Ämnen

Hälso- och sjukvård

Sorteringsordning:
1  2  3  4  5  6  7  8  ..10  |  Visa alla
Vårdrelaterade infektioner
Kostnader och konsekvenser- kortversion av SKR rapport 2019
Skriften är en sammanfattning av de viktigaste resultaten ur rapporten med samma namn, ?Vårdrelaterade infektioner ? Kunskap, konsekvenser och kostnader". Rapporten baseras på nästan 90 000 granskad...
Astma - Min behandlingsplan
Behandlingsplanen är ett verktyg för att lindra och förebygga symtom vid Astma. Planen skrivs tillsammans
med patient och behandlande läkare/sjuksköterska
Vårdrelaterade infektioner
En kunskapssammanställning baserad på markörbaserad journalgranskning 2013-2018
Rapporten innehåller en fördjupad analys av vårdrelaterade infektioner (VRI) med jämförelser över tid och fördelning mellan ålderskategorier och kön. Kos...
Egenvårdsplan Astma vid förkylning hos små barn
Behandlingsplanen astma vid förkylning riktar sig till yngre barn som har symtom i samband med luftvägsinfektion och är helt friska mellan infektionerna.
Kontaktcenter för barn och ungas psykiska hälsa
Rapportering av tillgänglighet för medicinska bedömningar
Barn och ungdomar mår psykiskt dåligt. Några regioner har kontaktcenter för att göra likvärdig bedömning av barns psykiska hälsa inför besök i sjukvården. Kontaktcentren använder sig av metoder för ...
Insatser för psykisk ohälsa och långvarig smärta
Resultat villkor 3, överenskommelsen inom sjukskrivning och rehabilitering
I december 2016 tecknade regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) överenskommelsen En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2017?2018. Ett av villkoren g...
Markörbaserad journalgranskning
Skador i somatisk vård januari 2013 ? december 2018, nationell nivå
Rapporten är den elfte i en serie som redovisar resultatet av den markörbaserade journalgranskning som genomförts nationellt i Sveriges Kommuner och Landstings regi. Studien omfattar ...
Oberoende av inhyrd personal
Rapport från det nätverksgemensamma projektet 2016-2018
Rapporten beskriver det arbete som regionerna gemensamt, med stöd av SKL, har bedrivit sedan 2016. Syftet med arbetet har varit att främja trygga vårdkontakter med god kontinuitet och...
God samverkan i komplexa situationer. Hur lyckas vi?
För personal vid utskrivning från sluten psykiatrisk vård
Vid utskrivning från sluten psykiatrisk vård och specifikt i komplexa situationer kan svåra frågor uppstå. Här finns konkreta tips för hur personal kan ta si...
Diagnostiska fel
Lärdomar av händelseanalyser
Denna rapport är en sammanställning av händelseanalyser som berör diagnostiska fel i Nitha Kunskapsbank, Nationellt it-stöd för händelseanalys. Syftet med rapporte...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av tillgängliga sjuk-vårdsdata. Det gäller till exempel tillgänglighet, kostnader, ...
Jämförelse av kostnader inom specialiserad psykiatrisk vård
Benchmark av vården vid ångest - förstämnings- och psykotiska sjukdomar
Rapporten innehåller jämförelser av kostnader och kvalitet inom specialiserad psykiatrisk vård och är en del i en serie benchmark-rapporter med utgångspunkt i databasen...
Nära vård i Ängelholm
I Ängelholm arbetar kommunen, vårdcentralerna och sjukhuset tillsammans i satsningen Hälsostaden. Syftet är att göra vård och omsorg mer personcentrerad, tillgängl...
Strategier för kvinnors hälsa
Vården före, under och efter graviditet i Sverige visar mycket goda medicinska resultat, men det finns utvecklingsområden. Sedan 2015 pågår en överenskommelse mellan re...
Regionernas insatser för kvinnors hälsa 2018
År 2015 ingick regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en överenskommelse med fokus på förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa. Under 2018 f&...
Medlemsenkät folkhälsa 2018
En uppföljning av 2014 års enkät om folkhälsoarbete i regioner och kommuner
Hösten 2018 genomförde Sveriges Kommuner och Landsting en enkätundersökning för att få en bättre bild av förutsättningar för folkhälsoarbetet i regioner och kommuner med syfte att fånga upp vilket s...
Hälso- och sjukvårdsbarometern 2018
Befolkningen attityder till, förväntningar på och erfarenheter av hälso- och sjukvården
Hälso- och sjukvårdsbarometern är en årlig nationell undersökning som avser att fånga befolkningens syn på svensk hälso- och sjukvård. Denna rapport presenterar ett urval av resultaten från 2018 års...
Till dig som är förtroendevald
Och arbetar med frågor rörande socialtjänst och hälso- och sjukvård
Socialtjänsten och hälso- och sjukvården behöver samverka för att förenkla för personer som behöver hjälp. Med samordnad individuell plan, SIP, samordnas...
Vägen till svensk legitimation
En intervjustudie om utlandsutbildade sjuksköterskors erfarenheter.
Inom ramen för projektet Vägar till jobb 2018 genomfördes en intervjustudie för att fånga upp utlandsutbildade sjuksköterskors erfarenheter på vägen till sven...
Använd SIP - Ett verktyg vid samverkan
För alla över 18 år, vuxna och äldre
Individuella planer ska upprättas när någon har behov av insatser både från socialtjänst och hälso- och sjukvård. Planen benämns samordnad individuell pl...
Markörbaserad journalgranskning
Skador i somatisk vård, januari 2013-juni 2018
Denna redovisning av skador och vårdskador (undvikbara skador) på nationell nivå bygger på granskning av 82 938 vårdtillfällen på akut- sjukhus under perioden januari 2013 – juni 2018.
Trycksårskort - Ett kort för fickan
Nollvision Trycksår
Den senaste versionen av nationella evidensbaserade riktlinjer kom 2014 och en kortversion finns översatt till svenska. Utöver de tidigare trycksårskategorierna 1-4 finns nu två ...
Handlingsplan mot missbruk och beroende
Tidig upptäckt, tidiga insatser, stöd och behandling för personer i åldern 13-29 år
Handlingsplan mot missbruk och beroende riktar sig till beslutsfattare och fokuserar på tidig upptäckt, tidiga insatser, stöd och behandling för åldersgruppen 13-29 år. Handlingsplanen ska fungera b...
Markörbaserad journalgranskning hemsjukvård
Handbok
Markörbaserad journalgranskning inom hemsjukvård för att identifiera och mäta skador och kvalitetsbrister i vården.

