Ämnen

Fastigheter

Sorteringsordning:
« Föregående  1  2  3  4  5  Nästa »  |  Visa alla
Ljudlig miljö - att arbeta med ljudmiljö i förskolor och skolmatsalar
En dålig ljudmiljö är en arbetsmiljöfråga och i förlängningen också en kostnadsfråga. Det är inte ovanligt att personal och elever drabbas av ”...
175 kr
Femti funderingar om äldres boende
Den här skriften riktar sig till alla som är inblandande i planeringsprocesser kring boende för äldre. Från kommunstyrelse och representanter för verksamhet och brukare...
245 kr
Bättre luftkvalitet - att arbeta med partiklar i skolor
Att arbeta med innemiljöproblem är ofta en utmaning och handlar i mångt och mycket om att ha en bra dialog med de som vistas i lokalerna. Den här foldern handlar om luftpartiklar...
Gröna avtal för ett bättre samarbete - en guide för hållbarhet i offentliga lokaler
Gröna hyresavtal är en bra plattform för bättre samarbete mellan olika delar av en organisation. De ger en god struktur och praktiska redskap för att hantera det gemensamma ...
245 kr
Internhyra - rätt incitament för effektiva lokaler
Kommunernas lokaler kostar och det är en ständigt återkommande fråga hur dessa kostnader ska fördelas. En internhyresmodell kan ge ökade incitament för besparingar...
195 kr
Bygg energieffektiva lokaler - lågenergibyggande i stat, kommun och landsting
I arbetet med att minska vår negativa klimat- och miljöpåverkan spelar offentliga fastighetsägare en viktig roll. Ambitionerna ökar och kraven blir tuffare. UFOS vill fr...
Miljöklassning i praktiken
Syftet med miljöcertifieringar är framförallt att styra mot bättre och mer hållbara byggnader. Certifieringen påverkar hela byggnadens livslängd – från ...
195 kr
Nå energi- och klimatmålen 2050 - svårt men inte omöjligt
Att bygga och förvalta offentliga lokaler både klimatsmart och energisnålt är en av de absolut viktigaste utmaningarna idag för offentliga fastighetsägare. Frågan ...
Tillgängliga skolor - goda exempel på hur skolor kan anpassas
En stor del av skolorna i Sverige är inte tillgängliga för alla. Men så behöver det inte vara. Med enkla medel, som exempelvis automatiska dörröppnare, bättre...
225 kr
Något att deklarera? : stöd för upphandling och förarbeten inför energideklarationer
Enligt lagen om energideklarationer av byggnader ska i princip alla verksamhetslokaler över tusen kvadratmeter vara deklarerade senast den 31 december 2008, och en skylt med energideklarationen...
När resultatet räknas : optimering av egen driftverksamhet i offentliga fastighetsföretag
De offentliga fastighetsägarna arbetar med varierande framgång med att effektivisera energianvändningen. En av strategierna är att arbeta i egen regi med driftoptimering, dvs jus...
Hela vägen fram : uppföljning av energikrav i byggprocessen
Fastighetsföretag är ofta bra på att ställa krav när de beställer en byggnad. Men de är ibland sämre på att följa upp och kontrollera att de få...
Effektiva kommunala fastigheter : introduktion för förtroendevalda
Denna skrift är en introduktion för nytillträdda ledamöter i kommunala fastighetsnämnder och motsvarande. Den handlar om förvaltning och utveckling av kommunala verksam...
Energy performance contracting : en balansakt för besparingar med garanti
Energy Performance Contracting (EPC) är sätt att arbeta med energieffektivisering, som håller på att etableras i Sverige. EPC är ett nytt begrepp men också en vidareutv...
Målstyrning : navigationsguide för offentliga fastighetsföretag
Målstyrning är långt ifrån någon ny teori eller ett okänt begrepp. De flesta offentliga fastighetsföretag inom stat, kommun och landsting har sedan länge arbe...
