Ämnen

Hälso- och sjukvård

Sorteringsordning:
« Föregående  1..  2  3  4  5  6  7  8  ..10  Nästa »  |  Visa alla
Framgångsfaktorer i strokevården - en jämförande studie av strokevård
Det nationella programrådet för stroke arbetar för en kunskapsbaserad och jämlik strokevård. Som ett led i detta arbete har programrådet initierat en jämförande studie av skillnader och likheter mel...
På väg mot en säkrare vård - Patientsäkerhetssatsningen 2011-2014
Patientsäkerhetssatsningen har under de senaste fyra åren bidragit till ett intensifierat patientsäkerhetsarbete, och idag är patientsäkerhetsfrågorna i fokus i hela v&...
Markörbaserad journalgranskning i psykiatri - för att identifiera och mäta skador i vården
Markörbaserad journalgranskning (MJG) görs numer vid samtliga akutsjukhus i Sverige för att fånga skador och vårdskador (undvikbara skador) hos patienter i somatisk slutenv&...
Vårdbarometern 2014
Befolkningens attityder till kunskaper och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård
Vårdbarometern är en årlig nationell befolkningsundersökning med syftet att fånga invånarperspektivet i frågor kopplade till hälso- och sjukvården. Befol...
Nationellt ramverk för patientsäkerhet
SKL har tillsammans med landsting och kommuner tagit fram ett nationellt
ramverk för patientsäkerhetsarbete. Målet med det nationella
ramverket är att det ska vara ett anvä...
Patientsäkerhetskultur: Sammanställning på nationell nivå av landstingens och regionernas mätningar 2012-2014
Syftet med denna rapport är att ge en överblick och sprida kunskap samt intresse för att ytterligare förbättra patientsäkerhetskulturen i svensk hälso- och sjukvård.

År 2012-2014 genomförde alla ...
Ledningskraft - Designing managerial support in large-scale change management
How can we do today?s work better tomorrow?

This document describes the design and thoughts behind Ledningskraft, in English Empowering Change. A comprehensive national management program where ...
KPP Psykiatri 2013
Rapporten visar på de analysmöjligheter som KPP-databasen ger inom den psykiatriska vården. Här redovisas kostnader uppdelade per vårdform, kön, ålder och diagnosgrupp som bedrivs inom de 9 landstin...
Ordnat införande i samverkan II
Ordnat införande i samverkan II
Projekt Ordnat införande i samverkan som syftar till att skapa en ändamålsenlig, jämlik användning av nya läkemedel för alla patienter i landet, har avslutats. Rappo...
Skador i vården - resultat från nationell mätning med strukturerad journalgranskning under perioden jan-mars 2012
Den undersökning som redovisas i den här skriften är den största nationella
journalgranskning som hittills genomförts i Sverige. 3900 journaler har
granskats under en tremånadersperiod under 2012....
Skador i vården - sammanställning av klinikvisa resultat - markörbaserad journalgranskning januari 2013 - juni 2014
Denna rapport innehåller en sammanställning av de förbättringsarbeten som genomförts på sjukhus- och kliniknivå med utgångspunkt från resultaten av Markörbaserad journalgranskning 2013 - 2014. Syfte...
Öppna jämförelser folkhälsa 2014
Rapporten redovisar resultat för befolkningens hälsa och levnadsvanor. Årets rapport har även utökats med flera nya indikatorer som berör livsvillkor och levnadsfö...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäller när en person får vård utanför sitt hemlandsting.

Kommentarerna till riks...
Öppna jämförelser: hälso- och sjukvård 2014, del 2
Detta är den nionde rapporten med öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet som Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting gemensam...
Öppna jämförelser: hälso- och sjukvård 2014, del 1
Detta är den nionde rapporten med öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet som Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting gemensam...
Vårdnära service
En viktig del av framtidens sjukvård - kortversion
Den här broschyren handlar om vårdnära service - den delen av servicen som sker i patientens närhet. Intresset för vårdnära service och vem som ska utföra den...
Bevara eller gallra
Nr 6: Patientjournaler och övrig vårddokumentation
Skriften ger råd om bevarande- och gallringsfrågor inom hälso- och sjukvård i kommuner, landsting/regioner för bland annat patientjournaler, läkemedelshantering, mö...
Nationell samordning för strukturerat införande och uppföljning av nya cancerläkemedel
Rapporten är en av de tio delrapporter som utgör avrapporteringen av de utvecklingsarbeten som SKL bedrivit under åren 2010-2012, inom
ramen för överenskommelserna med staten om nationella cancerst...
För en jämlik och kunskapsbaserad vård
Landsting och regioner har tillsammans etablerat nationella programrådet för diabetes. Rådet arbetar för en mer jämlik och kunskapsbaserad diabetesvård. Skriften beskri...
Vårdnära service
- en viktig del i framtidens sjukvård
Den här skriften handlar om vårdnära service - den delen av servicen som sker i patientens närhet. Intresset för vårdnära service och vem som ska utföra den h...
Munhälsa - åtgärder för att förebygga ohälsa i munnen
Munvården syftar till att förebygga sjukdomsutveckling och smärta som kan påverka livskvalitet och möjligheten att kunna äta.
En god munhälsa är inte bara vi...
Patientsäkerhet lönar sig - kostnader för skador och vårdskador i slutenvården år 2013
Denna rapport redovisar kostnadsberäkningar för skador och vårdskador i vården baserade på resultatet av journalgranskning under år 2013.

Underlagen som anv&aum...
Intermountain Healthcare - styrning för kvalitet i ett högpresterande system
Internationella jämförelser mellan hälso- och sjukvårdssystem har fått ökande betydelse på senare år. Intresset i Sverige riktas dels mot framgångsfaktorer generellt på makro-, meso- och mikro-nivå ...
Statistik om hälso- och sjukvård och regional utveckling 2013
Rapporten redovisar statistik för verksamhet och ekonomi i landstingen och regionerna för år 2013. Kostnader och prestationer redovisas för ett antal delområden inom prim&...
Kvalitetsindikatorer i hälso- och sjukvården 2013 - Ett komplement till öppna jämförelser från ett urval kvalitetsregister
I november 2013 kom den sjunde publikationen i rapportserien "Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet". Rapporten innehåller 169 indikator...
Jämlikhet och hälsofrämjande. Resultat från nationell patientenkät och vårdbarometern
Sveriges Kommuner och Landsting har under de senaste åren prioriterat att arbeta med jämlikhetsperspektivet inom hälso- och sjukvård. Denna rapport baseras på patienters och befolkningens egna upple...
Områdesbeskrivningar av sju vårdverksamheter. Primärvårdens förutsättningar och befolkningens vårdbehov.
Lärandeprojektet Vård på lika villkor har varit en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting som pågått mellan 2011 och 2014. Målet med pro...
Myter och fakta om vården i Sverige
Vi har i Sverige en vård av högsta internationella klass! Vi har också en intensiv
debatt om den svenska vården.I debatten om vården är de negativa bilderna i majorite...
Nyttan  - En skrift från projektet Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister
Nyttan är en inspirationsskrift från projektet Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister. Det är slutrapporten från projektet Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister, som pågick inom ramen...
Basmodell för uppföljning av primärvård
Sveriges Kommuner och Landsting gjorde våren 2013 en kartläggning av hur landsting arbetar med uppföljning och kontroll av primärvård. I denna skrift presenteras en basmodell för uppföljning av pri...
« Föregående  1..  2  3  4  5  6  7  8  ..10  Nästa »  |  Visa alla