Ämnen

Ekonomi

Sorteringsordning:
1  2  3  4  5  Nästa »  |  Visa alla
Köp av verksamhet 2019
Kommuner och regioner 2006?2018
Årets rapport samlar information om hur kommuner och regioner använder marknaden för att lösa välfärdsuppdraget och ger olika beskrivningar av omfattning och utveckling.
Med köp av verksamhet avses...
The Economy Report, October 2019
On Swedish municipal and regional finances
We are now at the start of a long period when demographic needs will increase faster than employment in the economy. This means that the need to expand the welfare services sector will be greater th...
Ekonomirapporten, oktober 2019
Om kommunernas och regionernas ekonomi
Vi befinner oss nu i början av en lång period med demografiska behov som ökar snabbare än sysselsättningen i ekonomin. Det innebär att behoven av att bygga ut välf...
Handbok för effektiv äldreomsorg
en handfast guide till ökad kvalitet och lägre kostnader
Syftet med rapporten är att ge stöd till kommunernas arbete med effektivisering inom äldreomsorg, med särskilt fokus på hemtjänst. Paralleller kan även dras till a...
The Economy Report, May 2019
On Swedish municipal and regional finances
GDP growth in Sweden is assessed to fall to the low level of 1.4 per cent in both 2019 and 2020, partly as a result of low domestic investments and subdued growth prospects internationally. The grow...
Handbok om förplanering
Bygg en gemensam bild inför budgetprocessen
I god tid innan budgetarbetet i en kommuns ”årshjul”, behöver nyckel-personer, både politiker och tjänstepersoner dela bilder av nuläget och utmaningarna de n...
Ekonomirapporten, maj 2019
Om kommunernas och regionernas ekonomi
Tillväxten i det reala skatteunderlaget förväntas dämpas rejält åren 2020–2021. Trycket på verksamheterna är stort. Det är svårt att klara bem...
The Economy Report, December 2018
On Swedish municipal and county council finances
The Swedish economy has peaked and growth will be weaker in the coming years. A slow-down next year is likely in the US, China and Germany, which will dent global growth and trade. Here at home the ...
Köp av verksamhet 2017
Kommuner, landsting och regioner 2006-2017
SKL följer utvecklingen av köpt verksamhet i kommuner, landsting/regioner. Att köpa verksamhet är ett alternativ till att utföra den själv. Allt fler medborgare få...
Ekonomirapporten, december 2018
Om kommunernas och landstingens ekonomi
Konjunkturen har passerat sin topp och svagare tillväxt väntar. En inbromsning nästa år är högst trolig i USA, Kina och Tyskland, vilket påverkar global tillvä...
The Economy Report, May 2018
On Swedish municipal and county council finances
Swedish economy approaches cyclical balance from a boom. Employment growth can be weaker in the future, leading to weaker growth of the real tax base.
The number of young and elderly will increase ...
Automatiserad ärendehantering
Att frigöra tid för värdeskapande arbete
Att hantera ärenden är en omfattande uppgift för kommuner och landsting. Idag finns väl utvecklad teknik att låta hela eller delar av de moment som ärendehantering omfa...
Automatisering av arbete
Möjligheter och utmaningar för kommuner, landsting och regioner
En rad internationellt uppmärksammade rapporter pekar på att den tekniska utvecklingen innebär en stor potential för automatisering av både fysiska och kognitiva arbetsuppgi...
Svensk sjukvård i internationell jämförelse 2018
I denna rapport jämförs den svenska sjukvårdens prestationer med andra länders, med 12 länder inom EU, plus Kanada, Norge och USA. Det handlar, vardagligt uttryckt, om huruv...
Ekonomirapporten, maj 2018
Om kommunernas och landstingens ekonomi
Svenska ekonomi närmar sig balans från högkonjunktur. Det innebär att sysselsättningen utvecklas svagare liksom det reala skatteunderlaget.
Antalet unga och äldre i b...
Öppna jämförelser - Företagsklimat 2017
Insikt - en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning
För femte gången genomför Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en öppen jämförelse inom området företagsklimat. Det är en servicemätning av kommune...
Köp av verksamhet 2016
Kommuner, landsting och regioner 2006-2016
SKL följer utvecklingen av köpt verksamhet i kommuner, landsting och regioner. Att köpa verksamhet är ett alternativ till att utföra den själv i egen regi. Basåret...
The Economy Report, October 2017
On Swedish Municipal and County Council Finances
The positive development of the Swedish economy means that employment and local government tax base rise at a relatively fast rate. As of 2019 the economic situation is assumed to return to normal w...
Kommunal kravverksamhet
Handbok om kravhantering i kommuner och landsting
Ett hjälpmedel i kommunernas dagliga kravverksamhet.
Ekonomirapporten, oktober 2017
Om kommunernas och landstingens ekonomi
Den positiva utvecklingen i svensk ekonomi innebär att sysselsättning och kommunalt skatteunderlag växer snabbt i år och nästa. Från 2019 utvecklas skatteunderlaget sva...
RIPS 17
Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld
RIPS 17 innehåller en uppdatering av riktlinjerna, och en kunskapsöversikt som riktar sig till ekonomer, beslutsfattare och andra i sektorn som vill förstå bakgrunden till och te...
The Economy Report, May 2017
On Swedish Municipal and County Council Finances
The demographic trend we see ahead of us, fewer people of working age in relation to young and old, is a major challenge if costs are not to rise much faster than revenue. Moreover, the present econ...
Ekonomirapporten, maj 2017
Om kommunernas och landstingens ekonomi
Den demografiska utvecklingen vi ser framöver – färre i yrkesverksam ålder i förhållande till unga och gamla – innebär en stor utmaning om inte kostnaderna ...
Öppna jämförelser: Företagsklimat 2016
För fjärde gången genomför Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en öppen jämförelse inom området företagsklimat. Det är en servicemätning av k...
KPP Psykiatri 2015
Mycket mer än kostnad per patient
Fokus i denna rapport ligger på den vuxenpsykiatriska vården för år 2015 och redovisar kostnader upp-delade i sluten- resp. öppenvård, kön, ålder och diagnosgrupp för de tolv landsting/regioner som ...
the Economy Report, October 2016
On Swedish Municipal and County Council Finances
Up until 2020 the population of Sweden is expected to increase by 650,000. It stems from a high level of refugee immigration and an increased birth rate. This affects services in municipalities and ...
Köp av verksamhet 2015
Kommuner, landsting och regioner 2006-2015
Kommuner, landsting och regioner köper allt mer verksamhet. Ökningen mellan 2006–2015 var större de första åren men har därefter planat ut. Utvecklingen ser dock ...
Ekonomirapporten, oktober 2016
Om kommunernas och landstingens ekonomi
Fram till 2020 väntas antalet invånare i Sverige öka med 650 000. Det beror på den stora flyktinginvandringen och ett ökat barnafödande. Det påverkar verksamheter ...
The Economy Report, April 2016
– On Swedish Municipal and County Council Finances
Major demographic changes will put great strain on local government. An ageing Swedish population, more schoolchildren and immigration is increasing sharply.
Central government is responsible for r...
Vad kostar verksamheten 2015?
Kommunernas kostnadsutveckling från 2010 till 2015
För politiker, tjänstemän och allmänhet är det intressant analysera den egna kommunen och att jämföra sig med andra. För analysen: vilka nyckeltal bör an...
1  2  3  4  5  Nästa »  |  Visa alla