Erfarenheter av driftentreprenader vol 2 : Intervjustudie med nio fastighetsägare
Andelen fastighetsdrift på entreprenad har ökat under senare år, och det börjar nu finnas lång erfarenhet av denna driftform. U.F.O.S har tidigare givit ut ett antal skrifte...
Riv rätt! : handbok för miljöanpassad rivning
Rivning av byggnader kan ha stor påverkan på miljön om de inte görs på rätt sätt. Beställare och konsulter med erfarenhet av rivning anser att det föreko...
Handla el utan fel : långsiktiga strategier och avtalsformer för bästa pris
På den avreglerade elmarknaden finns ett stort utbud av aktörer och tjänster. Det är inte helt lätt att välja rätt för att över tiden få ett så...
175 kr
Allt annat än olja : uppvärmning med förnybar energi
I takt med stigande oljepriser och medvetenheten om konsekvenserna av förbränningen av fossila bränslen, ökar intresset för att byta ut äldre oljepannor mot förnyb...
Här är din lokal : introduktion till hyresgäster i offentliga verksamhetslokaler
Denna skrift handlar om vad offentliga hyresgäster kan göra för att ge sig själva bättre, effektivare och trivsammare lokaler. Skriften berör i första hand fastigh...
Mixat stöd, maxad nytta : metodik för införande av Facilities Management i sjukvårdens lokaler
Facilities Management (FM) är ett sätt att utveckla stödtjänsterna inom fastighetsförvaltningen. Det görs för att ge kärnverksamheten bästa möjliga ...
175 kr
Strategisk lokalresursplanering : praktiska verktyg för balanserat utbud av lokaler
De kommunala verksamheternas behov av lokaler varierar över tiden. Ibland handlar det om att undvika kostnader för outnyttjade lokaler. I andra fall handlar det om att minimera risken att ...
Ta det kallt : strategier för komfortkyla
Många offentliga lokaler saknar lösningar för att få bra komfort under sommaren, för hög temperatur är en av de vanligaste klagomålen när det gäller...
Rätt begrepp : version 2 : nomenklatur, definitioner och mätregler för nyckeltal i offentlig fastighetsförvaltning
Förra utgåvan av Rätt begrepp (1997) kom till som en idé- och debattbok med syfte att praktiskt visa hur man kan skapa en bas för enhetliga area- och aktivitets begrepp och ...
Investera med flera : när passar offentlig - privat samverkan vid fastighetsinvesteringar?
Denna skrift syftar till att beskriva och diskutera de parametrar som är avgörande för att på ett bra sätt kunna ta beslut om hur en investering ska genomföras. Fokus i...
Städa
Avsikten med denna skrift är att ge en lägesrapport över vad som händer inom städområdet ute i kommunerna. Vilka problem som står på dagordningen och vad som ...
175 kr
Idrottshallar: Energieffektivisering med stor potential
Idrottshallar är en lokalgrupp som använder mycket energi. Den typ av idrotthallar som ingår i detta projekt är inomhushallar för allmän idrott så som bollspel, gy...
175 kr
Från driftentreprenad till förvaltningsentreprenad
Denna skrift belyser hur olika upphandlingsförfaranden, entreprenadformer och ersättningsformer kan tillämpas vid upphandling av hela eller delar av de arbetsuppgifter som ingår ...
Trygga lokaler - Säkerhet i kultur- och fritidslokaler
Säkerhetsfrågor i samband med upplåtelse av kultur- och fritidslokaler är ett komplext problemområde, som bl a inbegriper juridiska, organisatoriska och tekniska frågor...
Mat för många : goda råd för utveckling av måltidsverksamheten
Inom skola, vård och omsorg serveras varje dag närmare tre miljoner måltider, vilket betyder att den offentliga storhushålls­sektorn är en nästan lika stor akt&o...
« Föregående  1  2  3  4  5  Nästa »  |  Visa alla