I ett forskningsprojekt har en kartläggning av p...
Användning av program i Stöd och behandling
Enkätundersökning med samtliga landsting och regioner 2018
Under perioden maj–oktober 2018 har Sveriges Kommuner och Landsting genomfört en enkätundersökning med samtliga landsting och regioner om deras användning av plattformen för Stöd och behandling. Syf...
Kompetensutveckling i försäkringsmedicin
Vägledningar för planering, ledning och styrning
Denna rapport presenterar sju vägledningar för kompetensutveckling inom försäkringsmedicin, riktade till olika personalgrupper inom hälso- och sjukvården. Vägledningarna rekommenderas som ett stöd f...
Rehabiliteringskoordinering inom hälso- och sjukvården
Rehabiliteringskoordinering inom hälso- och sjukvården
Funktionen för koordinering har vuxit fram genom de överenskommelser som har tecknats mellan Sveriges Kommuner och Landsting och regeringen under ett antal år. Idag finns funktionen i alla landsting...
Proaktiv vård av sköra äldre
För dig som arbetar i primärvården
Den här verktygslådan är framtagen för dig som vårdar och/eller planerar vård av sköra äldre i primärvården. Syftet är att göra det lättare att identifiera sköra äldre patienter på ett tidigt stadiu...
Astma - Min behandlingsplan
För dig med återkommande astmasymtom
Målet med att behandla astma är att lindra och förebygga symtom, möjliggöra fysisk aktivitet, bevara lungfunktionen och förebygga försämringar. Målet är också att patienten ska kunna vara symtomfri....
Nära vård i Borgholm
Borgholms Hälsocentral har format ett arbetssätt utifrån patientens upplevelse och behov. Det är en sömlös vård där vårdkedjan hålls ihop och dä...
Screeningundersökning med FEV1/FEV6 av individer med misstänkt KOL
Mätning av FEV1/FEV6 med en ”minispirometer” är resurs- och tidseffektivt men ska inte användas för att ställa diagnosen KOL. Metoden används i screeningsyf...
Lathund för tolkning av spirometri med reversibilitetstest
Dokumentet ger ett stöd vad gäller:
- utrustning, undersökning och utförande
- spirometriutförande
- exempel på vanliga kurvor
- normalvärden
- exempel p...
KOL-diagnostik
I detta dokument finns stöd för utredning vid eventuell KOL-diagnostik. Bland annat berörs symtom, differentialdiagnoser, klassificering och riskbedömning samt skillnader mellan ...
Astmadiagnostik för vuxna och barn
Det viktigaste för att kunna ställa astmadiagnos är en
grundlig anamnes. Detta dokument ger i ett stöd hur en astmadiagnos kan ställas, bland annat genom ett flödessc...
Allergiutredning vid astma
Astma som debuterar efter 3 års ålder är ofta förenad med allergi. Om man känner till vilken allergi som orsakar astmasymtomen ökar möjligheten till en bättre...
Interprofessionell samverkan vid astma och/eller KOL
För dig som arbetar vid en vårdcentral (hälsocentral, husläkarmottagning etc)
I det här dokumentet finner du förslag på samverkansrutiner som kan förenkla samarbetet inom en vårdcentral och mellan vårdcentraler och andra vårdenheter som har ...
Interprofessionell samverkan vid astma och/eller KOL
Vad är interprofessionell samverkan?
Astma och KOL är sjukdomar som ofta kräver insatser från flera olika vårdgivare. Patienten kan behöva komma i kontakt med till exempel arbetsterapeut, allergikonsulent, psyk...
Interprofessionell samverkan vid astma och/eller KOL
För dig som arbetar inom specialiserad öppenvård för vuxna
I det här dokumentet finner du förslag på samverkansrutiner som kan förenkla samarbetet mellan specialiserad öppenvård
och andra vårdenheter som har hand om pati...
Interprofessionell samverkan vid astma och/eller KOL
För dig som arbetar inom slutenvård eller på vuxenakutmottagning
I det här dokumentet finner du förslag på samverkansrutiner som kan förenkla samarbetet mellan slutenvård eller vuxenakutmottagning och andra vårdenheter som har hand o...
Interprofessionell samverkan vid astma och/eller KOL
För dig som arbetar inom kommunal verksamhet
I det här dokumentet finner du förslag på samverkansrutiner som kan förenkla samarbetet mellan kommunal
verksamhet och de andra av hälso- och sjukvårdens verksamheter...
Interprofessionell samverkan vid astma och/eller KOL
Exempel på arbetsbeskrivning och ansvar
I denna skrift beskrivs, utifrån patientens behov, exempel på arbetsbeskrivningar och ansvar vid interprofessionell samverkan vid vård av patienter med astma och/eller KOL.

Exempe...
Interprofessionell samverkan kring barn med astma och/eller allergi
För dig som arbetar inom barn- och ungdomsmedicin
I det här dokumentet finner du förslag på samverkansrutiner som kan förenkla samarbetet mellan verksamheter som
vårdar barn och ungdomar med astma och/eller allergi. Skrif...
Skador inom psykiatrisk vård - Kortversion
Marörbaserad journalgranskning
Kortversionen sammanfattar delar av huvudrapporten med samma namn. Rapporten är den första i sitt slag som redovisar skador, vårdskador och kvalitetsbrister på nationell nivå...
Skador inom psykiatrisk vård
Markörbaserad journalgranskning
Rapporten är den första i sitt slag som redovisar skador, vårdskador och kvalitetsbrister på nationell nivå inom allmän vuxenpsykiatri och rättspsykiatri. Genom att granska journaler utifrån en etab...
Hur skapar vi bättre hälsa för personer med funktionsnedsättning?
Beskrivning av ojämlikheter idag samt förslag på förändrade arbetssätt
Trots lagstiftningar, som syftat till och skapat en förändrad syn på personer med funktionsnedsättning, är hälsan för denna målgrupp långtifrån den samma som för personer utan funktionsnedsättning.D...
Funktion för koordinering 2017
Landsting och regioners redovisning av villkor 2
Rehabiliteringskoordinatorn är en ny och uppskattad roll i hälso-och sjukvården. Rollen har vuxit fram genom landstingens arbete inom sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen och har utvecklats ...
Säkerhetskulturtrappan från A till E
Ett dialogverktyg för att kartlägga och utveckla arbetet med patientsäkerhet
Säkerhetskulturtrappan från A till E är en översatt och reviderad version av dialogverktyget Manchester Patient Safety Framework (MaPSaF). Verktyget är anpassat efter svenska förhållanden och säkers...
Tillgång och resultat. Behandling psykisk ohälsa och ospecifik smärta
Överenskommelsen 2017
Rapporten beskriver resultaten för landstingen och regionerna av de behandlingar som rapporterats för ospecifik smärta och för lätt och medelsvår depression, ångest och stressreaktioner, enligt vill...
Neonatalvården i fokus
Trygg hela vägen - före, under och efter graviditet
SKL:s övergripande målsättning är att alla blivande och nyblivna föräldrar ska känna sig trygga hela vägen – före, under och efter graviditet. Denn...
Fotundersökning vid diabetes
NATIONELLT VÅRDPROGRAM FÖR PREVENTION AV FOTKOMPLIKATIONER VID DIABETES
Jämlik fotsjukvård är av stor betydelse för möjligheten att undvika fotkomplikationer vid diabetes. Denna skrift beskriver hur en fotundersökning vid diabetes ska utföras. På uppdrag av den nationel...
Skador i vården - utveckling 2013-2017
Nationell nivå
Rapporten är den nionde i en serie som redovisar resultatet av den markörbaserade journalgranskning som genomförts nationellt i Sveriges Kommuner och Landstings regi. Studien omfattar...
Skador i vården - utveckling 2013-2017
Regional och landstingsnivå
Rapporten redovisar resultat på region- och landstingsnivå från den markörbaserade journalgranskningen (MJG) under perioden 2013-2017. Resultaten är primärt av intresse...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018
Rapporten innehåller 15 resultatöversikter där landsting och regioners hälso- och sjukvård jämförs med varandra. Syftet med rapporten är att på några centrala områden ge en komprimerad bild av utvec...
Sammanfattning av insatser inom landstingens arbete 2017
Ökad tillgänglighet och jämlikhet i förlossningsvården och förstärkta insatser för kvinnors hälsa
År 2015 ingick regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en överenskommelse med fokus på förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa. Överensk...
Ohälsosamma levnadsvanor
Framgångsfaktorer för prevention och behandling
Den här skriften vänder sig till hälso- och sjukvårdsledningar, verksamhetschefer och medarbetare i landsting och regioner. Syftet med skriften är att erbjuda stöd och ...
Personcentrerad vård i Sverige
Sveriges Kommuner och Landsting vill driva utvecklingen mot en mer personcentrerad vård. Som ett led i detta arbete har en kartläggning gjorts av de samordningsfunktioner som finns i landsting och r...
Barn med typ 1-diabetes
Nationellt vårdprogram för behandling med insulinpump och kontinuerlig glukosmätning
Nationella arbetsgruppen för diabetes (NAG diabetes) har tagit fram detta vårdprogram för barn med typ 1-diabetes avseende användning av insulinpumpar och behandling med kontinuerlig glukosmätning. ...
Trygg hela vägen
Kartläggning av vården före, under och efter graviditet
Utifrån ett internationellt perspektiv håller svensk förlossningsvård mycket hög kvalitet. Samtidigt finns det utvecklingsområden kopplat till exempelvis kompetensf...
Vägledning - Trygg hela vägen
Nio möjligheter att utveckla vården före, under och efter graviditet
I vägledningen sammanfattas de viktigaste lärdomarna från rapporten Trygg hela vägen.

