Ämnen
Kvinnor och män i hjärt- och kärlsjukvården i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-112-9)
ISBN-nummer:978-91-7585-112-9
Utgivningsdag:2014-06-12

Kvinnor och män i hjärt- och kärlsjukvården

Info:
SKL samlar varje år in statistik i olika former. Den här rapporten belyser hjärt- och kärlsjukvården i den slutna somatiska vården utifrån KPP-data år 2012 för kvinnor och män. Vilka skillnader finns mellan kvinnornas och männens vårdtillfällen, kostnader, medelvårdtider och åtgärder för hjärt- och kärlsjukvården? Av de tio vanligast förekommande diagnosgrupperna inom slutenvården för kvinnor och män valdes de fyra ut som var gemensamma för båda könen och fanns inom hjärt- och kärlsjukvården. Dessa diagnos¬grupper är: förmaksflimmer och förmaks-fladder, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och stroke.
Artnr:
7585-112-9
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre 2017
Detta är den åttonde rapporten med indikatorbaserade jämförelser av vården och omsorgen om äldre, ...
Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden
Välfärden står inför en stor rekryteringsutmaning när antalet barn och ga...
Skolans rekryteringsutmaningar
Rekryteringsbehovet av lärare är stort för kommuner och skolor i hela landet. I denna rapport ges ...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...