Ämnen

Ekonomi

Sorteringsordning:
1  2  3  4  ..5  |  Visa alla
Köp av verksamhet 2019
Kommuner och regioner 2006?2018
Årets rapport samlar information om hur kommuner och regioner använder marknaden för att lösa välfärdsuppdraget och ger olika beskrivningar av omfattning och utveckling.
Med köp av verksamhet avses...
The Economy Report, October 2019
On Swedish municipal and regional finances
We are now at the start of a long period when demographic needs will increase faster than employment in the economy. This means that the need to expand the welfare services sector will be greater th...
Ekonomirapporten, oktober 2019
Om kommunernas och regionernas ekonomi
Vi befinner oss nu i början av en lång period med demografiska behov som ökar snabbare än sysselsättningen i ekonomin. Det innebär att behoven av att bygga ut välf...
Handbok för effektiv äldreomsorg
en handfast guide till ökad kvalitet och lägre kostnader
Syftet med rapporten är att ge stöd till kommunernas arbete med effektivisering inom äldreomsorg, med särskilt fokus på hemtjänst. Paralleller kan även dras till a...
The Economy Report, May 2019
On Swedish municipal and regional finances
GDP growth in Sweden is assessed to fall to the low level of 1.4 per cent in both 2019 and 2020, partly as a result of low domestic investments and subdued growth prospects internationally. The grow...
Handbok om förplanering
Bygg en gemensam bild inför budgetprocessen
I god tid innan budgetarbetet i en kommuns ”årshjul”, behöver nyckel-personer, både politiker och tjänstepersoner dela bilder av nuläget och utmaningarna de n...
Ekonomirapporten, maj 2019
Om kommunernas och regionernas ekonomi
Tillväxten i det reala skatteunderlaget förväntas dämpas rejält åren 2020–2021. Trycket på verksamheterna är stort. Det är svårt att klara bem...
The Economy Report, December 2018
On Swedish municipal and county council finances
The Swedish economy has peaked and growth will be weaker in the coming years. A slow-down next year is likely in the US, China and Germany, which will dent global growth and trade. Here at home the ...
Köp av verksamhet 2017
Kommuner, landsting och regioner 2006-2017
SKL följer utvecklingen av köpt verksamhet i kommuner, landsting/regioner. Att köpa verksamhet är ett alternativ till att utföra den själv. Allt fler medborgare få...
Ekonomirapporten, december 2018
Om kommunernas och landstingens ekonomi
Konjunkturen har passerat sin topp och svagare tillväxt väntar. En inbromsning nästa år är högst trolig i USA, Kina och Tyskland, vilket påverkar global tillvä...
The Economy Report, May 2018
On Swedish municipal and county council finances
Swedish economy approaches cyclical balance from a boom. Employment growth can be weaker in the future, leading to weaker growth of the real tax base.
The number of young and elderly will increase ...
Automatiserad ärendehantering
Att frigöra tid för värdeskapande arbete
Att hantera ärenden är en omfattande uppgift för kommuner och landsting. Idag finns väl utvecklad teknik att låta hela eller delar av de moment som ärendehantering omfa...
Automatisering av arbete
Möjligheter och utmaningar för kommuner, landsting och regioner
En rad internationellt uppmärksammade rapporter pekar på att den tekniska utvecklingen innebär en stor potential för automatisering av både fysiska och kognitiva arbetsuppgi...
Svensk sjukvård i internationell jämförelse 2018
I denna rapport jämförs den svenska sjukvårdens prestationer med andra länders, med 12 länder inom EU, plus Kanada, Norge och USA. Det handlar, vardagligt uttryckt, om huruv...
Ekonomirapporten, maj 2018
Om kommunernas och landstingens ekonomi
Svenska ekonomi närmar sig balans från högkonjunktur. Det innebär att sysselsättningen utvecklas svagare liksom det reala skatteunderlaget.
Antalet unga och äldre i b...
Öppna jämförelser - Företagsklimat 2017
Insikt - en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning
För femte gången genomför Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en öppen jämförelse inom området företagsklimat. Det är en servicemätning av kommune...
Köp av verksamhet 2016
Kommuner, landsting och regioner 2006-2016
SKL följer utvecklingen av köpt verksamhet i kommuner, landsting och regioner. Att köpa verksamhet är ett alternativ till att utföra den själv i egen regi. Basåret...
The Economy Report, October 2017
On Swedish Municipal and County Council Finances
The positive development of the Swedish economy means that employment and local government tax base rise at a relatively fast rate. As of 2019 the economic situation is assumed to return to normal w...
