Ämnen

Hälso- och sjukvård

Sorteringsordning:
« Föregående  1  2  3  4  5  6  7  8  ..10  Nästa »  |  Visa alla
Sammanfattning av insatser inom landstingens arbete 2017
Ökad tillgänglighet och jämlikhet i förlossningsvården och förstärkta insatser för kvinnors hälsa
År 2015 ingick regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en överenskommelse med fokus på förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa. Överensk...
Ohälsosamma levnadsvanor
Framgångsfaktorer för prevention och behandling
Den här skriften vänder sig till hälso- och sjukvårdsledningar, verksamhetschefer och medarbetare i landsting och regioner. Syftet med skriften är att erbjuda stöd och ...
Personcentrerad vård i Sverige
Sveriges Kommuner och Landsting vill driva utvecklingen mot en mer personcentrerad vård. Som ett led i detta arbete har en kartläggning gjorts av de samordningsfunktioner som finns i landsting och r...
Barn med typ 1-diabetes
Nationellt vårdprogram för behandling med insulinpump och kontinuerlig glukosmätning
Nationella arbetsgruppen för diabetes (NAG diabetes) har tagit fram detta vårdprogram för barn med typ 1-diabetes avseende användning av insulinpumpar och behandling med kontinuerlig glukosmätning. ...
Trygg hela vägen
Kartläggning av vården före, under och efter graviditet
Utifrån ett internationellt perspektiv håller svensk förlossningsvård mycket hög kvalitet. Samtidigt finns det utvecklingsområden kopplat till exempelvis kompetensf...
Vägledning - Trygg hela vägen
Nio möjligheter att utveckla vården före, under och efter graviditet
I vägledningen sammanfattas de viktigaste lärdomarna från rapporten Trygg hela vägen.

