Ämnen

Jämställdhet

Sorteringsordning:
1  2  Nästa »  |  Visa alla
Maskulinitet och jämställt föräldraskap
Arbete för pappors ökade delaktighet
Ett delmål för den nationella jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor. Det behöv...
Maskulinitet och jämställdhet
En introduktion till att förändra mansnormer
Ett jämställdhetsarbete som förändrar begränsande normer för maskulinitet kan ge stora vinster för både kvinnor och män och för samhället som helhet. Det kan leda till förbättrad hälsa, breddad rekr...
Maskulinitet och psykisk hälsa
Strategier för förbättringsarbete i vård och omsorg
Ett delmål för den nationella jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt e...
Maskulinitet och jämställd skola
Arbete för ökad trygghet och bättre studieresultat
Både vuxnas och elevers föreställningar om hur pojkar ska vara påverkar skolans arbete på flera områden. Pojkars svagare skolprestationer, våld och otrygghet i sko...
Förändringsarbete med våldsutövande män
Strategier för kvalitetsutveckling
Vad krävs för att utveckla kvaliteten i det våldsförebyggande arbetet med män som utövar våld mot kvinnor som de har eller har haft en relation med, med de vå...
Jämställdhet ur arbetsgivarperspektiv
I den här rapporten presenterar Sveriges Kommuner och Landsting ett program för jämställdhet ur arbetsgivarperspektiv som är långsiktigt hållbart och integrerat me...
Öppna jämförelser Jämställdhet - 2016
En grundläggande rättighet
Med Öppna jämförelser Jämställdhet finns för första gången en samlad rapport med könsuppdelade nyckeltal för politisk representation, arbetsvillkor ...
Framgångsfaktorer i kvinnofridsarbetet
En undersökning av utvecklingen av arbetet mot våld i nära relationer i kommuner
Vad är framgångsfaktorer och framtida utvecklingsområden för ett hållbart kommunalt kvinnofridsarbete med hög kvalitet?

I denna rapport presenterar Sveriges Kommun...
Program för hållbar jämställdhet - Resultatrapport 2008-2010
Program för hållbar jämställdhet var SKL:s särskilda satsning 2008-2013 på stöd till jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting. Den här rapporten sammanfattar resultatet av den första delen,...
Program för hållbar jämställdhet - resultatrapport 2011-2013
Program för hållbar jämställdhet var SKL:s särskilda satsning 2008-2013 på stöd till jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting. Den här rapporten sammanfattar resultatet av den andra delen, ...
Smart Economics.  Calculating Gender Equality Dividends - An Overview.
Summary of a sub-project within SALAR’s Programme for Gender Mainstreaming – support for gender mainstreaming of activities within municipalities, counties, regions and private service p...
Utbildning som ger jobb - Jämställdhet som Smart ekonomi i Botkyrka
Jämställdhet mellan kvinnor och män är ett mål som inte behöver ha med pengar att göra. Men hur pengar används påverkar förutsättningarna f...
Upphandling för jämställdhet. Jämställdhet som kvalitetskrav i LOU och LOV
Kommuner och landsting köper varje år varor och tjänster för många miljarder kronor. I rollen som stora inköpare har de möjlighet att ställa krav på leverantörerna som främjar jämställdhet i samhäll...
Håll i och håll ut! Erfarenheter av jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting
Mellan 2008 och 2013 har ett 70-tal kommuner, landsting och andra organisationer deltagit i en särskild satsning på jämställd service till kvinnor och män, flickor och pojka...
(O)jämställdhet i hälsa och vård
Alla människor har rätt att få en god vård, oavsett kön. Men vården gör ibland omotiverade skillnader mellan kvinnor och män - eller bortser från skillna...
Uppdrag jämställdhet
Genus, kön och jämställdhet - i Uppdrag jämställdhet får abstrakta begrepp konkret innebörd genom reportage och artiklar där brukare, elever, patienter och an...
Jämställdhet - en fråga för revisorer
Med denna skrift vill vi visa hur jämställdhet kan integreras i revisionsarbetet.

För att politiker i kommuner och landsting ska kunna ge kvinnor och män likvärdig servic...
Pojkars betyg och priset för utanförskap
Jämställdhet mellan kvinnor och män är ett mål som inte behöver ha med pengar att göra. Men hur pengar används påverkar förutsättningarna f...
Smart ekonomi. Att räkna på jämställdhetsvinster - en sammanfattning
inom projektet Smart ekonomi har SKL tillsammans med medlemmara utvecklat modeller för att räkna på det ekonomiska utfallet av jämställdhetsinsatser. I sammanfattning beskri...
Idrottsstöd till flickor och pojkar - Jämställdhet som Smart ekonomi i Göteborg
Jämställdhet mellan kvinnor och män är ett mål som inte behöver ha med pengar att göra. Men hur pengar används påverkar förutsättningarna f...
Strategiskt jämställdhetsarbete - lärdomar från en utbildningssatsning
Mellan åren 2009 och 2011 genomförde Sveriges Kommuner och Landsting en särskild utbildningssatsning för att öka kunskaperna om strategiskt jämställdhetsarbete ho...
Lärande uppföljning för jämställda verksamheter - Handledning
Denna skrift om lärande uppföljning riktar sig framför allt till verksamheter som redan har jämställdhetsmål och som har bedrivit ett konkret arbete för att n&ari...
Våldsförebyggande arbete med män: en kunskapsöversikt
Mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer är ett mycket allvarligt samhälls- och folkhälsoproblem som innebär stora och kostsamma konsekvenser för b...
Göra jämlikt är att göra skillnad - vägledning för jämlik ledning och styrning
Alla människor ska bemötas och behandlas på ett likvärdigt sätt och få liknande tillgång till välfärdstjänster och service. Lika till alla” le...
Utbildning i SKL:s checklista för jämställdhetsanalys
Det är där ordinarie beslut fattas, resurser fördelas och normer skapas som ojämställdhet skapas och upprätthålls. Det är därför vi måste lyf...
Hälsa, arbete och kön: kompendium
Detta är ett arbetsmaterial för medarbetare i kommuner och landsting som skildrar hur arbets- och livsvillkor samt hälsa ser ut för kvinnor och män i Sverige idag. Materiale...
Jämställdhetsarbete : en utmaning för kommuner och landsting : en kunskapsöversikt
Denna kunskapsöversikt visar att jämställdhetsarbete är ett kvalificerat förändringsarbete där förtroendevalda och chefer inom kommuner, landsting och regione...
Utveckling pågår : en kartläggning av Kvinnofridsarbetet i kommuner, landsting och regioner
Hur ser kvinnofridsarbetet ut i kommuner, landsting och regioner? Sveriges Kommuner och Landsting har genomfört en kartläggning av medlemmarnas arbete mot mäns våld mot kvinnor.M...
Den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå
Deklarationen uppmanar Europas kommuner och regioner att använda sina befogenheter och partnerskap för att uppnå jämställdhet för sina invånare.Jämställd...
Active work for Gender Equality :  a challenge for municipalities and county councils : a Swedish perspective
It is in everyday life that gender equality is created – or inequality sustained. The Swedish municipalities and county councils meet inhabitants in everyday life at all stages of life, from n...
1  2  Nästa »  |  Visa alla