Kommunal kravverksamhet
Handbok om kravhantering i kommuner och landsting
Ett hjälpmedel i kommunernas dagliga kravverksamhet.
Ekonomirapporten, oktober 2017
Om kommunernas och landstingens ekonomi
Den positiva utvecklingen i svensk ekonomi innebär att sysselsättning och kommunalt skatteunderlag växer snabbt i år och nästa. Från 2019 utvecklas skatteunderlaget sva...
RIPS 17
Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld
RIPS 17 innehåller en uppdatering av riktlinjerna, och en kunskapsöversikt som riktar sig till ekonomer, beslutsfattare och andra i sektorn som vill förstå bakgrunden till och te...
The Economy Report, May 2017
On Swedish Municipal and County Council Finances
The demographic trend we see ahead of us, fewer people of working age in relation to young and old, is a major challenge if costs are not to rise much faster than revenue. Moreover, the present econ...
Ekonomirapporten, maj 2017
Om kommunernas och landstingens ekonomi
Den demografiska utvecklingen vi ser framöver – färre i yrkesverksam ålder i förhållande till unga och gamla – innebär en stor utmaning om inte kostnaderna ...
Öppna jämförelser: Företagsklimat 2016
För fjärde gången genomför Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en öppen jämförelse inom området företagsklimat. Det är en servicemätning av k...
KPP Psykiatri 2015
Mycket mer än kostnad per patient
Fokus i denna rapport ligger på den vuxenpsykiatriska vården för år 2015 och redovisar kostnader upp-delade i sluten- resp. öppenvård, kön, ålder och diagnosgrupp för de tolv landsting/regioner som ...
the Economy Report, October 2016
On Swedish Municipal and County Council Finances
Up until 2020 the population of Sweden is expected to increase by 650,000. It stems from a high level of refugee immigration and an increased birth rate. This affects services in municipalities and ...
Köp av verksamhet 2015
Kommuner, landsting och regioner 2006-2015
Kommuner, landsting och regioner köper allt mer verksamhet. Ökningen mellan 2006–2015 var större de första åren men har därefter planat ut. Utvecklingen ser dock ...
Ekonomirapporten, oktober 2016
Om kommunernas och landstingens ekonomi
Fram till 2020 väntas antalet invånare i Sverige öka med 650 000. Det beror på den stora flyktinginvandringen och ett ökat barnafödande. Det påverkar verksamheter ...
The Economy Report, April 2016
– On Swedish Municipal and County Council Finances
Major demographic changes will put great strain on local government. An ageing Swedish population, more schoolchildren and immigration is increasing sharply.
Central government is responsible for r...
Vad kostar verksamheten 2015?
Kommunernas kostnadsutveckling från 2010 till 2015
För politiker, tjänstemän och allmänhet är det intressant analysera den egna kommunen och att jämföra sig med andra. För analysen: vilka nyckeltal bör an...
Kommuners och landstings pensionsskuld 2015
Ekonomi och hantering
Kommuner och landstings gamla pensionsskuld är ofta diskuterad inom både sektor och media. Den gamla skulden har börjat minska men en betydande ekonomisk belastning pga. utbetalningar kvarstår i dec...
Ekonomirapporten, april 2016
Om kommunernas och landstingens ekonomi
Stora demografiska förändringar innebär en stor utmaning för kommuner och landsting. Förutom en åldrande svensk befolkning och fler skolbarn ökar invandringen.
\...
Swedish health care from an international perspective
International comparison 2015
The Swedish Association of Local Authorities and Regions (SALAR) regularly publishes data for assessing quality and efficiency in sectors for which municipalities and county councils are responsible...
SKL:s makrobedömningar 2015
– En utvärdering
Fem gånger per år gör Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) prognoser av skatteunderlagets utveckling. Dessa prognoser är en produkt av förbundets makroekonomiska bedömningar. Att utvärdera dessa be...
KPP Psykiatri 2014 - Mycket mer än kostnad per patient
Exempel på analyser och jämförelser med KPP-Data
Rapporten visa på de analysmöjligheter som KPP-databasen ger inom den psykiatriska vården och redovisar kostnader uppdelade i sluten respektive öppen vård, kön, ålder och diagnosgrupp som bedrivs in...
Finansiell analys i budget och årsredovisning
Fokus på balanskravsutredning och resultatsutjämningsreserv
Att i årsbudgetar och i årsredovisningar presentera en analyserande och pedagogisk finansiell analys av en kommun är en angelägen uppgift. Som författare av sådana text...
