Ämnen

Hälso- och sjukvård

Sorteringsordning:
« Föregående  1  2  3  4  5  6  7  8  ..10  Nästa »  |  Visa alla
Funktion för koordinering 2017
Landsting och regioners redovisning av villkor 2
Rehabiliteringskoordinatorn är en ny och uppskattad roll i hälso-och sjukvården. Rollen har vuxit fram genom landstingens arbete inom sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen och har utvecklats ...
Säkerhetskulturtrappan från A till E
Ett dialogverktyg för att kartlägga och utveckla arbetet med patientsäkerhet
Säkerhetskulturtrappan från A till E är en översatt och reviderad version av dialogverktyget Manchester Patient Safety Framework (MaPSaF). Verktyget är anpassat efter svenska förhållanden och säkers...
Tillgång och resultat. Behandling psykisk ohälsa och ospecifik smärta
Överenskommelsen 2017
Rapporten beskriver resultaten för landstingen och regionerna av de behandlingar som rapporterats för ospecifik smärta och för lätt och medelsvår depression, ångest och stressreaktioner, enligt vill...
Neonatalvården i fokus
Trygg hela vägen - före, under och efter graviditet
SKL:s övergripande målsättning är att alla blivande och nyblivna föräldrar ska känna sig trygga hela vägen – före, under och efter graviditet. Denn...
Fotundersökning vid diabetes
NATIONELLT VÅRDPROGRAM FÖR PREVENTION AV FOTKOMPLIKATIONER VID DIABETES
Jämlik fotsjukvård är av stor betydelse för möjligheten att undvika fotkomplikationer vid diabetes. Denna skrift beskriver hur en fotundersökning vid diabetes ska utföras. På uppdrag av den nationel...
Skador i vården - utveckling 2013-2017
Nationell nivå
Rapporten är den nionde i en serie som redovisar resultatet av den markörbaserade journalgranskning som genomförts nationellt i Sveriges Kommuner och Landstings regi. Studien omfattar...
Skador i vården - utveckling 2013-2017
Regional och landstingsnivå
Rapporten redovisar resultat på region- och landstingsnivå från den markörbaserade journalgranskningen (MJG) under perioden 2013-2017. Resultaten är primärt av intresse...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018
Rapporten innehåller 15 resultatöversikter där landsting och regioners hälso- och sjukvård jämförs med varandra. Syftet med rapporten är att på några centrala områden ge en komprimerad bild av utvec...
Sammanfattning av insatser inom landstingens arbete 2017
Ökad tillgänglighet och jämlikhet i förlossningsvården och förstärkta insatser för kvinnors hälsa
År 2015 ingick regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en överenskommelse med fokus på förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa. Överensk...
Ohälsosamma levnadsvanor
Framgångsfaktorer för prevention och behandling
Den här skriften vänder sig till hälso- och sjukvårdsledningar, verksamhetschefer och medarbetare i landsting och regioner. Syftet med skriften är att erbjuda stöd och ...
Personcentrerad vård i Sverige
Sveriges Kommuner och Landsting vill driva utvecklingen mot en mer personcentrerad vård. Som ett led i detta arbete har en kartläggning gjorts av de samordningsfunktioner som finns i landsting och r...
Barn med typ 1-diabetes
Nationellt vårdprogram för behandling med insulinpump och kontinuerlig glukosmätning
Nationella arbetsgruppen för diabetes (NAG diabetes) har tagit fram detta vårdprogram för barn med typ 1-diabetes avseende användning av insulinpumpar och behandling med kontinuerlig glukosmätning. ...
Trygg hela vägen
Kartläggning av vården före, under och efter graviditet
Utifrån ett internationellt perspektiv håller svensk förlossningsvård mycket hög kvalitet. Samtidigt finns det utvecklingsområden kopplat till exempelvis kompetensf...
Vägledning - Trygg hela vägen
Nio möjligheter att utveckla vården före, under och efter graviditet
I vägledningen sammanfattas de viktigaste lärdomarna från rapporten Trygg hela vägen.