Här ges ett antal konkreta exempel på hur landstingen och regionerna kan arbet...
KPP Psykiatri 2016
Mycket mer än kostnad per patient
Rapport visar på de analysmöjligheter som KPP-databasen ger inom den psykiatriska vården. Här redovisas 2016 års kostnader per verksamhetsområde vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri samt rätts...
Hälso- och sjukvårdsbarometern 2017
Befolkningen attityder till, förväntningar på och erfarnheter av hälso- och sjukvården
Hälso- och sjukvårdsbarometern är en årlig nationell befolkningsundersökning med syftet att fånga attityder, förväntningar och erfarenheter hos tidigare, nuvarande och framtida patienter och närståe...
Flippen i primärvården
Ett nationellt innovationsprojekt med och för Sveriges primärvård - slutrapport
Flippen har varit ett utforskande och ett kunskapsspridande projekt som har verkat på flera nivåer inom hälso-och sjukvårdsystemet, med målsättningen att främja utvecklingen av nya, innovativa arbet...
ÖJ Folkhälsa – användning och upplevd nytta
Undersökning om "Öppna jämförelser:2014 folkhälsa" och andra produkter för folkhälsostatistik
För att få en bättre bild av hur Öppna jämförelser 2014: Folkhälsa och andra produkter för folkhälsostatistik har använts i kommuner, landsting och regioner, genomfördes en undersökning. Rapporten v...
Skador i vården, 2013 - juni 2017
Markörbaserad journalgranskning 2013 - första halvåret 2017
Rapporten, som ingår i en serie, redovisar granskning av drygt 70 000 vårdtillfällen på akutsjukhus under perioden januari 2013 - juni 2017 på nationell nivå. En statis...
KPP-benchmarking 2017
Kostnad och kvalitet i nationell jämförelse för bröstcancer, PCI, förlossning, höftfraktur 2012-2016
KPP (Kostnad Per Patient) är en metod för att beräkna sjukvårdsproducentens kostnad för varje enskild vårdkontakt. Rapporten är en del i ett pågående KPP-arbete som bland annat innefattar att ta fra...
Verksamhetsindelning VI2000
Verksamhet och ekonomi i landsting och regioner
I VI 2000 beskrivs och definieras den verksamhetsindelning som används för den årliga insamling och presentation av landstingens verksamhets- och ekonomistatistik (räkenskapssammandrag). Syftet är a...
Funktion för koordinering 2016
Landsting och regioners redovisning av villkor 3
Rehabiliteringskoordinatorn är en ny roll i hälso- och sjukvården. Funktionen är uppskattad både av patienter och läkare, och av externa parter som arbetsgivare, Försäkringskassan, Arbetsförmedlinge...
Kollegiala revisioner
Underlag för utförande av granskningar av den barn-och ungdomspsykiatriska tvångsvården
Rapporten är framtagen för att användas inom BUP:s tvångsvård i samarbete med medlemsföreträdare och Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri (SFBUP). Underlaget utgår från Socialstyrelsens...
Stöd vid upphandling
Rekommendationer för insulinpump, CGM och annan sensorbaserad glukosmätning
Som stöd vid upphandling av insulinpumpar, CGM och annan sensorbaserad glukosmätning har Nationella programrådet för diabetes tagit fram dessa rekommendationer. Kravspecifikationen är inte bindande ...
Vuxna med typ 1-diabetes
Nationellt vårdprogram för behandling med insulinpump, CGM och FGM
Detta vårdprogram för behandling med insulinpump, CGM och FGM är en hjälp för dig som arbetar i hälso- och sjukvården med patienter som har typ 1-diabetes och ett riskfyllt HbA1c. God glukoskontroll...
Patientsäkerhet i kommunal hälso- och sjukvård
Svensk hälso- och sjukvård håller hög kvalitet men trots det skadas människor i vården varje dag. Det är skador som i många fall hade kunnat undvikas. Denna publikation vill ge en bild av riskerna i...
Effektivisering av arbete med Händelseanalys
Skriften är en översättning och bearbetning utav valda delar ur ”RCA² – Improving Root Cause Analyses and Actions to Prevent Harm”, framtagen av NPSF (National Patient Safety Foundation) i USA. Syft...
Trombektomi vid stroke
Jämlik vård
Som stöd för införande av trombektomi vid ischemisk stroke och med målet en jämlik tillgång har Nationella programrådet för stroke gått igenom upptagning...
Skador i vården, 2013-2016
På nationell, regional- och landstingsnivå. Markörbaserad journalgranskning
Rapporten är den sjunde i en fortlöpande serie. Redovisningen
av skador och vårdskador bygger på närmare 65 000 granskade vårdtillfällen med metoden markörbaserad journalgranskning (MJG) under åren...
Säker läkemedelsanvändning i primärvård
I samarbete med kommunal hälso- och sjukvård, slutenvård och apotek
Felaktig läkemedelsanvändning är en av de vanligaste orsakerna till att patienter skadas i vården. Förutom det mänskliga lidandet leder felaktig läkemedelsanvä...
Tillgänglig vård
Vägledande strategier och koncept för hållbar utveckling
Det finns idag en bred erfarenhet kring strategier och koncept som fungerar väl för att skapa en långsiktigt god tillgänglighet. Denna skrift samlar dessa erfarenheter och vill s...
Vårdrelaterade infektioner
Kunskap, konsekvenser och kostnader
Rapporten innehåller en fördjupad analys av vårdrelaterade infektioner (VRI) med jämförelser över tid och fördelning mellan ålderskategorier och kön. En ...
Vårdrelaterade infektioner
Kunskap, konsekvenser och kostnader
Skriften är en sammanfattning av de viktigaste resultaten ur rapporten med samma namn, ”Vårdrelaterade infektioner – Kunskap, konsekvenser och kostnader", som publicerats samti...
Användarmanual för
KOL - Min behandlingsplan
Här kan du läsa hur du på bästa sätt använder KOL – Min behandlingsplan. Användarmanualen innehåller råd om farmakologisk behandling, generella rekommendationer till behandlande läkare eller sjukskö...
KOL - Min behandlingsplan
Kol – Min behandlingsplan är en hjälp för dig som arbetar i hälso- och sjukvården med patienter som har KOL. Med en skriftlig behandlingsplan kan det bli lättare ...
Minskade hälsoskillnader
Ett gemensamt ansvar
I rapporten beskrivs sju grundläggande förutsättningar, nio åtgärdsområden och ett antal åtgärder som SKL bedömer är centrala för att minska hälsoskillnaderna i samhället. Rapporten vänder sig såväl...
Beslutsstöd, Trombolys och trombektomi
- reperfusionsbehandling vid ischemisk stroke
Beslutsstöd Trombolys och trombektomi – reperfusionsbehandling vid ischemisk stroke är ett stöd till dig som arbetar i akutvården och tar hand om strokepatienter. Beslutsst...
Samordnat införande av medicinteknik
En förstudie om behov av samverkan kring ordnat införande av medicintekniska produkter och metoder
Medicintekniska produkter motsvarar en betydande andel av hälso- och sjukvårdens kostnader. Det finns behov av att kunna göra prioriteringar mellan olika vårdinsatser utifrån samma principer och me...
Hälso- och sjukvårdsbarometern 2016
Befolkningens attityder till, kunskaper om och erfarenheter av hälso- och sjukvården
Hälso- och sjukvårdsbarometern är en årlig nationell befolkningsundersökning med syftet att fånga attityder, förväntningar och erfarenheter hos tidigare, nuva...
KPP och kvalitet i nationell jämförelse
Vårdprocesserna - förlossningar, bröstcancer, lunginflammation och PCI
För att kunna dra slutsatser om den vård som bedrivs är effektiv behövs information om vad som utförts i form av behandlingar, åtgärder och behandlingsresultat. Vi behöver också veta hur vårdprocess...
Resultatöversikt för 16 hälso- och sjukvårdsområden
Jämförelser mellan landsting och regioner baserat på ett urval av indikatorer i Vården i siffror
Det senaste decenniets återkommande och uppmärksammade publicering av kvalitetsjämförelser för hälso- och sjukvården, av framförallt Sveriges Kommuner och Lan...
Medlemsenkät folkhälsa
Förutsättningar och behov av stöd för folkhälsoarbete i kommuner, landsting/regioner
Hösten 2014 genomförde Sveriges Kommuner och Landsting en
enkätundersökning för att få en bättre bild av förutsättningar för
folkhälsoarbetet i kommuner, landsting och regioner med syfte att fånga...
Nationell jämförelse av vårdprocesser med KPP och kvalitet
Stroke, hjärtsvikt, höftfraktur och prostatacancer
KPP (Kostnad Per Patient) är en metod för att beräkna sjukvårdsproducentens kostnad för varje enskild vårdkontakt. Rapporten jämför KPP-data och kvalitet i den somatiska vården. För att bedöma effek...
Förbättringsarbeten på sjukhus- och kliniknivå
Appendix
Appendix Skador i vården, innehåller en sammanställning av förbättringsarbeten som genomförs på sjukhus- och kliniknivå med utgångspunkt från result...
Skador i vården
Sammanställning av förbättringsarbeten på sjukhus och kliniknivå
Rapporten är den andra i ordningen som redovisar genomförda förbättringsarbeten utifrån resultaten från markörbaserad journalgranskning som genomförts natione...
Skador i vården på nationell- samt region- och landstingsnivå
Markörbaserad journalgranskning januari 2013 - juni 2016
Rapport är den sjätte i en fortlöpande serie som redovisar resultatet av journalgranskning som genomförts i Sveriges Kommuner och Landstings regi. Studien omfattar drygt 58 000 g...
Vikten av god munhälsa vid diabetes hos barn/ungdom
Information till föräldrar om vikten av god munhälsa vid diabetes hos barn/ungdom
Detta är en skrift som diabetesprofessionen ska dela ut till anhöriga och föräldrar till barn och ungdomar med diabetes. Det är viktigt att den ungas tandläkare/tandhyg...
Information till tandvårdspersonal
Detta är en informationsskrift till tandvårdspersonal om att samtliga patienter med diabetes ska få en skriftlig information av sjukvårdspersonal om att de ska kontakta sin ...
Information till dig som har diabetes om vikten av god munhälsa
Det här informationsbladet kan diabetesprofessionen ladda ner och sprida till diabetespatienter. Skriften beskriver hur viktigt det är att personer med diabetes informerar sin tandläk...
Nationellt uppdrag - Smärta
Rapporten är en kartläggning över smärtvården i Sverige. Kartläggningen visar på brister och omotiverade skillnader i vård och behandling av patienter med kronisk smärta.

