Ämnen
Positionspapper: Ett hållbart och effektivt transportsystem i gruppen Regional utveckling hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-589-0)
ISBN-nummer:978-91-7164-589-0

Positionspapper: Ett hållbart och effektivt transportsystem

Info:
Transportinfrastruktur är en hörnsten i arbetet med hållbar tillväxt och regional utveckling. Vägar, järnvägar, farleder, flygförbindelser och väl fungerande noder är avgörande för en god lokal och regional utveckling. Genom en väl utbyggd och fungerande infrastruktur möjliggörs effektiva ; transporter där näringsliv och resenärer kan välja det mest lämpliga trafikslaget för en resa eller transport. Det innebär också att andelen hållbara transporter kan öka.

Detta positionspapper antogs av förbundets styrelse i juni 2010. Det vill tydliggöra Sveriges Kommuner och Landstings inriktning för ett effektivt och hållbart transportsystem.
Artnr:
7164-589-0
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre 2017
Detta är den åttonde rapporten med indikatorbaserade jämförelser av vården och omsorgen om äldre, ...
Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden
Välfärden står inför en stor rekryteringsutmaning när antalet barn och ga...
Skolans rekryteringsutmaningar
Rekryteringsbehovet av lärare är stort för kommuner och skolor i hela landet. I denna rapport ges ...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...