Äldreomsorgens kostnader
Historik och framtid
Under de senaste decennierna har antalet äldre ökat kraftigt. En minskad dödlighet i högre åldrar har medfört att ökningen har varit särskilt omfattande bland...
Beskrivning av KPP-databasen
Rapporten redovisar KPP-data i den somatiska slutna och öppna specialiserade somatiska vården för de 48 sjukhus som rapporterat data för år 2014. Redovisningarna av vården beskrivs i rapporten främs...
Koll på assistansen
En handledning för kommunens analys
Personlig assistans är en av kommunernas större verksamheter. Det har inte tidigare gjorts något mer omfattande försök att förklara skillnader i kostnader för utförande av assistans vare sig mellan ...
Köp av verksamhet 2014
Kommuner, landsting och regioner 2006-2014
Kommuner, landsting och regioner köper allt mer verksamhet. Ökningen mellan 2006–2014 var större de första åren, men har därefter planat ut. Utvecklingen skiljer ...
The Economy Report. October 2015
On Swedish Municipal and County Council Finances
There are several examples of targeted government grants creating rather than solving problems in the local government sector. This is particularly apparent in the area of school education. In this ...
Ekonomirapporten, oktober 2015
I höstens ekonomirapport 2015 konstateras att det ekonomiska läget är fortsatt bekymmersamt i många kommuner och nästan alla landsting. Allt fler äldre, snabb befo...
Öppna jämförelser: Företagsklimat 2015
För tredje gången genomför Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en öppen jämförelse inom området företagsklimat. Det är en servicemätning av kommun...
Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2014
Sveriges Kommuner och Landsting publicerar årligen rapporten, Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling. I rapporten redovisas statistik för år 2014. Kostnad...
The Economy Report. April 2015
In this spring report we describe the distribution of refugee reception between Swedish municipalities and the situation for investments. We also try to explain the causes of the tax increases in re...
Svensk sjukvård i internationell jämförelse - 2015
SKL publicerar regelbundet underlag för att värdera kvalitet och effektivitet i sektorer som kommuner och landsting ansvarar för. Här jämförs hälso- och sjukvå...
Ekonomirapporten, april 2015
Rapporten beskriver hur flyktingmottagandet fördelar sig mellan kommunerna, investeringar, orsakerna till de senaste årens skattehöjningar i landstingen och deras utmaningar. Det finn...
Utvärdering av SKL:s makrobedömningar 2014
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tar fem gånger per år fram skattunderlagsprognoser. I denna rapport utvärderas de makroekonomiska bedömningar som utgjort grundval för dessa prognoser för år 20...
The Economy Report. December 2014
The effects of the central government budget for 2015, which was amended at a late stage. Challenges face municipalities to dimension various services. Continues to explain how and why healthcare co...
Sociala investeringar i Sveriges kommuner och landsting/regioner - resultat från enkätstudie
Den här rapporten ger en inblick i hur sociala investeringar ser ut i kommuner, landsting och regioner. Den tar upp hur många som arbetar med sociala investeringar och hur inriktningen p&#...
Signaler på ekonomisk obalans
Genom att vara uppmärksam på signaler på obalans i den löpande ekonomiska uppföljningen och föra en kontinuerlig dialog med utföraren kan förhoppningsvis händelser förebyggas.
Ekonomirapporten
December 2014
Effekterna av den sent ändrade statsbudgeten för 2015. Kommunernas utmaningar i arbetet med att dimensionera olika verksamhetsområden de närmaste åren. Förklaring till ...
Kostnad per brukare - nyckeltalsjämförelser
Kostnad per brukare (KPB) är en metod för att beräkna kommunens kostnader för olika insatser och hur dessa insatser kan knytas till den enskilda brukaren. Genom att KPB bygger p&...
Kalkyler för offentlig fastighetsverksamhet - Övningsuppgifter
Detta häfte innehåller övningsuppgifter till läroboken Kalkyler för offentlig fastighetsverksamhet. Här får du övning i grundläggande kalkylkunskaper s...
Ersättningssystem i vårdval
Denna erfarenhetssamling är tänkt att vara en lättillgänglig samling av praktiska råd och tips för landsting som ska utforma ersättningssystem för vårdval i specialiserad vård.
Vad kostar verksamheten i Din kommun? Kommunernas kostnadsutveckling 2008-2013
Det är tid att lyfta arbetet med jämförelser till en nivå där publika databaser är en naturlig del. Rapporten beskriver övergripande kommunernas kostnadsutveckling och fokus flyttas till analys av n...
Mål och resultat
Vi lever i en tid där det blir allt vanligare att vi blir värderade och jämförda. SKL har inte minst bidragit till denna utveckling genom Öppna Jämförelser och gen...
