Ämnen

Miljö

Sorteringsordning:
Avtalssamverkan
Tips och inspiration till kommuner som vill samverka inom miljöområdet
För att klara uppdraget inom miljönämndens område behöver kommuner samarbeta mer. Avtalssamverkan är ett utmärkt sätt att arbeta tillsammans inom avgränsade områden och samtidigt behålla kontrollen ...
Öppna jämförelser - Miljöarbetet i regionerna 2019
Rapporten speglar en bredd av viktiga miljöaspekter i regionernas verksamhet och miljöarbete för åren 2009-2018. Andelen förnybara drivmedel i kollektivtrafiken har mer ...
Klimatförändringarnas lokala effekter
Exempel från tre kommuner
Det är allmänt känt att vår planet blir varmare och att det riskerar att få allvarliga konsekvenser globalt. Men hur påverkar det förändrade klimatet den svenska befolkningen, våra städer och orter?...
Upphandla klimatsmart och hållbart
Fördjupning om verktyg och lagstiftning
Med skriften ”Upphandla klimatsmart och hållbart – Inspiration och tips till kommuner” vill vi stödja kommuner att komma vidare i sitt arbete.
I denna PM presenteras ett fördjupat underlag kring v...
Upphandla klimatsmart och hållbart
Inspiration och tips till kommuner
Hållbar upphandling har under senare decennier utvecklats till ett kraftfullt verktyg i kommunernas händer. Med nya politiska initiativ, lagstiftning, frivilliga verktyg och samarbeten inom området ...
Kommunala behovsutredningar
En skrift om tillsynsbehov för miljötillsyn och livsmedelskontroll
I den här skriften beskrivs hur en behovsutredning kan genomföras och vilka bedömningar kommunen behöver göra. Syftet är att det ska bli lättare att först...
Jäv och beroende
Enkät om miljö- och hälsoskydd i kommunerna 2015
SKL undersöker vart fjärde år hur kommunerna valt att organisera sin verksamhet inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Broschyren sammanfattar resultaten för 2015, so...
Öppna jämförelser Energi och klimat 2015
Byggnader och transporter i kommuner och landsting
Rapporten redovisar resultatet av fem års arbete med energieffektivisering i kommuner, landsting och regioner med koppling till Energieffektiviseringsstödet. Indikatorerna visar på en...
När ska vattnet kokas?
I denna skrift presenterar SKL en enkätstudie som har genomförts för att reda ut frågor kring kommunernas kokningsrekommendationer. Livsmedelsverket använder antalet kokningsrekommendationer som ett...
Tillsyn och kontroll - enkät om miljö- och livsmedelsområdets taxor i kommunerna 2014
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) undersöker ungefär vart fjärde år finansieringen inom kommunernas miljö- och hälsoskyddsförvaltningar. 2014 års enkä...
Nöjdare kunder och ökad återvinning
Vi ska få nöjdare kunder och ökad återvinning genom att utveckla en upphandlingsprocess som säkerställer kvalitet och innovativa lösningar. Sveriges Kommuner och Landsting, Återvinningsindustrierna,...
TRAST-guiden
TRAST-Guiden är ett stöd till kommuner som tar fram en trafikstrategi, med en metodisk, resurssnål och väl förankrad arbetsprocess. Trafikstrategin är ett kommunalt inr...
Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn
SKL har tagit fram denna skrift för att ge företag svar på de vanligaste frågorna om vad som ingår i kommunens avgift för miljö- och hälsoskyddstillsyn&#...
Klimatmiljard till kommunerna - är norsk modell lösningen?
Insatserna att motverka klimatförändringen måste öka. Nya beräkningar visar att motsvarande en tredjedel av dagens nationella utsläpp av koldioxid kan elimineras inom ...
Kommunernas arbete med klimatanpassning
Vårt klimat förändras – vi ser redan idag följder i form av extrema väder, översvämningar och värmeböljor, ras och skred.

Att göra hela la...
Resultat från enkätundersökningar: Fysisk planering i kommunerna för minskad klimatpåverkan
Kommuner, landsting och regioner har viktiga roller och gör betydande insatser i klimatarbetet. I den fysiska planeringen av bebyggelse och infrastruktur är lokaliserings- och utformningsb...
100 miljoner för miljön - så arbetade Karlstads kommun 2007 - 2010
I början av år 2007 avsatte Karlstads kommun 100 miljoner kronor fördelat på 25 miljoner per år till energi- och miljöåtgärder mellan åren 2007 och ...
Miljarder skäl att spara
I denna rapport visas att det finns lönsamma energieffektiviseringsåtgärder i bebyggelsen som mer än väl täcker offentlig sektors andel av de samhälleliga energi-...
Lokala miljömål och nationell stöd - resultat av SKL:s enkät och djupintervjuer 2011 och 2012
Miljömålen är ett viktigt verktyg i kommunernas arbete för en hållbar utveckling. Det visar en undersökning som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har genomfört...
Nå energi- och klimatmålen 2050 - svårt men inte omöjligt
Att bygga och förvalta offentliga lokaler både klimatsmart och energisnålt är en av de absolut viktigaste utmaningarna idag för offentliga fastighetsägare. Frågan ...
Hållbart resande i praktiken (TRAST)
Trafik- och stadsplanering med beteendepåverkan i fokus. ; Det finns både intresse och vilja i kommunerna att arbeta för ett minskat transportbehov och energieffektivare transporter. ...
Energi och klimat : positionspapper
En av dagens främsta utmaningar, såväl globalt som lokalt, är att radikalt minska vår klimatpåverkan samtidigt som samhällets energiförsörjning trygga...
Bättre luft och mindre buller : så här gör vi!
I den här skriften finns några goda exempel på framgångsrik hantering av avvägningar och motstridiga intressen. Vad gör man när miljökvalitetsnormernas det...
Vindkraft för eget bruk
Vindkraft är vår tids vattenkraft. Den kräver stora investeringar, men är miljömässigt klok och långsiktigt mycket lönsam. Offentliga fastighetsägare k...
Miljökvalitetsnormer för utomhusluft : en vägledning för kommunerna
Kunskaperna och medvetenheten om utomhusluftens hälsorisker har ökat kraftigt de senaste tio åren. Vägtrafiken är en av de viktigaste faktorerna bakom den försämra...
Hanteringen av vattenfrågorna är avgörande : om att klimatanpassa den fysiska planeringen
Sedan den 1 januari 2008 är översvämning, erosion och olyckor faktorer som skall hanteras i översiktsplaner, detaljplaner och bygglov, enligt Plan- och bygglagen. Kommunerna beh&...
Local action on climate change : Swedish experiences
This report presents several examples of the extensive climate efforts under way in Swedish municipalities and regions. The local and regional levels play decisive roles in implementing internationa...
Samhällsbyggande för klimatet - Kommuner och Landsting som visar vägen
Hur främjar vi klimatarbetet genom satsningar på samhällsbyggande, energieffektivisering och förnybar energi i kommuner, landsting och regioner? Hur planerar vi för hå...
Miljöledning i praktiken
Förankra idén hos anställda och politiker, se till att det finns tillräckliga resurser och arbeta långsiktigt. De råden ger forskaren Sara Emilsson till kommuner so...