Ämnen

Samhällsbyggnad

Sorteringsordning:
1  2  3  4  5  6  7  8  ..10  Nästa »  |  Visa alla
Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2017
Bostadsbrand och brandförebyggande arbete
Denna rapport är den tionde i ordningen där Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap publicerar indikatorer inom området t...
Öppna jämförelser - Kollektivtrafik 2017
Det här är fjärde utgåvan med Öppna jämförelser om kollektivtrafik.
Rapporten innehåller 15 indikatorer som har valts av två anledningar. Dels för att de har betydelse för en strategisk styrning o...
Från A till ÖP
Planeringsprocessen i mindre kommuner
Översiktsplanen är kommunens ledsagare in i framtiden. Den ska vara aktuell och ange den politiska inriktningen för den långsiktiga fysiska utvecklingen. Översiktsplanen har allt att vinna på att va...
Belysning där det behövs
Belysning längs statlig väg
Ägarförhållandena för landets belysningsanläggningar på det statliga vägnätet är idag komplicerade. Till viss del är det staten genom Trafikverket s...
Bevara eller gallra
Nr 4: Råd om kartor och ritningar
Skriften ger råd om bevarande- och gallringsfrågor av kartor och ritningar för kommuner landsting/regioner.

Sveriges Kommuner och Landsting och Riksarkivet ger ut publikationsser...
Skapa goda ljudmiljöer
Handbok i trafikbullerskydd
Det är viktigt att både arbeta strategiskt med trafikbuller och att vidta åtgärder för att skapa goda ljudmiljöer. Syftet med handboken är att sammanställa da...
Utmärkta föreskrifter
En handbok om lokala trafikföreskrifter
Trafikförhållandena varierar avsevärt mellan olika platser och gator. Av det skälet räcker inte de allmänna reglerna i trafikförordningen till i alla lägen. E...
Ladda för framtiden
Laddinfrastruktur för elfordon
Laddinfrastruktur är ett område som blivit allt mer aktuellt i Sverige. Ambitionen med denna skrift är att den ska fungera som ett stöd för kommuner i utvecklingen av laddin...
Kör när det är grönt
Utformning av trafiksignaler
Trafiksignalen kan vid höga hastigheter och korsande trafik fungera som en ren säkerhetsanläggning medan dess primära funktion i tätortsmiljöer är att styra trafik...
Upphandling av tekniska konsulttjänster
Att arbeta med offentliga upphandlingar är vardag för många i offentlig sektor. Trots detta upplevs det ofta som en utmaning där mycket kan gå snett. En lyckad upphandling k...
Metod för bättre innemiljö
Innemiljön är det mest centrala en fastighetsorganisation levererar till sina hyresgäster och den ska vara god. Skolor, förskolor och kontorsmiljöer ska inte ge människ...
Parkeringshandbok
Lagstiftning, reglering och tillståndsgivning
Parkeringshandboken är avsedd att fungera som ett stöd i kommunernas arbete med parkering och vänder sig i första hand till kommunernas handläggare i olika typer av parkerin...
EU-stöd för kommunala fastigheter
Att söka bidrag och stöd i EU kan vid en första anblick verka komplicerat och tidskrävande. Så kan det också vara men vinsten du gör på att söka kan vara...
God samhällsbyggnad
Med kommunal samordning
De offentliga verksamheternas behov måste effektivt lyftas in i samhällsbyggnadsprocessen, från strategiska frågor vid översiktlig planering till konkreta beslut inför ...
Tidig dialog ökar bostadsbyggandet
Samverkan mellan kommun och länsstyrelse
Samhällsplaneringen blir alltmer komplex i dagens samhällsbyggande. För att underlätta planeringsprocessen kan kommuner och länsstyrelser samverka i tidiga dialoger, t ex genom att ta fram en gemens...
Kollektivtrafikens kostnadsutveckling - en överblick
Vad förklarar utvecklingen 2011-2015
Den här rapporten ger ett kunskapsunderlag som beskriver kostnadsutvecklingen för kollektivtrafik perioden 2011-2015. I rapporten tittar vi främst på det som har störst p...
Framgångsfaktorer i nyckeltalsnätverk
Samarbete mellan fastighetsorganisationer
Att kunna jämföra sig med liknande organisationer kan vara ett mycket bra verktyg för att effektivisera sin verksamhet och mäta förändring. Detta är dock inte allt...
Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2016
Brott och brottsförebyggande arbete
Sveriges Kommuner och Landsting och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) publicerar för nionde gången indikatorer för arbetet med trygghet och säkerhet i landets kommuner.

Tema i rap...
Öppna jämförelser - Planläggning och tidsåtgång 2016
Jämförelser inom detaljplaneområdet
Rapporten presenterar fakta kring bostadsbyggandet och några delar av kommunernas detaljplaneverksamhet, som kan vara till nytta för jämförelser mellan kommunerna. Därmed bi...
LCC-kalkyler för en hållbar förvaltning
Varje år görs stora investeringar i offentliga fastigheter, både för att förbättra befintliga byggnader och i helt nya hus. Dessa investeringar får konsekvenser un...
BIM - digitalisering av byggnadsinformation
En av de absolut största potentialerna inom fastighetssektorn som vi kan se i dag är digitaliseringen. Med hjälp av den kan vi både höja kvaliteten och minska kostnaderna. D...
Överlämning av byggprojekt
En stor utmaning i offentliga fastighetsorganisationer är att hantera överlämningen mellan projektorganisation och förvaltningsorganisation på ett bra sätt. Rätt i...
Framtidens vårdbyggnader
Vården står inför stora förändringar och många svåra beslut. Dessa beskrivs i SKL:s trendspaning Hälso- och sjukvården 2035. Den här rapporten handlar om hur vårdarkitekturen behöver anpassas till d...
Byggnadsstommens klimatpåverkan
Livscykelperspektiv på olika material
Träbyggande har en stor potential för att minska klimatpåverkan från byggsektorn. Denna skrift ger dig som läsare en inblick i kunskapsläget kring miljöpåverk...
Kritik på teknik
Hur nöjd är kommuninvånaren med den tekniska förvaltningen 2016?
Kritik på teknik är en redovisning av medborgarnas bedömningar av 101 kommuners service när det gäller gator, parker, vatten/avlopp samt sophämtning och avfallshanterin...
Bygga vackert
Att bygga med kvalitet och estetiska värden
God arkitektur ger en estetisk upplevelse, men bidrar också till långsiktig användbarhet och vikänsla för brukarna. I denna skrift ges exempel på ett antal projekt geno...
Täthetsmått för effektiv kollektivtrafik - underlagsrapport
En hög täthet av både boende och verksamma skapar underlag för olika typer av funktioner i samhället, däribland resandeunderlag för kollektivtrafik. Ett störr...
Skulden till underhåll
Det kommunala underhållsbehovet för gator, broar och belysning
Ett mycket stort kapital är investerat i kommunal infrastruktur och ska naturligtvis vårdas på bästa sätt. Systematiskt arbete med tillståndsinventering, planering och ...
Fastighets- och servicesystem
Integrated workplace management systems
Fastighets- och serviceorganisationer har idag flera olika system för projektstyrning, drift och administration. Flera synergieffekter går förlorade då dessa system inte kan prat...
Klipp häcken!
Denna broschyr är avsedd som hjälp i kommunens kontakter med fastighetsägare om hur de bör sköta sina tomter för att hindra att skymd sikt leder till olyckor.

Bros...
1  2  3  4  5  6  7  8  ..10  Nästa »  |  Visa alla