Ämnen

Hälso- och sjukvård

Sorteringsordning:
« Föregående  1  2  3  4  5  6  7  8  ..10  Nästa »  |  Visa alla
Skador i vården, 2013 - juni 2017
Markörbaserad journalgranskning 2013 - första halvåret 2017
Rapporten, som ingår i en serie, redovisar granskning av drygt 70 000 vårdtillfällen på akutsjukhus under perioden januari 2013 - juni 2017 på nationell nivå. En statis...
KPP-benchmarking 2017
Kostnad och kvalitet i nationell jämförelse för bröstcancer, PCI, förlossning, höftfraktur 2012-2016
KPP (Kostnad Per Patient) är en metod för att beräkna sjukvårdsproducentens kostnad för varje enskild vårdkontakt. Rapporten är en del i ett pågående KPP-arbete som bland annat innefattar att ta fra...
Verksamhetsindelning VI2000
Verksamhet och ekonomi i landsting och regioner
I VI 2000 beskrivs och definieras den verksamhetsindelning som används för den årliga insamling och presentation av landstingens verksamhets- och ekonomistatistik (räkenskapssammandrag). Syftet är a...
Funktion för koordinering 2016
Landsting och regioners redovisning av villkor 3
Rehabiliteringskoordinatorn är en ny roll i hälso- och sjukvården. Funktionen är uppskattad både av patienter och läkare, och av externa parter som arbetsgivare, Försäkringskassan, Arbetsförmedlinge...
Kollegiala revisioner
Underlag för utförande av granskningar av den barn-och ungdomspsykiatriska tvångsvården
Rapporten är framtagen för att användas inom BUP:s tvångsvård i samarbete med medlemsföreträdare och Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri (SFBUP). Underlaget utgår från Socialstyrelsens...
Stöd vid upphandling
Rekommendationer för insulinpump, CGM och annan sensorbaserad glukosmätning
Som stöd vid upphandling av insulinpumpar, CGM och annan sensorbaserad glukosmätning har Nationella programrådet för diabetes tagit fram dessa rekommendationer. Kravspecifikationen är inte bindande ...
Vuxna med typ 1-diabetes
Nationellt vårdprogram för behandling med insulinpump, CGM och FGM
Detta vårdprogram för behandling med insulinpump, CGM och FGM är en hjälp för dig som arbetar i hälso- och sjukvården med patienter som har typ 1-diabetes och ett riskfyllt HbA1c. God glukoskontroll...
Patientsäkerhet i kommunal hälso- och sjukvård
Svensk hälso- och sjukvård håller hög kvalitet men trots det skadas människor i vården varje dag. Det är skador som i många fall hade kunnat undvikas. Denna publikation vill ge en bild av riskerna i...
Effektivisering av arbete med Händelseanalys
Skriften är en översättning och bearbetning utav valda delar ur ”RCA² – Improving Root Cause Analyses and Actions to Prevent Harm”, framtagen av NPSF (National Patient Safety Foundation) i USA. Syft...
Trombektomi vid stroke
Jämlik vård
Som stöd för införande av trombektomi vid ischemisk stroke och med målet en jämlik tillgång har Nationella programrådet för stroke gått igenom upptagning...
Skador i vården, 2013-2016
På nationell, regional- och landstingsnivå. Markörbaserad journalgranskning
Rapporten är den sjunde i en fortlöpande serie. Redovisningen
av skador och vårdskador bygger på närmare 65 000 granskade vårdtillfällen med metoden markörbaserad journalgranskning (MJG) under åren...
Säker läkemedelsanvändning i primärvård
I samarbete med kommunal hälso- och sjukvård, slutenvård och apotek
Felaktig läkemedelsanvändning är en av de vanligaste orsakerna till att patienter skadas i vården. Förutom det mänskliga lidandet leder felaktig läkemedelsanvä...
Tillgänglig vård
Vägledande strategier och koncept för hållbar utveckling
Det finns idag en bred erfarenhet kring strategier och koncept som fungerar väl för att skapa en långsiktigt god tillgänglighet. Denna skrift samlar dessa erfarenheter och vill s...
Rapport Vårdrelaterade infektioner
Kunskap, konsekvenser och kostnader
Rapporten innehåller en fördjupad analys av vårdrelaterade infektioner (VRI) med jämförelser över tid och fördelning mellan ålderskategorier och kön. En ...
Vårdrelaterade infektioner
Kunskap, konsekvenser och kostnader
Skriften är en sammanfattning av de viktigaste resultaten ur rapporten med samma namn, ”Vårdrelaterade infektioner – Kunskap, konsekvenser och kostnader", som publicerats samti...
