Ämnen

Hälso- och sjukvård

Sorteringsordning:
1  2  3  4  5  6  7  8  ..10  Nästa »  |  Visa alla
Kompetensutveckling i försäkringsmedicin
Vägledningar för planering, ledning och styrning
Denna rapport presenterar sju vägledningar för kompetensutveckling inom försäkringsmedicin, riktade till olika personalgrupper inom hälso- och sjukvården. Vägledningarna rekommenderas som ett stöd f...
Rehabiliteringskoordinering inom hälso- och sjukvården
Rehabiliteringskoordinering inom hälso- och sjukvården
Funktionen för koordinering har vuxit fram genom de överenskommelser som har tecknats mellan Sveriges Kommuner och Landsting och regeringen under ett antal år. Idag finns funktionen i alla landsting...
Proaktiv vård av sköra äldre
För dig som arbetar i primärvården
Den här verktygslådan är framtagen för dig som vårdar och/eller planerar vård av sköra äldre i primärvården. Syftet är att göra det lättare att identifiera sköra äldre patienter på ett tidigt stadiu...
Astma - Min behandlingsplan
För dig med återkommande astmasymtom
Målet med att behandla astma är att lindra och förebygga symtom, möjliggöra fysisk aktivitet, bevara lungfunktionen och förebygga försämringar. Målet är också att patienten ska kunna vara symtomfri....
Nära vård i Borgholm
Borgholms Hälsocentral har format ett arbetssätt utifrån patientens upplevelse och behov. Det är en sömlös vård där vårdkedjan hålls ihop och dä...
Screeningundersökning med FEV1/FEV6 av individer med misstänkt KOL
Mätning av FEV1/FEV6 med en ”minispirometer” är resurs- och tidseffektivt men ska inte användas för att ställa diagnosen KOL. Metoden används i screeningsyf...
Lathund för tolkning av spirometri med reversibilitetstest
Dokumentet ger ett stöd vad gäller:
- utrustning, undersökning och utförande
- spirometriutförande
- exempel på vanliga kurvor
- normalvärden
- exempel p...
KOL-diagnostik
I detta dokument finns stöd för utredning vid eventuell KOL-diagnostik. Bland annat berörs symtom, differentialdiagnoser, klassificering och riskbedömning samt skillnader mellan ...
Astmadiagnostik för vuxna och barn
Det viktigaste för att kunna ställa astmadiagnos är en
grundlig anamnes. Detta dokument ger i ett stöd hur en astmadiagnos kan ställas, bland annat genom ett flödessc...
Allergiutredning vid astma
Astma som debuterar efter 3 års ålder är ofta förenad med allergi. Om man känner till vilken allergi som orsakar astmasymtomen ökar möjligheten till en bättre...
Interprofessionell samverkan vid astma och/eller KOL
För dig som arbetar vid en vårdcentral (hälsocentral, husläkarmottagning etc)
I det här dokumentet finner du förslag på samverkansrutiner som kan förenkla samarbetet inom en vårdcentral och mellan vårdcentraler och andra vårdenheter som har ...
Interprofessionell samverkan vid astma och/eller KOL
Vad är interprofessionell samverkan?
Astma och KOL är sjukdomar som ofta kräver insatser från flera olika vårdgivare. Patienten kan behöva komma i kontakt med till exempel arbetsterapeut, allergikonsulent, psyk...
Interprofessionell samverkan vid astma och/eller KOL
För dig som arbetar inom specialiserad öppenvård för vuxna
I det här dokumentet finner du förslag på samverkansrutiner som kan förenkla samarbetet mellan specialiserad öppenvård
och andra vårdenheter som har hand om pati...
Interprofessionell samverkan vid astma och/eller KOL
För dig som arbetar inom slutenvård eller på vuxenakutmottagning
I det här dokumentet finner du förslag på samverkansrutiner som kan förenkla samarbetet mellan slutenvård eller vuxenakutmottagning och andra vårdenheter som har hand o...
Interprofessionell samverkan vid astma och/eller KOL
För dig som arbetar inom kommunal verksamhet
I det här dokumentet finner du förslag på samverkansrutiner som kan förenkla samarbetet mellan kommunal
verksamhet och de andra av hälso- och sjukvårdens verksamheter...
Interprofessionell samverkan vid astma och/eller KOL
Exempel på arbetsbeskrivning och ansvar
I denna skrift beskrivs, utifrån patientens behov, exempel på arbetsbeskrivningar och ansvar vid interprofessionell samverkan vid vård av patienter med astma och/eller KOL.

