Ämnen

Regional utveckling

Sorteringsordning:
1  2  Nästa »  |  Visa alla
Innovationslabb för samhällsutveckling
I kommunhus, regeringskanslier och parlament världen över finns en ökande insikt om att det behövs annorlunda och bättre sätt att arbeta med uppdragen från väljare och medborgare när samhälls¬ut-man...
Juridiska frågeställningar vid innovationsarbete
Frågor och svar
Allt fler kommuner, landsting och regioner etablerar strukturer för att fånga upp och realisera idéer och lösningar från anställda, företag och invånare som ett led i verksamhetsutvecklingen. SKL ha...
Förutsättningar för innovation 2015
Innovationskraft i offentlig verksamhet
Vad gör kommuner och landsting för att stimulera innovation i den egna verksamheten?
Det finns begränsad kunskap om hur kommuner och landsting arbetar för att stimulera förnyelse och innovation. Dä...
Utanför det akademiska rummet
Forsknings- utvecklings- och innovationsmiljöer i praktiken
Forskning, utveckling och innovation är aktiviteter som finns lokaliserade också utanför universiteten och högskolorna – det akademiska rummet. I Sveriges kommuner, landsti...
Motiven för en regionreform
Om behovet av en ny regionindelning
I rapporten ”Motiven för regionreformen” presenterar SKL bakgrunden till den pågående regionutredningen och hur en ny regional indelning kan ge bättre förutsättningar att möta framtidens utmaningar....
Global konkurrenskraft, välfärd och regional kraftsamling
Vinster och utmaningar med stora regioner
Rapporten ”Global konkurrenskraft, välfärd och regional kraftsamling” tar upp vad stora regioner kan betyda för Sverige och Sveriges fortsatta välfärd.

Rapporten behandlar:
• Sambandet mellan e...
Demokrati och regionstorlek
Tänkbara konsekvenser av en ny regiondelning
Rapporten ”Demokrati och regionstorlek” belyser hur den regionala demokratin kan förväntas att påverkas av en ny indelning av Sveriges län och landsting i större regioner. Rapporten behandlar bland ...
Underlag till 2016 års forskningspolitiska proposition
SKL:s styrelse antog den 23 oktober 2015 ett underlag för 2016 års forsknings- och innovationspolitiska proposition.
Centrala frågor kring finansieringen av forskning och innovation som är relevant...
Kompetens-Köpkraft-Samverkan Erfarenheter från beställargrupper
Innovation i offentlig verksamhet
I denna rapport beskrivs hur tre beställargrupper arbetar för att stimulera utvecklingen av nya produkter och tjänster. Två grupper, BeBo och Belok, är knutna till Energimyndigheten och medverkar ti...
FUI-miljöer i offentlig verksamhet
Forsknings-, utvecklings- och innovationsmiljöer i kommuner, landsting och regioner
Rapporten ger en beskrivning av hur det svenska forsknings- och innovationssystemet (FUI) ser ut och belyser framför allt dess mindre kända beståndsdelar.