Användarmanual för
KOL - Min behandlingsplan
Här kan du läsa hur du på bästa sätt använder KOL – Min behandlingsplan. Användarmanualen innehåller råd om farmakologisk behandling, generella rekommendationer till behandlande läkare eller sjukskö...
KOL - Min behandlingsplan
Kol – Min behandlingsplan är en hjälp för dig som arbetar i hälso- och sjukvården med patienter som har KOL. Med en skriftlig behandlingsplan kan det bli lättare ...
Minskade hälsoskillnader
Ett gemensamt ansvar
I rapporten beskrivs sju grundläggande förutsättningar, nio åtgärdsområden och ett antal åtgärder som SKL bedömer är centrala för att minska hälsoskillnaderna i samhället. Rapporten vänder sig såväl...
Beslutsstöd, Trombolys och trombektomi
- reperfusionsbehandling vid ischemisk stroke
Beslutsstöd Trombolys och trombektomi – reperfusionsbehandling vid ischemisk stroke är ett stöd till dig som arbetar i akutvården och tar hand om strokepatienter. Beslutsst...
Samordnat införande av medicinteknik
En förstudie om behov av samverkan kring ordnat införande av medicintekniska produkter och metoder
Medicintekniska produkter motsvarar en betydande andel av hälso- och sjukvårdens kostnader. Det finns behov av att kunna göra prioriteringar mellan olika vårdinsatser utifrån samma principer och me...
Hälso- och sjukvårdsbarometern 2016
Befolkningens attityder till, kunskaper om och erfarenheter av hälso- och sjukvården
Hälso- och sjukvårdsbarometern är en årlig nationell befolkningsundersökning med syftet att fånga attityder, förväntningar och erfarenheter hos tidigare, nuva...
KPP och kvalitet i nationell jämförelse
Vårdprocesserna - förlossningar, bröstcancer, lunginflammation och PCI
För att kunna dra slutsatser om den vård som bedrivs är effektiv behövs information om vad som utförts i form av behandlingar, åtgärder och behandlingsresultat. Vi behöver också veta hur vårdprocess...
Resultatöversikt för 16 hälso- och sjukvårdsområden
Jämförelser mellan landsting och regioner baserat på ett urval av indikatorer i Vården i siffror
Det senaste decenniets återkommande och uppmärksammade publicering av kvalitetsjämförelser för hälso- och sjukvården, av framförallt Sveriges Kommuner och Lan...
Medlemsenkät folkhälsa
Förutsättningar och behov av stöd för folkhälsoarbete i kommuner, landsting/regioner
Hösten 2014 genomförde Sveriges Kommuner och Landsting en
enkätundersökning för att få en bättre bild av förutsättningar för
folkhälsoarbetet i kommuner, landsting och regioner med syfte att fånga...
Nationell jämförelse av vårdprocesser med KPP och kvalitet
Stroke, hjärtsvikt, höftfraktur och prostatacancer
KPP (Kostnad Per Patient) är en metod för att beräkna sjukvårdsproducentens kostnad för varje enskild vårdkontakt. Rapporten jämför KPP-data och kvalitet i den somatiska vården. För att bedöma effek...
Förbättringsarbeten på sjukhus- och kliniknivå
Appendix
Appendix Skador i vården, innehåller en sammanställning av förbättringsarbeten som genomförs på sjukhus- och kliniknivå med utgångspunkt från result...
Skador i vården
Sammanställning av förbättringsarbeten på sjukhus och kliniknivå
Rapporten är den andra i ordningen som redovisar genomförda förbättringsarbeten utifrån resultaten från markörbaserad journalgranskning som genomförts natione...
Skador i vården på nationell- samt region- och landstingsnivå
Markörbaserad journalgranskning januari 2013 - juni 2016
Rapport är den sjätte i en fortlöpande serie som redovisar resultatet av journalgranskning som genomförts i Sveriges Kommuner och Landstings regi. Studien omfattar drygt 58 000 g...
Vikten av god munhälsa vid diabetes hos barn/ungdom
Information till föräldrar om vikten av god munhälsa vid diabetes hos barn/ungdom
Detta är en skrift som diabetesprofessionen ska dela ut till anhöriga och föräldrar till barn och ungdomar med diabetes. Det är viktigt att den ungas tandläkare/tandhyg...
Information till tandvårdspersonal
Detta är en informationsskrift till tandvårdspersonal om att samtliga patienter med diabetes ska få en skriftlig information av sjukvårdspersonal om att de ska kontakta sin ...
« Föregående  1  2  3  4  5  6  7  8  ..10  Nästa »  |  Visa alla