The Economy Report. April 2014
We are in a period when our sector will have to deal with major demographic changes in schools, elderly care and healthcare. We present analyses of these areas and try to learn from history to be be...
Ekonomirapporten
April 2014
Vår sektor har nu att hantera stora de­mo­grafiska förändringar, bl.a. inom skola, äldreomsorg, hälso- och sjukvård. I vår gör vi fördjupade an...
Förutsättningar för innovation
Vad gör kommuner och landsting för att stimulera innovation i den egna verksamheten?
Det finns begränsad kunskap om hur kommuner och landsting arbetar för att stimulera förnyelse och innovation. D...
Utvärdering av SKLs makrobedömningar för år 2013
Rapporten är en analys av Sveriges Kommuner och Landstings prognosprecision i de makroekonomiska prognoserna för år 2013. Den är framtagen inom ramen för priofrågan »Välfärdens långsiktiga finansier...
Prognoserna och samhällsekonomin
Rapporten är en beskrivning av hur Sveriges Kommuner och Landsting arbetar med att ta fram förbundets makroekonomiska prognoser. Den är framtagen inom ramen för priofrågan ...
Upphandla bättre - Guide för styrning mot kvalitet i upphandling av särskilt boende inom äldreomsorgen
Sveriges Kommuner och Landsting, Svenskt Näringsliv och Vårdföretagarna har tillsammans låtit utveckla en guide för upphandling av särskilt boende inom äldreomsorg...
Välfärdstjänsternas utveckling 1980–2012 – Ökande resurser och växande behov
Folk i allmänhet tycks tro att det satsas mindre och mindre på välfärdstjänster som skola, vård och omsorg. I själva verket är det tvärtom. Kommunerna,...
The Economy Report. October 2013
In 2013 non-recurring revenue from the AFA Försäkring insurance company is expected to contribute to positive net income for the sector. We expect a surplus of about SEK 10 billion, corresponding to...
Införande av e-handel och e-fakturering i kommuner och landsting
Införandet av e-handel och e-fakturering ökar i kommuner och landsting. En enkätundersökning genomfördes under vintern/våren 2013 för att få mer exakta uppg...
Köp av verksamhet. Kommuner, landsting och regioner 2006-2012
Sveriges kommuner, landsting och regioner upphandlar allt mer verksamhet för att kunna genomföra sina uppdrag. Sveriges Kommuner och Landsting fortsätter att följa utvecklingen i...
Ekonomirapporten. Oktober 2013
År 2013 väntas engångsintäkter från AFA Försäkring bidra till ett positivt för sektorn. Vi räknar med ett överskott på cirka 10 miljarder krono...
Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2012
Sveriges Kommuner och Landsting publicerar årligen rapporten, Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling. I rapporten redovisas statistik för år 2012. Kost...
Vad kostar verksamheten i Din kommun? Kommunernas kostnadsutveckling 2008-2012
Denna rapport, som beskriver kommunernas kostnadsutveckling mera övergripande, ersätter den gamla VKV. Vi tror att tiden är mogen för att lyfta arbetet med jämförelser ...
Koll på hemtjänsten?
Den här skriften är tänkt som en handledning för att stödja kommunerna i en analys av de viktigaste faktorerna som påverkar hemtjänstens kostnader.
Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård som verkar enligt lag om läkarvårdsersättning respektive lag om ersättning för sjukgymnastik 2012
Sammanställning av uppgifter för 2012 avseende läkare och sjukgymnaster i öppen vård som verkar enligt Lag om läkarvårdsersättning respektive Lag om ersättning för sjukgymnastik (nationell taxa).
The Economy Report. April 2013
The Economy Report. April 2013 - On Swedish Municipal and County Council Finances is a series published twice yearly by the Swedish Association of Local Authorities and Regions (SALAR). In it we dea...
Ekonomirapporten. Om kommunernas och landstingens ekonomi - april 2013
”Ekonomirapporten – om kommunernas och landstingens ekonomi” är en rapportserie från Sveriges Kommuner och Landsting som kommer ut två gånger per år. I den...
Privata sjukvårdsförsäkringar i Sverige - omfattning och utveckling
Antalet privata sjukvårdsförsäkringar har ökat i snabb takt under det senaste decenniet. Nästan en halv miljon svenskar omfattas för närvarande av en sådan ...
RUR i praktiken - resultatutjämningsreserv, balanskravsutredning
Från och med den 1 januari 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att reservera delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv (RUR). Denna reserv kan sedan anv&au...
