Ämnen

Hälso- och sjukvård

Sorteringsordning:
« Föregående  1..  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Nästa »  |  Visa alla
Vård på lika villkor ? ett lärandeprojekt
I denna rapport redovisas lärandeprojektet Vård på lika villkor, en överenskommelse mellan SKL och staten 2011 - 2014. Syftet med projektet har varit att öka jämlikhete...
Vårdbarometern 2013: Befolkningens attityder till kunskaper om och förväntningar på hälso- och sjukvård
Vårdbarometern är en årlig nationell befolkningsundersökning med syftet att fånga invånarperspektivet i frågor kopplade till hälso- och sjukvården.

Befolkningens attityder till, kunskaper om och...
(O)jämställdhet i hälsa och vård
Alla människor har rätt att få en god vård, oavsett kön. Men vården gör ibland omotiverade skillnader mellan kvinnor och män - eller bortser från skillna...
Vårdprogram - äldre och diabetes
Det Nationella programrådet för diabetes har tagit fram ett vårdprogram som omfattar vård, behandling och uppföljning av äldre patienter med typ 1- och typ 2-diabetes s...
Utbildning för personer med typ 2-diabetes
Faktaguide
Faktaguiden vänder sig till patienter som deltar i en grupputbildning för typ 2-diabetes. Faktaguiden är en av tre delar i ett utbildningspaket. De andra två delarna är: En ...
Utbildning för personer med typ 2-diabetes
Handledarmanual
Forskning visar att diabetespatienter som har gått en grupputbildning ledd av kunnig och pedagogisk personal förbättrar sitt HbA1c. I de nationella riktlinjerna för diabetesv...
Behandlingsstrategi typ 2-diabetes
God glukoskontroll är avgörande för att minska risken för diabeteskomplikationer hos patienter med typ 2-diabetes. Behandlingsstrategi typ 2-diabetes är framtagen för a...
Behandlingsstrategi typ 1-diabetes barn och ungdomar
Behandlingsstrategi typ 1-diabetes barn och ungdomar är en hjälp för dig som arbetar i hälso- och sjukvården med patienter som har ett riskfyllt HbA1c. Strategin är en ...
Behandlingsstrategi typ 1-diabetes
Behandlingsstrategi typ 1-diabetes är en hjälp för dig som arbetar i hälso- och sjukvården med patienter som har ett riskfyllt HbA1c. Strategin är framtagen för at...
Baskompetens inom vård- och omsorgssektorn
Vård- och omsorgssektorn står inför stora förändringar och utmaningar när det gäller personal- och kompetensförsörjningen i framtiden. De ekonomiska resurserna kommer troligen inte att utvecklas i s...
Jämförelse av kostnader och verksamhet på sjukhuskliniker 2012
Jämförelse med hjälp av totalkostnadsbokslut och patientuppgifter
Syftet med rapporten är dels att presenteras några resultat i sammanfattning, dels att visa hur statistiken kan användas. Det senar...
Skador i vården - skadeöversikt och kostnad
Denna undersökning är den andra nationella journalgranskningsstudie som
genomförts i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL:s) regi. 2013 års
omfattar 10 000 granskade vårdtillfällen jämfört med fö...
Hälsofrämjande hälso- och sjukvård - positionspapper
En hälsofrämjande hälso- och sjukvård fokuserar på att hälso- och sjukvårdens samlade insatser bidrar till bättre hälsa för den enskilde och för befolkningen och inte enbart på sjukdomsbehandlande å...
Öppna jämförelser 2013 Hälso- och sjukvård. Jämförelser mellan landsting
Öppna jämförelser Hälso- och sjukvårdens tas gemensamt fram av Sveriges Kommuner och Landsting och Socialstyrelsen. I rapporten sammanställs indikatorer som speglar ol...
Vårdval i specialistvården - utveckling och utmaningar
I denna rapport studeras förutsättningar och alternativa lösningar för att utveckla vårdval i specialiserad vård. Särskilt studeras utformningen av ersät...
