Ämnen

Hälso- och sjukvård

Sorteringsordning:
« Föregående  1  2  3  4  5  6  7  8  ..10  Nästa »  |  Visa alla
Information till dig som har diabetes om vikten av god munhälsa
Det här informationsbladet kan diabetesprofessionen ladda ner och sprida till diabetespatienter. Skriften beskriver hur viktigt det är att personer med diabetes informerar sin tandläk...
Nationellt uppdrag - Smärta
Rapporten är en kartläggning över smärtvården i Sverige. Kartläggningen visar på brister och omotiverade skillnader i vård och behandling av patienter med kronisk smärta.

Rapporten har tagits f...
Beslutsstöd - Körkort efter stroke / TIA
Beslutsstödet Körkort efter stroke / TIA följer patientens vårdkedja och är till för att hjälpa patient och läkare att rätta sig efter gällande f...
Metodbok för koordinering
Av sjukskrivning och rehabilitering för hälso- och sjukvården
Hälso- och sjukvården ska bidra tillsammans med andra aktörer i samhället till att patienter återgår i arbete. För att underlätta detta arbete har en ny funkt...
För en jämlik och kunskapsbaserad strokevård
Nationella programrådet för stroke
Landsting och regioner har tillsammans etablerat nationella programrådet för stroke med stöd av SKL.

Rådet arbetar för en mer jämlik och kunskapsbaserad strokev...
Ingen på sjukhus i onödan
Hur vi tillsammans kan minimera överbeläggningar och utlokaliseringar för patientens bästa
I denna rapport sammanfattas resultaten från ett arbete med syfte att på nationell nivå öka kunskaperna kring hur överbeläggningar och utlokaliseringar kan förebyg...
För en välfungerande vårdskedja
Hur vi tillsammans kan minimera överbeläggningar och utlokaliseringar för patientens bästa
SKL har tagit initiativ till ett arbete för att öka kunskaper kring hur överbeläggningar och utlokaliseringar kan förebyggas och hur patientsäkerhetsriskerna kan minska...
Tobaksprevention
I KOMMUNER OCH LANDSTING – LÄGESBESKRIVNING JUNI 2016
I Sverige har det bedrivits ett framgångsrikt arbete för att minska andelen rökare. Målsättningen med det tobaksförebyggande arbetet är att påverka attityder och normer, minska efterfrågan och tillg...
Jämlik vård och hälsa
Eftersom hälsan inte är jämlikt fördelad bör en sjukvård som strävar efter att uppnå en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen prioritera de som har störst behov. Inom SKL pågår...
Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2015
Verksamhet och ekonomi i landsting och regioner
Sveriges Kommuner och Landsting publicerar årligen rapporten, Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling. I rapporten redovisas statistik för år 2015. Kostnad...
Förlossningsvård och kvinnors hälsa i fokus
Kartläggning av nuläge och förbättringsområden
Sverige strävar efter att uppnå en jämlik vård som utgår från individens behov. En god och säker förlossningsvård samt ett hälso- och sjukvårds...
Så möter vi vårdens utmaningar
#vivässarvälfärden
Svensk hälso- och sjukvård är bra. Faktiskt bland de bästa i världen. Men den kan bli ännu bättre. I denna skrift redovisar vi förslag på hur det kan g&#...
Vårdskador
Vad trodde vi då - Vad vet vi nu? (kortversion)
Journalgranskningen har skett vid drygt 60 sjukhus under åren 2013–2015. Allt färre skadas i vården. Världens största journalgranskningsstudie visar att 20 000 fä...
Skador i vården - utveckling 2013-2015
Journalgranskningen har skett vid drygt 60 sjukhus under åren 2013–2015. Allt färre skadas i vården. Världens största journalgranskningsstudie visar att 20 000 fä...
Vård av personer från andra länder
Sjunde omarbetade upplagan
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturering i de fall vård ges till personer från andra länder. Handboken innehåller en sammanställning av bes...
Kortare väntetider i cancervården
Delrapport om överenskommelse 2016, cancerstrategin
Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting beslutade i december 2015 om en överenskommelse för 2016 med målet att förbättra tillgängligheten inom cancervården.

