Ämnen

Hälso- och sjukvård

Sorteringsordning:
« Föregående  1  2  3  4  5  6  7  8  ..10  Nästa »  |  Visa alla
Hälso- och sjukvårdsbarometern 2016
Befolkningens attityder till, kunskaper om och erfarenheter av hälso- och sjukvården
Hälso- och sjukvårdsbarometern är en årlig nationell befolkningsundersökning med syftet att fånga attityder, förväntningar och erfarenheter hos tidigare, nuva...
KPP och kvalitet i nationell jämförelse
Vårdprocesserna - förlossningar, bröstcancer, lunginflammation och PCI
För att kunna dra slutsatser om den vård som bedrivs är effektiv behövs information om vad som utförts i form av behandlingar, åtgärder och behandlingsresultat. Vi behöver också veta hur vårdprocess...
Resultatöversikt för 16 hälso- och sjukvårdsområden
Jämförelser mellan landsting och regioner baserat på ett urval av indikatorer i Vården i siffror
Det senaste decenniets återkommande och uppmärksammade publicering av kvalitetsjämförelser för hälso- och sjukvården, av framförallt Sveriges Kommuner och Lan...
Medlemsenkät folkhälsa
Förutsättningar och behov av stöd för folkhälsoarbete i kommuner, landsting/regioner
Hösten 2014 genomförde Sveriges Kommuner och Landsting en
enkätundersökning för att få en bättre bild av förutsättningar för
folkhälsoarbetet i kommuner, landsting och regioner med syfte att fånga...
Nationell jämförelse av vårdprocesser med KPP och kvalitet
Stroke, hjärtsvikt, höftfraktur och prostatacancer
KPP (Kostnad Per Patient) är en metod för att beräkna sjukvårdsproducentens kostnad för varje enskild vårdkontakt. Rapporten jämför KPP-data och kvalitet i den somatiska vården. För att bedöma effek...
Förbättringsarbeten på sjukhus- och kliniknivå
Appendix
Appendix Skador i vården, innehåller en sammanställning av förbättringsarbeten som genomförs på sjukhus- och kliniknivå med utgångspunkt från result...
Skador i vården
Sammanställning av förbättringsarbeten på sjukhus och kliniknivå
Rapporten är den andra i ordningen som redovisar genomförda förbättringsarbeten utifrån resultaten från markörbaserad journalgranskning som genomförts natione...
Skador i vården på nationell- samt region- och landstingsnivå
Markörbaserad journalgranskning januari 2013 - juni 2016
Rapport är den sjätte i en fortlöpande serie som redovisar resultatet av journalgranskning som genomförts i Sveriges Kommuner och Landstings regi. Studien omfattar drygt 58 000 g...
Vikten av god munhälsa vid diabetes hos barn/ungdom
Information till föräldrar om vikten av god munhälsa vid diabetes hos barn/ungdom
Detta är en skrift som diabetesprofessionen ska dela ut till anhöriga och föräldrar till barn och ungdomar med diabetes. Det är viktigt att den ungas tandläkare/tandhyg...
Information till tandvårdspersonal
Detta är en informationsskrift till tandvårdspersonal om att samtliga patienter med diabetes ska få en skriftlig information av sjukvårdspersonal om att de ska kontakta sin ...
Information till dig som har diabetes om vikten av god munhälsa
Det här informationsbladet kan diabetesprofessionen ladda ner och sprida till diabetespatienter. Skriften beskriver hur viktigt det är att personer med diabetes informerar sin tandläk...
Nationellt uppdrag - Smärta
Rapporten är en kartläggning över smärtvården i Sverige. Kartläggningen visar på brister och omotiverade skillnader i vård och behandling av patienter med kronisk smärta.

Rapporten har tagits f...
Beslutsstöd - Körkort efter stroke / TIA
Beslutsstödet Körkort efter stroke / TIA följer patientens vårdkedja och är till för att hjälpa patient och läkare att rätta sig efter gällande f...
Metodbok för koordinering
Av sjukskrivning och rehabilitering för hälso- och sjukvården
Hälso- och sjukvården ska bidra tillsammans med andra aktörer i samhället till att patienter återgår i arbete. För att underlätta detta arbete har en ny funkt...
För en jämlik och kunskapsbaserad strokevård
Nationella programrådet för stroke
Landsting och regioner har tillsammans etablerat nationella programrådet för stroke med stöd av SKL.