På egna ben - förslag till en reformerad kommunal finansiering
Skattebasberedningens slutrapport, om hur kommunernas finansiering kan förändras på ett sätt som gör att utrymmet för det lokala självstyret och ansvarstagandet &...
Kommunal fastighetsskatt - tänkbara utformningar och kalklexempel
Underlagsrapport till Skattebasberedningen. Beredningen tillsattes i slutet av 1998 av Kommunförbundets styrelse för att se över finansieringen av kommunal verksamhet i framtiden.Idag...
Analysrapporten: november 2005 - produktivitet på andra villkor
I kommuner och landsting finns en mängd verksamheter som kräver hög kompetens och stort engagemang hos de anställda. Dagens personal är, i genomsnitt, både mer utbildad...
Gör sjukhusen framsteg? - skillnader i resurser och kvalitet
Utifrån KPP-data på sjukhus belyser rapporten hur kostnader för vårdtillfällen inom diagnosområdena fetmakirurgi, förlossningar, kejsarsnitt, hjärtinfarkt...
Lekmannarevision i praktiken
Lekmannarevisorerna i ett kommunalt aktiebolag har uppdraget att från demokratisk utgångspunkt granska om verksamheten lever upp till ägarens/fullmäktiges mål, om verksamhet...
Jämförelse av kostnader och verksamhet på sjukhuskliniker 2011
Syftet med rapporten är dels att presentera några resultat i sammanfattning, dels att visa hur statistiken kan användas. Det senare illustreras med en fördjupad jämf&o...
Det funkar! Erfarenheter från sju kommuner som jobbar med kostnad per brukare
En allt större andel kommuner använder Kostnad per brukare (KPB) som ett instrument i sin uppföljning inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning.SKL v...
L-Bas 2013
Detta är den femte versionen av L-Bas och den benämns L-Bas 2013; den andra som tas fram av Sveriges Kommuner och Landsting.Bilaga 2 i PDF:en är reviderad 2013-01-10.

Kontoplanen u...
Mosaik
En kalkylmodell som underlättar beslut om tidiga insatser för barn och unga
Mosaik är en kalkylmodell för att beräkna de sammantagna kostnaderna för tidi­ga insatser till barn och unga. Modellen är tänkt att användas i ett verksamhets...
The Economy Report. October 2012
– On Swedish Municipal and County Council Finances ; is a series published twice yearly by the Swedish Association of Local Authorities and Regions (SALAR). In it we deal with the present econ...
Kommunernas moms: ett häfte om kommunkontosystemet 2010
Syftet med detta häfte är att göra en översiktlig genomgång av kompensations­systemet för kommunernas ingående moms, det så kallade kommunkontosystemet...
Jäv och beroende - Enkät om miljö och hälsoskydd i kommunerna 2011
Sveriges Kommuner och Landsting undersöker ungefär vart fjärde år kostnadstäckningsgraden inom miljö- och hälsoskyddet och hur kommunerna har valt att organisera ...
Om mutor och jäv - vägledning för anställda i kommuner, landsting och regioner
Om mutor och jäv är en vägledning för anställda inom kommuner, landsting och regioner som ger en förklaring till hur lagen ser på mut- och jävsituationer. Den...
Fem intressanta kommuner 2011
För femte gången har utmärkelsen Sveriges Kvalitetskommun delats ut av instiftarna till priset: Sveriges Kommuner och Landsting, Kvalitetsmässan, Kommunal, SACO, TCO, Dagens Sam...
The Economy Report. On Swedish Municipal and County Council Finances :  may 2009.
The Economy Report. On Swedish Municipal and County Council Finances is a series published twice yearly by the Swedish Association of Local Authorities and Regions (salar). In it we deal with the pr...
Ekonomirapporten : om kommuners och landstings ekonomi : oktober 2009
Ekonomirapporten. Om kommunernas och landsting­ens ekonomi är en rapportserie från Sveriges Kommuner och Landsting som kommer ut två gånger per år. I den behandlar v...
Fem intressanta kommuner 2009
"För fjärde gången har utmärkelsen Sveriges KvalitetsKommun delats ut av instiftarna till priset: Sveriges Kommuner och Landsting, Kvalitetsmässan, LO, SACO, KPMG, Dagens s...
The Economy Report. On Swedish Municipal and County Council Finances : october 2009
The Economy Report. On Swedish Municipal and County Council Finances is a series published twice yearly by the Swedish Association of Local Authorities and Regions (SALAR). In it we deal with the pr...
Egenregi i valfrihetssystem: en studie av framgångsfaktorer för verksamhet i kommunal regi
Valfrihetssystem införs i allt fler kommuner. Mycket kraft läggs ner på att utarbeta förfrågningsunderlag och ersättningssystem. Att utveckla samarbetet med privata v&#...
