Ämnen

Hälso- och sjukvård

Sorteringsordning:
« Föregående  1  2  3  4  5  6  7  8  ..10  Nästa »  |  Visa alla
Astmadiagnostik för vuxna och barn
Det viktigaste för att kunna ställa astmadiagnos är en
grundlig anamnes. Detta dokument ger i ett stöd hur en astmadiagnos kan ställas, bland annat genom ett flödessc...
Allergiutredning vid astma
Astma som debuterar efter 3 års ålder är ofta förenad med allergi. Om man känner till vilken allergi som orsakar astmasymtomen ökar möjligheten till en bättre...
Interprofessionell samverkan vid astma och/eller KOL
För dig som arbetar vid en vårdcentral (hälsocentral, husläkarmottagning etc)
I det här dokumentet finner du förslag på samverkansrutiner som kan förenkla samarbetet inom en vårdcentral och mellan vårdcentraler och andra vårdenheter som har ...
Interprofessionell samverkan vid astma och/eller KOL
Vad är interprofessionell samverkan?
Astma och KOL är sjukdomar som ofta kräver insatser från flera olika vårdgivare. Patienten kan behöva komma i kontakt med till exempel arbetsterapeut, allergikonsulent, psyk...
Interprofessionell samverkan vid astma och/eller KOL
För dig som arbetar inom specialiserad öppenvård för vuxna
I det här dokumentet finner du förslag på samverkansrutiner som kan förenkla samarbetet mellan specialiserad öppenvård
och andra vårdenheter som har hand om pati...
Interprofessionell samverkan vid astma och/eller KOL
För dig som arbetar inom slutenvård eller på vuxenakutmottagning
I det här dokumentet finner du förslag på samverkansrutiner som kan förenkla samarbetet mellan slutenvård eller vuxenakutmottagning och andra vårdenheter som har hand o...
Interprofessionell samverkan vid astma och/eller KOL
För dig som arbetar inom kommunal verksamhet
I det här dokumentet finner du förslag på samverkansrutiner som kan förenkla samarbetet mellan kommunal
verksamhet och de andra av hälso- och sjukvårdens verksamheter...
Interprofessionell samverkan vid astma och/eller KOL
Exempel på arbetsbeskrivning och ansvar
I denna skrift beskrivs, utifrån patientens behov, exempel på arbetsbeskrivningar och ansvar vid interprofessionell samverkan vid vård av patienter med astma och/eller KOL.