Akut förbättring- Ett nationellt projekt för bättre patientflöden på akutmottagningar
Hur förbättrar man patientflöden vid en akutmottagning? Den frågan har de flesta landsting och regioner arbetat med länge. Med hjälp av ett extra anslag från reger...
Framgångsfaktorer i diabetesvården
Inspiration för utveckling av diabetesvården
I och med Nationella Diabetesregistret finns god tillgång till information om olika enheters och landstings utfall för viktiga kvalitetsindikatorer. Förbättringar i utfall har ob...
Framgångsfaktorer i diabetesvården - En jämförande studie av diabetesvård i primärvård
I och med Nationella Diabetesregistret finns god tillgång till information om olika vårdenheters och landstings resultat för viktiga kvalitetsindikatorer. I rapporten presenteras sju ...
Nivåstrukturerad cancervård - för patienternas bästa
En rapport från uppdraget om nationell samordning av delar av den högspecialiserade cancervården
Rapporten belyser hur nationell samverkan mellan sjukvårdshuvudmännen bör utvecklas för att stödja en nationellt nivåstrukturerad cancervård, där särskil...
SBAR-kort för akut/icke akut situation
SBAR är ett verktyg som ger struktur åt dialogen i vården. Att kunna kommunicera på ett säkert sätt är en grundläggande förutsättning för ...
Äldres hälsa och livsvillkor - omvärldsbevakning
Befolkningen åldras och de äldre blir allt fler. En i sig mycket positiv utveckling men som också innebär nya utmaningar för kommuner och landsting. För att möta de äldres behov behöver vi mer kunsk...
Patientsäkerhet och arbetsmiljö
Denna vägledning vill bidra till att det systematiska arbetet med patientsäkerhet och arbetsmiljö integreras mer. I vägledningen beskrivs och illustreras de många likheterna...
Öppna jämförelser 2013 - Läkemedelsbehandlingar
För första gången redovisar Socialstyrelsen och SKL en öppen jämförelse av läkemedelsbehandlingar - jämförelser mellan landsting. Rapporten har tagits fram i samverkan med Läkemedelsverket och Sveri...
Quality and Efficiency in Swedish Health Care - Regional Comparisons 2012
This is the seventh report in a series called Quality and
Efficiency in Swedish Healthcare - Regional Comparisons.
In this series, health care quality and efficiency in the 21 Swedish health care ...
SÖK - nationellt kvalitetsregister för barn och ungdomar som utsatts för sexuella övergrepp
Nationella kvalitetsregister är ett verktyg för verksamhetsuppföljning, verksamhetsutveckling och forskning.Syftet med kvalitetsregistret SÖK är att ge g...
SBR Svenskt beroenderegister - nationellt kvalitetsregister
Nationella kvalitetsregister är ett verktyg för verksamhetsuppföljning, verksamhetsutveckling och forskning.Syftet med kvalitetsregistret SBR är att möjligg&o...
RättspsyK - nationellt rättpsykiatriskt kvalitetsregister
Nationella kvalitetsregister är ett verktyg för verksamhetsuppföljning, verksamhetsutveckling och forskning.Syftet med kvalitetsregistret Rättspsyk är att bid...
Riksät - nationellt kvalitetsregister för ätströrningsbehandling
Nationella kvalitetsregister är ett verktyg för verksamhetsuppföljning, verksamhetsutveckling och forskning.Syftet med kvalitetsregistret RIKSÄT är att f&arin...
LAROS - läkemedelsassisterad rehabilitering av opiatberoende
Nationella kvalitetsregister är ett verktyg för verksamhetsuppföljning, verksamhetsutveckling och forskning.Syftet med kvalitetsregistret LAROS är att skapa en nat...
« Föregående  1..  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Nästa »  |  Visa alla