Ämnen

Ekonomi

Sorteringsordning:
1  2  3  4  5  Nästa »  |  Visa alla
Ekonomirapporten, december 2018
Om kommunernas och landstingens ekonomi
Konjunkturen har passerat sin topp och svagare tillväxt väntar. En inbromsning nästa år är högst trolig i USA, Kina och Tyskland, vilket påverkar global tillväxt och utrikeshandel. Hemma tror vi bos...
The Economy Report, May 2018
On Swedish municipal and county council finances
Swedish economy approaches cyclical balance from a boom. Employment growth can be weaker in the future, leading to weaker growth of the real tax base.
The number of young and elderly will increase ...
Automatiserad ärendehantering
Att frigöra tid för värdeskapande arbete
Att hantera ärenden är en omfattande uppgift för kommuner och landsting. Idag finns väl utvecklad teknik att låta hela eller delar av de moment som ärendehantering omfa...
Automatisering av arbete
Möjligheter och utmaningar för kommuner, landsting och regioner
En rad internationellt uppmärksammade rapporter pekar på att den tekniska utvecklingen innebär en stor potential för automatisering av både fysiska och kognitiva arbetsuppgi...
Svensk sjukvård i internationell jämförelse 2018
I denna rapport jämförs den svenska sjukvårdens prestationer med andra länders, med 12 länder inom EU, plus Kanada, Norge och USA. Det handlar, vardagligt uttryckt, om huruv...
Ekonomirapporten, maj 2018
Om kommunernas och landstingens ekonomi
Svenska ekonomi närmar sig balans från högkonjunktur. Det innebär att sysselsättningen utvecklas svagare liksom det reala skatteunderlaget.
Antalet unga och äldre i b...
Öppna jämförelser - Företagsklimat 2017
Insikt - en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning
För femte gången genomför Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en öppen jämförelse inom området företagsklimat. Det är en servicemätning av kommune...
Köp av verksamhet 2016
Kommuner, landsting och regioner 2006-2016
SKL följer utvecklingen av köpt verksamhet i kommuner, landsting och regioner. Att köpa verksamhet är ett alternativ till att utföra den själv i egen regi. Basåret...
The Economy Report, October 2017
On Swedish Municipal and County Council Finances
The positive development of the Swedish economy means that employment and local government tax base rise at a relatively fast rate. As of 2019 the economic situation is assumed to return to normal w...
Kommunal kravverksamhet
Handbok om kravhantering i kommuner och landsting
Ett hjälpmedel i kommunernas dagliga kravverksamhet.
Ekonomirapporten, oktober 2017
Om kommunernas och landstingens ekonomi
Den positiva utvecklingen i svensk ekonomi innebär att sysselsättning och kommunalt skatteunderlag växer snabbt i år och nästa. Från 2019 utvecklas skatteunderlaget sva...
RIPS 17
Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld
RIPS 17 innehåller en uppdatering av riktlinjerna, och en kunskapsöversikt som riktar sig till ekonomer, beslutsfattare och andra i sektorn som vill förstå bakgrunden till och te...
The Economy Report, May 2017
On Swedish Municipal and County Council Finances
The demographic trend we see ahead of us, fewer people of working age in relation to young and old, is a major challenge if costs are not to rise much faster than revenue. Moreover, the present econ...
Ekonomirapporten, maj 2017
Om kommunernas och landstingens ekonomi
Den demografiska utvecklingen vi ser framöver – färre i yrkesverksam ålder i förhållande till unga och gamla – innebär en stor utmaning om inte kostnaderna ...
Öppna jämförelser: Företagsklimat 2016
För fjärde gången genomför Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en öppen jämförelse inom området företagsklimat. Det är en servicemätning av k...
KPP Psykiatri 2015
Mycket mer än kostnad per patient
Fokus i denna rapport ligger på den vuxenpsykiatriska vården för år 2015 och redovisar kostnader upp-delade i sluten- resp. öppenvård, kön, ålder och diagnosgrupp för de tolv landsting/regioner som ...
the Economy Report, October 2016
On Swedish Municipal and County Council Finances
Up until 2020 the population of Sweden is expected to increase by 650,000. It stems from a high level of refugee immigration and an increased birth rate. This affects services in municipalities and ...
Köp av verksamhet 2015
Kommuner, landsting och regioner 2006-2015
Kommuner, landsting och regioner köper allt mer verksamhet. Ökningen mellan 2006–2015 var större de första åren men har därefter planat ut. Utvecklingen ser dock ...
Ekonomirapporten, oktober 2016
Om kommunernas och landstingens ekonomi
Fram till 2020 väntas antalet invånare i Sverige öka med 650 000. Det beror på den stora flyktinginvandringen och ett ökat barnafödande. Det påverkar verksamheter ...
The Economy Report, April 2016
– On Swedish Municipal and County Council Finances
Major demographic changes will put great strain on local government. An ageing Swedish population, more schoolchildren and immigration is increasing sharply.
Central government is responsible for r...
Vad kostar verksamheten 2015?
? Kommunernas kostnadsutveckling 2010?2015
För politiker, tjänstemän och allmänhet är det intressant analysera den egna kommunen och att jämföra sig med andra. För analysen: vilka nyckeltal bör an...
Kommuners och landstings pensionsskuld 2015
Ekonomi och hantering
Kommuner och landstings gamla pensionsskuld är ofta diskuterad inom både sektor och media. Den gamla skulden har börjat minska men en betydande ekonomisk belastning pga. utbetalningar kvarstår i dec...
Ekonomirapporten, april 2016
Om kommunernas och landstingens ekonomi
Stora demografiska förändringar innebär en stor utmaning för kommuner och landsting. Förutom en åldrande svensk befolkning och fler skolbarn ökar invandringen.
\...
Swedish health care from an international perspective
International comparison 2015
The Swedish Association of Local Authorities and Regions (SALAR) regularly publishes data for assessing quality and efficiency in sectors for which municipalities and county councils are responsible...
SKL:s makrobedömningar 2015
– En utvärdering
Fem gånger per år gör Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) prognoser av skatteunderlagets utveckling. Dessa prognoser är en produkt av förbundets makroekonomiska bedömningar. Att utvärdera dessa be...
KPP Psykiatri 2014 - Mycket mer än kostnad per patient
Exempel på analyser och jämförelser med KPP-Data
Rapporten visa på de analysmöjligheter som KPP-databasen ger inom den psykiatriska vården och redovisar kostnader uppdelade i sluten respektive öppen vård, kön, ålder och diagnosgrupp som bedrivs in...
Finansiell analys i budget och årsredovisning
Fokus på balanskravsutredning och resultatsutjämningsreserv
Att i årsbudgetar och i årsredovisningar presentera en analyserande och pedagogisk finansiell analys av en kommun är en angelägen uppgift. Som författare av sådana text...
Äldreomsorgens kostnader
Historik och framtid
Under de senaste decennierna har antalet äldre ökat kraftigt. En minskad dödlighet i högre åldrar har medfört att ökningen har varit särskilt omfattande bland...
Beskrivning av KPP-databasen
Rapporten redovisar KPP-data i den somatiska slutna och öppna specialiserade somatiska vården för de 48 sjukhus som rapporterat data för år 2014. Redovisningarna av vården beskrivs i rapporten främs...
Koll på assistansen
En handledning för kommunens analys
Personlig assistans är en av kommunernas större verksamheter. Det har inte tidigare gjorts något mer omfattande försök att förklara skillnader i kostnader för utförande av assistans vare sig mellan ...
1  2  3  4  5  Nästa »  |  Visa alla