Ämnen

Fastigheter

Sorteringsordning:
1  2  3  4  5  Nästa »  |  Visa alla
Äga eller hyra verksamhetslokaler
Kommuner behöver ta ställning till om de ska äga eller hyra verksamhetslokaler, eller snarare ta ställning till vilken mix av olika finansieringsalternativ som behövs, f...
Nationellt centrum för lärmiljöer
Genomförd förstudie under 2019
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ser ett angeläget behov av ett nationellt centrum för lärmiljöer, där berörda statliga myndigheter, kommunala och enskilda huvudm&...
Bygga vackert
Att bygga vackert med kvalitet och estetiska värden
God arkitektur ger en estetisk upplevelse, men bidrar också till långsiktig användbarhet och vikänsla för brukarna. I denna skrift ges exempel på ett antal projekt geno...
Gäller LOU vid hyra av lokal?
Tips och råd
Kommuner och regioner har löpande behov av att hyra in verksamhetslokaler för att bl.a. möta förändrade demografiska behov. Upphandlande myndigheter som ska hyra lokaler behöver beakta lagen om offe...
Beställarvänlig samverkan i byggentreprenader
En introduktion - Nyckelkomponenter för en lyckad samverkan samt referat från workshop
På senare tid har byggkostnaderna skenat samtidigt som vi behöver bygga och genom renovering skapa allt energieffektivare byggnader för att klara ökande krav. Det finns även behov av att snabba upp ...
Fastighetsnyckeltal 2018
Sammandrag regioner
Regionerna samlar varje år in nyckeltal inom fastighetsområdet. Nyckeltalen beskriver storleken på regionens fastighetsbestånd, fastighetsinvesteringar, kostnaderna för driften av lokalerna samt ene...
Framtidens kulturlokaler
Kapitel i antologin Framtidens fastighetsbehov
När befolkningen ökar, städer och stadsdelar förtätas och nya boendemiljöer skapas ställs kommuner och regioner inför ett växande behov av gemensamma off...
God innemiljö - Samhällsdebatt och kunskapsutveckling
analys av innemiljödebatten
Inomhusproblem i byggnader har diskuterats sedan 1970-talet då de första rapporterna om besvär kom. Den här rapporten ger en tillbakablick på hur debatten sett ut och var vi står idag.
Lagar och regler
som styr hanteringen av innemiljöfrågor i skolor
I denna broschyr kan du läsa allmänt om lagar och regler samt få fördjupad information om vad som styr hanteringen av innemiljöfrågor och problem i skolan. Kraven utgår från regelverk kring arbetsmi...
God innemiljö
Faktorer som påverkar inomhusmiljön i våra skolor
Inomhusmiljöproblem är ofta ospecifika och inte självklart kopplade till en viss orsak. Ibland är det lätt att finna orsaken, t.ex. byggnadstekniska brister eller dålig städning , medan det i andra ...
Framgångsrik kompetensförsörjning
I offentliga fastighetsorganisationer
Många offentliga fastighetsorganisationer står inför stora utmaningar med att attrahera, hitta och behålla rätt kompetens, både nu och i framtiden. Företag/organis...
Framtidens äldreboende
Framtidens äldreboende är ett av kapitlen i antologin Framtidens fastighetsbehov som publiceras under 2016-2019.

