Ämnen

Hälso- och sjukvård

Sorteringsordning:
1  2  3  4  5  6  7  8  ..10  Nästa »  |  Visa alla
Vårdrelaterade infektioner
Kostnader och konsekvenser- kortversion av SKR rapport 2019
Skriften är en sammanfattning av de viktigaste resultaten ur rapporten med samma namn, ?Vårdrelaterade infektioner ? Kunskap, konsekvenser och kostnader". Rapporten baseras på nästan 90 000 granskad...
Astma - Min behandlingsplan
Behandlingsplanen är ett verktyg för att lindra och förebygga symtom vid Astma. Planen skrivs tillsammans
med patient och behandlande läkare/sjuksköterska
Vårdrelaterade infektioner
En kunskapssammanställning baserad på markörbaserad journalgranskning 2013-2018
Rapporten innehåller en fördjupad analys av vårdrelaterade infektioner (VRI) med jämförelser över tid och fördelning mellan ålderskategorier och kön. Kos...
Egenvårdsplan Astma vid förkylning hos små barn
Behandlingsplanen astma vid förkylning riktar sig till yngre barn som har symtom i samband med luftvägsinfektion och är helt friska mellan infektionerna.
Kontaktcenter för barn och ungas psykiska hälsa
Rapportering av tillgänglighet för medicinska bedömningar
Barn och ungdomar mår psykiskt dåligt. Några regioner har kontaktcenter för att göra likvärdig bedömning av barns psykiska hälsa inför besök i sjukvården. Kontaktcentren använder sig av metoder för ...
Insatser för psykisk ohälsa och långvarig smärta
Resultat villkor 3, överenskommelsen inom sjukskrivning och rehabilitering
I december 2016 tecknade regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) överenskommelsen En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2017?2018. Ett av villkoren g...
Markörbaserad journalgranskning
Skador i somatisk vård januari 2013 ? december 2018, nationell nivå
Rapporten är den elfte i en serie som redovisar resultatet av den markörbaserade journalgranskning som genomförts nationellt i Sveriges Kommuner och Landstings regi. Studien omfattar ...
Oberoende av inhyrd personal
Rapport från det nätverksgemensamma projektet 2016-2018
Rapporten beskriver det arbete som regionerna gemensamt, med stöd av SKL, har bedrivit sedan 2016. Syftet med arbetet har varit att främja trygga vårdkontakter med god kontinuitet och...
God samverkan i komplexa situationer. Hur lyckas vi?
För personal vid utskrivning från sluten psykiatrisk vård
Vid utskrivning från sluten psykiatrisk vård och specifikt i komplexa situationer kan svåra frågor uppstå. Här finns konkreta tips för hur personal kan ta si...
Diagnostiska fel
Lärdomar av händelseanalyser
Denna rapport är en sammanställning av händelseanalyser som berör diagnostiska fel i Nitha Kunskapsbank, Nationellt it-stöd för händelseanalys. Syftet med rapporte...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av tillgängliga sjuk-vårdsdata. Det gäller till exempel tillgänglighet, kostnader, ...
Jämförelse av kostnader inom specialiserad psykiatrisk vård
Benchmark av vården vid ångest - förstämnings- och psykotiska sjukdomar
Rapporten innehåller jämförelser av kostnader och kvalitet inom specialiserad psykiatrisk vård och är en del i en serie benchmark-rapporter med utgångspunkt i databasen...
Nära vård i Ängelholm
I Ängelholm arbetar kommunen, vårdcentralerna och sjukhuset tillsammans i satsningen Hälsostaden. Syftet är att göra vård och omsorg mer personcentrerad, tillgängl...
Strategier för kvinnors hälsa
Vården före, under och efter graviditet i Sverige visar mycket goda medicinska resultat, men det finns utvecklingsområden. Sedan 2015 pågår en överenskommelse mellan re...
Regionernas insatser för kvinnors hälsa 2018
År 2015 ingick regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en överenskommelse med fokus på förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa. Under 2018 f&...
Medlemsenkät folkhälsa 2018
En uppföljning av 2014 års enkät om folkhälsoarbete i regioner och kommuner
Hösten 2018 genomförde Sveriges Kommuner och Landsting en enkätundersökning för att få en bättre bild av förutsättningar för folkhälsoarbetet i regioner och kommuner med syfte att fånga upp vilket s...
Hälso- och sjukvårdsbarometern 2018
Befolkningen attityder till, förväntningar på och erfarenheter av hälso- och sjukvården
Hälso- och sjukvårdsbarometern är en årlig nationell undersökning som avser att fånga befolkningens syn på svensk hälso- och sjukvård. Denna rapport presenterar ett urval av resultaten från 2018 års...
Till dig som är förtroendevald
Och arbetar med frågor rörande socialtjänst och hälso- och sjukvård
Socialtjänsten och hälso- och sjukvården behöver samverka för att förenkla för personer som behöver hjälp. Med samordnad individuell plan, SIP, samordnas...
Vägen till svensk legitimation
En intervjustudie om utlandsutbildade sjuksköterskors erfarenheter.
Inom ramen för projektet Vägar till jobb 2018 genomfördes en intervjustudie för att fånga upp utlandsutbildade sjuksköterskors erfarenheter på vägen till sven...
Använd SIP - Ett verktyg vid samverkan
För alla över 18 år, vuxna och äldre
Individuella planer ska upprättas när någon har behov av insatser både från socialtjänst och hälso- och sjukvård. Planen benämns samordnad individuell pl...
Markörbaserad journalgranskning
Skador i somatisk vård, januari 2013-juni 2018
Denna redovisning av skador och vårdskador (undvikbara skador) på nationell nivå bygger på granskning av 82 938 vårdtillfällen på akut- sjukhus under perioden januari 2013 – juni 2018.
Trycksårskort - Ett kort för fickan
Nollvision Trycksår
Den senaste versionen av nationella evidensbaserade riktlinjer kom 2014 och en kortversion finns översatt till svenska. Utöver de tidigare trycksårskategorierna 1-4 finns nu två ...
Handlingsplan mot missbruk och beroende
Tidig upptäckt, tidiga insatser, stöd och behandling för personer i åldern 13-29 år
Handlingsplan mot missbruk och beroende riktar sig till beslutsfattare och fokuserar på tidig upptäckt, tidiga insatser, stöd och behandling för åldersgruppen 13-29 år. Handlingsplanen ska fungera b...
Markörbaserad journalgranskning hemsjukvård
Handbok
Markörbaserad journalgranskning inom hemsjukvård för att identifiera och mäta skador och kvalitetsbrister i vården.