Rådet arbetar för en mer jämlik och kunskapsbaserad strokev...
Väntetider och vårdgarantier
Vad är det som är så svårt?
Årtionden med insatser för att uppnå en tillgänglig hälso- och sjukvård har passerat. Arbetet har varit framgångsrikt inom många områden, men fortfarande...
Beställ Info
Ingen på sjukhus i onödan
Hur vi tillsammans kan minimera överbeläggningar och utlokaliseringar för patientens bästa
I denna rapport sammanfattas resultaten från ett arbete med syfte att på nationell nivå öka kunskaperna kring hur överbeläggningar och utlokaliseringar kan förebyg...
För en välfungerande vårdskedja
Hur vi tillsammans kan minimera överbeläggningar och utlokaliseringar för patientens bästa
SKL har tagit initiativ till ett arbete för att öka kunskaper kring hur överbeläggningar och utlokaliseringar kan förebyggas och hur patientsäkerhetsriskerna kan minska...
Tobaksprevention
I KOMMUNER OCH LANDSTING – LÄGESBESKRIVNING JUNI 2016
I Sverige har det bedrivits ett framgångsrikt arbete för att minska andelen rökare. Målsättningen med det tobaksförebyggande arbetet är att påverka attityder och normer, minska efterfrågan och tillg...
Jämlik vård och hälsa
Eftersom hälsan inte är jämlikt fördelad bör en sjukvård som strävar efter att uppnå en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen prioritera de som har störst behov. Inom SKL pågår...
Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2015
Verksamhet och ekonomi i landsting och regioner
Sveriges Kommuner och Landsting publicerar årligen rapporten, Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling. I rapporten redovisas statistik för år 2015. Kostnad...
Förlossningsvård och kvinnors hälsa i fokus
Kartläggning av nuläge och förbättringsområden
Sverige strävar efter att uppnå en jämlik vård som utgår från individens behov. En god och säker förlossningsvård samt ett hälso- och sjukvårds...
Så möter vi vårdens utmaningar
#vivässarvälfärden
Svensk hälso- och sjukvård är bra. Faktiskt bland de bästa i världen. Men den kan bli ännu bättre. I denna skrift redovisar vi förslag på hur det kan g&#...
Vårdskador
Vad trodde vi då - Vad vet vi nu? (kortversion)
Journalgranskningen har skett vid drygt 60 sjukhus under åren 2013–2015. Allt färre skadas i vården. Världens största journalgranskningsstudie visar att 20 000 fä...
Skador i vården - utveckling 2013-2015
Journalgranskningen har skett vid drygt 60 sjukhus under åren 2013–2015. Allt färre skadas i vården. Världens största journalgranskningsstudie visar att 20 000 fä...
Vård av personer från andra länder
Sjunde omarbetade upplagan
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturering i de fall vård ges till personer från andra länder. Handboken innehåller en sammanställning av bes...
Kortare väntetider i cancervården
Delrapport om överenskommelse 2016, cancerstrategin
Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting beslutade i december 2015 om en överenskommelse för 2016 med målet att förbättra tillgängligheten inom cancervården.

Överenskommelsen är andra steg...
Nulägesrapport våren 2016
Satsningen på Nationella Kvalitetsregister
Den här rapporten beskriver insatser som gjorts under 2015, satsningens fjärde år, för att nå de uppsatta målen och hur långt man har kommit.
National Quality Registries
in Swedish Health Care
The book describes what quality registries are, how they came into being and their connection with knowledge management.

There is also an overview of Swedish registry operations and how the nati...
180 kr
Kunskapsstöd för primärvård - Delrapport 2015
Förslag till nationellt system för diagnos och behandlingsrekommendationer
Denna rapport ger förslag på modell för utformning och organisering av ett kliniskt kunskapsstöd för primärvården. Det ska främja en god och jämlik vård i hela Sverige. Det ska fungera som ett klini...
« Föregående  1  2  3  4  5  6  7  8  ..10  Nästa »  |  Visa alla