Överenskommelsen är andra steg...
Nulägesrapport våren 2016
Satsningen på Nationella Kvalitetsregister
Den här rapporten beskriver insatser som gjorts under 2015, satsningens fjärde år, för att nå de uppsatta målen och hur långt man har kommit.
National Quality Registries
in Swedish Health Care
The book describes what quality registries are, how they came into being and their connection with knowledge management.

There is also an overview of Swedish registry operations and how the nati...
180 kr
Kunskapsstöd för primärvård - Delrapport 2015
Förslag till nationellt system för diagnos och behandlingsrekommendationer
Denna rapport ger förslag på modell för utformning och organisering av ett kliniskt kunskapsstöd för primärvården. Det ska främja en god och jämlik vård i hela Sverige. Det ska fungera som ett klini...
Healthcare-associated infections
Healthcare-associated infections (HAI) lead to major suffering and high social costs. Despite a nationwide focus on the problem, the prevalence of HAI is not decreasing as much as we would like. Sur...
GUIDELINES FOR IMPROVED PATIENT SAFETY AND A BETTER WORK ENVIRONMENT
The goal of these guidelines is to improve the integration of systematic patient safety activities with work environment efforts by describing and exemplifying similarities in relevant laws and regu...
Modell för fördjupad uppföljning
Kontroll av utförare inom hälso- och sjukvården
Denna vägledning är ett praktiskt stöd för landstingen i arbetet med att utveckla en fördjupad uppföljning av utförare inom hälso- och sjukvård, i huvuds...
Sjukskrivning och rehabilitering
Överenskommelse om en kvalitetssäker och effektiv process 2016
Sveriges Kommuner och Landsting och regeringen har gjort en överenskommelse om en säker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess under 2016. De åtgärder som ing...
Vårdbarometern 2015
Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på hälso- och sjukvården
Vårdbarometern är en årlig nationell befolkningsundersökning med syftet att fånga invånarperspektivet i frågor kopplade till hälso- och sjukvården. Rapporten är en sammanfattning av resultaten från ...
Infektionsverktyget
erfarenheter och vägledning för användning av data
Vårdrelaterade infektioner och antibiotikaresistens är stora utmaningar för hälso- och sjukvården. Infektionsverktyget är ett IT-stöd som hjälper verksamheten att kontinuerligt följa och påverka för...
Kostnad per patient i den somatiska slutenvården år 2014
Med fördjupning inom cirkulationsorganens sjukdomar
Rapporten beskriver KPP-data i den somatiska slutenvården år 2014 för de 48 sjukhus/organisationer som rapporterat in data. Hälso- och sjukvården beskrivs utifrån Major Diagnostic Categories (MDC) d...
Nationella KPP-principer, ver 3
Kostnad per Patient
KPP står för kostnad per patient och är en metod för att beräkna sjukvårdens kostnader per vårdkontakt och patient. SKL ansvarar för den nationella KPP-databasen och de principer som gäller vid fram...
Vårdnära service
Styrning och uppföljning
Intresset för vårdnära service, VNS, har ökat betydligt under senare år. En av de viktigaste drivkrafterna bakom utvecklingen är att man vill frigöra tid till v...
Infektionsverktyget - vägledning för att förebygga (broschyr)
Vårdrelaterade infektioner och antibiotikaresistens är stora utmaningar för vården. Infektionsverktyget bidrar till att vetskapen om detta förvandlas till insikt och verklig...
Utbildning för personer med typ 2-diabetes
Mina sidor
Mina sidor vänder sig till patienter som deltar i en grupputbildning för typ 2-diabetes. Här finns möjlighet att anteckna mål och provsvar. Mina sidor är en av tre dela...
« Föregående  1  2  3  4  5  6  7  8  ..10  Nästa »  |  Visa alla