat gr...
Varutransporter på gles- och landsbygd
Denna skrift ger exempel på pågående eller genomförda projekt med samordnade transporter på lands- och glesbygd. Den innehåller också en sammanstäl...
Flexibla skollokaler
I den här skriften beskrivs och diskuteras flexibla lösningar för skollokaler. Det handlar om möjligheten att på ett enkelt sätt förändra lokalen så att ...
Kön i trafiken - jämställdhet i kommunal transportplanering
Denna skrift är en vägledning och inspiration till arbete med jämställdhet i transportplaneringen på lokal och regional nivå. Den har tagits fram för att ge e...
Flyttning av fordon: handbok för kommunens handläggare
Beslut om att flytta fordon kan innebära svåra överväganden. Flyttning av fordon ska följa lagar och förordningar, men ska också baseras på sunt förnuft ...
Gränsdragningslista för kommuner
Vilka funktioner och tjänster i en lokal ska bekostas av fastighetsägaren och vilka ska ingå i hyran? Denna fråga är inte alltid självklar. För att göra gr&...
Parkering för hållbar stadsutveckling
Möjligheten att använda parkering som verktyg för att främja resande med kollektivtrafik och cykel är idag en underutnyttjad potential. Strategiska parkeringsåtg&...
Incitament för energieffektivisering
Incitament för hyresgästen att spara energi är alltid eftersträvansvärda. Varmhyra och kallhyra står för två olika skolor. Den ena lägger ansvaret p&ar...
Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen
Varför ska offentliga fastighetsorganisationer arbeta med energieffektivisering? Varför ska offentliga fastighetsägare tänka på mål som sträcker sig långt fra...
Regionala trafikförsörjningsprogram - utvärdering 2012
Enligt den nya lagstiftningen på kollektivtrafikområdet ska de regionala kollektivtrafikmyndigheterna upprätta och besluta om regionala trafikförsörjningsprogram.Sveriges ...
Säkra lekplatsen
Olycksförebyggande utformning av lekplatser och lekredskap
Olyckor på lekplatser förekommer tyvärr alltför ofta. Enligt statistiken skadas varje år 19 000 barn på lekplatser – 50 om dagen. Konsumentverket har också r...
252 kr
EU:s vitbok för transportpolitik - konsekvenser och möjligheter
SKL vill med denna en förstudie om EU:s vitbok ”Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde – ett konkurrenskraftigt och resurseffektivt transportsystem&rd...
« Föregående  1..  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Nästa »  |  Visa alla