Ämnen
Kvalitet i kommunal revision : en inspirations och erfarenhetsskrift i gruppen Politisk styrning hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-514-2)
ISBN-nummer:978-91-7164-514-2
Utgivningsdag:2010-02-16
Serie:Revision

Kvalitet i kommunal revision : en inspirations och erfarenhetsskrift

Info:
Revisorerna i kommuner och landsting ska genomföra sin granskning så att den leder fram till sakliga och välgrundade slutsatser och bedömningar. Man ska kunna lita på revisionen. Det är därför viktigt att revisorerna arbetar med att säkra sitt arbete och kvaliteten i revisionen. Ett kvalitetsarbete bidrar till att underbygga revisionens trovärdighet och förtroende.

Men vad är kvalitet och kvalitetsarbete i kommunal revision? Tillsammans med fem kommuner och tre landsting har vi utforskat dessa frågor. Fakta och erfarenheter visar att det ofta handlar om att på ett systematiskt sätt bygga in uppföljning, eftertanke och lärande i det löpande arbetet.

Skriften behandlar vad kvalitet och kvalitetsarbete är. Den diskuterar vad som behöver kvalitetssäkras utifrån God revisionssed i kommunal verksamhet. Därtill förmedlas exempel på praktiska metoder och verktyg i ett kvalitetsarbete.
Artnr:
7164-514-2
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Fullmäktiges ansvarsprövning - formella krav och praktisk hantering
Rapporten handlar om fullmäktiges ansvarsprövning – vad den är och betyder, v...
Revisorer kommunicerar
Hur kan revisorer arbeta strategiskt med sin kommunikation? Vilka är målgrupperna? Vad ...
100 kr
Fullmäktige och revisorerna
Skriften handlar om samband och samspel mellan fullmäktige och revisorerna i kommuner, landst...
125 kr
Förtroendevald revisor
Personliga berättelser kompletterade med fakta förmedlar vad det innebär att vara f...
Andra har också visat intresse för:
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Hälso- och sjukvårdsbarometern 2017
Hälso- och sjukvårdsbarometern är en årlig nationell befolkningsundersökning med syftet att fånga ...
Öppna jämförelser - Grundskola 2017
I Öppna jämförelser – Grundskola kan du jämföra resultat och resursindikatorer på kommunnivå.
Sko...