Rapporten har tagits f...
Beslutsstöd - Körkort efter stroke / TIA
Beslutsstödet Körkort efter stroke / TIA följer patientens vårdkedja och är till för att hjälpa patient och läkare att rätta sig efter gällande f...
Metodbok för koordinering
Av sjukskrivning och rehabilitering för hälso- och sjukvården
Hälso- och sjukvården ska bidra tillsammans med andra aktörer i samhället till att patienter återgår i arbete. För att underlätta detta arbete har en ny funkt...
För en jämlik och kunskapsbaserad strokevård
Nationella programrådet för stroke
Landsting och regioner har tillsammans etablerat nationella programrådet för stroke med stöd av SKL.

Rådet arbetar för en mer jämlik och kunskapsbaserad strokev...
Ingen på sjukhus i onödan
Hur vi tillsammans kan minimera överbeläggningar och utlokaliseringar för patientens bästa
I denna rapport sammanfattas resultaten från ett arbete med syfte att på nationell nivå öka kunskaperna kring hur överbeläggningar och utlokaliseringar kan förebyg...
För en välfungerande vårdskedja
Hur vi tillsammans kan minimera överbeläggningar och utlokaliseringar för patientens bästa
SKL har tagit initiativ till ett arbete för att öka kunskaper kring hur överbeläggningar och utlokaliseringar kan förebyggas och hur patientsäkerhetsriskerna kan minska...
Tobaksprevention
I KOMMUNER OCH LANDSTING – LÄGESBESKRIVNING JUNI 2016
I Sverige har det bedrivits ett framgångsrikt arbete för att minska andelen rökare. Målsättningen med det tobaksförebyggande arbetet är att påverka attityder och normer, minska efterfrågan och tillg...
Jämlik vård och hälsa
Eftersom hälsan inte är jämlikt fördelad bör en sjukvård som strävar efter att uppnå en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen prioritera de som har störst behov. Inom SKL pågår...
Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2015
Verksamhet och ekonomi i landsting och regioner
Sveriges Kommuner och Landsting publicerar årligen rapporten, Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling. I rapporten redovisas statistik för år 2015. Kostnad...
Förlossningsvård och kvinnors hälsa i fokus
Kartläggning av nuläge och förbättringsområden
Sverige strävar efter att uppnå en jämlik vård som utgår från individens behov. En god och säker förlossningsvård samt ett hälso- och sjukvårds...
Så möter vi vårdens utmaningar
#vivässarvälfärden
Svensk hälso- och sjukvård är bra. Faktiskt bland de bästa i världen. Men den kan bli ännu bättre. I denna skrift redovisar vi förslag på hur det kan g&#...
Vårdskador
Vad trodde vi då - Vad vet vi nu? (kortversion)
Journalgranskningen har skett vid drygt 60 sjukhus under åren 2013–2015. Allt färre skadas i vården. Världens största journalgranskningsstudie visar att 20 000 fä...
Skador i vården - utveckling 2013-2015
Journalgranskningen har skett vid drygt 60 sjukhus under åren 2013–2015. Allt färre skadas i vården. Världens största journalgranskningsstudie visar att 20 000 fä...
Vård av personer från andra länder
Sjunde omarbetade upplagan
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturering i de fall vård ges till personer från andra länder. Handboken innehåller en sammanställning av bes...
Kortare väntetider i cancervården
Delrapport om överenskommelse 2016, cancerstrategin
Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting beslutade i december 2015 om en överenskommelse för 2016 med målet att förbättra tillgängligheten inom cancervården.

Överenskommelsen är andra steg...
Nulägesrapport våren 2016
Satsningen på Nationella Kvalitetsregister
Den här rapporten beskriver insatser som gjorts under 2015, satsningens fjärde år, för att nå de uppsatta målen och hur långt man har kommit.
National Quality Registries
in Swedish Health Care
The book describes what quality registries are, how they came into being and their connection with knowledge management.

There is also an overview of Swedish registry operations and how the nati...
180 kr
Kunskapsstöd för primärvård - Delrapport 2015
Förslag till nationellt system för diagnos och behandlingsrekommendationer
Denna rapport ger förslag på modell för utformning och organisering av ett kliniskt kunskapsstöd för primärvården. Det ska främja en god och jämlik vård i hela Sverige. Det ska fungera som ett klini...
Healthcare-associated infections
Healthcare-associated infections (HAI) lead to major suffering and high social costs. Despite a nationwide focus on the problem, the prevalence of HAI is not decreasing as much as we would like. Sur...
GUIDELINES FOR IMPROVED PATIENT SAFETY AND A BETTER WORK ENVIRONMENT
The goal of these guidelines is to improve the integration of systematic patient safety activities with work environment efforts by describing and exemplifying similarities in relevant laws and regu...
Modell för fördjupad uppföljning
Kontroll av utförare inom hälso- och sjukvården
Denna vägledning är ett praktiskt stöd för landstingen i arbetet med att utveckla en fördjupad uppföljning av utförare inom hälso- och sjukvård, i huvuds...
Sjukskrivning och rehabilitering
Överenskommelse om en kvalitetssäker och effektiv process 2016
Sveriges Kommuner och Landsting och regeringen har gjort en överenskommelse om en säker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess under 2016. De åtgärder som ing...
Vårdbarometern 2015
Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på hälso- och sjukvården
Vårdbarometern är en årlig nationell befolkningsundersökning med syftet att fånga invånarperspektivet i frågor kopplade till hälso- och sjukvården. Rapporten är en sammanfattning av resultaten från ...
Infektionsverktyget
erfarenheter och vägledning för användning av data
Vårdrelaterade infektioner och antibiotikaresistens är stora utmaningar för hälso- och sjukvården. Infektionsverktyget är ett IT-stöd som hjälper verksamheten att kontinuerligt följa och påverka för...
Kostnad per patient i den somatiska slutenvården år 2014
Med fördjupning inom cirkulationsorganens sjukdomar
Rapporten beskriver KPP-data i den somatiska slutenvården år 2014 för de 48 sjukhus/organisationer som rapporterat in data. Hälso- och sjukvården beskrivs utifrån Major Diagnostic Categories (MDC) d...
Nationella KPP-principer, ver 3
Kostnad per Patient
KPP står för kostnad per patient och är en metod för att beräkna sjukvårdens kostnader per vårdkontakt och patient. SKL ansvarar för den nationella KPP-databasen och de principer som gäller vid fram...
Vårdnära service
Styrning och uppföljning
Intresset för vårdnära service, VNS, har ökat betydligt under senare år. En av de viktigaste drivkrafterna bakom utvecklingen är att man vill frigöra tid till v...
Infektionsverktyget - vägledning för att förebygga (broschyr)
Vårdrelaterade infektioner och antibiotikaresistens är stora utmaningar för vården. Infektionsverktyget bidrar till att vetskapen om detta förvandlas till insikt och verklig...
Utbildning för personer med typ 2-diabetes
Mina sidor
Mina sidor vänder sig till patienter som deltar i en grupputbildning för typ 2-diabetes. Här finns möjlighet att anteckna mål och provsvar. Mina sidor är en av tre dela...
Skador i vården
Skadeområden, undvikbarhet samt förändringar över tid
Denna rapport är den fjärde i en serie med resultat från journalgranskning på nationell nivå som genomförts i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL:s) regi sedan å...
Trycksår
Framgångsfaktorer för att förebygga
Trycksår är en vårdskada som orsakar stort lidande för patienten. Trycksår orsakar dessutom en stor kostnad för vården.

