Ämnen

Jämställdhet

Sorteringsordning:
1  2  Nästa »  |  Visa alla
(O)jämställdhet i hälsa och vård ? En sammanfattning
Skriften sammanfattar SKL:s genusmedicinska kunskapsöversikt (O)jämställdhet i hälsa och vård. Utifrån aktuell forskning och data beskrivs könsskillnader i hälsa, vårdkvalitet och vårdtillgång, och...
Changing violent men
Improving the quality of batterer interventions
One important aspect of efforts to prevent violence is an increased focus on changing men who engage in, or have engaged in, violence against women with whom they have or have had a close relationsh...
Masculinity and the gender-equal school
Towards a more secure learning environment and better school results
The notions both adults and students have about how boys should be affect the work of schools in many areas. The poorer school results of boys, and the violence and insecurity in their school enviro...
Masculinity and gender equality
An introduction to transforming male norms
This paper describes possible strategies for developing gender equality initiatives with an understanding of inequality and masculinity norms as its starting point. It is aimed at politicians, manag...
Masculinity and mental health
Strategies for improving health and social care
One of the aims of the national gender equality policy is that women and men, girls and boys should have equal opportunities for good health, and be offered health and social care on equal terms. On...
Masculinity and gender-equal parenting
Towards more active parenting for fathers
This publication describes strategies and provides examples of how the maternal health and child healthcare systems can promote gender-equal parenting by strengthening men’s roles as parents, and by...
Maskulinitet och jämställt föräldraskap
Arbete för pappors ökade delaktighet
Ett delmål för den nationella jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt e...
Halva föräldraledigheten, hela tiden
Som Sveriges största arbetsgivare ser Sveriges Kommuner och Landsting det som en självklarhet att kvinnor och män ska ha lika stora möjligheter till att utvecklas i sitt yrkesliv...
Maskulinitet och jämställdhet
En introduktion till att förändra mansnormer
Ett jämställdhetsarbete som förändrar begränsande normer för maskulinitet kan ge stora vinster för både kvinnor och män och för samhället som h...
Maskulinitet och psykisk hälsa
Strategier för förbättringsarbete i vård och omsorg
Ett delmål för den nationella jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt e...
Maskulinitet och jämställd skola
Arbete för ökad trygghet och bättre studieresultat
Både vuxnas och elevers föreställningar om hur pojkar ska vara påverkar skolans arbete på flera områden. Pojkars svagare skolprestationer, våld och otrygghet i sko...
Förändringsarbete med våldsutövande män
Strategier för kvalitetsutveckling
Vad krävs för att utveckla kvaliteten i det våldsförebyggande arbetet med män som utövar våld mot kvinnor som de har eller har haft en relation med, med de vå...
Jämställdhet ur arbetsgivarperspektiv
I den här rapporten presenterar Sveriges Kommuner och Landsting ett program för jämställdhet ur arbetsgivarperspektiv som är långsiktigt hållbart och integrerat me...
Öppna jämförelser Jämställdhet - 2016
En grundläggande rättighet
Med Öppna jämförelser Jämställdhet finns för första gången en samlad rapport med könsuppdelade nyckeltal för politisk representation, arbetsvillkor ...
Framgångsfaktorer i kvinnofridsarbetet
En undersökning av utvecklingen av arbetet mot våld i nära relationer i kommuner
Vad är framgångsfaktorer och framtida utvecklingsområden för ett hållbart kommunalt kvinnofridsarbete med hög kvalitet?

I denna rapport presenterar Sveriges Kommune...
Program för hållbar jämställdhet - Resultatrapport 2008-2010
Program för hållbar jämställdhet var SKL:s särskilda satsning 2008-2013 på stöd till jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting. Den här rapporten sammanfattar resultatet av den första delen,...
Program för hållbar jämställdhet - resultatrapport 2011-2013
Program för hållbar jämställdhet var SKL:s särskilda satsning 2008-2013 på stöd till jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting. Den här rapporten sammanfattar resultatet av den andra delen, ...
Smart Economics.  Calculating Gender Equality Dividends - An Overview.
Summary of a sub-project within SALAR’s Programme for Gender Mainstreaming – support for gender mainstreaming of activities within municipalities, counties, regions and private service p...
Utbildning som ger jobb - Jämställdhet som Smart ekonomi i Botkyrka
Jämställdhet mellan kvinnor och män är ett mål som inte behöver ha med pengar att göra. Men hur pengar används påverkar förutsättningarna f...
Upphandling för jämställdhet. Jämställdhet som kvalitetskrav i LOU och LOV
Kommuner och landsting köper varje år varor och tjänster för många miljarder kronor. I rollen som stora inköpare har de möjlighet att ställa krav på leverantörerna som främjar jämställdhet i samhäll...
Håll i och håll ut! Erfarenheter av jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting
Mellan 2008 och 2013 har ett 70-tal kommuner, landsting och andra organisationer deltagit i en särskild satsning på jämställd service till kvinnor och män, flickor och pojka...
(O)jämställdhet i hälsa och vård
Alla människor har rätt att få en god vård, oavsett kön. Men vården gör ibland omotiverade skillnader mellan kvinnor och män - eller bortser från skillna...
Uppdrag jämställdhet
Genus, kön och jämställdhet - i Uppdrag jämställdhet får abstrakta begrepp konkret innebörd genom reportage och artiklar där brukare, elever, patienter och an...
Jämställdhet - en fråga för revisorer
Med denna skrift vill vi visa hur jämställdhet kan integreras i revisionsarbetet.

För att politiker i kommuner och landsting ska kunna ge kvinnor och män likvärdig servic...
Pojkars betyg och priset för utanförskap
Jämställdhet mellan kvinnor och män är ett mål som inte behöver ha med pengar att göra. Men hur pengar används påverkar förutsättningarna f...
Smart ekonomi. Att räkna på jämställdhetsvinster - en sammanfattning
inom projektet Smart ekonomi har SKL tillsammans med medlemmara utvecklat modeller för att räkna på det ekonomiska utfallet av jämställdhetsinsatser. I sammanfattning beskri...
Idrottsstöd till flickor och pojkar - Jämställdhet som Smart ekonomi i Göteborg
Jämställdhet mellan kvinnor och män är ett mål som inte behöver ha med pengar att göra. Men hur pengar används påverkar förutsättningarna f...
Strategiskt jämställdhetsarbete - lärdomar från en utbildningssatsning
Mellan åren 2009 och 2011 genomförde Sveriges Kommuner och Landsting en särskild utbildningssatsning för att öka kunskaperna om strategiskt jämställdhetsarbete ho...
Lärande uppföljning för jämställda verksamheter - Handledning
Denna skrift om lärande uppföljning riktar sig framför allt till verksamheter som redan har jämställdhetsmål och som har bedrivit ett konkret arbete för att n&ari...
Utbildning i SKL:s checklista för jämställdhetsanalys
Det är där ordinarie beslut fattas, resurser fördelas och normer skapas som ojämställdhet skapas och upprätthålls. Det är därför vi måste lyf...
1  2  Nästa »  |  Visa alla