Ämnen
Grundläggande granskning i gruppen Demokratifrågor hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-452-6)
ISBN-nummer:978-91-7585-452-6
Utgivningsdag:2016-12-01

Grundläggande granskning

Kärnan i revisionsprocessen
Info:
Skriften ger begreppet Grundläggande granskning en djupare innebörd och förklarar vad granskningen syftar till och omfattar. Skriften vänder sig till förtroendevalda revisorer i en kommun, ett landsting eller en region samt i gemensamma nämnder, kommunalförbund, kommunala
företag och i finansiella samordningsförbund. Skriften är också en grund för de sakkunnigas arbete.

Skriften är en fördjupning av God revisionssed i kommunal verksamhet 2014. God revisionssed är inte reglerad i lag eller föreskrift, utan ska ses som de goda principer och föredömliga tillvägagångssätt som tillämpas i kommunal
revision. Så ska även denna skrift läsas.
Artnr:
7585-452-6
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Hälso- och sjukvårdsbarometern 2017
Hälso- och sjukvårdsbarometern är en årlig nationell befolkningsundersökning med syftet att fånga ...
Öppna jämförelser - Grundskola 2017
I Öppna jämförelser – Grundskola kan du jämföra resultat och resursindikatorer på kommunnivå.
Sko...