Avgifter i kommuner och landsting
Programberedningen representerar Sveriges Kommuner och Landsting och den lokala nivån för de sju riksdagspartierna. Vi är alla eniga om att finansieringen av välfärdstj&aum...
Ekonomirapporten :  om kommuners och landstings ekonomi : maj 2010
Ekonomirapporten belyser landstingens och kommunernas ekonomiska situation och förutsättningar samt den samhällsekonomiska utvecklingen på några års sikt. Den ges ut...
The Economy Report. On Swedish municipal and County council finances - December 2010
The Economy Report. is a series published twice yearly by the Swedish Association of Local Authorities and Regions (SALAR). In it we deal with the present economic situ­ation and developments in...
Brukartid ett effektiviseringsverktyg: Erfarenheter och framtid
Ökad effektivitet har varit ett prioriterat område för SKL under 2010. Under den rubriken har några strategiska områden bedömts som särskilt viktiga. Exempelvis...
Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2010 - verksamhet och ekonomi i landsting och regioner
Sveriges Kommuner och Landsting publicerar årligen statistikrapporter med uppgifter om verksamhet och ekonomi i lands­­tingen, regionerna och Gotlands kommun. I denna rapport redovisas...
The Economy Report. On Swedish Municipal and County council finances - May 2011
The Economy Report – On Swedish Municipal and County council finances ; is a series published twice yearly by the Swedish Association of Local Authorities and Regions (SALAR). In it we deal wi...
The Economy Report - October 2011
The Economy report is a series published twice yearly by the Swedish Association of Local Authorities and Regions (SALAR). In it we deal with the present economic situ­ation and developments in ...
Kommuners och landstings pensionsskuld - ekonomi, hantering och redovisning
Kommuner och landsting har god kunskap om pensionsskulden och strategier för att hantera denna. Kommunerna menar själva att pensionsskulden är belastande men hanterbar för den ko...
The Economy Report. April 2012
The Economy Report is a series published twice yearly by the Swedish Association of Local Authorities and Regions. In it we deal with the present economic situation and developments in municipalitie...
Välfärdsrapport: Hur ska välfärden formas i framtiden?
Frågan om välfärdens långsiktiga finansiering är ständigt omdebatterad. I denna rapport går vi ett steg längre och diskutera olika lösningar och olika...
Prestationsersättning till särskilda boenden för äldre - erfarenheter och tips från tre kommuner
Ett prestationsbaserat ersättningssystem för särskilda boenden inom äldreomsorgen kan ha flera syften t.ex. att få en mer behovsstyrd resursfördelning, att utgöra...
KPP Psykiatri 2010
I denna rapport visar vi exempel på analyser där kostnader per vårdkontakt kopplas ihop med övrig patientinformation. Resultatet av analyserna kan vara till nytta vid verksamhe...
Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt nationell taxa 2011
I denna rapport redovisas uppgifter avseende läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt lag om läkarvårdsersättning respektive lag om ersät...
Kostnad per brukare: Metodbeskrivning, kostnad per brukare inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning
Kostnad per brukare är en metod för att kostnadsberäkna olika insatser inom vård och omsorg och knyta dessa insatser till den enskilde brukaren. Kostnad per brukare (KPB) bygger...
Självkostnadskalkylering : vid konkurrensutsättning och införande av valfrihetssystem
Sveriges kommuner och Landsting har gett Ola Eriksson, Föreningen Sveriges kommunalekonomer, i uppdrag att ta fram ett material som ska kunna vara till stöd för er som ska upprät...
Framtidens utmaning : välfärdens långsiktiga finansiering
Våra beräkningar visar att gapet mellan behov och offentliga resurser år 2035 med dagens finansieringssystem motsvarar 13 kronor i kommunalskatt. Men dessa 13 kronor är ingen exa...
Vad kostar verksamheten i din kommun? :  bokslut 2009
I boken "Vad kostar verksamheten i Din kommun?" beskriver vi 2009 års kommunala bokslut med mer än 200 olika nyckel­tal. Rap­porten gör det möjligt att jämföra...
Jakten på effektivitet: Några exempel på mod och metod
Att bedriva den kommunala verksamheten så effektivt som möjligt är en utmaning som man ständigt arbetar med i de kommunala styrsystemen. Runt om i landet finns det många exe...
Vad kostar verksamheten i din kommun? Bokslut 2010
I boken Vad kostar verksamheten i Din kommun? beskriver vi 2010 års kommunala bokslut med mer än 200 olika nyckel­tal. Rap­porten gör det möjligt att jämföra o...