Denna studie beskriver sju framgång...
Success Factors in Swedish Stroke Care
The national quality register Riksstroke offers good access to information on the performance results of different care units and county councils in key quality indicators. Several success factors h...
Success Factors in Swedish Diabetes Care
Seven success factors have shown to be associated with the quality of diabetes care, and are presented in more detail in this publication. The publication is part of the work of the National Program...
Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2014
Sveriges Kommuner och Landsting publicerar årligen rapporten, Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling. I rapporten redovisas statistik för år 2014. Kostnad...
Så blir vården jämlik
Den svenska hälso- och sjukvården är inte jämlik. Landstingen tar de närmaste åren krafttag för att minska ojämlikheten. Det sker genom att på ett helt nytt sätt förse verksamheterna i vården med ku...
Svensk sjukvård i internationell jämförelse - 2015
SKL publicerar regelbundet underlag för att värdera kvalitet och effektivitet i sektorer som kommuner och landsting ansvarar för. Här jämförs hälso- och sjukvå...
Kortare väntetider i cancervården
Delrapport om överenskommelse 2015, cancerstrategin
Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting beslutade i januari 2015 om en överenskommelse med målet att förbättra tillgängligheten inom cancervården.

Överen...
Kronisk sjukdom i primärvården
Delrapport om landstingens förutsättningar och diagnosspecifika förutsättningar
SKL har tillsammans med landstingen sökt kartlägga, sammanställa och analysera centrala delar av den information kring kroniska sjukdomar inom primärvården som finns tillg&#...
Hur går det för patienten med kronisk sjukdom?
Verktyg för en fördjupad uppföljning inom primärvård
SKL har i samverkan med landstingen sökt kartlägga, sammanställa och analysera centrala delar av den information kring kroniska sjukdomar inom primärvården som finns tillg&#...
Framgångsfaktorer i strokevården
Det nationella programrådet för stroke arbetar för en kunskapsbaserad och jämlik strokevård. Som ett led i detta arbete har programrådet initierat en jämföran...
Framgångsfaktorer i strokevården - en jämförande studie av strokevård
Det nationella programrådet för stroke arbetar för en kunskapsbaserad och jämlik strokevård. Som ett led i detta arbete har programrådet initierat en jämförande studie av skillnader och likheter mel...
Markörbaserad journalgranskning i psykiatri - för att identifiera och mäta skador i vården
Markörbaserad journalgranskning (MJG) görs numer vid samtliga akutsjukhus i Sverige för att fånga skador och vårdskador (undvikbara skador) hos patienter i somatisk slutenv&...
Vårdbarometern 2014
Befolkningens attityder till kunskaper och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård
Vårdbarometern är en årlig nationell befolkningsundersökning med syftet att fånga invånarperspektivet i frågor kopplade till hälso- och sjukvården. Befol...
Nationellt ramverk för patientsäkerhet
SKL har tillsammans med landsting och kommuner tagit fram ett nationellt
ramverk för patientsäkerhetsarbete. Målet med det nationella
ramverket är att det ska vara ett anvä...
Patientsäkerhetskultur: Sammanställning på nationell nivå av landstingens och regionernas mätningar 2012-2014
Syftet med denna rapport är att ge en överblick och sprida kunskap samt intresse för att ytterligare förbättra patientsäkerhetskulturen i svensk hälso- och sjukvård.

År 2012-2014 genomförde alla ...
Ledningskraft - Designing managerial support in large-scale change management
How can we do today?s work better tomorrow?

This document describes the design and thoughts behind Ledningskraft, in English Empowering Change. A comprehensive national management program where ...
KPP Psykiatri 2013
Rapporten visar på de analysmöjligheter som KPP-databasen ger inom den psykiatriska vården. Här redovisas kostnader uppdelade per vårdform, kön, ålder och diagnosgrupp som bedrivs inom de 9 landstin...
Ordnat införande i samverkan II
Ordnat införande i samverkan II
Projekt Ordnat införande i samverkan som syftar till att skapa en ändamålsenlig, jämlik användning av nya läkemedel för alla patienter i landet, har avslutats. Rappo...
Skador i vården - resultat från nationell mätning med strukturerad journalgranskning under perioden jan-mars 2012
Den undersökning som redovisas i den här skriften är den största nationella
journalgranskning som hittills genomförts i Sverige. 3900 journaler har
granskats under en tremånadersperiod under 2012....
Skador i vården - sammanställning av klinikvisa resultat - markörbaserad journalgranskning januari 2013 - juni 2014
Denna rapport innehåller en sammanställning av de förbättringsarbeten som genomförts på sjukhus- och kliniknivå med utgångspunkt från resultaten av Markörbaserad journalgranskning 2013 - 2014. Syfte...
Öppna jämförelser folkhälsa 2014
Rapporten redovisar resultat för befolkningens hälsa och levnadsvanor. Årets rapport har även utökats med flera nya indikatorer som berör livsvillkor och levnadsfö...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäller när en person får vård utanför sitt hemlandsting.

Kommentarerna till riks...
Öppna jämförelser: hälso- och sjukvård 2014, del 2
Detta är den nionde rapporten med öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet som Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting gemensam...
Öppna jämförelser: hälso- och sjukvård 2014, del 1
Detta är den nionde rapporten med öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet som Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting gemensam...
Vårdnära service
En viktig del av framtidens sjukvård - kortversion
Den här broschyren handlar om vårdnära service - den delen av servicen som sker i patientens närhet. Intresset för vårdnära service och vem som ska utföra den...
Bevara eller gallra
Nr 6: Patientjournaler och övrig vårddokumentation
Skriften ger råd om bevarande- och gallringsfrågor inom hälso- och sjukvård i kommuner, landsting/regioner för bland annat patientjournaler, läkemedelshantering, mö...
Nationell samordning för strukturerat införande och uppföljning av nya cancerläkemedel
Rapporten är en av de tio delrapporter som utgör avrapporteringen av de utvecklingsarbeten som SKL bedrivit under åren 2010-2012, inom
ramen för överenskommelserna med staten om nationella cancerst...
För en jämlik och kunskapsbaserad vård
Landsting och regioner har tillsammans etablerat nationella programrådet för diabetes. Rådet arbetar för en mer jämlik och kunskapsbaserad diabetesvård. Skriften beskri...
Vårdnära service
- en viktig del i framtidens sjukvård
Den här skriften handlar om vårdnära service - den delen av servicen som sker i patientens närhet. Intresset för vårdnära service och vem som ska utföra den h...
Patientsäkerhet lönar sig - kostnader för skador och vårdskador i slutenvården år 2013
Denna rapport redovisar kostnadsberäkningar för skador och vårdskador i vården baserade på resultatet av journalgranskning under år 2013.

