Ämnen

Kultur

Sorteringsordning:
Hur bör kultursamverkansmodellen utvecklas?
Diskussionsunderlag
Kultursamverkansmodellen sjösattes som en stor kulturpolitisk reform i början av 2010-talet, med syfte att bidra till de nationella kulturpolitiska målen uppnås och ge ökade...
Regional biblioteksverksamhet
En del av det regionala uppdraget och som stöd för kommunerna
Hur fungerar den regionala biblioteksverksamheten? Vad har förändringarna i Bibliotekslagen inneburit? Hur har verksamheten påverkats av kultur-samverkansmodellen? Vad har det ökade regionala ansvar...
Varför lägger man ner biblioteksfilialer?
En studie om orsaker och konsekvenser av bilioteksnedläggning
Folkbibliotek finns i alla kommuner och det finns över 1100 folkbiblioteksenheter. Antalet biblioteksenheter har dock successivt minskat över tid. Eftersom den officiella biblioteksstatistiken endas...
Anläggningar för kultur, idrott och fritid 2014
Hur ser möjligheterna ut för att uppleva kultur, idrotta eller bilda sig?

I denna skrift beskrivs den infrastruktur av anläggningar som behövs för att ett rikt idrotts-,...
Samverkan mellan skola och kulturskola
Resultat från enkätundersökning hos landets kulturskolor
Samverkan mellan kommunernas kultur- och musikskolor och skolan (grund-, gymnasie-, sär- och förskola) är omfattande. Det visar SKL:s enkätundersökning till landets samtliga kultur - och musikskolor...
Kultur i hela landet
Regionala perspektiv på kultursamverkansmodellen
Kultursamverkansmodellen är en av de stora kulturpolitiska reformerna under senare år. Syftet med modellen är att flytta beslut om kulturpolitiken närmare medborgarna samt skapa ...
Kulturpolitiskt positionspapper
Människors rätt till förkovran, insyn, samtal och möjligheter till påverkan tar avstamp i kulturen. Ett aktivt kulturliv, där medborgarna kan mötas, är ett fu...
Elitidrottens anläggningar finansiering, kostnader och dialog med idrotten
Elitidrottens krav på idrottsanläggningar har ökat över tiden. När idrottens organsiationer framför krav på elitidrottsanläggningar ställs kommuner inf&#...
Kultur- och fritidsbudget i ekonomiska kristider: en enkätstudie om budgeten 2010 för kommuner och landsting
Kulturrådet och Sveriges Kommuner och Landsting vill med denna rapport initiera en analys av hur den ekonomiska konjunkturen påverkar kultur- och fritidsbudgetarna i landets kommuner och...
Läns- och folkbibliotek : lokala utvecklingsbehov och nationella insatser : enkät om Kungliga bibliotekets framtida roll
Enkät om Kungliga bibliotekets framtida roll. Kungliga biblioteket planeras få en ny roll för att stärka utvecklingen av läns- och folkbibliotek. I syfte att få in lo...
Förnyelse av kulturstiftelser  - exemplet Kulturparken Småland
Det finns många stiftelser på lokal och regional nivå inom kulturområdet. De flesta är tillkomna under 1900-talet och i flera förekommande fall är stiftelsegru...
Att fånga platsens själ - Handbok om cultural planning
Cultural planning är en metod för att använda kulturella resurser i samhällsplaneringen. Metoden står för ett humanistiskt synsätt, som sätter människan...
249 kr
Under konstruktion - effekter av kultursamverkansmodellen 2010 - 2012
Sveriges Kommuner och Landsting och det svenska kulturpolitiska observatoriet SweCult har analyserat vilka effekter som redan nu går att se av den nationella kulturpolitiska reformen om regiona...
På väg mot ett starkare kultursverige - Samverkansmodellen 2010
Mot ett starkare kultursverige beskriver det pionjärarbete som genomförts fram till nu. Läs om hur de fem försökslänen – Region Skåne, Region Gotland, Region...