Ämnen

Hälso- och sjukvård

Sorteringsordning:
« Föregående  1  2  3  4  5  6  7  8  ..10  Nästa »  |  Visa alla
Tillgänglig vård
Vägledande strategier och koncept för hållbar utveckling
Det finns idag en bred erfarenhet kring strategier och koncept som fungerar väl för att skapa en långsiktigt god tillgänglighet. Denna skrift samlar dessa erfarenheter och vill s...
Rapport Vårdrelaterade infektioner
Kunskap, konsekvenser och kostnader
Rapporten innehåller en fördjupad analys av vårdrelaterade infektioner (VRI) med jämförelser över tid och fördelning mellan ålderskategorier och kön. En ...
Vårdrelaterade infektioner
Kunskap, konsekvenser och kostnader
Skriften är en sammanfattning av de viktigaste resultaten ur rapporten med samma namn, ”Vårdrelaterade infektioner – Kunskap, konsekvenser och kostnader", som publicerats samti...
Användarmanual för
KOL - Min behandlingsplan
Här kan du läsa hur du på bästa sätt använder KOL – Min behandlingsplan. Användarmanualen innehåller råd om farmakologisk behandling, generella rekommendationer till behandlande läkare eller sjukskö...
KOL - Min behandlingsplan
Kol – Min behandlingsplan är en hjälp för dig som arbetar i hälso- och sjukvården med patienter som har KOL. Med en skriftlig behandlingsplan kan det bli lättare ...
Minskade hälsoskillnader
Ett gemensamt ansvar
I rapporten beskrivs sju grundläggande förutsättningar, nio åtgärdsområden och ett antal åtgärder som SKL bedömer är centrala för att minska hälsoskillnaderna i samhället. Rapporten vänder sig såväl...
Beslutsstöd, Trombolys och trombektomi
- reperfusionsbehandling vid ischemisk stroke
Beslutsstöd Trombolys och trombektomi – reperfusionsbehandling vid ischemisk stroke är ett stöd till dig som arbetar i akutvården och tar hand om strokepatienter. Beslutsst...
Samordnat införande av medicinteknik
En förstudie om behov av samverkan kring ordnat införande av medicintekniska produkter och metoder
Medicintekniska produkter motsvarar en betydande andel av hälso- och sjukvårdens kostnader. Det finns behov av att kunna göra prioriteringar mellan olika vårdinsatser utifrån samma principer och me...
Hälso- och sjukvårdsbarometern 2016
Befolkningens attityder till, kunskaper om och erfarenheter av hälso- och sjukvården
Hälso- och sjukvårdsbarometern är en årlig nationell befolkningsundersökning med syftet att fånga attityder, förväntningar och erfarenheter hos tidigare, nuva...
KPP och kvalitet i nationell jämförelse
Vårdprocesserna - förlossningar, bröstcancer, lunginflammation och PCI
För att kunna dra slutsatser om den vård som bedrivs är effektiv behövs information om vad som utförts i form av behandlingar, åtgärder och behandlingsresultat. Vi behöver också veta hur vårdprocess...
Resultatöversikt för 16 hälso- och sjukvårdsområden
Jämförelser mellan landsting och regioner baserat på ett urval av indikatorer i Vården i siffror
Det senaste decenniets återkommande och uppmärksammade publicering av kvalitetsjämförelser för hälso- och sjukvården, av framförallt Sveriges Kommuner och Lan...
Medlemsenkät folkhälsa
Förutsättningar och behov av stöd för folkhälsoarbete i kommuner, landsting/regioner
Hösten 2014 genomförde Sveriges Kommuner och Landsting en
enkätundersökning för att få en bättre bild av förutsättningar för
folkhälsoarbetet i kommuner, landsting och regioner med syfte att fånga...
Nationell jämförelse av vårdprocesser med KPP och kvalitet
Stroke, hjärtsvikt, höftfraktur och prostatacancer
KPP (Kostnad Per Patient) är en metod för att beräkna sjukvårdsproducentens kostnad för varje enskild vårdkontakt. Rapporten jämför KPP-data och kvalitet i den somatiska vården. För att bedöma effek...
Förbättringsarbeten på sjukhus- och kliniknivå
Appendix
Appendix Skador i vården, innehåller en sammanställning av förbättringsarbeten som genomförs på sjukhus- och kliniknivå med utgångspunkt från result...
Skador i vården
Sammanställning av förbättringsarbeten på sjukhus och kliniknivå
Rapporten är den andra i ordningen som redovisar genomförda förbättringsarbeten utifrån resultaten från markörbaserad journalgranskning som genomförts natione...
Skador i vården på nationell- samt region- och landstingsnivå
Markörbaserad journalgranskning januari 2013 - juni 2016
Rapport är den sjätte i en fortlöpande serie som redovisar resultatet av journalgranskning som genomförts i Sveriges Kommuner och Landstings regi. Studien omfattar drygt 58 000 g...
Vikten av god munhälsa vid diabetes hos barn/ungdom
Information till föräldrar om vikten av god munhälsa vid diabetes hos barn/ungdom
Detta är en skrift som diabetesprofessionen ska dela ut till anhöriga och föräldrar till barn och ungdomar med diabetes. Det är viktigt att den ungas tandläkare/tandhyg...
Information till tandvårdspersonal
Detta är en informationsskrift till tandvårdspersonal om att samtliga patienter med diabetes ska få en skriftlig information av sjukvårdspersonal om att de ska kontakta sin ...
Information till dig som har diabetes om vikten av god munhälsa
Det här informationsbladet kan diabetesprofessionen ladda ner och sprida till diabetespatienter. Skriften beskriver hur viktigt det är att personer med diabetes informerar sin tandläk...
Nationellt uppdrag - Smärta
Rapporten är en kartläggning över smärtvården i Sverige. Kartläggningen visar på brister och omotiverade skillnader i vård och behandling av patienter med kronisk smärta.