Underlagen som anv&aum...
Intermountain Healthcare - styrning för kvalitet i ett högpresterande system
Internationella jämförelser mellan hälso- och sjukvårdssystem har fått ökande betydelse på senare år. Intresset i Sverige riktas dels mot framgångsfaktorer generellt på makro-, meso- och mikro-nivå ...
Statistik om hälso- och sjukvård och regional utveckling 2013
Rapporten redovisar statistik för verksamhet och ekonomi i landstingen och regionerna för år 2013. Kostnader och prestationer redovisas för ett antal delområden inom prim&...
Kvalitetsindikatorer i hälso- och sjukvården 2013 - Ett komplement till öppna jämförelser från ett urval kvalitetsregister
I november 2013 kom den sjunde publikationen i rapportserien "Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet". Rapporten innehåller 169 indikator...
Jämlikhet och hälsofrämjande. Resultat från nationell patientenkät och vårdbarometern
Sveriges Kommuner och Landsting har under de senaste åren prioriterat att arbeta med jämlikhetsperspektivet inom hälso- och sjukvård. Denna rapport baseras på patienters och befolkningens egna upple...
Områdesbeskrivningar av sju vårdverksamheter. Primärvårdens förutsättningar och befolkningens vårdbehov.
Lärandeprojektet Vård på lika villkor har varit en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting som pågått mellan 2011 och 2014. Målet med pro...
Myter och fakta om vården i Sverige
Vi har i Sverige en vård av högsta internationella klass! Vi har också en intensiv
debatt om den svenska vården.I debatten om vården är de negativa bilderna i majorite...
Nyttan  - En skrift från projektet Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister
Nyttan är en inspirationsskrift från projektet Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister. Det är slutrapporten från projektet Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister, som pågick inom ramen...
Basmodell för uppföljning av primärvård
Sveriges Kommuner och Landsting gjorde våren 2013 en kartläggning av hur landsting arbetar med uppföljning och kontroll av primärvård. I denna skrift presenteras en basmodell för uppföljning av pri...
Kvinnor och män i hjärt- och kärlsjukvården
SKL samlar varje år in statistik i olika former. Den här rapporten belyser hjärt- och kärlsjukvården i den slutna somatiska vården utifrån KPP-data år 20...
Vårdrelaterade infektioner - framgångsfaktorer som förebygger (Broschyr)
Vårdrelaterade infektioner är ett av de största hoten mot patientsäkerheten i
hälso- och sjukvården. Trots att frågan har uppmärksammats under flera år ...
Vårdrelaterade infektioner - framgångsfaktorer som förebygger
Vårdrelaterade infektioner är ett av de största hoten mot patientsäkerheten i
hälso- och sjukvården. Trots att frågan har uppmärksammats under flera år ...
Nationell patientenkät: Barn- och ungdomspsykiatri 2013
Hösten 2013 genomfördes den andra mätningen med Nationell Patientenkät. Undersökningarna har haft för avsikt att fånga patienters och målsmäns erfarenheter av kontakten med verksamheterna. Syftet me...
Prissättning, introduktion och uppföljning av läkemedel - i samverkan
I denna promemoria redovisas ett förslag till en landstingsgemensam samverkansform inom läkemedelsområdet i syfte att uppnå ovanstående. Förslaget är en samman-v&#...
Psykiatrisk tvångsvård
Meningen med tvångsvård är att du ska må bättre, så att du slipper vårdas med hjälp av tvång. I den här broschyren beskrivs lagen om psykiatrisk tv&...
Hälsofrämjande och jämlikhet - i landstingens och regionernas styr- och ledningsdokument 2013
Denna rapport presenterar en kartläggning av hur jämlik och hälsofrämjande vård beskrivs i landstingens och regionernas styr- och uppföljningsdokument 2013. Uppdraget var en del av SKL:s arbete med ...
Ordnat införande i samverkan - slutrapport från den nationella läkemedelstrategin, delprojekt 6:1
Rapporten beskriver ett förslag till en landstingsgemensam, nationell process för införande av nya läkemedel för att åstadkomma en jämlik och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning utan onödiga dröjs...
Vård på lika villkor ? ett lärandeprojekt
I denna rapport redovisas lärandeprojektet Vård på lika villkor, en överenskommelse mellan SKL och staten 2011 - 2014. Syftet med projektet har varit att öka jämlikhete...
Vårdbarometern 2013: Befolkningens attityder till kunskaper om och förväntningar på hälso- och sjukvård
Vårdbarometern är en årlig nationell befolkningsundersökning med syftet att fånga invånarperspektivet i frågor kopplade till hälso- och sjukvården.

