Ämnen

Hälso- och sjukvård

Sorteringsordning:
1  2  3  4  5  6  7  8  ..10  Nästa »  |  Visa alla
Till dig som är förtroendevald
Och arbetar med frågor rörande socialtjänst och hälso- och sjukvård
Socialtjänsten och hälso- och sjukvården behöver samverka för att förenkla för personer som behöver hjälp. Med samordnad individuell plan, SIP, samordnas...
Vägen till svensk legitimation
En intervjustudie om utlandsutbildade sjuksköterskors erfarenheter.
Inom ramen för projektet Vägar till jobb 2018 genomfördes en intervjustudie för att fånga upp utlandsutbildade sjuksköterskors erfarenheter på vägen till sven...
Använd SIP - Ett verktyg för samverkan
För alla över 18 år, vuxna och äldre
Individuella planer ska upprättas när någon har behov av insatser både från socialtjänst och hälso- och sjukvård. Planen benämns samordnad individuell pl...
Markörbaserad journalgranskning
Skador i somatisk vård, januari 2013-juni 2018
Denna redovisning av skador och vårdskador (undvikbara skador) på nationell nivå bygger på granskning av 82 938 vårdtillfällen på akut- sjukhus under perioden januari 2013 – juni 2018.
Trycksårskort - Ett kort för fickan
Nollvision Trycksår
Den senaste versionen av nationella evidensbaserade riktlinjer kom 2014 och en kortversion finns översatt till svenska. Utöver de tidigare trycksårskategorierna 1-4 finns nu två ...
Handlingsplan mot missbruk och beroende
Tidig upptäckt, tidiga insatser, stöd och behandling för personer i åldern 13-29 år
Handlingsplan mot missbruk och beroende riktar sig till beslutsfattare och fokuserar på tidig upptäckt, tidiga insatser, stöd och behandling för åldersgruppen 13-29 år. Handlingsplanen ska fungera b...
Markörbaserad journalgranskning hemsjukvård
Handbok
Markörbaserad journalgranskning inom hemsjukvård för att identifiera och mäta skador och kvalitetsbrister i vården.