Möjligheterna och utmaningarna är många när det g&#...
Fastighetsnyckeltal 2017
Landstingen och regionerna samlar varje år in nyckeltal inom fastighetsområdet. Nyckeltalen beskriver storleken på landstingens fastighetsbestånd, fastighetsinvesteringar, kostnaderna för driften av...
Krisberedskap i vårdfastigheter
En vägledning för fastighetsorganisationerna
Kris, störning, särskild händelse, allvarlig händelse, extraordinär händelse, samhällsviktig verksamhet, katastrofmedicinsk beredskap är exempel på begre...
Förskolans fysiska miljö
En kunskapsöversikt och förslag till utvärdering
Antalet barn i förskoleålder prognostiseras öka. I kombination med en större mängd förskolebyggnader i ett åldrande fastighetsbestånd, leder detta till behov ...
Framtidens fastighetsbehov - Ekonomi
Rapporten ingår i antologin Framtidens fastighetsbehov, som ser framåt inom ett tiotal viktiga ämnesområden, såsom demografi, vård, skola, klimat och digitalisering.
...
Skollokalernas betydelse för lärande
En översikt över forskning och utvecklingsprojekt
Denna rapport är en översikt över aktuell svensk forskning och utvecklingsprojekt med fokus på relationen mellan elevers lärande och den fysiska miljön. Förstudien...
Framtidens fastighetsbehov - Klimat- och miljöfrågor
Fastighetsbranschen står inför stora förändringar och därmed många beslut. Med avstamp i dagens läge kan du i denna skrift läsa om de utmaningar som behö...
Framtidens fastighetsbehov - Demografi
Fastighetsbranschen står inför stora förändringar och därmed många beslut. I denna skrift kan du läsa om den demografiska utvecklingen och hur den hänger ihop...
Statusbedömning av fastigheter
Det finns flera anledningar att genomföra statusbedömningar av byggnadsverk. Den kanske vanligaste är att på ett så objektivt sätt som möjligt bedöma underh&#...
Landstingens fastighetsbestånd
Sammandrag av 2016 års nyckeltal
Varje år samlar landstingen och regionerna in nyckeltal för fastighetsområdet. Insamlingen är frivillig, men det finns i stort sett kompletta nyckeltal sedan år 1996. Nyckel...
Klimatkonsekvenser av olika energilösningar
Introduktion till arbetssätt för beräkning av klimatkonsekvens vid investeringsbeslut
Med den här skriften vill vi ge en introduktion i arbetssätt för att beräkna klimatkonsekvensen av ett investeringsbeslut som medför ökad eller minskad energianvändning eller energiproduktion.

Al...
Guide för geoenergi
Geoenergi, som klassas som förnybar energi, är en samling välutvecklade teknikslag som står för närmare en fjärdedel av energianvändningen för värme...
Upphandling av tekniska konsulttjänster
Att arbeta med offentliga upphandlingar är vardag för många i offentlig sektor. Trots detta upplevs det ofta som en utmaning där mycket kan gå snett. En lyckad upphandling k...
Metod för bättre innemiljö
Innemiljön är det mest centrala en fastighetsorganisation levererar till sina hyresgäster och den ska vara god. Skolor, förskolor och kontorsmiljöer ska inte ge människ...
EU-stöd för kommunala fastigheter
Att söka bidrag och stöd i EU kan vid en första anblick verka komplicerat och tidskrävande. Så kan det också vara men vinsten du gör på att söka kan vara...
God samhällsbyggnad
Med kommunal samordning
De offentliga verksamheternas behov måste effektivt lyftas in i samhällsbyggnadsprocessen, från strategiska frågor vid översiktlig planering till konkreta beslut inför ...
Framgångsfaktorer i nyckeltalsnätverk
Samarbete mellan fastighetsorganisationer
Att kunna jämföra sig med liknande organisationer kan vara ett mycket bra verktyg för att effektivisera sin verksamhet och mäta förändring. Detta är dock inte allt...
LCC-kalkyler för en hållbar förvaltning
Varje år görs stora investeringar i offentliga fastigheter, både för att förbättra befintliga byggnader och i helt nya hus. Dessa investeringar får konsekvenser un...
BIM - digitalisering av byggnadsinformation
En av de absolut största potentialerna inom fastighetssektorn som vi kan se i dag är digitaliseringen. Med hjälp av den kan vi både höja kvaliteten och minska kostnaderna. D...
1  2  3  4  5  Nästa »  |  Visa alla