Befolkningens attityder till, kunskaper om och...
Vårdprogram - äldre och diabetes
Det Nationella programrådet för diabetes har tagit fram ett vårdprogram som omfattar vård, behandling och uppföljning av äldre patienter med typ 1- och typ 2-diabetes s...
Utbildning för personer med typ 2-diabetes
Faktaguide
Faktaguiden vänder sig till patienter som deltar i en grupputbildning för typ 2-diabetes. Faktaguiden är en av tre delar i ett utbildningspaket. De andra två delarna är: En ...
Utbildning för personer med typ 2-diabetes
Handledarmanual
Forskning visar att diabetespatienter som har gått en grupputbildning ledd av kunnig och pedagogisk personal förbättrar sitt HbA1c. I de nationella riktlinjerna för diabetesv...
Behandlingsstrategi typ 2-diabetes
God glukoskontroll är avgörande för att minska risken för diabeteskomplikationer hos patienter med typ 2-diabetes. Behandlingsstrategi typ 2-diabetes är framtagen för a...
Behandlingsstrategi typ 1-diabetes barn och ungdomar
Behandlingsstrategi typ 1-diabetes barn och ungdomar är en hjälp för dig som arbetar i hälso- och sjukvården med patienter som har ett riskfyllt HbA1c. Strategin är en ...
Behandlingsstrategi typ 1-diabetes
Behandlingsstrategi typ 1-diabetes är en hjälp för dig som arbetar i hälso- och sjukvården med patienter som har ett riskfyllt HbA1c. Strategin är framtagen för at...
Baskompetens inom vård- och omsorgssektorn
Vård- och omsorgssektorn står inför stora förändringar och utmaningar när det gäller personal- och kompetensförsörjningen i framtiden. De ekonomiska resurserna kommer troligen inte att utvecklas i s...
Jämförelse av kostnader och verksamhet på sjukhuskliniker 2012
Jämförelse med hjälp av totalkostnadsbokslut och patientuppgifter
Syftet med rapporten är dels att presenteras några resultat i sammanfattning, dels att visa hur statistiken kan användas. Det senar...
Skador i vården - skadeöversikt och kostnad
Denna undersökning är den andra nationella journalgranskningsstudie som
genomförts i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL:s) regi. 2013 års
omfattar 10 000 granskade vårdtillfällen jämfört med fö...
Hälsofrämjande hälso- och sjukvård - positionspapper
En hälsofrämjande hälso- och sjukvård fokuserar på att hälso- och sjukvårdens samlade insatser bidrar till bättre hälsa för den enskilde och för befolkningen och inte enbart på sjukdomsbehandlande å...
Öppna jämförelser 2013 Hälso- och sjukvård. Jämförelser mellan landsting
Öppna jämförelser Hälso- och sjukvårdens tas gemensamt fram av Sveriges Kommuner och Landsting och Socialstyrelsen. I rapporten sammanställs indikatorer som speglar ol...
Vårdval i specialistvården - utveckling och utmaningar
I denna rapport studeras förutsättningar och alternativa lösningar för att utveckla vårdval i specialiserad vård. Särskilt studeras utformningen av ersät...
Akut förbättring- Ett nationellt projekt för bättre patientflöden på akutmottagningar
Hur förbättrar man patientflöden vid en akutmottagning? Den frågan har de flesta landsting och regioner arbetat med länge. Med hjälp av ett extra anslag från reger...
Framgångsfaktorer i diabetesvården
Inspiration för utveckling av diabetesvården
I och med Nationella Diabetesregistret finns god tillgång till information om olika enheters och landstings utfall för viktiga kvalitetsindikatorer. Förbättringar i utfall har ob...
Framgångsfaktorer i diabetesvården - En jämförande studie av diabetesvård i primärvård
I och med Nationella Diabetesregistret finns god tillgång till information om olika vårdenheters och landstings resultat för viktiga kvalitetsindikatorer. I rapporten presenteras sju ...
Nivåstrukturerad cancervård - för patienternas bästa
En rapport från uppdraget om nationell samordning av delar av den högspecialiserade cancervården
Rapporten belyser hur nationell samverkan mellan sjukvårdshuvudmännen bör utvecklas för att stödja en nationellt nivåstrukturerad cancervård, där särskil...
SBAR-kort för akut/icke akut situation
SBAR är ett verktyg som ger struktur åt dialogen i vården. Att kunna kommunicera på ett säkert sätt är en grundläggande förutsättning för ...
Äldres hälsa och livsvillkor - omvärldsbevakning
Befolkningen åldras och de äldre blir allt fler. En i sig mycket positiv utveckling men som också innebär nya utmaningar för kommuner och landsting. För att möta de äldres behov behöver vi mer kunsk...
Patientsäkerhet och arbetsmiljö
Denna vägledning vill bidra till att det systematiska arbetet med patientsäkerhet och arbetsmiljö integreras mer. I vägledningen beskrivs och illustreras de många likheterna...
Öppna jämförelser 2013 - Läkemedelsbehandlingar
För första gången redovisar Socialstyrelsen och SKL en öppen jämförelse av läkemedelsbehandlingar - jämförelser mellan landsting. Rapporten har tagits fram i samverkan med Läkemedelsverket och Sveri...
Quality and Efficiency in Swedish Health Care - Regional Comparisons 2012
This is the seventh report in a series called Quality and
Efficiency in Swedish Healthcare - Regional Comparisons.
In this series, health care quality and efficiency in the 21 Swedish health care ...
SÖK - nationellt kvalitetsregister för barn och ungdomar som utsatts för sexuella övergrepp
Nationella kvalitetsregister är ett verktyg för verksamhetsuppföljning, verksamhetsutveckling och forskning.Syftet med kvalitetsregistret SÖK är att ge g...
SBR Svenskt beroenderegister - nationellt kvalitetsregister
Nationella kvalitetsregister är ett verktyg för verksamhetsuppföljning, verksamhetsutveckling och forskning.Syftet med kvalitetsregistret SBR är att möjligg&o...
RättspsyK - nationellt rättpsykiatriskt kvalitetsregister
Nationella kvalitetsregister är ett verktyg för verksamhetsuppföljning, verksamhetsutveckling och forskning.Syftet med kvalitetsregistret Rättspsyk är att bid...
Riksät - nationellt kvalitetsregister för ätströrningsbehandling
Nationella kvalitetsregister är ett verktyg för verksamhetsuppföljning, verksamhetsutveckling och forskning.Syftet med kvalitetsregistret RIKSÄT är att f&arin...
LAROS - läkemedelsassisterad rehabilitering av opiatberoende
Nationella kvalitetsregister är ett verktyg för verksamhetsuppföljning, verksamhetsutveckling och forskning.Syftet med kvalitetsregistret LAROS är att skapa en nat...
Kvalitetsstjärnan - nationell kvalitetsregister för uppföljning av psykiatrisk vård
Nationella kvalitetsregister är ett verktyg för verksamhetsuppföljning, verksamhetsutveckling och forskning.Syftet med kvalitetsregistret Kvalitetsstjärnan &a...
Kvalitetsregister ECT
Nationella kvalitetsregister är ett verktyg för verksamhetsuppföljning, verksamhetsutveckling och forskning.Syftet med Kvalitetsregister ECT är att kartlägga&...
Busa - nationellt kvalitetsregister för behandlingsuppföljning av säkerställd ADHD
Nationella kvalitetsregister är ett verktyg för verksamhetsuppföljning, verksamhetsutveckling och forskning.Syftet med kvalitetsregistret BUSA är att tillhandah&ar...
BipoläR - nationellt kvalitetsregister för bipolär affektiv sjukdom
Nationella kvalitetsregister är ett verktyg för verksamhetsuppföljning, verksamhetsutveckling och forskning.Syftet med kvalitetsregistret BipoläR är att tillh...
Bättre vård mindre tvång - 8 recept på ett lyckat genombrott 2010 - 2012
Bättre vård – mindre tvång var ett projekt som drevs av SKL genom en överenskommelse med regeringen om ett systematiskt utvecklingsarbete inom den psykiatriska ...
Internetbehandling - implementering av internetbaserad KBT i hälso- och sjukvården
Internetbaserad KBT-behandling har funnits i snart fjorton år och intresset för denna typ av behandling ökar. Här är en rapport som ger landsting och vårdgivare information om vad de behöver tänka p...
Läkare i Sverige om ett internationellt system för e-lärande - exemplet BMJ learning
Detta är en rapport som beskriver dels vilka synpunkter läkare i Sverige har på ett internationellt system för e-lärande, BMJ Learning, dels hur de ser på sina m...
Gör jämlikt - gör skillnad!
Sedan lång tid tillbaka har det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blivit allt bättre. Det är en positiv utveckling och är ett kvitto på att satsningar som&#...
Gör jämlikt - gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa
Sedan lång tid tillbaka har det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blivit allt bättre. Det är en positiv utveckling och är ett kvitto på att satsningar som&#...
Vårdbarometern - Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på hälso- och sjukvården
Vårdbarometern är en årlig nationell befolkningsundersökning med syftet att fånga medborgarperspektivet i frågor kopplade till hälso- och sjukvården. Bef...
Sjukskrivningsmiljarden 2013
Sjukskrivningsmiljarden har kommit till för att utveckla arbetet med sjukskrivningar i landstingen. Detta arbete har varit framgångsrikt. Idag är sjukskrivning i högre grad en d...
Rehabiliteringsgarantin 2013
Rehabiliteringsgarantin ska ge hjälp till patienter med psykiska besvär eller långvarig diffus smärta.Sjukfrånvaron har minskat kraftigt i Sverige sedan 2002 då...
Kvalitetsindikatorer i hälso- och sjukvården
I november 2012 kom den sjunde publikationen i rapportserien Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Rapporten innehåller 169 indikatorer...
Att mäta patientsäkerhetskulturen
Patientsäkerhetskulturen är de värderingar, attityder och beteenden som påverkar patientsäkerheten på en arbetsplats. Med goda kunskaper i patientsäkerhetskulturfr...
Ännu bättre vård
Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet har publicerats årligen sedan 2006. Mycket av informationen är hämtad från kvalitet...
Öppna jämförelser - överblick
Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet innehåller en stor mängd indikatorer. För att ge en överblick redovisas i denna r...
Slutrapport - Bättre vård med kvalitetsregister
Ett nationellt genombrottsprojekt under 2012 med syfte att förbättra vårdens kvalitet. Elva team och två register berättar i den här rapporten om hur de arbetat ...
Vägledning - ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
Denna vägledning från Sveriges Kommuner och Landsting vill bidra till att underlätta arbetet med att utveckla verksamhetens ledningssystem för kvalitet. Vägledning...
Hälsoekonomi och folkhälsoarbete
Folkhälsoinsatser är långsiktiga och effekterna på befolkningens hälsotillstånd blir inte synliga förrän efter relativt lång tid, medan effekterna fr...
Led i helheten
Sveriges Kommuner och Landsting har startat en utvecklingsprocess kring arbetet med den nationella väntetidsdatabasen kallad ”Led i helheten”. Denna rapport är en delrapport oc...
Assisterad befruktning
Sveriges Kommuner och Landsting har på uppdrag av sin politiska ledning (Sjukvårdsdelegationen) tagit fram en rapport kring assisterad befruktning i Sverige. Rapporten är ett underl...
Positionspapper: Evidensbaserad praktik i socialtjänst och hälso- och sjukvård
Ett positionspapper är ett dokument inom ett område där Sveriges Kommuner och Landsting vill tydliggöra förbundets inriktning. Detta positionspapper antogs av förbunde...
Tid till vård : en analys av väntetider för kvinnor och män respektive äldre och yngre inom specialiserad vård år 2007
En pilotstudie som redovisar åtta landstings/regioners väntetidsskillnader för kvinnor och män respektive äldre och yngre. Resultatet baseras på den nationella vä...
Swedish health care in transition: structure and methods for better results
The Swedish Association of Local Authorities and Regions (SALAR) publishes regular reports and data to assess cost-effectiveness in the areas for which its members are responsible. This report descr...
Öppna jämförelser 2009 : folkhälsa
OBS! Ny tabell med nya värden inom kategorin Fallskador hos personer som är 65 år och äldre, samt ny data för vissa kommuner, se extra bilagor nedan.

