Ämnen

Fastigheter

Sorteringsordning:
« Föregående  1  2  3  4  5  Nästa »  |  Visa alla
Fastighetsföretagande i offentlig sektor
Den här boken ger en översikt och insikt i de viktigaste frågorna som offentliga fastighetsorganisationer hanterar. Den är lämplig både för enskild läsning oc...
259 kr
Beställarens EPC - erfarenheter och analyser av EPC-modellen
Det har skett en utveckling av EPC-modellen främst från konsult- och entreprenörsleden baserad på deras erfarenheter. Det finns därför ett behov av att tillvarata erfar...
Byggnader i energisystem - exempel och strategier för låg energiförbrukning
För att minska energianvändningen måste byggnader betraktas ur ett systemperspektiv. Det gäller med andra ord att lyfta blicken från komponenter och delsystem till...
275 kr
Solenergi - möjligheter för offentliga lokaler
Sverige har utmärkta förutsättningar för att öka användningen av solenergi. Vi har både god tillgång till solinstrålning, bra systemtekniska fö...
275 kr
Flexibla skollokaler
I den här skriften beskrivs och diskuteras flexibla lösningar för skollokaler. Det handlar om möjligheten att på ett enkelt sätt förändra lokalen så att ...
225 kr
Gränsdragningslista för kommuner
Vilka funktioner och tjänster i en lokal ska bekostas av fastighetsägaren och vilka ska ingå i hyran? Denna fråga är inte alltid självklar. För att göra gr&...
Äga eller hyra verksamhetslokaler - strategier för konsekvensbedömning och beslut
I denna rapport beskrivs de viktigaste för- och nackdelarna vid bedömningar av fortsätt ägande och att sälja för att sedan hyra tillbaka verksamhetslokaler. Vilka konse...
Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen
Varför ska offentliga fastighetsorganisationer arbeta med energieffektivisering? Varför ska offentliga fastighetsägare tänka på mål som sträcker sig långt fra...
Säkra lekplatsen
Olycksförebyggande utformning av lekplatser och lekredskap
Olyckor på lekplatser förekommer tyvärr alltför ofta. Enligt statistiken skadas varje år 19 000 barn på lekplatser – 50 om dagen. Konsumentverket har också r...
252 kr
Mer än bara fyra väggar och tak : facility management ett effektivt stöd till kärnverksamheten
I allt fler kommuner renodlas kärnverksamheten inom exempelvis skola och äldreomsorg, och man samlar hanteringen av stödtjänster – service-funktioner – i en särs...
Klimatsmart brukarsamverkan: arbetssätt för sänkt energianvändning
Denna idéskrift vänder sig till ansvariga för verksamheter och fastigheter som var för sig och tillsammans vill påverka energiförbrukningen i verksamheterna.I skriften ...
Inredningsplanering: en planeringsmodell för inredning i skolor och förskolor
Den här skriften lyfter fram planeringsprocessen för inredning av skolor och förskolor samt vilka som samverkar i processen. Planeringsprocessen för inredning måste integre...
Räkna för livet: handbok för livscykelkostnad(LCC)
Offentliga byggnader står länge, och därför borde det vara självklart att ta hänsyn till framtida driftkostnader när beslut om nya investeringar tas. Som det ä...
175 kr
Det finns potential : energieffektivisera offentliga fastigheter i högre takt
"Det går att spara mycket energi i befintliga fastigheter och lokaler. Detta är allmänt känt bland verksamma inom fastighetssektorn. Varför händer det då inte mer?...
Bättre klimatskärm : att ställa krav och följa upp
"I denna skrift kan du läsa om metoder och rutiner för uppföljning av ; byggnadstekniska energikrav. Det finns skäl att ställa höga krav på energiprestanda ; n...
Energi och driftstatistik: ett nödvändigt redskap i daglig fastighetsförvaltning
Alla fastighetsorganisationer behöver ha kontroll över energianvändningen och ha tillförlitlig information om driften. Det finns idag flera olika verktyg att välja bland f&#...
Mer nytta av energideklarationer: erfarenheter från offentliga fastighetsägare
I oktober 2009 var 23 procent av byggnader inom den offentliga sektorn energideklarerade. Vad som är mer anmärkningsvärt är att Boverket konstaterade i en nyligen genomförd ...
Energikrav vid driftentreprenad
De senaste åren har energieffektivisering funnits på alla fastighets organisationers agenda. I de organisationer som har lagt ut sin drift på entreprenad visar utredningar och utv...
Privata aktörer i kommunens lokaler
Denna rapport syftar till att uppmärksamma fastighetsansvariga politiker och tjänstemän på de regler som gäller för uthyrning av kommunala lokaler till privata aktö...
175 kr
Vägen till energieffektiva skolor
Denna skrift beskriver den lönsamma potentialen för energieffektivisering i skolor och förskolor. Rapporten beskriver också en rad energieffektiviseringsåtgärder som ka...
175 kr
Så bygger man skolor och förskolor som passivhus
Senast 2019 ska enligt ett EU-direktiv krav införas inom alla medlemsländer på att offentliga byggnader som uppförs minst ska uppfylla kriterier för ett ”nästan n...
245 kr
Samverkan - för en effektiv och säker skolskjuts: beskrivning av en förändringsprocess
Denna idéskrift beskriver processen kring den förändring av skolskjutsverksamheten som genomfördes i Linköpings kommun under tiden 2005-2009. Jämfört med tidigar...
Fastigheter i bolag - steg för steg i bolagisering av kommunal fastighetsförvaltning
Många kommuner har bolagiserat sin fastighetsförvaltning och ytterligare kommuner överväger att bolagisera. I denna skrift analyseras drivkrafter och förutsättningar f&...
Strategier för fastighetsdrift
Denna skrift har till syfte att underlätta för kommuner som står i begrepp att fatta ; beslut om förändringar i sin fastighetsdrift med avseende på egen regi och entrep...
175 kr
Nyttoanalyser för lokalinvesteringar
Investeringar i lokaler har stor strategisk betydelse eftersom de är långsiktiga och påverkar organisationens förmåga att tillhandahålla vård, utbildning, kultur, ...
Ljudlig miljö - att arbeta med ljudmiljö i förskolor och skolmatsalar
En dålig ljudmiljö är en arbetsmiljöfråga och i förlängningen också en kostnadsfråga. Det är inte ovanligt att personal och elever drabbas av ”...
175 kr
Femti funderingar om äldres boende
Den här skriften riktar sig till alla som är inblandande i planeringsprocesser kring boende för äldre. Från kommunstyrelse och representanter för verksamhet och brukare...
245 kr
Bättre luftkvalitet - att arbeta med partiklar i skolor
Att arbeta med innemiljöproblem är ofta en utmaning och handlar i mångt och mycket om att ha en bra dialog med de som vistas i lokalerna. Den här foldern handlar om luftpartiklar...
Gröna avtal för ett bättre samarbete - en guide för hållbarhet i offentliga lokaler
Gröna hyresavtal är en bra plattform för bättre samarbete mellan olika delar av en organisation. De ger en god struktur och praktiska redskap för att hantera det gemensamma ...
245 kr
« Föregående  1  2  3  4  5  Nästa »  |  Visa alla