Ämnen

Integration

Sorteringsordning:
Öppen förskola för språk och integration
Kort folder om SKL:s arbete med satsningen Öppen förskola för språk och integration
Öppen förskola öppnar många dörrar
Kunskapsöversikt öppen förskola för integration
Utrikes födda kvinnor kommer senare ut i arbete och studier jämfört med utrikes födda män. Många av landets kommuner erbjuder öppen förskola med språkstöd och andra integrationsinsatser till dessa k...
Ett steg in
Utvärdering av öppen förskola som stöd för integration samhälls- och arbetslivet
Allt fler utrikes födda kommer i arbete snabbare. Men en grupp halkar efter – utrikes födda kvinnor. Skillnaderna är störst under den första tiden i Sverige. Ett sätt att stödja dessa kvinnors etabl...
Nyckeltal med integration i fokus
Användarguide
SKL har tagit fram en samling nyckeltal med integration i fokus. För att underlätta användandet av statistiken har SKL tagit fram en användarguide som ger en introduktion till nyckeltalen. I använda...
SKL:s agenda för integration
OM ASYLMOTTAGANDE OCH NYANLÄNDAS ETABLERING
SKL har antagit en Agenda för integration och etablering av nyanlända. Agendan omfattar sextiofem konkreta punkter med förslag till staten och ett antal utvecklingsområden för kommuner, landsting oc...
LOSSA
Lokala exempel på samverkan mellan stat, kommuner och civilsamhälle i mottagandet av nyanlända
Denna skrift belyser samverkan mellan det offentliga och det civila samhället i mottagandet av nyanlända genom tio goda exempel. Syftet är att sprida kunskap och inspirera andra till ...
Uppföljning av sfi
I den här rapporten presenteras ett arbete med att ta fram och samla nyckeltal för sfi. Nyckeltalen är en del av den statistik som SKL tar fram på integrationsområdet. Syfte...
Framgångsrik lokal integration
I rapporten presenterar SKL en statistisk modell som kan användas i uppföljningen av det lokala integrationsarbetet.

Vistelsetid i Sverige, utbildningsnivå och den lokala arbetsmar...
Skolgång för nyanlända elever
Inspirationsmaterialet bygger på intervjuer med personer i kommuner, såväl på förvaltningsnivå som på skolnivå. Här finns exempel på hur några ...
Brukare som medskapare - hur fungerar arbetssättet på integrationsområdet
Rapporten är en kortversion av en masteruppsats från 2012 vid Uppsala universitet. Den hade rubriken ?Co production på integrationsområdet- mot ökad demokratisering eller social exkludering?. Rappor...
35 åtgärdsförslag för ett hållbart asyl- och flyktingmottagande
Det är viktigt att hela samhället tar ansvar för skyddsbehövande som ges asyl i Sverige och samtidigt tar tillvara på den resurs som de nyanlända utgör. Ett framgångsrikt integrationsarbete är tillv...
Kommuner, landsting och idéburna sektorn: Samverkan vid mottagande av nyanlända invandrare
Med denna rapport vill Sveriges Kommuner och Landsting sprida exempel på hur samverkan kan se ut mellan idéburna organisationer, kommuner och landsting i mottagandet av nyanlända i...
Ensamkommande barn: vem ska ta ansvaret?
Antalet asylsökande ensamkommande barn har ökat kraftig de senaste åren. Trots att allt fler kommuner tar emot barnen så räcker inte antalet platser till. Denna rapport, s...
Nyanlända elevers utbildning: goda exempel från tio kommuner
Vad kan kommuner göra för att ge nyanlända elever en bra utbildning i grundskolan? För att svara på den frågan har vi besökt tio kommuner där nyanlända e...
Alla kan inte göra allt : men alla kan göra något : om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering
SKL arbetar för en reformering av introduktionen för flyktingar och andra nyanlända invandrade. En nyckelfråga i detta arbete är att verka för bättre föruts&...
Ensamkommande barn och ungdomar - ett gemensamt ansvar
kartläggning och åtgärdsplan
I syfte att förbättra kommunernas förutsättningar för ett bra mottagande har Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med Migrationsverket under 2009 drivit projektet ...
Från Svarthålsbyn till Möllevången : kommunerna och integrationen
I rapporten redovisas resultat från sju forskningsprojekt varvade med berättelser som tar oss med på en resa till olika verksamheter och till skilda delar i landet. Vi möter ocks...
Att främja integration och social sammanhållning
Vad innebär begreppen integration och social sammanhållning i praktiken? Och vilka bostadspolitiska åtgärder på lokal nivå kan vara verksamma för att främja d...