Här ges ett antal konkreta exempel på hur landstingen och regionerna kan arbe...
KPP Psykiatri 2016
Mycket mer än kostnad per patient
Rapport visar på de analysmöjligheter som KPP-databasen ger inom den psykiatriska vården. Här redovisas 2016 års kostnader per verksamhetsområde vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri samt rätts...
Hälso- och sjukvårdsbarometern 2017
Befolkningen attityder till, förväntningar på och erfarnheter av hälso- och sjukvården
Hälso- och sjukvårdsbarometern är en årlig nationell befolkningsundersökning med syftet att fånga attityder, förväntningar och erfarenheter hos tidigare, nuvarande och framtida patienter och närståe...
Flippen i primärvården
Ett nationellt innovationsprojekt med och för Sveriges primärvård - slutrapport
Flippen har varit ett utforskande och ett kunskapsspridande projekt som har verkat på flera nivåer inom hälso-och sjukvårdsystemet, med målsättningen att främja utvecklingen av nya, innovativa arbet...
ÖJ Folkhälsa – användning och upplevd nytta
Undersökning om "Öppna jämförelser:2014 folkhälsa" och andra produkter för folkhälsostatistik
För att få en bättre bild av hur Öppna jämförelser 2014: Folkhälsa och andra produkter för folkhälsostatistik har använts i kommuner, landsting och regioner, genomfördes en undersökning. Rapporten v...
Skador i vården, 2013 - juni 2017
Markörbaserad journalgranskning 2013 - första halvåret 2017
Rapporten, som ingår i en serie, redovisar granskning av drygt 70 000 vårdtillfällen på akutsjukhus under perioden januari 2013 - juni 2017 på nationell nivå. En statis...
KPP-benchmarking 2017
Kostnad och kvalitet i nationell jämförelse för bröstcancer, PCI, förlossning, höftfraktur 2012-2016
KPP (Kostnad Per Patient) är en metod för att beräkna sjukvårdsproducentens kostnad för varje enskild vårdkontakt. Rapporten är en del i ett pågående KPP-arbete som bland annat innefattar att ta fra...
Verksamhetsindelning VI2000
Verksamhet och ekonomi i landsting och regioner
I VI 2000 beskrivs och definieras den verksamhetsindelning som används för den årliga insamling och presentation av landstingens verksamhets- och ekonomistatistik (räkenskapssammandrag). Syftet är a...
Funktion för koordinering 2016
Landsting och regioners redovisning av villkor 3
Rehabiliteringskoordinatorn är en ny roll i hälso- och sjukvården. Funktionen är uppskattad både av patienter och läkare, och av externa parter som arbetsgivare, Försäkringskassan, Arbetsförmedlinge...
Kollegiala revisioner
Underlag för utförande av granskningar av den barn-och ungdomspsykiatriska tvångsvården
Rapporten är framtagen för att användas inom BUP:s tvångsvård i samarbete med medlemsföreträdare och Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri (SFBUP). Underlaget utgår från Socialstyrelsens...
Stöd vid upphandling
Rekommendationer för insulinpump, CGM och annan sensorbaserad glukosmätning
Som stöd vid upphandling av insulinpumpar, CGM och annan sensorbaserad glukosmätning har Nationella programrådet för diabetes tagit fram dessa rekommendationer. Kravspecifikationen är inte bindande ...
Vuxna med typ 1-diabetes
Nationellt vårdprogram för behandling med insulinpump, CGM och FGM
Detta vårdprogram för behandling med insulinpump, CGM och FGM är en hjälp för dig som arbetar i hälso- och sjukvården med patienter som har typ 1-diabetes och ett riskfyllt HbA1c. God glukoskontroll...
Patientsäkerhet i kommunal hälso- och sjukvård
Svensk hälso- och sjukvård håller hög kvalitet men trots det skadas människor i vården varje dag. Det är skador som i många fall hade kunnat undvikas. Denna publikation vill ge en bild av riskerna i...
Effektivisering av arbete med Händelseanalys
Skriften är en översättning och bearbetning utav valda delar ur ”RCA² – Improving Root Cause Analyses and Actions to Prevent Harm”, framtagen av NPSF (National Patient Safety Foundation) i USA. Syft...
Trombektomi vid stroke
Jämlik vård
Som stöd för införande av trombektomi vid ischemisk stroke och med målet en jämlik tillgång har Nationella programrådet för stroke gått igenom upptagning...
Skador i vården, 2013-2016
På nationell, regional- och landstingsnivå. Markörbaserad journalgranskning
Rapporten är den sjunde i en fortlöpande serie. Redovisningen
av skador och vårdskador bygger på närmare 65 000 granskade vårdtillfällen med metoden markörbaserad journalgranskning (MJG) under åren...
Säker läkemedelsanvändning i primärvård
I samarbete med kommunal hälso- och sjukvård, slutenvård och apotek
Felaktig läkemedelsanvändning är en av de vanligaste orsakerna till att patienter skadas i vården. Förutom det mänskliga lidandet leder felaktig läkemedelsanvä...
Tillgänglig vård
Vägledande strategier och koncept för hållbar utveckling
Det finns idag en bred erfarenhet kring strategier och koncept som fungerar väl för att skapa en långsiktigt god tillgänglighet. Denna skrift samlar dessa erfarenheter och vill s...
Rapport Vårdrelaterade infektioner
Kunskap, konsekvenser och kostnader
Rapporten innehåller en fördjupad analys av vårdrelaterade infektioner (VRI) med jämförelser över tid och fördelning mellan ålderskategorier och kön. En ...
Vårdrelaterade infektioner
Kunskap, konsekvenser och kostnader
Skriften är en sammanfattning av de viktigaste resultaten ur rapporten med samma namn, ”Vårdrelaterade infektioner – Kunskap, konsekvenser och kostnader", som publicerats samti...
Användarmanual för
KOL - Min behandlingsplan
Här kan du läsa hur du på bästa sätt använder KOL – Min behandlingsplan. Användarmanualen innehåller råd om farmakologisk behandling, generella rekommendationer till behandlande läkare eller sjukskö...
KOL - Min behandlingsplan
Kol – Min behandlingsplan är en hjälp för dig som arbetar i hälso- och sjukvården med patienter som har KOL. Med en skriftlig behandlingsplan kan det bli lättare ...
Minskade hälsoskillnader
Ett gemensamt ansvar
I rapporten beskrivs sju grundläggande förutsättningar, nio åtgärdsområden och ett antal åtgärder som SKL bedömer är centrala för att minska hälsoskillnaderna i samhället. Rapporten vänder sig såväl...
Beslutsstöd, Trombolys och trombektomi
- reperfusionsbehandling vid ischemisk stroke
Beslutsstöd Trombolys och trombektomi – reperfusionsbehandling vid ischemisk stroke är ett stöd till dig som arbetar i akutvården och tar hand om strokepatienter. Beslutsst...
Samordnat införande av medicinteknik
En förstudie om behov av samverkan kring ordnat införande av medicintekniska produkter och metoder
Medicintekniska produkter motsvarar en betydande andel av hälso- och sjukvårdens kostnader. Det finns behov av att kunna göra prioriteringar mellan olika vårdinsatser utifrån samma principer och me...
« Föregående  1  2  3  4  5  6  7  8  ..10  Nästa »  |  Visa alla