Ämnen

Hälso- och sjukvård

Sorteringsordning:
« Föregående  1..  2  3  4  5  6  7  8  ..10  Nästa »  |  Visa alla
Skador i vården
Skadeområden, undvikbarhet samt förändringar över tid
Denna rapport är den fjärde i en serie med resultat från journalgranskning på nationell nivå som genomförts i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL:s) regi sedan å...
Trycksår
Framgångsfaktorer för att förebygga
Trycksår är en vårdskada som orsakar stort lidande för patienten. Trycksår orsakar dessutom en stor kostnad för vården.

Denna studie beskriver sju framgång...
Success Factors in Swedish Stroke Care
The national quality register Riksstroke offers good access to information on the performance results of different care units and county councils in key quality indicators. Several success factors h...
Success Factors in Swedish Diabetes Care
Seven success factors have shown to be associated with the quality of diabetes care, and are presented in more detail in this publication. The publication is part of the work of the National Program...
Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2014
Sveriges Kommuner och Landsting publicerar årligen rapporten, Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling. I rapporten redovisas statistik för år 2014. Kostnad...
Så blir vården jämlik
Den svenska hälso- och sjukvården är inte jämlik. Landstingen tar de närmaste åren krafttag för att minska ojämlikheten. Det sker genom att på ett helt nytt sätt förse verksamheterna i vården med ku...
Svensk sjukvård i internationell jämförelse - 2015
SKL publicerar regelbundet underlag för att värdera kvalitet och effektivitet i sektorer som kommuner och landsting ansvarar för. Här jämförs hälso- och sjukvå...
Kortare väntetider i cancervården
Delrapport om överenskommelse 2015, cancerstrategin
Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting beslutade i januari 2015 om en överenskommelse med målet att förbättra tillgängligheten inom cancervården.

Överen...
Kronisk sjukdom i primärvården
Delrapport om landstingens förutsättningar och diagnosspecifika förutsättningar
SKL har tillsammans med landstingen sökt kartlägga, sammanställa och analysera centrala delar av den information kring kroniska sjukdomar inom primärvården som finns tillg&#...
Hur går det för patienten med kronisk sjukdom?
Verktyg för en fördjupad uppföljning inom primärvård
SKL har i samverkan med landstingen sökt kartlägga, sammanställa och analysera centrala delar av den information kring kroniska sjukdomar inom primärvården som finns tillg&#...
Framgångsfaktorer i strokevården
Det nationella programrådet för stroke arbetar för en kunskapsbaserad och jämlik strokevård. Som ett led i detta arbete har programrådet initierat en jämföran...
Framgångsfaktorer i strokevården - en jämförande studie av strokevård
Det nationella programrådet för stroke arbetar för en kunskapsbaserad och jämlik strokevård. Som ett led i detta arbete har programrådet initierat en jämförande studie av skillnader och likheter mel...
På väg mot en säkrare vård - Patientsäkerhetssatsningen 2011-2014
Patientsäkerhetssatsningen har under de senaste fyra åren bidragit till ett intensifierat patientsäkerhetsarbete, och idag är patientsäkerhetsfrågorna i fokus i hela v&...
Markörbaserad journalgranskning i psykiatri - för att identifiera och mäta skador i vården
Markörbaserad journalgranskning (MJG) görs numer vid samtliga akutsjukhus i Sverige för att fånga skador och vårdskador (undvikbara skador) hos patienter i somatisk slutenv&...
Vårdbarometern 2014
Befolkningens attityder till kunskaper och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård
Vårdbarometern är en årlig nationell befolkningsundersökning med syftet att fånga invånarperspektivet i frågor kopplade till hälso- och sjukvården. Befol...
Nationellt ramverk för patientsäkerhet
SKL har tillsammans med landsting och kommuner tagit fram ett nationellt
ramverk för patientsäkerhetsarbete. Målet med det nationella
ramverket är att det ska vara ett anvä...
Patientsäkerhetskultur: Sammanställning på nationell nivå av landstingens och regionernas mätningar 2012-2014
Syftet med denna rapport är att ge en överblick och sprida kunskap samt intresse för att ytterligare förbättra patientsäkerhetskulturen i svensk hälso- och sjukvård.

År 2012-2014 genomförde alla ...
Ledningskraft - Designing managerial support in large-scale change management
How can we do today?s work better tomorrow?

This document describes the design and thoughts behind Ledningskraft, in English Empowering Change. A comprehensive national management program where ...
KPP Psykiatri 2013
Rapporten visar på de analysmöjligheter som KPP-databasen ger inom den psykiatriska vården. Här redovisas kostnader uppdelade per vårdform, kön, ålder och diagnosgrupp som bedrivs inom de 9 landstin...
Ordnat införande i samverkan II
Ordnat införande i samverkan II
Projekt Ordnat införande i samverkan som syftar till att skapa en ändamålsenlig, jämlik användning av nya läkemedel för alla patienter i landet, har avslutats. Rappo...
Skador i vården - resultat från nationell mätning med strukturerad journalgranskning under perioden jan-mars 2012
Den undersökning som redovisas i den här skriften är den största nationella
journalgranskning som hittills genomförts i Sverige. 3900 journaler har
granskats under en tremånadersperiod under 2012....
Skador i vården - sammanställning av klinikvisa resultat - markörbaserad journalgranskning januari 2013 - juni 2014
Denna rapport innehåller en sammanställning av de förbättringsarbeten som genomförts på sjukhus- och kliniknivå med utgångspunkt från resultaten av Markörbaserad journalgranskning 2013 - 2014. Syfte...
Öppna jämförelser folkhälsa 2014
Rapporten redovisar resultat för befolkningens hälsa och levnadsvanor. Årets rapport har även utökats med flera nya indikatorer som berör livsvillkor och levnadsfö...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäller när en person får vård utanför sitt hemlandsting.

Kommentarerna till riks...
Öppna jämförelser: hälso- och sjukvård 2014, del 2
Detta är den nionde rapporten med öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet som Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting gemensam...
Öppna jämförelser: hälso- och sjukvård 2014, del 1
Detta är den nionde rapporten med öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet som Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting gemensam...
Vårdnära service
En viktig del av framtidens sjukvård - kortversion
Den här broschyren handlar om vårdnära service - den delen av servicen som sker i patientens närhet. Intresset för vårdnära service och vem som ska utföra den...
Bevara eller gallra
Nr 6: Patientjournaler och övrig vårddokumentation
Skriften ger råd om bevarande- och gallringsfrågor inom hälso- och sjukvård i kommuner, landsting/regioner för bland annat patientjournaler, läkemedelshantering, mö...
Nationell samordning för strukturerat införande och uppföljning av nya cancerläkemedel
Rapporten är en av de tio delrapporter som utgör avrapporteringen av de utvecklingsarbeten som SKL bedrivit under åren 2010-2012, inom
ramen för överenskommelserna med staten om nationella cancerst...
För en jämlik och kunskapsbaserad vård
Landsting och regioner har tillsammans etablerat nationella programrådet för diabetes. Rådet arbetar för en mer jämlik och kunskapsbaserad diabetesvård. Skriften beskri...
« Föregående  1..  2  3  4  5  6  7  8  ..10  Nästa »  |  Visa alla