Ämnen

Samhällsbyggnad

Sorteringsordning:
« Föregående  1..  2  3  4  5  6  7  8  ..10  Nästa »  |  Visa alla
Ställ och kontrollera energikrav
I samband med upphandling och genomförande av byggentreprenader finns stora möjligheter att påverka framtida kostnader för energi och utsläpp av växthusgaser.

Tydli...
Tillgänglighet i detaljplaner
Kommunerna har ett viktigt ansvar i att verka för ett samhälle som är tillgängligt för alla. Detta styrs av bl.a. Plan- och bygglagen och ska beaktas i planer och bygglov. Men hur det konkret ska fo...
Utveckla innovationskraften! Inspiration från den kommunala fastighetssektorn
Innovation som begrepp är mångfacetterat, här menar vi något som är väsentligt nytt och värdeskapande. Vad kännetecknar då innovativa organisationer? Vil...
Vägen till samarbete - mellankommunal samverkan inom miljö- och byggområdet
Denna skrift är tänkt som inspirationskälla, diskussionsunderlag och verktyg för de kommuner som går i funderingar på samverkan med en eller flera grannkommuner. Fö...
Översiktsplanen i praktiken
I skriften anges att översiktsplanen är kommunens ledsagare in i framtiden. Den ska vara aktuell och ange den politiska inriktningen för den långsiktiga fysiska utvecklingen. Vi ...
Aktuella kommunomfattande översiktsplaner - läget i landet mars 2014
Läget i landet visar sig vara gott och på uppåtgående i förhållande till tidigare rapporter från Boverket. Hela 75 % av de kommunomfattande översiktsplanerna ...
Innovation i offentlig verksamhet - Vart står vi? Vart går vi?
Under senare tid har frågor kring innovation och offentlig verksamhet diskuterats och analyserats i många olika sammanhang. En viktig frågeställning är vad som behöver göras framöver för att långsik...
Kostnader för myndighetskrav i kommunal fastighetsförvaltning
Samhället ställer krav på kommunerna som fastighetsägare, främst inom områdena säkerhet, miljöanpassning och arbetsmiljö. I denna rapport görs ett...
Vägen till glesbygdens framtid
Den pågående urbaniseringen medför att trafikantunderlaget för vägnätet i glesbygd blir allt mindre. Samtidigt är vägarna en förutsättning för att befolkningen och näringslivet ska kunna leva och ve...
Vässa IT-stödet i administrativa processer
Att byta från manuella processer till att använda digitala stöd i den dagliga verksamheten kan innebära en stor utmaning i många organisationer.

Uppsalahem har tillsammans med Uppsala kommun inf...
Ökat bostadsbyggande - delat ansvar
Sedan hösten 2012 har SKL haft en särskild programberedning för ökat bostadsbyggande med uppgift att stärka medlemmarnas möjligheter att planera och genomföra en lokal bostadspolitik. Uppdraget har ...
Ledningssystem för hållbar utveckling
Ett sätt för kommuner, landsting och regioner att arbeta med hållbar utveckling är att använda ledningssystem. Det finns många ledningssystem men inget som tar ett helhetsgrepp och som utgår från po...
Öppna jämförelser - Kollektivtrafik 2014
Det här är den första utgåvan med Öppna jämförelser om kollektivtrafik. Lagstiftningen för kollektivtrafik och de regionala kollektivtrafikmyndigheternas ansv...
Bostad för alla - Vem tar ansvar för att alla får en bostad?
En egen bostad är en självklarhet för många, men inte för alla. En del personer har i dag
inte möjlighet att teckna ett eget hyreskontrakt utan de löser situation...
Trendanalys av nyckeltal - landstingens lokalanvändning och kostnader 1994-2012
Hälso- och sjukvården har under en lång period ställts inför hårda krav på effektivisering. För att undersöka om fastighetsförvaltningarna bidra...
Allmän och särskild kollektivtrafik - analys av för- och nackdelar med en samlad lagstiftning
Den här skriften handlar om lagstiftningen för allmän och särskild kollektivtrafik, dvs. färdtjänst, skolskjutsar och sjukresor. Skulle en samordning av de olika lagstiftningarna för allmän respekti...
Guidelines for Regional public transport authorities
The EU's Public Transport Regulation and the Swedish Public Transport Act implied several new commitments for the regions, for regional associations, county councils and municipal associations. One ...
Sjukhusentréer
Funderar din organisation på att bygga ett nytt sjukhus eller renovera stora delar av ett befintligt? I den här skriften lyfter vi de strategiska frågeställningarna och tillhanda...
Vägledning för regionala kollektivtrafikmyndigheter
EU:s kollektivtrafikförordning och den svenska kollektivtrafiklagen innebar flera nya åtaganden för Sveriges regioner, regionförbund, landsting och kommunalförbund. Ett sådant är en Årlig rapport om...
Vitt på svart
Vinterväghållning är en absolut nödvändighet i ett modernt, välfungerande samhälle och är en samhällsviktig angelägenhet som berör alla kommuni...
Framkomlighetsåtgärder för kollektivtrafiken
En av de viktigaste åtgärderna för att öka kollektivtrafikens attraktivitet är att öka framkomligheten i gatunätet. Detta ger inte bara korta restider utan också en stabilare tidtabell vilket ökar p...
Mod att bygga med trä - Modernt industriellt träbyggande
Modernt industriellt träbyggande är på frammarsch och teknikutvecklingen har varit snabb. Kunskapen om de ekonomiska vinsterna och klimatfördelarna med att välja trä
s...
Bygg för attraktiv kollektivtrafik
Attraktiv och effektiv kollektivtrafik är en nyckel till hållbara städer och transportsystem. Därför måste bebyggelsen planeras efter kollektivtrafikens behov och förutsättningar redan från början.\...
Gångbar stad
Insikten om att vi måste öka andelen som går och cyklar i våra
städer och tätorter har blivit allt starkare på senare år. Det är
dags att vi på al...
Vad förklarar kollektivtrafikens snabba kostnadsökning?
Kommunernas och landstingens nettokostnader för kollektivtrafik har ökat dubbelt så snabbt som kostnaderna för samtliga verksamheter i kommunsektorn under senare år.

S...
Samordnad kollektivtrafik- och bebyggelseplanering
Denna skrift analyserar planeringsprocessen i tre svenska städer med fokus på hur väl kollektivtrafik- och bebyggelseplanering har integrerats. Syftet med skriften är att fördjupa kunskapen om hur k...
Automatiskt trafiksäkerhetskontroll - ATK på kommunala vägar
Automatisk trafiksäkerhetskontroll (ATK) är ett verktyg för att få ner hastigheten och därmed öka trafiksäkerheten. ATK har också positiva synergieffekter p&#...
Samhällsmätning i förändring
Samhällsmätningen och verksamheten med uppbyggnad och underhåll av kommunernas geodatabaser genomgår stora förändringar. Övergången till de nationella geodeti...
Skydda vattnet - strategiskt dricksvattenskydd i kommunerna
Dricksvattenförsörjningen är ett kommunalt ansvar och ett nationellt intresse. Politiskt engagemang och strategiska beslut, tillsammans med kommunövergripande samverkan och tillr...
Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2013
Denna rapport är den sjätte i ordningen där Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med samverkande myndigheter publicerar indikatorer inom området trygghet och säkerhet...
« Föregående  1..  2  3  4  5  6  7  8  ..10  Nästa »  |  Visa alla