Rapporten har tagits f...
Beslutsstöd - Körkort efter stroke / TIA
Beslutsstödet Körkort efter stroke / TIA följer patientens vårdkedja och är till för att hjälpa patient och läkare att rätta sig efter gällande f...
Metodbok för koordinering
Av sjukskrivning och rehabilitering för hälso- och sjukvården
Hälso- och sjukvården ska bidra tillsammans med andra aktörer i samhället till att patienter återgår i arbete. För att underlätta detta arbete har en ny funkt...
För en jämlik och kunskapsbaserad strokevård
Nationella programrådet för stroke
Landsting och regioner har tillsammans etablerat nationella programrådet för stroke med stöd av SKL.

Rådet arbetar för en mer jämlik och kunskapsbaserad strokev...
Väntetider och vårdgarantier
Vad är det som är så svårt?
Årtionden med insatser för att uppnå en tillgänglig hälso- och sjukvård har passerat. Arbetet har varit framgångsrikt inom många områden, men fortfarande...
Beställ Info
Ingen på sjukhus i onödan
Hur vi tillsammans kan minimera överbeläggningar och utlokaliseringar för patientens bästa
I denna rapport sammanfattas resultaten från ett arbete med syfte att på nationell nivå öka kunskaperna kring hur överbeläggningar och utlokaliseringar kan förebyg...
För en välfungerande vårdskedja
Hur vi tillsammans kan minimera överbeläggningar och utlokaliseringar för patientens bästa
SKL har tagit initiativ till ett arbete för att öka kunskaper kring hur överbeläggningar och utlokaliseringar kan förebyggas och hur patientsäkerhetsriskerna kan minska...
Tobaksprevention
I KOMMUNER OCH LANDSTING – LÄGESBESKRIVNING JUNI 2016
I Sverige har det bedrivits ett framgångsrikt arbete för att minska andelen rökare. Målsättningen med det tobaksförebyggande arbetet är att påverka attityder och normer, minska efterfrågan och tillg...
Jämlik vård och hälsa
Eftersom hälsan inte är jämlikt fördelad bör en sjukvård som strävar efter att uppnå en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen prioritera de som har störst behov. Inom SKL pågår...
Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2015
Verksamhet och ekonomi i landsting och regioner
Sveriges Kommuner och Landsting publicerar årligen rapporten, Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling. I rapporten redovisas statistik för år 2015. Kostnad...
Förlossningsvård och kvinnors hälsa i fokus
Kartläggning av nuläge och förbättringsområden
Sverige strävar efter att uppnå en jämlik vård som utgår från individens behov. En god och säker förlossningsvård samt ett hälso- och sjukvårds...
« Föregående  1  2  3  4  5  6  7  8  ..10  Nästa »  |  Visa alla