Här ges ett antal konkreta exempel på hur landstingen och regionerna kan arbe...
KPP Psykiatri 2016
Mycket mer än kostnad per patient
Rapport visar på de analysmöjligheter som KPP-databasen ger inom den psykiatriska vården. Här redovisas 2016 års kostnader per verksamhetsområde vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri samt rätts...
Hälso- och sjukvårdsbarometern 2017
Befolkningen attityder till, förväntningar på och erfarnheter av hälso- och sjukvården
Hälso- och sjukvårdsbarometern är en årlig nationell befolkningsundersökning med syftet att fånga attityder, förväntningar och erfarenheter hos tidigare, nuvarande och framtida patienter och närståe...
Flippen i primärvården
Ett nationellt innovationsprojekt med och för Sveriges primärvård - slutrapport
Flippen har varit ett utforskande och ett kunskapsspridande projekt som har verkat på flera nivåer inom hälso-och sjukvårdsystemet, med målsättningen att främja utvecklingen av nya, innovativa arbet...
ÖJ Folkhälsa – användning och upplevd nytta
Undersökning om "Öppna jämförelser:2014 folkhälsa" och andra produkter för folkhälsostatistik
För att få en bättre bild av hur Öppna jämförelser 2014: Folkhälsa och andra produkter för folkhälsostatistik har använts i kommuner, landsting och regioner, genomfördes en undersökning. Rapporten v...
Skador i vården, 2013 - juni 2017
Markörbaserad journalgranskning 2013 - första halvåret 2017
Rapporten, som ingår i en serie, redovisar granskning av drygt 70 000 vårdtillfällen på akutsjukhus under perioden januari 2013 - juni 2017 på nationell nivå. En statis...
KPP-benchmarking 2017
Kostnad och kvalitet i nationell jämförelse för bröstcancer, PCI, förlossning, höftfraktur 2012-2016
KPP (Kostnad Per Patient) är en metod för att beräkna sjukvårdsproducentens kostnad för varje enskild vårdkontakt. Rapporten är en del i ett pågående KPP-arbete som bland annat innefattar att ta fra...
Verksamhetsindelning VI2000
Verksamhet och ekonomi i landsting och regioner
I VI 2000 beskrivs och definieras den verksamhetsindelning som används för den årliga insamling och presentation av landstingens verksamhets- och ekonomistatistik (räkenskapssammandrag). Syftet är a...
Funktion för koordinering 2016
Landsting och regioners redovisning av villkor 3
Rehabiliteringskoordinatorn är en ny roll i hälso- och sjukvården. Funktionen är uppskattad både av patienter och läkare, och av externa parter som arbetsgivare, Försäkringskassan, Arbetsförmedlinge...
Kollegiala revisioner
Underlag för utförande av granskningar av den barn-och ungdomspsykiatriska tvångsvården
Rapporten är framtagen för att användas inom BUP:s tvångsvård i samarbete med medlemsföreträdare och Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri (SFBUP). Underlaget utgår från Socialstyrelsens...
Stöd vid upphandling
Rekommendationer för insulinpump, CGM och annan sensorbaserad glukosmätning
Som stöd vid upphandling av insulinpumpar, CGM och annan sensorbaserad glukosmätning har Nationella programrådet för diabetes tagit fram dessa rekommendationer. Kravspecifikationen är inte bindande ...
Vuxna med typ 1-diabetes
Nationellt vårdprogram för behandling med insulinpump, CGM och FGM
Detta vårdprogram för behandling med insulinpump, CGM och FGM är en hjälp för dig som arbetar i hälso- och sjukvården med patienter som har typ 1-diabetes och ett riskfyllt HbA1c. God glukoskontroll...
Patientsäkerhet i kommunal hälso- och sjukvård
Svensk hälso- och sjukvård håller hög kvalitet men trots det skadas människor i vården varje dag. Det är skador som i många fall hade kunnat undvikas. Denna publikation vill ge en bild av riskerna i...
Effektivisering av arbete med Händelseanalys
Skriften är en översättning och bearbetning utav valda delar ur ”RCA² – Improving Root Cause Analyses and Actions to Prevent Harm”, framtagen av NPSF (National Patient Safety Foundation) i USA. Syft...
Trombektomi vid stroke
Jämlik vård
Som stöd för införande av trombektomi vid ischemisk stroke och med målet en jämlik tillgång har Nationella programrådet för stroke gått igenom upptagning...
Skador i vården, 2013-2016
På nationell, regional- och landstingsnivå. Markörbaserad journalgranskning
Rapporten är den sjunde i en fortlöpande serie. Redovisningen
av skador och vårdskador bygger på närmare 65 000 granskade vårdtillfällen med metoden markörbaserad journalgranskning (MJG) under åren...
Säker läkemedelsanvändning i primärvård
I samarbete med kommunal hälso- och sjukvård, slutenvård och apotek
Felaktig läkemedelsanvändning är en av de vanligaste orsakerna till att patienter skadas i vården. Förutom det mänskliga lidandet leder felaktig läkemedelsanvä...
« Föregående  1  2  3  4  5  6  7  8  ..10  Nästa »  |  Visa alla