Den verklighet som redo...
Öppna jämförelser: Företagsklimat 2015
För tredje gången genomför Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en öppen jämförelse inom området företagsklimat. Det är en servicemätning av kommun...
Regionens röst - Politiskt ledarskap för regional utveckling
Regionens röst - ny skrift om regionalt ledarskap
Skriften "Regionens röst - ledarskap för regional utveckling" belyser vad det regionala uppdraget innebär och vilka krav det st...
Staten och de regionala självstyrelseorganens uppgifter
SKL har i samarbete med regioner och samverkansorgan givit Sweco Strategy AB i uppdrag att kartlägga och analysera de förändringar som skett i uppgiftsfördelningen mellan staten och de regionala sjä...
Kunskapande över gränser - Lokala och regionala erfarenheter av EU:s sjunde ramprogram
EU:s sjunde ramprogram för forskning och teknisk utveckling (FP7)går mot sitt slut (2007-2013). Sveriges Kommuner och Landsting har därför gjort en uppföljning av deltagande...
Innovativa kommuner
För drygt 10 år sedan väcktes diskussioner om hur kommuner och landsting stimulerar innovation och förnyelse och hur frågorna kan stärkas genom ett närmare samarbete och utbyte med forskningen. Rege...
Öppna jämförelser - Företagsklimat 2013
För andra gången genomför Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en öppen jämförelse inom området Företagsklimat. Undersökningen har skett i samverkan med...
Pendling till och från arbetet. Med inriktning på perioden 2006-2011.
I slutet av år 2008 kom rapporten "Pendlare utan gränser?" från Sveriges Kommuner och Landsting och Arena för tillväxt. Den handlade om pendling och regionförstoring ...
Behövs regioner
Tillväxt och utveckling diskuteras ofta ur ett nationellt eller ett lokalt perspektiv, men det behövs också institutioner där emellan som kan koppla ihop dessa nivå...
Så jobbar vi för ett bättre företagsklimat
En god service i kommunens myndighetsutövning gör det enklare för företag att uppfylla regelverkens krav. Företagen spar såväl tid som kostnader. En god service &...
Samverkansplattformar
Sedan 1990-talet har det formulerats en tydlig förväntan från statens sida på att den akademiska vetenskapen skall nyttiggöras i samhället genom samverkan. Ett&n...
Företagsklimatet : kommunen gör skillnad: en enkätundersökning om kommunens tillgänglighet och service till företagen
Företagsklimatet i en kommun är något som påverkas av en rad olika faktorer. Vissa av dem påverkas och styrs från global, europeisk eller nationell nivå, meda...
Räkna räkna ranka : en rapport om att mäta företagsklimatet i kommunerna
Vad är företagsklimat sett ur ett kommunalt perspektiv? Hur ska det mätas? Vilka styrkor och svagheter har befintliga undersökningar inom området? Hur ska de tolkas? Sverige...
Positionspapper: Ett hållbart och effektivt transportsystem
Transportinfrastruktur är en hörnsten i arbetet med hållbar tillväxt och regional utveckling. Vägar, järnvägar, farleder, flygförbindelser och väl funge...
Läget i regionfrågan: Rapport från sonderingsgruppen
Arbetsutskottet för SKL har givit en grupp som består av Roland Andersson, Kent Johansson och Jerker Swanstein i uppdrag att ta kontakt med landsting/samverkansorgan för att den 3 ma...
Förenkla helt enkelt: en inspirationsskrift om hur kommunen kan arbeta för ett bättre företagsklimat
Vad är det som gör att vissa kommuner lyckas så bra med att förbättra företagsklimatet? Vad har de gemensamt? I denna skrift har vi satt fokus på kommunens egen ...
Här går gränsen! Gränsdragningslista för regioner och landsting
Denna rapport bygger på f.d. Landstingsförbundets gränsdragningslista (Gränsdragning, Byggnader – utrustning/inredning) från 1998 som är reviderad och bearbetad...
Bilda slagkraftiga regioner: Sverige behöver fler starka tillväxtregioner
Den enskilt viktigaste frågan i diskussionen om framtida regioner är om de län som vi har idag har förmågan att bibehålla och stärka den framtida konkurrenskraf...
Öppna jämförelser:  Företagsklimat 2011
Företagsklimatet i kommunerna är en prioriterad fråga för Sveriges Kommuner och Landsting. Ett gott företagsklimat främjar företagande, skapar arbetstillfälle...
Fastigheter i bolag - steg för steg i bolagisering av kommunal fastighetsförvaltning
Många kommuner har bolagiserat sin fastighetsförvaltning och ytterligare kommuner överväger att bolagisera. I denna skrift analyseras drivkrafter och förutsättningar f&...
Anläggningar för kultur, idrott och fritid 2010
Runtom i landet finns ett rikt kultur- och fritidsliv. För att det ska fungera krävs en infrastruktur i form av hus och anläggningar. Men hur ser möjligheterna ut för att id...
1  2  Nästa »  |  Visa alla