Denna rapport ä...
Konsensusmetoder inom hälso- och sjukvård :  en kunskapsöversikt
Allt arbete i hälso- och sjukvården ska vara grundat i vetenskap och beprövad erfarenhet. Detta gäller för varje beslut om åtgärd, exempelvis att utfärda re...
Målrelaterad ersättning i primärvården :  kartläggning av mål/indikatorer och former för ersättningen hösten 2009
Rapporten redovisas uppdraget att kartlägga och sammanställa de modeller som hittills ; utvecklats för målrelaterade ersättning inom ramen för vårdval i prim&aum...
Pay for performance: resultatbaserad ersättning : en litteraturöversikt
Rapporten är skriven av Stefan Håkansson och Michael Högberg inom ett uppdrag från Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, Stockholms läns landsting...
Jämt sjukskriven: ett genusperspektiv på sjukskrivningsprocessen
SKL har bedrivit ett pilotprojekt, Jämt sjukskriven – ett genusperspektiv på sjukskrivningsprocessen. Projektets syfte var att undersöka om kvinnor och män behandlas olika...
Hälsofrämjande och förebyggande i vårdval 2009
Den här rapporten ger en ögonblicksbild av hur landsting och regioner i sina förfrågningsunderlag och regelböcker beskriver hur uppdrag, uppföljning och ersättnin...
Rapportbilaga till Levnadsvanor i vården
Bilaga till rapporten Levnadsvanor i vården
Nationell patientenkät: Barnsjukvård 2011
Nationell Patientenkät är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patientupplevd kvalitet inom hälso- och sjukvården. Alla landsting och r...
Jämförelser av kostnader och verksamhet på sjukhuskliniker 2010
Syftet med rapporten är dels att presenteras några resultat i sammanfattning, dels att visa hur statistiken kan användas. Det senare illustreras med en fördjupad jämfö...
Skapar vårdsystemen skillnader i vården - en jämförelse mellan åtta länder
I debatten är ofta utgångspunkten att variationerna har att göra med sjukvårdssystemet. Ofta uttrycks det som att det handlar om olika prioriteringar och budgetramar hos huvudm...
Att lyckas med folkhälsoprojekt
Att lyckas med folkhälsoprojekt är ett verktyg för förbättring av folkhälsoprojekt och folkhälsoprogram. Verktyget består av ett antal frågor, vilka vi...
Vårdbarometern: Befolkningens attityder till kunskaper om och förväntningar på hälso- och sjukvård
Vårdbarometern är en årlig nationell befolkningsundersökning med syftet att ; fånga medborgarperspektivet i frågor kopplat till hälso- och sjukvården. Be...
Landstingen och regionerna i diagram och siffror 2010 - jämförelsetal för verksamhet och ekonomi för hälso- och sjukvården
Ett flerårigt utvecklingsarbete i landstingen/regionerna och på Sveriges Kommuner och Landsting har lett till att informationen om svensk hälso- och sjukvård har förb&aum...
Öppna svar från Nationell Patientenkät - Blekingesjukhuset
Forskare vid Lunds Universitet och Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap har genomfört en studie av avidentifierade öppna svar från undersökningen med Natione...
Nationell patientenkät: Barn- och ungdomspsykiatri 2011
Nationell Patientenkät är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patientupplevd kvalitet inom hälso- och sjukvården. Alla landsting och r...
Kontrollen av receptfria läkemedel
Hur kontrollen av handel med vissa receptfria läkemedel genomförs i kommunerna.
Vård på vingar - nationell samordning av luftburen ambulanssjukvård
På uppdrag av Landstingsdirektörernas förening har en arbetsgrupp tagit fram underlag för beslut om samverkan avseende luftburen ambulanssjukvård. Med luftburen ambulanssjuk...
Samordna rehabiliteringen
Gemensam publikation kring samordnade insatser för personer med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning I slutbetänkandet ”Ambition och ansvar – Nationell strategi för ...
Vad kan du göra själv
Dagens sjukvård har stora möjligheter att hjälpa dig som är sjuk med verkningsfulla läkemedel och moderna behandlingsmetoder. Många patienter blir dock årligen ska...
Information till dig som patient
Ibland inträffar oönskade händelser i vården som leder till en skada. Det är vårdens ansvar och skyldighet att informera patienten och utreda händelsen samt fö...
Råd för bättre kommunikation - mellan patient och vårdpersonal
God och säker vård förutsätter god kommunikation mellan patient, närstående och vårdpersonal.Kommunikationen ska ske så att patient och närstående f...
Patienter och personal utvecklar vården - En handbok i fyra steg för erfarenhetsbaserad verksamhetsutveckling
Patientens erfarenheter spelar en central roll i utvecklingen av vården. Erfarenheterna är särskilt viktiga när det gäller att skapa en säkrare vård och det ä...
Bilagor till Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet 2009: Indikatorbeskrivningar, Täckningsgradsjämförelser, Vårdkonsumtion
I denna bilagerapport redovisas tre bilagor till huvudrapporten Öppna jämförelser 2009:
Beskrivning av indikatorerJämförelse av täckningsgrad i Nationella Kvalitetsreg...
Open comparisons 2009 : public Health (including the indicator Smoking habits)
This is a translated excerpt from the first report on open comparisons in the public health field, Öppna jämförelser 2009 – Folkhälsa. The main report is the first step in ...
Produktivitet och effektivitet i hälso- och sjukvården
Det har skett en snabb utveckling av tillgänglig statistik och data som belyser olika dimensioner av hälso- och sjukvården de senaste åren. Inte minst publiceringen av den å...
Quality and Efficiency in Swedish Healtcare - Regional comparisons 2010
This is the fifth report in a series called Quality and Efficiency in Swedish Healthcare – Regional Comparisons. In this series, health care quality and efficiency in the 21 Swedish health car...
Öppna jämförelser av cancersjukvårdens kvalitet och effektivitet
Detta är en särskild utgåva av Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet som enbart belyser cancersjukvården i Sverige.

So...
Frågor om levnadsvanor i vården: Resultat från Nationell patientenkät 2009 och 2010
I vilken utsträckning ställer hälso- och sjukvården frågor om levnadsvanor? Detta är en fråga som har aktualiserats bland annat i samband med de nationella riktlin...
Att mäta patientsäkerhetskultur - Tipsguide - Från mätning till åtgärder
Mätning av patientsäkerhetskulturen i landsting, på sjukhus eller i delar av verksamheter har pågått sedan handboken kom ut. Denna Tipsguide har därför sammanställts av personer med erfarenheter av ...
Swedish Waiting Times for Health Care in an International Perspective
This is the third international comparison published by SALAR. The two previous reports focused on medical outcomes and on costs. Sweden performed well in both cases, generating good results at mode...
Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet - jämförelser mellan landsting 2011
Detta är den sjätte publikationen i rapportserien Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Sedan 2006 har Sveriges Kommuner och Land...
Quality and Efficiency in Swedish Cancer Care - regional comparisons 2011
This special edition of Quality and Efficiency in Swedish Health Care – Regional Comparisons – examines cancer care only. The report, which includes ten forms of cancer and 70 indicators...
Vårdval i primärvården
Vårdvalssystem i primärvården är obligatoriskt enligt hälso- och sjukvårdslagen sedan 2010. Landstingen har dock rätt att själva utforma regelverken. Det ...
Markörbaserad journalgranskning - för att identifiera och mäta skador i vården
Denna handbok beskriver hur strukturerad journalgranskning med metoden markörbaserad journalgranskning kan användas för att öka patientsäkerheten både på en enskil...
Vårdgarantins effekter: vårdgarantin kräver kunskap och ledning : rapport 10
Tillgängligheten ökar men många väntar för länge på vård. ; Det är fortfarande stora variationer mellan landstingen kring hur vårdgarantin uppfy...
Inventering av befolkningsenkäter inom folkhälsoområdet 2008
Syftet med rapporten är att ge en samlad bild av vilka befolkningsenkäter/undersökningar som pågår inom folkhälsoområdet på nationell nivå. Det g&au...