I ett forskningsprojekt har en kartläggning av p...
Användning av program i Stöd och behandling
Enkätundersökning med samtliga landsting och regioner 2018
Under perioden maj–oktober 2018 har Sveriges Kommuner och Landsting genomfört en enkätundersökning med samtliga landsting och regioner om deras användning av plattformen för Stöd och behandling. Syf...
Kompetensutveckling i försäkringsmedicin
Vägledningar för planering, ledning och styrning
Denna rapport presenterar sju vägledningar för kompetensutveckling inom försäkringsmedicin, riktade till olika personalgrupper inom hälso- och sjukvården. Vägledningarna rekommenderas som ett stöd f...
Rehabiliteringskoordinering inom hälso- och sjukvården
Rehabiliteringskoordinering inom hälso- och sjukvården
Funktionen för koordinering har vuxit fram genom de överenskommelser som har tecknats mellan Sveriges Kommuner och Landsting och regeringen under ett antal år. Idag finns funktionen i alla landsting...
Proaktiv vård av sköra äldre
För dig som arbetar i primärvården
Den här verktygslådan är framtagen för dig som vårdar och/eller planerar vård av sköra äldre i primärvården. Syftet är att göra det lättare att identifiera sköra äldre patienter på ett tidigt stadiu...
Astma - Min behandlingsplan
För dig med återkommande astmasymtom
Målet med att behandla astma är att lindra och förebygga symtom, möjliggöra fysisk aktivitet, bevara lungfunktionen och förebygga försämringar. Målet är också att patienten ska kunna vara symtomfri....
Nära vård i Borgholm
Borgholms Hälsocentral har format ett arbetssätt utifrån patientens upplevelse och behov. Det är en sömlös vård där vårdkedjan hålls ihop och dä...
Screeningundersökning med FEV1/FEV6 av individer med misstänkt KOL
Mätning av FEV1/FEV6 med en ”minispirometer” är resurs- och tidseffektivt men ska inte användas för att ställa diagnosen KOL. Metoden används i screeningsyf...
Lathund för tolkning av spirometri med reversibilitetstest
Dokumentet ger ett stöd vad gäller:
- utrustning, undersökning och utförande
- spirometriutförande
- exempel på vanliga kurvor
- normalvärden
- exempel p...
KOL-diagnostik
I detta dokument finns stöd för utredning vid eventuell KOL-diagnostik. Bland annat berörs symtom, differentialdiagnoser, klassificering och riskbedömning samt skillnader mellan ...
Astmadiagnostik för vuxna och barn
Det viktigaste för att kunna ställa astmadiagnos är en
grundlig anamnes. Detta dokument ger i ett stöd hur en astmadiagnos kan ställas, bland annat genom ett flödessc...
Allergiutredning vid astma
Astma som debuterar efter 3 års ålder är ofta förenad med allergi. Om man känner till vilken allergi som orsakar astmasymtomen ökar möjligheten till en bättre...
Interprofessionell samverkan vid astma och/eller KOL
För dig som arbetar vid en vårdcentral (hälsocentral, husläkarmottagning etc)
I det här dokumentet finner du förslag på samverkansrutiner som kan förenkla samarbetet inom en vårdcentral och mellan vårdcentraler och andra vårdenheter som har ...
Interprofessionell samverkan vid astma och/eller KOL
Vad är interprofessionell samverkan?
Astma och KOL är sjukdomar som ofta kräver insatser från flera olika vårdgivare. Patienten kan behöva komma i kontakt med till exempel arbetsterapeut, allergikonsulent, psyk...
Interprofessionell samverkan vid astma och/eller KOL
För dig som arbetar inom specialiserad öppenvård för vuxna
I det här dokumentet finner du förslag på samverkansrutiner som kan förenkla samarbetet mellan specialiserad öppenvård
och andra vårdenheter som har hand om pati...
Interprofessionell samverkan vid astma och/eller KOL
För dig som arbetar inom slutenvård eller på vuxenakutmottagning
I det här dokumentet finner du förslag på samverkansrutiner som kan förenkla samarbetet mellan slutenvård eller vuxenakutmottagning och andra vårdenheter som har hand o...
Interprofessionell samverkan vid astma och/eller KOL
För dig som arbetar inom kommunal verksamhet
I det här dokumentet finner du förslag på samverkansrutiner som kan förenkla samarbetet mellan kommunal
verksamhet och de andra av hälso- och sjukvårdens verksamheter...
Interprofessionell samverkan vid astma och/eller KOL
Exempel på arbetsbeskrivning och ansvar
I denna skrift beskrivs, utifrån patientens behov, exempel på arbetsbeskrivningar och ansvar vid interprofessionell samverkan vid vård av patienter med astma och/eller KOL.

Exempe...
Interprofessionell samverkan kring barn med astma och/eller allergi
För dig som arbetar inom barn- och ungdomsmedicin
I det här dokumentet finner du förslag på samverkansrutiner som kan förenkla samarbetet mellan verksamheter som
vårdar barn och ungdomar med astma och/eller allergi. Skrif...
Skador inom psykiatrisk vård - Kortversion
Marörbaserad journalgranskning
Kortversionen sammanfattar delar av huvudrapporten med samma namn. Rapporten är den första i sitt slag som redovisar skador, vårdskador och kvalitetsbrister på nationell nivå...
Skador inom psykiatrisk vård
Markörbaserad journalgranskning
Rapporten är den första i sitt slag som redovisar skador, vårdskador och kvalitetsbrister på nationell nivå inom allmän vuxenpsykiatri och rättspsykiatri. Genom att granska journaler utifrån en etab...
Hur skapar vi bättre hälsa för personer med funktionsnedsättning?
Beskrivning av ojämlikheter idag samt förslag på förändrade arbetssätt
Trots lagstiftningar, som syftat till och skapat en förändrad syn på personer med funktionsnedsättning, är hälsan för denna målgrupp långtifrån den samma som för personer utan funktionsnedsättning.D...
Funktion för koordinering 2017
Landsting och regioners redovisning av villkor 2
Rehabiliteringskoordinatorn är en ny och uppskattad roll i hälso-och sjukvården. Rollen har vuxit fram genom landstingens arbete inom sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen och har utvecklats ...
Säkerhetskulturtrappan från A till E
Ett dialogverktyg för att kartlägga och utveckla arbetet med patientsäkerhet
Säkerhetskulturtrappan från A till E är en översatt och reviderad version av dialogverktyget Manchester Patient Safety Framework (MaPSaF). Verktyget är anpassat efter svenska förhållanden och säkers...
1  2  3  4  5  6  7  8  ..10  Nästa »  |  Visa alla