Kommun-Bas 13 - en normalkontoplan för kommunernas externa redovisning
Kommun-Bas 13 grundar sig till viss del på de bas-standardkonto­planer som företag använder för sin affärs­redo­visning. ;
Kontoplanen har anpassats efter d...
Ekonomirapporten. Om kommuners och landstings ekonomi: april 2012
Ekonomirapporten belyser landstingens och kommunernas ekonomiska situation och förutsättningar samt den samhällsekonomiska utvecklingen på några års sikt. Den ges ut av...
Vad kostar verksamheten i din kommun - bokslut 2011
I boken Vad kostar verksamheten i Din kommun? beskriver vi 2011 års kommunala bokslut med mer än 200 olika nyckel­tal. Rap­porten gör det möjligt att jämföra o...
Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2011
Sveriges Kommuner och Landsting publicerar årligen statistikrapporter med uppgifter om verksamhet och ekonomi i lands­­tingen och regionerna. I denna rapport redovisas statistik avseen...
Ekonomirapporten. Om kommuners och landstings ekonomi: oktober 2012
Ekonomirapporten belyser landstingens och kommunernas ekonomiska situation och förutsättningar samt den samhällsekonomiska utvecklingen på nå­gra års sikt. Den ges...
Köp av verksamhet - kommuner och landsting 2006 - 2011
Sveriges kommuner och landsting upphandlar allt mer verksamhet för att kunna genomföra sina uppdrag. Sveriges Kommuner och Landsting fortsätter att följa utvecklingen inom den de...
Nationellt forum : dialog med tillväxt i fokus
När regeringen presenterade en nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning betonades behovet av en bättre politisk dialog i tillv&aum...
Behåll greppet om ekonomin
Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram foldern "Behåll greppet och ekonomin" med tips och råd som kan ge vägledning åt kommuner och landsting i deras budgetarbete och ...
KPP och RIKSÄT : ett exempel på samordnad verksamhetsuppföljning med hjälp av nationellt kvalitetsregister och KPP-data
KPP och RIKSÄT är ett projekt som genomförts av SKL i samverkan med Stockholms Centrum för Ätstörningar, Videgården i Linköping, Anorexi & Bulemimottagnin...
The Economy Report - november 2007
En översättning till engelska av sammanfattningen, de samhällsekonomiska förutsättningarna samt appendix. Finns endast att ladda ned som pdf-dokument.
Vad får vi för pengarna? : om effektivitet och produktivitet i hälso- och sjukvården
Denna skrift är den tredje som SKL producerar om effektivitet och produktivitet i hälso- och sjukvården. Här redovisas, utöver mått på landstingens prestationer oc...
Ersättningssystem  inom hälso- och sjukvården : en kunskapsöversikt baserad på internationella erfarenheter
Hälso- och sjukvården står nu inför starka krav på utveckling, förnyelse och effektivisering för att möta de framtida utmaningarna. Sjukvårdens ers&a...
Utveckling av ersättningssystem inom hälso- och sjukvård : en översikt av tillämpning, erfarenheter och utvecklingslinjer
Hälso- och sjukvården står nu inför starka krav på utveckling, förnyelse och effektivisering för att möta de framtida utmaningarna. Sjukvårdens ers&a...
Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2007 : verksamhet och ekonomi i landsting och regioner
Sveriges Kommuner och Landsting publicerar årligen statistikrapporter med uppgifter om verksamhet och ekonomi i landstingen, regionerna och Gotlands kommun. I denna rapport redovisas statistik ...
Vad kostar verksamheten i din kommun? : bokslut 2007
[Obs! På grund av fel i Socialstyrelsens uppgifter angående antal 65 år och äldre kommer uppgifterna i tabell 8b uppdateras, förhoppningsvis under v. 39, i SCB:s xls-filer s...
The Economy Report : on Swedish municipal and county council finances : may 2008
The Economy Report. On Swedish Municipal and County Council Finances is a series published twice yearly by the Swedish Association of Local Authorities and Regions (SALAR). In it we deal with the pr...
Landstingen och regionerna i diagram och siffror 2007 : jämförelsetal för verksamhet och ekonomi för hälso- och sjukvården
I rapporten görs jämförelser av kostnader och prestationer. Jämförelsetalen redovisas bland annat i diagramform där respektive huvudman kan få en översiktlig ...
Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet : jämförelser mellan landsting 2008
Sveriges Kommuner och Landsting och Socialstyrelsen presenterar för tredje året i rad gemensamt jämförelser av kvalitet och effektivitet inom den svenska hälso- och sjukv&a...
