Ämnen
Preventing early school leaving i gruppen Skola hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-925-6)
ISBN-nummer:978-91-7164-925-6
Utgivningsdag:2013-03-05

Preventing early school leaving

Info:

Knappt 70 procent av gymnasieskolans elever fullföljer sin utbildning inom tre år. Övriga elever behöver antingen längre tid på sig för att nå målen eller avbryter sina gymnasiestudier helt. Vad innebär avbrotten? Vad kan kommuner och skolor göra för att alla elever både ska vilja och klara av att fullfölja sin utbildning?

Only around 70 per cent of upper secondary school students complete their education within three years. Other students either need more time to achieve their targets or discontinue their upper secondary studies entirely. What do the drop-outs mean? What can municipalities and schools do to make all students both want and manage to compete their education?

Svensk version/Swedish version

Artnr:
7164-925-6
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Hälso- och sjukvårdsbarometern 2017
Hälso- och sjukvårdsbarometern är en årlig nationell befolkningsundersökning med syftet att fånga ...
Öppna jämförelser - Grundskola 2017
I Öppna jämförelser – Grundskola kan du jämföra resultat och resursindikatorer på kommunnivå.
Sko...