Ämnen

Hälso- och sjukvård

Sorteringsordning:
« Föregående  1..  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Nästa »  |  Visa alla
Kvinnor och män i hjärt- och kärlsjukvården
SKL samlar varje år in statistik i olika former. Den här rapporten belyser hjärt- och kärlsjukvården i den slutna somatiska vården utifrån KPP-data år 20...
Vårdrelaterade infektioner - framgångsfaktorer som förebygger (Broschyr)
Vårdrelaterade infektioner är ett av de största hoten mot patientsäkerheten i
hälso- och sjukvården. Trots att frågan har uppmärksammats under flera år ...
Vårdrelaterade infektioner - framgångsfaktorer som förebygger
Vårdrelaterade infektioner är ett av de största hoten mot patientsäkerheten i
hälso- och sjukvården. Trots att frågan har uppmärksammats under flera år ...
Nationell patientenkät: Barn- och ungdomspsykiatri 2013
Hösten 2013 genomfördes den andra mätningen med Nationell Patientenkät. Undersökningarna har haft för avsikt att fånga patienters och målsmäns erfarenheter av kontakten med verksamheterna. Syftet me...
Prissättning, introduktion och uppföljning av läkemedel - i samverkan
I denna promemoria redovisas ett förslag till en landstingsgemensam samverkansform inom läkemedelsområdet i syfte att uppnå ovanstående. Förslaget är en samman-v&#...
Psykiatrisk tvångsvård
Meningen med tvångsvård är att du ska må bättre, så att du slipper vårdas med hjälp av tvång. I den här broschyren beskrivs lagen om psykiatrisk tv&...
Hälsofrämjande och jämlikhet - i landstingens och regionernas styr- och ledningsdokument 2013
Denna rapport presenterar en kartläggning av hur jämlik och hälsofrämjande vård beskrivs i landstingens och regionernas styr- och uppföljningsdokument 2013. Uppdraget var en del av SKL:s arbete med ...
Ordnat införande i samverkan - slutrapport från den nationella läkemedelstrategin, delprojekt 6:1
Rapporten beskriver ett förslag till en landstingsgemensam, nationell process för införande av nya läkemedel för att åstadkomma en jämlik och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning utan onödiga dröjs...
Vård på lika villkor ? ett lärandeprojekt
I denna rapport redovisas lärandeprojektet Vård på lika villkor, en överenskommelse mellan SKL och staten 2011 - 2014. Syftet med projektet har varit att öka jämlikhete...
Vårdbarometern 2013: Befolkningens attityder till kunskaper om och förväntningar på hälso- och sjukvård
Vårdbarometern är en årlig nationell befolkningsundersökning med syftet att fånga invånarperspektivet i frågor kopplade till hälso- och sjukvården.

Befolkningens attityder till, kunskaper om och...
(O)jämställdhet i hälsa och vård
Alla människor har rätt att få en god vård, oavsett kön. Men vården gör ibland omotiverade skillnader mellan kvinnor och män - eller bortser från skillna...
Vårdprogram - äldre och diabetes
Det Nationella programrådet för diabetes har tagit fram ett vårdprogram som omfattar vård, behandling och uppföljning av äldre patienter med typ 1- och typ 2-diabetes s...
Utbildning för personer med typ 2-diabetes
Faktaguide
Faktaguiden vänder sig till patienter som deltar i en grupputbildning för typ 2-diabetes. Faktaguiden är en av tre delar i ett utbildningspaket. De andra två delarna är: En ...
Utbildning för personer med typ 2-diabetes
Handledarmanual
Forskning visar att diabetespatienter som har gått en grupputbildning ledd av kunnig och pedagogisk personal förbättrar sitt HbA1c. I de nationella riktlinjerna för diabetesv...
Behandlingsstrategi typ 2-diabetes
God glukoskontroll är avgörande för att minska risken för diabeteskomplikationer hos patienter med typ 2-diabetes. Behandlingsstrategi typ 2-diabetes är framtagen för a...
Behandlingsstrategi typ 1-diabetes barn och ungdomar
Behandlingsstrategi typ 1-diabetes barn och ungdomar är en hjälp för dig som arbetar i hälso- och sjukvården med patienter som har ett riskfyllt HbA1c. Strategin är en ...
Behandlingsstrategi typ 1-diabetes
Behandlingsstrategi typ 1-diabetes är en hjälp för dig som arbetar i hälso- och sjukvården med patienter som har ett riskfyllt HbA1c. Strategin är framtagen för at...
Baskompetens inom vård- och omsorgssektorn
Vård- och omsorgssektorn står inför stora förändringar och utmaningar när det gäller personal- och kompetensförsörjningen i framtiden. De ekonomiska resurserna kommer troligen inte att utvecklas i s...
Jämförelse av kostnader och verksamhet på sjukhuskliniker 2012
Jämförelse med hjälp av totalkostnadsbokslut och patientuppgifter
Syftet med rapporten är dels att presenteras några resultat i sammanfattning, dels att visa hur statistiken kan användas. Det senar...
Skador i vården - skadeöversikt och kostnad
Denna undersökning är den andra nationella journalgranskningsstudie som
genomförts i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL:s) regi. 2013 års
omfattar 10 000 granskade vårdtillfällen jämfört med fö...
Hälsofrämjande hälso- och sjukvård - positionspapper
En hälsofrämjande hälso- och sjukvård fokuserar på att hälso- och sjukvårdens samlade insatser bidrar till bättre hälsa för den enskilde och för befolkningen och inte enbart på sjukdomsbehandlande å...
Öppna jämförelser 2013 Hälso- och sjukvård. Jämförelser mellan landsting
Öppna jämförelser Hälso- och sjukvårdens tas gemensamt fram av Sveriges Kommuner och Landsting och Socialstyrelsen. I rapporten sammanställs indikatorer som speglar ol...
Vårdval i specialistvården - utveckling och utmaningar
I denna rapport studeras förutsättningar och alternativa lösningar för att utveckla vårdval i specialiserad vård. Särskilt studeras utformningen av ersät...
Akut förbättring- Ett nationellt projekt för bättre patientflöden på akutmottagningar
Hur förbättrar man patientflöden vid en akutmottagning? Den frågan har de flesta landsting och regioner arbetat med länge. Med hjälp av ett extra anslag från reger...
Framgångsfaktorer i diabetesvården
Inspiration för utveckling av diabetesvården
I och med Nationella Diabetesregistret finns god tillgång till information om olika enheters och landstings utfall för viktiga kvalitetsindikatorer. Förbättringar i utfall har ob...
Framgångsfaktorer i diabetesvården - En jämförande studie av diabetesvård i primärvård
I och med Nationella Diabetesregistret finns god tillgång till information om olika vårdenheters och landstings resultat för viktiga kvalitetsindikatorer. I rapporten presenteras sju ...
Nivåstrukturerad cancervård - för patienternas bästa
En rapport från uppdraget om nationell samordning av delar av den högspecialiserade cancervården
Rapporten belyser hur nationell samverkan mellan sjukvårdshuvudmännen bör utvecklas för att stödja en nationellt nivåstrukturerad cancervård, där särskil...
SBAR-kort för akut/icke akut situation
SBAR är ett verktyg som ger struktur åt dialogen i vården. Att kunna kommunicera på ett säkert sätt är en grundläggande förutsättning för ...
Äldres hälsa och livsvillkor - omvärldsbevakning
Befolkningen åldras och de äldre blir allt fler. En i sig mycket positiv utveckling men som också innebär nya utmaningar för kommuner och landsting. För att möta de äldres behov behöver vi mer kunsk...
« Föregående  1..  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Nästa »  |  Visa alla