Exempe...
Interprofessionell samverkan kring barn med astma och/eller allergi
För dig som arbetar inom barn- och ungdomsmedicin
I det här dokumentet finner du förslag på samverkansrutiner som kan förenkla samarbetet mellan verksamheter som
vårdar barn och ungdomar med astma och/eller allergi. Skrif...
Skador inom psykiatrisk vård - Kortversion
Marörbaserad journalgranskning
Kortversionen sammanfattar delar av huvudrapporten med samma namn. Rapporten är den första i sitt slag som redovisar skador, vårdskador och kvalitetsbrister på nationell nivå...
Skador inom psykiatrisk vård
Markörbaserad journalgranskning
Rapporten är den första i sitt slag som redovisar skador, vårdskador och kvalitetsbrister på nationell nivå inom allmän vuxenpsykiatri och rättspsykiatri. Genom att granska journaler utifrån en etab...
Hur skapar vi bättre hälsa för personer med funktionsnedsättning?
Beskrivning av ojämlikheter idag samt förslag på förändrade arbetssätt
Trots lagstiftningar, som syftat till och skapat en förändrad syn på personer med funktionsnedsättning, är hälsan för denna målgrupp långtifrån den samma som för personer utan funktionsnedsättning.D...
Funktion för koordinering 2017
Landsting och regioners redovisning av villkor 2
Rehabiliteringskoordinatorn är en ny och uppskattad roll i hälso-och sjukvården. Rollen har vuxit fram genom landstingens arbete inom sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen och har utvecklats ...
Säkerhetskulturtrappan från A till E
Ett dialogverktyg för att kartlägga och utveckla arbetet med patientsäkerhet
Säkerhetskulturtrappan från A till E är en översatt och reviderad version av dialogverktyget Manchester Patient Safety Framework (MaPSaF). Verktyget är anpassat efter svenska förhållanden och säkers...
Tillgång och resultat. Behandling psykisk ohälsa och ospecifik smärta
Överenskommelsen 2017
Rapporten beskriver resultaten för landstingen och regionerna av de behandlingar som rapporterats för ospecifik smärta och för lätt och medelsvår depression, ångest och stressreaktioner, enligt vill...
Neonatalvården i fokus
Trygg hela vägen - före, under och efter graviditet
SKL:s övergripande målsättning är att alla blivande och nyblivna föräldrar ska känna sig trygga hela vägen – före, under och efter graviditet. Denn...
Fotundersökning vid diabetes
NATIONELLT VÅRDPROGRAM FÖR PREVENTION AV FOTKOMPLIKATIONER VID DIABETES
Jämlik fotsjukvård är av stor betydelse för möjligheten att undvika fotkomplikationer vid diabetes. Denna skrift beskriver hur en fotundersökning vid diabetes ska utföras. På uppdrag av den nationel...
Skador i vården - utveckling 2013-2017
Nationell nivå
Rapporten är den nionde i en serie som redovisar resultatet av den markörbaserade journalgranskning som genomförts nationellt i Sveriges Kommuner och Landstings regi. Studien omfattar...
Skador i vården - utveckling 2013-2017
Regional och landstingsnivå
Rapporten redovisar resultat på region- och landstingsnivå från den markörbaserade journalgranskningen (MJG) under perioden 2013-2017. Resultaten är primärt av intresse...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018
Rapporten innehåller 15 resultatöversikter där landsting och regioners hälso- och sjukvård jämförs med varandra. Syftet med rapporten är att på några centrala områden ge en komprimerad bild av utvec...
Sammanfattning av insatser inom landstingens arbete 2017
Ökad tillgänglighet och jämlikhet i förlossningsvården och förstärkta insatser för kvinnors hälsa
År 2015 ingick regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en överenskommelse med fokus på förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa. Överensk...
Ohälsosamma levnadsvanor
Framgångsfaktorer för prevention och behandling
Den här skriften vänder sig till hälso- och sjukvårdsledningar, verksamhetschefer och medarbetare i landsting och regioner. Syftet med skriften är att erbjuda stöd och ...
1  2  3  4  5  6  7  8  ..10  Nästa »  |  Visa alla