The Economy Report :  on Swedish municipal and county council finances : october 2008
The Economy Report. On Swedish Municipal and County Council Finances is a series published twice yearly by the Swedish Association of Local Authorities and Regions (salar). In it we deal with the pr...
Ekonomirapporten :  om kommuners och landstings ekonomi : maj 2009
Ekonomirapporten. Om kommunernas och landstingens ekonomi är en rapportserie från Sveriges Kommuner och Landsting som kommer ut två gånger per år. I den behandlar vi det...
Vad kostar verksamheten i din kommun? : bokslut 2008
I boken "Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008" beskriver vi 2008 års kommunala bokslut med mer än 200 olika nyckel­tal. Rap­porten gör det möjligt att j&au...
Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt nationell taxa 2008 :  sammanställning av uppgifter avseende läkare och sjukgymnaster med ersättning enligt lag om läkarvårdsersättning respektive lag om ersättning för sjukgymnastik
I denna rapport redovisas uppgifter avseende verksamhet hos privata läkare och sjukgymnaster med ersättning enligt nationell taxa (lag om läkarvårdsersättning respektive la...
Nationella KPP principer version 2 : kostnad per patient
De första KPP-principerna, som avsåg sluten somatisk vård, publicerades 2002 och uppdaterades 2006 i ett samarbete mellan Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och expertgruppen f&o...
Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2009
Sveriges Kommuner och Landsting publicerar årligen statistikrapporter med uppgifter om verksamhet och ekonomi i lands­­tingen, regionerna och Gotlands kommun.I denna rapport redovisas ...
Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt nationell taxa 2009 :  sammanställning av uppgifter avseende läkare och sjukgymnaster med ersättning enligt lag om läkarvårdsersättning respektive lag om ersättning för sjukgymnastik
I denna rapport redovisas uppgifter avseende verksamhet hos privata läkare och sjukgymnaster med ersättning enligt nationell taxa (lag om läkarvårdsersättning respektive la...
The Economy Report. May 2010
The Economy Report. is a series published twice yearly by the Swedish Association of Local Authorities and Regions (SALAR). In it we deal with the present economic situation and developments in muni...
Taxa inom miljöbalkens område utifrån risk- och erfarenhetsbedömning
Sveriges Kommuner och Landsting presenterar i denna skrift ett underlag som stöd vid taxesättning av kommunernas verksamhet inom miljöbalkens område. Förslaget bygger p&ari...
KPP Psykiatri Mycket mer än kostnad per patient
I denna rapport visar vi exempel på analyser som kan vara till nytta vid verksamhetsutveckling, förbättringsarbete och resursfördelning inom psykiatrin. Vår förhoppni...
Ekonomirapporten. Om kommunernas och landstingens ekonomi - December 2010
Kalkylerna (avslutades den 2 december) sträcker sig fram till år 2015. Resultaten för sektorn år 2009 och 2010 tillhör de bästa på många år, trots f...
Landstingen och regionerna i diagram och siffror 2009 - jämförelsetal för verksamhet och ekonomi för hälso- och sjukvården
I rapporten görs jämförelser av kostnader och prestationer. Jämförelsetalen redovisas bland annat i diagramform där respektive huvudman kan få en översiktlig...
Kommunalekonomisk utjämning : en informationsskrift  utjämningssystem för kommuner och landsting år 2008
"Kommuner och landsting står för större delen av våra välfärdstjänster. De ansvarar för skolan, sjukvården och olika omsorger. Därför ä...
Local government financial equalisation : information about the equalisation system for Swedish municipalities and county councils in 2008
Municipalties and county councils provide the bulk of our welfare services. They are responsible for schools, health services and various social services. Local government expenditure therefore acco...
Tjugo samtal om välfärdens finansiering på sikt
Programberedningen för välfärdsfinansieringen har i uppdrag är att belysa formerna för den framtida finansieringen av kommunernas och landstingens åtagande under 2020-t...
Utveckling av lokala välfärdsbokslut: en modell för styrning och uppföljning
Sveriges Kommuner och Landsting, tillsammans med Statens folkhälsoinstitut och 17 kommuner och landsting, har vidareutvecklat lokala välfärdsbokslut så att modellen tar utg&arin...
Hushållning i lagens namn : att sköta ekonomin  med mål, uppföljning och åtgärder
Med utgångspunkt från förändringar i kommunallagens ekonomikapitel diskuteras i denna skrift tillämpning och innebörd av denna lag med fokus på några av nyhet...
1  2  3  4  ..5  |  Visa alla