Ämnen

Hälso- och sjukvård

Sorteringsordning:
« Föregående  1  2  3  4  5  6  7  8  ..10  Nästa »  |  Visa alla
Healthcare-associated infections
Healthcare-associated infections (HAI) lead to major suffering and high social costs. Despite a nationwide focus on the problem, the prevalence of HAI is not decreasing as much as we would like. Sur...
GUIDELINES FOR IMPROVED PATIENT SAFETY AND A BETTER WORK ENVIRONMENT
The goal of these guidelines is to improve the integration of systematic patient safety activities with work environment efforts by describing and exemplifying similarities in relevant laws and regu...
Modell för fördjupad uppföljning
Kontroll av utförare inom hälso- och sjukvården
Denna vägledning är ett praktiskt stöd för landstingen i arbetet med att utveckla en fördjupad uppföljning av utförare inom hälso- och sjukvård, i huvuds...
Sjukskrivning och rehabilitering
Överenskommelse om en kvalitetssäker och effektiv process 2016
Sveriges Kommuner och Landsting och regeringen har gjort en överenskommelse om en säker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess under 2016. De åtgärder som ing...
Vårdbarometern 2015
Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på hälso- och sjukvården
Vårdbarometern är en årlig nationell befolkningsundersökning med syftet att fånga invånarperspektivet i frågor kopplade till hälso- och sjukvården. Rapporten är en sammanfattning av resultaten från ...
Infektionsverktyget
erfarenheter och vägledning för användning av data
Vårdrelaterade infektioner och antibiotikaresistens är stora utmaningar för hälso- och sjukvården. Infektionsverktyget är ett IT-stöd som hjälper verksamheten att kontinuerligt följa och påverka för...
Kostnad per patient i den somatiska slutenvården år 2014
Med fördjupning inom cirkulationsorganens sjukdomar
Rapporten beskriver KPP-data i den somatiska slutenvården år 2014 för de 48 sjukhus/organisationer som rapporterat in data. Hälso- och sjukvården beskrivs utifrån Major Diagnostic Categories (MDC) d...
Nationella KPP-principer, ver 3
Kostnad per Patient
KPP står för kostnad per patient och är en metod för att beräkna sjukvårdens kostnader per vårdkontakt och patient. SKL ansvarar för den nationella KPP-databasen och de principer som gäller vid fram...
Vårdnära service
Styrning och uppföljning
Intresset för vårdnära service, VNS, har ökat betydligt under senare år. En av de viktigaste drivkrafterna bakom utvecklingen är att man vill frigöra tid till v...
375 kr
Infektionsverktyget - vägledning för att förebygga (broschyr)
Vårdrelaterade infektioner och antibiotikaresistens är stora utmaningar för vården. Infektionsverktyget bidrar till att vetskapen om detta förvandlas till insikt och verklig...
Utbildning för personer med typ 2-diabetes
Mina sidor
Mina sidor vänder sig till patienter som deltar i en grupputbildning för typ 2-diabetes. Här finns möjlighet att anteckna mål och provsvar. Mina sidor är en av tre dela...
Skador i vården
Skadeområden, undvikbarhet samt förändringar över tid
Denna rapport är den fjärde i en serie med resultat från journalgranskning på nationell nivå som genomförts i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL:s) regi sedan å...
Trycksår
Framgångsfaktorer för att förebygga
Trycksår är en vårdskada som orsakar stort lidande för patienten. Trycksår orsakar dessutom en stor kostnad för vården.

Denna studie beskriver sju framgång...
Success Factors in Swedish Stroke Care
The national quality register Riksstroke offers good access to information on the performance results of different care units and county councils in key quality indicators. Several success factors h...
Success Factors in Swedish Diabetes Care
Seven success factors have shown to be associated with the quality of diabetes care, and are presented in more detail in this publication. The publication is part of the work of the National Program...
Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2014
Sveriges Kommuner och Landsting publicerar årligen rapporten, Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling. I rapporten redovisas statistik för år 2014. Kostnad...
Så blir vården jämlik
Den svenska hälso- och sjukvården är inte jämlik. Landstingen tar de närmaste åren krafttag för att minska ojämlikheten. Det sker genom att på ett helt nytt sätt förse verksamheterna i vården med ku...
Svensk sjukvård i internationell jämförelse - 2015
SKL publicerar regelbundet underlag för att värdera kvalitet och effektivitet i sektorer som kommuner och landsting ansvarar för. Här jämförs hälso- och sjukvå...
Kortare väntetider i cancervården
Delrapport om överenskommelse 2015, cancerstrategin
Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting beslutade i januari 2015 om en överenskommelse med målet att förbättra tillgängligheten inom cancervården.

Överen...
Kronisk sjukdom i primärvården
Delrapport om landstingens förutsättningar och diagnosspecifika förutsättningar
SKL har tillsammans med landstingen sökt kartlägga, sammanställa och analysera centrala delar av den information kring kroniska sjukdomar inom primärvården som finns tillg&#...
Hur går det för patienten med kronisk sjukdom?
Verktyg för en fördjupad uppföljning inom primärvård
SKL har i samverkan med landstingen sökt kartlägga, sammanställa och analysera centrala delar av den information kring kroniska sjukdomar inom primärvården som finns tillg&#...
Framgångsfaktorer i strokevården
Det nationella programrådet för stroke arbetar för en kunskapsbaserad och jämlik strokevård. Som ett led i detta arbete har programrådet initierat en jämföran...
Framgångsfaktorer i strokevården - en jämförande studie av strokevård
Det nationella programrådet för stroke arbetar för en kunskapsbaserad och jämlik strokevård. Som ett led i detta arbete har programrådet initierat en jämförande studie av skillnader och likheter mel...
På väg mot en säkrare vård - Patientsäkerhetssatsningen 2011-2014
Patientsäkerhetssatsningen har under de senaste fyra åren bidragit till ett intensifierat patientsäkerhetsarbete, och idag är patientsäkerhetsfrågorna i fokus i hela v&...
Markörbaserad journalgranskning i psykiatri - för att identifiera och mäta skador i vården
Markörbaserad journalgranskning (MJG) görs numer vid samtliga akutsjukhus i Sverige för att fånga skador och vårdskador (undvikbara skador) hos patienter i somatisk slutenv&...
Vårdbarometern 2014
Befolkningens attityder till kunskaper och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård
Vårdbarometern är en årlig nationell befolkningsundersökning med syftet att fånga invånarperspektivet i frågor kopplade till hälso- och sjukvården. Befol...
Nationellt ramverk för patientsäkerhet
SKL har tillsammans med landsting och kommuner tagit fram ett nationellt
ramverk för patientsäkerhetsarbete. Målet med det nationella
ramverket är att det ska vara ett anvä...
Patientsäkerhetskultur: Sammanställning på nationell nivå av landstingens och regionernas mätningar 2012-2014
Syftet med denna rapport är att ge en överblick och sprida kunskap samt intresse för att ytterligare förbättra patientsäkerhetskulturen i svensk hälso- och sjukvård.

År 2012-2014 genomförde alla ...
Ledningskraft - Designing managerial support in large-scale change management
How can we do today?s work better tomorrow?

This document describes the design and thoughts behind Ledningskraft, in English Empowering Change. A comprehensive national management program where ...
KPP Psykiatri 2013
Rapporten visar på de analysmöjligheter som KPP-databasen ger inom den psykiatriska vården. Här redovisas kostnader uppdelade per vårdform, kön, ålder och diagnosgrupp som bedrivs inom de 9 landstin...
« Föregående  1  2  3  4  5  6  7  8  ..10  Nästa »  |  Visa alla