Ämnen

Hälso- och sjukvård

Sorteringsordning:
« Föregående  1..  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Nästa »  |  Visa alla
Vårdnära service
- en viktig del i framtidens sjukvård
Den här skriften handlar om vårdnära service - den delen av servicen som sker i patientens närhet. Intresset för vårdnära service och vem som ska utföra den h...
Munhälsa - åtgärder för att förebygga ohälsa i munnen
Munvården syftar till att förebygga sjukdomsutveckling och smärta som kan påverka livskvalitet och möjligheten att kunna äta.
En god munhälsa är inte bara vi...
Patientsäkerhet lönar sig - kostnader för skador och vårdskador i slutenvården år 2013
Denna rapport redovisar kostnadsberäkningar för skador och vårdskador i vården baserade på resultatet av journalgranskning under år 2013.

Underlagen som anv&aum...
Intermountain Healthcare - styrning för kvalitet i ett högpresterande system
Internationella jämförelser mellan hälso- och sjukvårdssystem har fått ökande betydelse på senare år. Intresset i Sverige riktas dels mot framgångsfaktorer generellt på makro-, meso- och mikro-nivå ...
Statistik om hälso- och sjukvård och regional utveckling 2013
Rapporten redovisar statistik för verksamhet och ekonomi i landstingen och regionerna för år 2013. Kostnader och prestationer redovisas för ett antal delområden inom prim&...
Kvalitetsindikatorer i hälso- och sjukvården 2013 - Ett komplement till öppna jämförelser från ett urval kvalitetsregister
I november 2013 kom den sjunde publikationen i rapportserien "Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet". Rapporten innehåller 169 indikator...
Jämlikhet och hälsofrämjande. Resultat från nationell patientenkät och vårdbarometern
Sveriges Kommuner och Landsting har under de senaste åren prioriterat att arbeta med jämlikhetsperspektivet inom hälso- och sjukvård. Denna rapport baseras på patienters och befolkningens egna upple...
Områdesbeskrivningar av sju vårdverksamheter. Primärvårdens förutsättningar och befolkningens vårdbehov.
Lärandeprojektet Vård på lika villkor har varit en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting som pågått mellan 2011 och 2014. Målet med pro...
Myter och fakta om vården i Sverige
Vi har i Sverige en vård av högsta internationella klass! Vi har också en intensiv
debatt om den svenska vården.I debatten om vården är de negativa bilderna i majorite...
Nyttan  - En skrift från projektet Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister
Nyttan är en inspirationsskrift från projektet Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister. Det är slutrapporten från projektet Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister, som pågick inom ramen...
Basmodell för uppföljning av primärvård
Sveriges Kommuner och Landsting gjorde våren 2013 en kartläggning av hur landsting arbetar med uppföljning och kontroll av primärvård. I denna skrift presenteras en basmodell för uppföljning av pri...
Kvinnor och män i hjärt- och kärlsjukvården
SKL samlar varje år in statistik i olika former. Den här rapporten belyser hjärt- och kärlsjukvården i den slutna somatiska vården utifrån KPP-data år 20...
Vårdrelaterade infektioner - framgångsfaktorer som förebygger (Broschyr)
Vårdrelaterade infektioner är ett av de största hoten mot patientsäkerheten i
hälso- och sjukvården. Trots att frågan har uppmärksammats under flera år ...
Vårdrelaterade infektioner - framgångsfaktorer som förebygger
Vårdrelaterade infektioner är ett av de största hoten mot patientsäkerheten i
hälso- och sjukvården. Trots att frågan har uppmärksammats under flera år ...
Nationell patientenkät: Barn- och ungdomspsykiatri 2013
Hösten 2013 genomfördes den andra mätningen med Nationell Patientenkät. Undersökningarna har haft för avsikt att fånga patienters och målsmäns erfarenheter av kontakten med verksamheterna. Syftet me...
Prissättning, introduktion och uppföljning av läkemedel - i samverkan
I denna promemoria redovisas ett förslag till en landstingsgemensam samverkansform inom läkemedelsområdet i syfte att uppnå ovanstående. Förslaget är en samman-v&#...
Psykiatrisk tvångsvård
Meningen med tvångsvård är att du ska må bättre, så att du slipper vårdas med hjälp av tvång. I den här broschyren beskrivs lagen om psykiatrisk tv&...
Hälsofrämjande och jämlikhet - i landstingens och regionernas styr- och ledningsdokument 2013
Denna rapport presenterar en kartläggning av hur jämlik och hälsofrämjande vård beskrivs i landstingens och regionernas styr- och uppföljningsdokument 2013. Uppdraget var en del av SKL:s arbete med ...
Ordnat införande i samverkan - slutrapport från den nationella läkemedelstrategin, delprojekt 6:1
Rapporten beskriver ett förslag till en landstingsgemensam, nationell process för införande av nya läkemedel för att åstadkomma en jämlik och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning utan onödiga dröjs...
Vård på lika villkor ? ett lärandeprojekt
I denna rapport redovisas lärandeprojektet Vård på lika villkor, en överenskommelse mellan SKL och staten 2011 - 2014. Syftet med projektet har varit att öka jämlikhete...
Vårdbarometern 2013: Befolkningens attityder till kunskaper om och förväntningar på hälso- och sjukvård
Vårdbarometern är en årlig nationell befolkningsundersökning med syftet att fånga invånarperspektivet i frågor kopplade till hälso- och sjukvården.

