Ämnen

Politisk styrning

Sorteringsordning:
« Föregående  1  2  |  Visa alla
Ta ett samlat grepp - om trygghet och säkerhet
Sveriges Kommuner och Landsting har tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och konsulten Johan Hermelin från Strategihuset AB tagit fram skriften Ta ett samlat gr...
Lekmannarevision i praktiken
Lekmannarevisorerna i ett kommunalt aktiebolag har uppdraget att från demokratisk utgångspunkt granska om verksamheten lever upp till ägarens/fullmäktiges mål, om verksamhet...
Att äga tillsammans ? Några idéer om ägarstyrning i delägda bolag
När kommuner och landsting vill samverka så används delägda bolag ofta som samverkansform. Samverkan sker med olika parter – tillsammans med andra kommuner och landsting, a...
Den politiska viljan och verksamheten : en studie av de politiska beslutens inverkan på verksamheten
Genom studier av styrdokument och intervjuer identifieras situationer där det finns skillnad mellan politiska beslut och verksamhet. Diskussion förs kring orsaker till skillnaderna och t&a...
Valfrihetssystem : erfarenheter från ett antal kommuner och landsting
Valfrihetssystem införs i allt fler kommuner och landsting. Sveriges Kommuner och Landsting har gett Ramböll i uppdrag att genomföra en inventering av hur ett antal kommuner och lands...
Utvärdering av valfrihetssystem i kommuner och landsting
Valfrihetssystem införs i allt fler kommuner och landsting. Sveriges Kommuner och Landsting har gett Professional Management i uppdrag att genomföra en utvärdering av valfrihetssystem...
Utmaningar för det politiska ledarskapet i valfrihetssystem
Skriften baseras på intervjuer med ledande politiker i kommuner, landsting och regioner. Ett införande av valfrihetssystem medför ofta stora förändringar i styrningen av ko...
Uppdrag och samspel mellan ledande politiker och tjänstemän
En tydligare fördelning av uppdragen och ett bättre samspel ses som en av de viktigaste förutsättningarna för att få en effektiv styrning, ledning och en bättre d...
Landstings och regioners styrsystem i Sverige
Jämförelser är ett viktigt instrument för att exempelvis bedöma om en organisation är effektiv eller inte jämfört med andra. Tillgången på resursm...
Kommunala samverkansformer : avtal, interkommunala företag, gemensam nämnd, kommunalförbund
Samverkan mellan kommuner och landsting har på senare tid blivit allt vanligare. Samtidigt som kommunernas behov av samverkan ständigt ökar, så har lagstiftningen ändrats ...
283 kr
Ett nytt tänk: öppna jämförelser i hälso- och sjukvårdens lednings-, styrnings- och kvalitetsarbete
Denna analysrapport initierades för att spegla hur fyra landsting arbetat med resultaten i Öppna jämförelser. De fyra landstingen är Jönköping, Kalmar, Norrbotten ...
Nya perspektiv på styrning och ledning : ledande förtroendevalda och tjänstemän i kommuner och landsting möts kring gemensamma utmaningar
Hur ska vi använda våra resurser på bästa sätt och säkra att kommuner och landsting tillgodoser grupper i samhället med störst behov? Omvärlden och f&o...
Alternativa politiska organisationer : en studie om kommuner som avskaffar sina facknämnder och inrättar fullmäktigeberedningar och styrelseutskott
Hur kan vi stärka fullmäktige som uppdragsgivare och ansvarsprövare? Hur kan vi stärka helhetssynen på verksamhet och ekonomi? Hur kan vi göra uppdraget som förtr...
Vad vet vi om kundval? En forskningsöversikt
Valfrihetssystem införs i allt fler kommuner och landsting. Sveriges Kommuner och Landsting har gett Gustaf Kastberg, Lunds universitet, i uppdrag att genomföra en forskningsöversikt....
Öka styrbarheten med en gemensam värdegrund : resultat från en studie i några kommuner och landsting
Många företag och organisationer har insett betydelsen av att arbeta med en gemensam värdegrund, så även i åtskilliga kommuner och landsting. Hur arbetar man konkret me...
Att utveckla fullmäktige - javisst men hur!
Hur kan de folkvalda vara aktiva i den lokala och regionala utvecklingen? Hur kan uppdraget som medborgarföreträdare göras intressant och spännande? Hur kan fullmäktige vara...
Valfrihet och vårdval - Slutrapport från programberedningen om valfrihet
Denna skrift har tagits fram av programberedning om valfrihet som är tillsatt av styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Programberedningen om valfrihet består av ordf...
Fullmäktiges ansvarsprövning - formella krav och praktisk hantering
Rapporten handlar om fullmäktiges ansvarsprövning – vad den är och betyder, vilka formella regler som gäller och hur fullmäktige kan hantera ansvarsprövningsproce...
« Föregående  1  2  |  Visa alla