I ett forskningsprojekt har en kartläggning av p...
Användning av program i Stöd och behandling
Enkätundersökning med samtliga landsting och regioner 2018
Under perioden maj–oktober 2018 har Sveriges Kommuner och Landsting genomfört en enkätundersökning med samtliga landsting och regioner om deras användning av plattformen för Stöd och behandling. Syf...
Kompetensutveckling i försäkringsmedicin
Vägledningar för planering, ledning och styrning
Denna rapport presenterar sju vägledningar för kompetensutveckling inom försäkringsmedicin, riktade till olika personalgrupper inom hälso- och sjukvården. Vägledningarna rekommenderas som ett stöd f...
Rehabiliteringskoordinering inom hälso- och sjukvården
Rehabiliteringskoordinering inom hälso- och sjukvården
Funktionen för koordinering har vuxit fram genom de överenskommelser som har tecknats mellan Sveriges Kommuner och Landsting och regeringen under ett antal år. Idag finns funktionen i alla landsting...
Proaktiv vård av sköra äldre
För dig som arbetar i primärvården
Den här verktygslådan är framtagen för dig som vårdar och/eller planerar vård av sköra äldre i primärvården. Syftet är att göra det lättare att identifiera sköra äldre patienter på ett tidigt stadiu...
Astma - Min behandlingsplan
För dig med återkommande astmasymtom
Målet med att behandla astma är att lindra och förebygga symtom, möjliggöra fysisk aktivitet, bevara lungfunktionen och förebygga försämringar. Målet är också att patienten ska kunna vara symtomfri....
Nära vård i Borgholm
Borgholms Hälsocentral har format ett arbetssätt utifrån patientens upplevelse och behov. Det är en sömlös vård där vårdkedjan hålls ihop och dä...
1  2  3  4  5  6  7  8  ..10  Nästa »  |  Visa alla