Befolkningens attityder till, kunskaper om och...
Vårdprogram - äldre och diabetes
Det Nationella programrådet för diabetes har tagit fram ett vårdprogram som omfattar vård, behandling och uppföljning av äldre patienter med typ 1- och typ 2-diabetes s...
Utbildning för personer med typ 2-diabetes
Faktaguide
Faktaguiden vänder sig till patienter som deltar i en grupputbildning för typ 2-diabetes. Faktaguiden är en av tre delar i ett utbildningspaket. De andra två delarna är: En ...
Utbildning för personer med typ 2-diabetes
Handledarmanual
Forskning visar att diabetespatienter som har gått en grupputbildning ledd av kunnig och pedagogisk personal förbättrar sitt HbA1c. I de nationella riktlinjerna för diabetesv...
Behandlingsstrategi typ 2-diabetes
God glukoskontroll är avgörande för att minska risken för diabeteskomplikationer hos patienter med typ 2-diabetes. Behandlingsstrategi typ 2-diabetes är framtagen för a...
Behandlingsstrategi typ 1-diabetes barn och ungdomar
Behandlingsstrategi typ 1-diabetes barn och ungdomar är en hjälp för dig som arbetar i hälso- och sjukvården med patienter som har ett riskfyllt HbA1c. Strategin är en ...
Behandlingsstrategi typ 1-diabetes
Behandlingsstrategi typ 1-diabetes är en hjälp för dig som arbetar i hälso- och sjukvården med patienter som har ett riskfyllt HbA1c. Strategin är framtagen för at...
Baskompetens inom vård- och omsorgssektorn
Vård- och omsorgssektorn står inför stora förändringar och utmaningar när det gäller personal- och kompetensförsörjningen i framtiden. De ekonomiska resurserna kommer troligen inte att utvecklas i s...
Jämförelse av kostnader och verksamhet på sjukhuskliniker 2012
Jämförelse med hjälp av totalkostnadsbokslut och patientuppgifter
Syftet med rapporten är dels att presenteras några resultat i sammanfattning, dels att visa hur statistiken kan användas. Det senar...
Skador i vården - skadeöversikt och kostnad
Denna undersökning är den andra nationella journalgranskningsstudie som
genomförts i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL:s) regi. 2013 års
omfattar 10 000 granskade vårdtillfällen jämfört med fö...
« Föregående  1..  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Nästa »  |  Visa alla