Ämnen

Hälso- och sjukvård

Sorteringsordning:
« Föregående  1..  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Nästa »  |  Visa alla
Hälsofrämjande hälso- och sjukvård - positionspapper
En hälsofrämjande hälso- och sjukvård fokuserar på att hälso- och sjukvårdens samlade insatser bidrar till bättre hälsa för den enskilde och för befolkningen och inte enbart på sjukdomsbehandlande å...
Öppna jämförelser 2013 Hälso- och sjukvård. Jämförelser mellan landsting
Öppna jämförelser Hälso- och sjukvårdens tas gemensamt fram av Sveriges Kommuner och Landsting och Socialstyrelsen. I rapporten sammanställs indikatorer som speglar ol...
Vårdval i specialistvården - utveckling och utmaningar
I denna rapport studeras förutsättningar och alternativa lösningar för att utveckla vårdval i specialiserad vård. Särskilt studeras utformningen av ersät...
Akut förbättring- Ett nationellt projekt för bättre patientflöden på akutmottagningar
Hur förbättrar man patientflöden vid en akutmottagning? Den frågan har de flesta landsting och regioner arbetat med länge. Med hjälp av ett extra anslag från reger...
Framgångsfaktorer i diabetesvården
Inspiration för utveckling av diabetesvården
I och med Nationella Diabetesregistret finns god tillgång till information om olika enheters och landstings utfall för viktiga kvalitetsindikatorer. Förbättringar i utfall har ob...
Framgångsfaktorer i diabetesvården - En jämförande studie av diabetesvård i primärvård
I och med Nationella Diabetesregistret finns god tillgång till information om olika vårdenheters och landstings resultat för viktiga kvalitetsindikatorer. I rapporten presenteras sju ...
Nivåstrukturerad cancervård - för patienternas bästa
En rapport från uppdraget om nationell samordning av delar av den högspecialiserade cancervården
Rapporten belyser hur nationell samverkan mellan sjukvårdshuvudmännen bör utvecklas för att stödja en nationellt nivåstrukturerad cancervård, där särskil...
SBAR-kort för akut/icke akut situation
SBAR är ett verktyg som ger struktur åt dialogen i vården. Att kunna kommunicera på ett säkert sätt är en grundläggande förutsättning för ...
Äldres hälsa och livsvillkor - omvärldsbevakning
Befolkningen åldras och de äldre blir allt fler. En i sig mycket positiv utveckling men som också innebär nya utmaningar för kommuner och landsting. För att möta de äldres behov behöver vi mer kunsk...
Patientsäkerhet och arbetsmiljö
Denna vägledning vill bidra till att det systematiska arbetet med patientsäkerhet och arbetsmiljö integreras mer. I vägledningen beskrivs och illustreras de många likheterna...
Öppna jämförelser 2013 - Läkemedelsbehandlingar
För första gången redovisar Socialstyrelsen och SKL en öppen jämförelse av läkemedelsbehandlingar - jämförelser mellan landsting. Rapporten har tagits fram i samverkan med Läkemedelsverket och Sveri...
Quality and Efficiency in Swedish Health Care - Regional Comparisons 2012
This is the seventh report in a series called Quality and
Efficiency in Swedish Healthcare - Regional Comparisons.
In this series, health care quality and efficiency in the 21 Swedish health care ...
SÖK - nationellt kvalitetsregister för barn och ungdomar som utsatts för sexuella övergrepp
Nationella kvalitetsregister är ett verktyg för verksamhetsuppföljning, verksamhetsutveckling och forskning.Syftet med kvalitetsregistret SÖK är att ge g...
SBR Svenskt beroenderegister - nationellt kvalitetsregister
Nationella kvalitetsregister är ett verktyg för verksamhetsuppföljning, verksamhetsutveckling och forskning.Syftet med kvalitetsregistret SBR är att möjligg&o...
RättspsyK - nationellt rättpsykiatriskt kvalitetsregister
Nationella kvalitetsregister är ett verktyg för verksamhetsuppföljning, verksamhetsutveckling och forskning.Syftet med kvalitetsregistret Rättspsyk är att bid...
Riksät - nationellt kvalitetsregister för ätströrningsbehandling
Nationella kvalitetsregister är ett verktyg för verksamhetsuppföljning, verksamhetsutveckling och forskning.Syftet med kvalitetsregistret RIKSÄT är att f&arin...
LAROS - läkemedelsassisterad rehabilitering av opiatberoende
Nationella kvalitetsregister är ett verktyg för verksamhetsuppföljning, verksamhetsutveckling och forskning.Syftet med kvalitetsregistret LAROS är att skapa en nat...
Kvalitetsstjärnan - nationell kvalitetsregister för uppföljning av psykiatrisk vård
Nationella kvalitetsregister är ett verktyg för verksamhetsuppföljning, verksamhetsutveckling och forskning.Syftet med kvalitetsregistret Kvalitetsstjärnan &a...
Kvalitetsregister ECT
Nationella kvalitetsregister är ett verktyg för verksamhetsuppföljning, verksamhetsutveckling och forskning.Syftet med Kvalitetsregister ECT är att kartlägga&...
Busa - nationellt kvalitetsregister för behandlingsuppföljning av säkerställd ADHD
Nationella kvalitetsregister är ett verktyg för verksamhetsuppföljning, verksamhetsutveckling och forskning.Syftet med kvalitetsregistret BUSA är att tillhandah&ar...
BipoläR - nationellt kvalitetsregister för bipolär affektiv sjukdom
Nationella kvalitetsregister är ett verktyg för verksamhetsuppföljning, verksamhetsutveckling och forskning.Syftet med kvalitetsregistret BipoläR är att tillh...
Bättre vård mindre tvång - 8 recept på ett lyckat genombrott 2010 - 2012
Bättre vård – mindre tvång var ett projekt som drevs av SKL genom en överenskommelse med regeringen om ett systematiskt utvecklingsarbete inom den psykiatriska ...
Internetbehandling - implementering av internetbaserad KBT i hälso- och sjukvården
Internetbaserad KBT-behandling har funnits i snart fjorton år och intresset för denna typ av behandling ökar. Här är en rapport som ger landsting och vårdgivare information om vad de behöver tänka p...
Läkare i Sverige om ett internationellt system för e-lärande - exemplet BMJ learning
Detta är en rapport som beskriver dels vilka synpunkter läkare i Sverige har på ett internationellt system för e-lärande, BMJ Learning, dels hur de ser på sina m...
Gör jämlikt - gör skillnad!
Sedan lång tid tillbaka har det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blivit allt bättre. Det är en positiv utveckling och är ett kvitto på att satsningar som&#...
Gör jämlikt - gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa
Sedan lång tid tillbaka har det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blivit allt bättre. Det är en positiv utveckling och är ett kvitto på att satsningar som&#...
Vårdbarometern - Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på hälso- och sjukvården
Vårdbarometern är en årlig nationell befolkningsundersökning med syftet att fånga medborgarperspektivet i frågor kopplade till hälso- och sjukvården. Bef...
Sjukskrivningsmiljarden 2013
Sjukskrivningsmiljarden har kommit till för att utveckla arbetet med sjukskrivningar i landstingen. Detta arbete har varit framgångsrikt. Idag är sjukskrivning i högre grad en d...
Rehabiliteringsgarantin 2013
Rehabiliteringsgarantin ska ge hjälp till patienter med psykiska besvär eller långvarig diffus smärta.Sjukfrånvaron har minskat kraftigt i Sverige sedan 2002 då...
« Föregående  1..  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Nästa »  |  Visa alla