Exempe...
Interprofessionell samverkan kring barn med astma och/eller allergi
För dig som arbetar inom barn- och ungdomsmedicin
I det här dokumentet finner du förslag på samverkansrutiner som kan förenkla samarbetet mellan verksamheter som
vårdar barn och ungdomar med astma och/eller allergi. Skrif...
Skador inom psykiatrisk vård - Kortversion
Marörbaserad journalgranskning
Kortversionen sammanfattar delar av huvudrapporten med samma namn. Rapporten är den första i sitt slag som redovisar skador, vårdskador och kvalitetsbrister på nationell nivå...
Skador inom psykiatrisk vård
Markörbaserad journalgranskning
Rapporten är den första i sitt slag som redovisar skador, vårdskador och kvalitetsbrister på nationell nivå inom allmän vuxenpsykiatri och rättspsykiatri. Genom att granska journaler utifrån en etab...
Hur skapar vi bättre hälsa för personer med funktionsnedsättning?
Beskrivning av ojämlikheter idag samt förslag på förändrade arbetssätt
Trots lagstiftningar, som syftat till och skapat en förändrad syn på personer med funktionsnedsättning, är hälsan för denna målgrupp långtifrån den samma som för personer utan funktionsnedsättning.D...
Funktion för koordinering 2017
Landsting och regioners redovisning av villkor 2
Rehabiliteringskoordinatorn är en ny och uppskattad roll i hälso-och sjukvården. Rollen har vuxit fram genom landstingens arbete inom sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen och har utvecklats ...
Säkerhetskulturtrappan från A till E
Ett dialogverktyg för att kartlägga och utveckla arbetet med patientsäkerhet
Säkerhetskulturtrappan från A till E är en översatt och reviderad version av dialogverktyget Manchester Patient Safety Framework (MaPSaF). Verktyget är anpassat efter svenska förhållanden och säkers...
Tillgång och resultat. Behandling psykisk ohälsa och ospecifik smärta
Överenskommelsen 2017
Rapporten beskriver resultaten för landstingen och regionerna av de behandlingar som rapporterats för ospecifik smärta och för lätt och medelsvår depression, ångest och stressreaktioner, enligt vill...
Neonatalvården i fokus
Trygg hela vägen - före, under och efter graviditet
SKL:s övergripande målsättning är att alla blivande och nyblivna föräldrar ska känna sig trygga hela vägen – före, under och efter graviditet. Denn...
Fotundersökning vid diabetes
NATIONELLT VÅRDPROGRAM FÖR PREVENTION AV FOTKOMPLIKATIONER VID DIABETES
Jämlik fotsjukvård är av stor betydelse för möjligheten att undvika fotkomplikationer vid diabetes. Denna skrift beskriver hur en fotundersökning vid diabetes ska utföras. På uppdrag av den nationel...
Skador i vården - utveckling 2013-2017
Nationell nivå
Rapporten är den nionde i en serie som redovisar resultatet av den markörbaserade journalgranskning som genomförts nationellt i Sveriges Kommuner och Landstings regi. Studien omfattar...
Skador i vården - utveckling 2013-2017
Regional och landstingsnivå
Rapporten redovisar resultat på region- och landstingsnivå från den markörbaserade journalgranskningen (MJG) under perioden 2013-2017. Resultaten är primärt av intresse...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018
Rapporten innehåller 15 resultatöversikter där landsting och regioners hälso- och sjukvård jämförs med varandra. Syftet med rapporten är att på några centrala områden ge en komprimerad bild av utvec...
Sammanfattning av insatser inom landstingens arbete 2017
Ökad tillgänglighet och jämlikhet i förlossningsvården och förstärkta insatser för kvinnors hälsa
År 2015 ingick regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en överenskommelse med fokus på förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa. Överensk...
Ohälsosamma levnadsvanor
Framgångsfaktorer för prevention och behandling
Den här skriften vänder sig till hälso- och sjukvårdsledningar, verksamhetschefer och medarbetare i landsting och regioner. Syftet med skriften är att erbjuda stöd och ...
Personcentrerad vård i Sverige
Sveriges Kommuner och Landsting vill driva utvecklingen mot en mer personcentrerad vård. Som ett led i detta arbete har en kartläggning gjorts av de samordningsfunktioner som finns i landsting och r...
Barn med typ 1-diabetes
Nationellt vårdprogram för behandling med insulinpump och kontinuerlig glukosmätning
Nationella arbetsgruppen för diabetes (NAG diabetes) har tagit fram detta vårdprogram för barn med typ 1-diabetes avseende användning av insulinpumpar och behandling med kontinuerlig glukosmätning. ...
Trygg hela vägen
Kartläggning av vården före, under och efter graviditet
Utifrån ett internationellt perspektiv håller svensk förlossningsvård mycket hög kvalitet. Samtidigt finns det utvecklingsområden kopplat till exempelvis kompetensf...
Vägledning - Trygg hela vägen
Nio möjligheter att utveckla vården före, under och efter graviditet
I vägledningen sammanfattas de viktigaste lärdomarna från rapporten Trygg hela vägen.

Här ges ett antal konkreta exempel på hur landstingen och regionerna kan arbet...
KPP Psykiatri 2016
Mycket mer än kostnad per patient
Rapport visar på de analysmöjligheter som KPP-databasen ger inom den psykiatriska vården. Här redovisas 2016 års kostnader per verksamhetsområde vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri samt rätts...
Hälso- och sjukvårdsbarometern 2017
Befolkningen attityder till, förväntningar på och erfarnheter av hälso- och sjukvården
Hälso- och sjukvårdsbarometern är en årlig nationell befolkningsundersökning med syftet att fånga attityder, förväntningar och erfarenheter hos tidigare, nuvarande och framtida patienter och närståe...
Flippen i primärvården
Ett nationellt innovationsprojekt med och för Sveriges primärvård - slutrapport
Flippen har varit ett utforskande och ett kunskapsspridande projekt som har verkat på flera nivåer inom hälso-och sjukvårdsystemet, med målsättningen att främja utvecklingen av nya, innovativa arbet...
ÖJ Folkhälsa – användning och upplevd nytta
Undersökning om "Öppna jämförelser:2014 folkhälsa" och andra produkter för folkhälsostatistik
För att få en bättre bild av hur Öppna jämförelser 2014: Folkhälsa och andra produkter för folkhälsostatistik har använts i kommuner, landsting och regioner, genomfördes en undersökning. Rapporten v...
« Föregående  1  2  3  4  5  6  7  8  ..10  Nästa »  |  Visa alla