Ämnen
Öppna jämförelser 2009 : gymnasieskola i gruppen Skola hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-472-5)
ISBN-nummer:978-91-7164-472-5
Utgivningsdag:2009-11-04

Öppna jämförelser 2009 : gymnasieskola

Info:
I rapporten presenterar och jämför Sveriges Kommuner och Landsting indikatorer för gymnasieskolan. I rapporten redovisar vi resultaten för kommunens folkbokförda elever och de resurser som deras utbildning tar i anspråk. Resultaten beskrivs utifrån elevernas slutbetyg, deras deltagande i arbetslivet och i högre studier samt benägenheten att deltaga i allmänna val. Resurserna beskrivs utifrån kostnaderna för elevernas utbildning. För varje indikator presenteras kartor, diagram och de främsta kommunerna i varje kategori. I rapportens tabellbilaga redovisas värdena och rangordningen för samtliga 290 kommuner.

Denna rapport är tänkt att ge kommunerna ett underlag för att följa upp sina folkbokförda elevers resultat samt stimulera till analyser och diskussioner kring den gymnasieutbildning som kommunerna själva tillhandahåller eller de utbildningar i fristående skolor eller andra kommunala skolor som kommunen är med och finansierar.
Artnr:
7164-472-5
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre 2017
Detta är den åttonde rapporten med indikatorbaserade jämförelser av vården och omsorgen om äldre, ...
Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden
Välfärden står inför en stor rekryteringsutmaning när antalet barn och ga...
Skolans rekryteringsutmaningar
Rekryteringsbehovet av lärare är stort för kommuner och skolor i hela landet. I denna rapport ges ...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...