Ämnen

Ekonomi

Sorteringsordning:
« Föregående  1  2  3  4  5  Nästa »  |  Visa alla
Vad kostar verksamheten i din kommun? Bokslut 2010
I boken Vad kostar verksamheten i Din kommun? beskriver vi 2010 års kommunala bokslut med mer än 200 olika nyckel­tal. Rap­porten gör det möjligt att jämföra o...
The Economy Report - October 2011
The Economy report is a series published twice yearly by the Swedish Association of Local Authorities and Regions (SALAR). In it we deal with the present economic situ­ation and developments in ...
Kommuners och landstings pensionsskuld - ekonomi, hantering och redovisning
Kommuner och landsting har god kunskap om pensionsskulden och strategier för att hantera denna. Kommunerna menar själva att pensionsskulden är belastande men hanterbar för den ko...
Kommun-Bas 13 - en normalkontoplan för kommunernas externa redovisning
Kommun-Bas 13 grundar sig till viss del på de bas-standardkonto­planer som företag använder för sin affärs­redo­visning. ;
Kontoplanen har anpassats efter d...
Ekonomirapporten. Om kommuners och landstings ekonomi: april 2012
Ekonomirapporten belyser landstingens och kommunernas ekonomiska situation och förutsättningar samt den samhällsekonomiska utvecklingen på några års sikt. Den ges ut...
Vad kostar verksamheten i din kommun - bokslut 2011
I boken Vad kostar verksamheten i Din kommun? beskriver vi 2011 års kommunala bokslut med mer än 200 olika nyckel­tal. Rap­porten gör det möjligt att jämföra o...
The Economy Report. April 2012
The Economy Report is a series published twice yearly by the Swedish Association of Local Authorities and Regions. In it we deal with the present economic situation and developments in municipalitie...
Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2011
Sveriges Kommuner och Landsting publicerar årligen statistikrapporter med uppgifter om verksamhet och ekonomi i lands­­tingen och regionerna. I denna rapport redovisas statistik avseen...
Ekonomirapporten. Om kommuners och landstings ekonomi: oktober 2012
Ekonomirapporten belyser landstingens och kommunernas ekonomiska situation och förutsättningar samt den samhällsekonomiska utvecklingen på nå­gra års sikt. Den g...
Välfärdsrapport: Hur ska välfärden formas i framtiden?
Frågan om välfärdens långsiktiga finansiering är ständigt omdebatterad. I denna rapport går vi ett steg längre och diskutera olika lösningar och olika...
Prestationsersättning till särskilda boenden för äldre - erfarenheter och tips från tre kommuner
Ett prestationsbaserat ersättningssystem för särskilda boenden inom äldreomsorgen kan ha flera syften t.ex. att få en mer behovsstyrd resursfördelning, att utgöra...
KPP Psykiatri 2010
I denna rapport visar vi exempel på analyser där kostnader per vårdkontakt kopplas ihop med övrig patientinformation. Resultatet av analyserna kan vara till nytta vid verksamhe...
Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt nationell taxa 2011
I denna rapport redovisas uppgifter avseende läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt lag om läkarvårdsersättning respektive lag om ersät...
Köp av verksamhet - kommuner och landsting 2006 - 2011
Sveriges kommuner och landsting upphandlar allt mer verksamhet för att kunna genomföra sina uppdrag. Sveriges Kommuner och Landsting fortsätter att följa utvecklingen inom den de...
Kostnad per brukare: Metodbeskrivning, kostnad per brukare inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning
Kostnad per brukare är en metod för att kostnadsberäkna olika insatser inom vård och omsorg och knyta dessa insatser till den enskilde brukaren. Kostnad per brukare (KPB) bygger...
Nationellt forum : dialog med tillväxt i fokus
När regeringen presenterade en nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning betonades behovet av en bättre politisk dialog i tillv&aum...
Behåll greppet om ekonomin
Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram foldern "Behåll greppet och ekonomin" med tips och råd som kan ge vägledning åt kommuner och landsting i deras budgetarbete och ...
KPP och RIKSÄT : ett exempel på samordnad verksamhetsuppföljning med hjälp av nationellt kvalitetsregister och KPP-data
KPP och RIKSÄT är ett projekt som genomförts av SKL i samverkan med Stockholms Centrum för Ätstörningar, Videgården i Linköping, Anorexi & Bulemimottagnin...
The Economy Report - november 2007
En översättning till engelska av sammanfattningen, de samhällsekonomiska förutsättningarna samt appendix. Finns endast att ladda ned som pdf-dokument.
Vad får vi för pengarna? : om effektivitet och produktivitet i hälso- och sjukvården
Denna skrift är den tredje som SKL producerar om effektivitet och produktivitet i hälso- och sjukvården. Här redovisas, utöver mått på landstingens prestationer oc...
Kommunalekonomisk utjämning : en informationsskrift  utjämningssystem för kommuner och landsting år 2008
"Kommuner och landsting står för större delen av våra välfärdstjänster. De ansvarar för skolan, sjukvården och olika omsorger. Därför ä...
Ersättningssystem  inom hälso- och sjukvården : en kunskapsöversikt baserad på internationella erfarenheter
Hälso- och sjukvården står nu inför starka krav på utveckling, förnyelse och effektivisering för att möta de framtida utmaningarna. Sjukvårdens ers&a...
Utveckling av ersättningssystem inom hälso- och sjukvård : en översikt av tillämpning, erfarenheter och utvecklingslinjer
Hälso- och sjukvården står nu inför starka krav på utveckling, förnyelse och effektivisering för att möta de framtida utmaningarna. Sjukvårdens ers&a...
Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2007 : verksamhet och ekonomi i landsting och regioner
Sveriges Kommuner och Landsting publicerar årligen statistikrapporter med uppgifter om verksamhet och ekonomi i landstingen, regionerna och Gotlands kommun. I denna rapport redovisas statistik ...
Vad kostar verksamheten i din kommun? : bokslut 2007
[Obs! På grund av fel i Socialstyrelsens uppgifter angående antal 65 år och äldre kommer uppgifterna i tabell 8b uppdateras, förhoppningsvis under v. 39, i SCB:s xls-filer s...
Local government financial equalisation : information about the equalisation system for Swedish municipalities and county councils in 2008
Municipalties and county councils provide the bulk of our welfare services. They are responsible for schools, health services and various social services. Local government expenditure therefore acco...
The Economy Report : on Swedish municipal and county council finances : may 2008
The Economy Report. On Swedish Municipal and County Council Finances is a series published twice yearly by the Swedish Association of Local Authorities and Regions (SALAR). In it we deal with the pr...
Landstingen och regionerna i diagram och siffror 2007 : jämförelsetal för verksamhet och ekonomi för hälso- och sjukvården
I rapporten görs jämförelser av kostnader och prestationer. Jämförelsetalen redovisas bland annat i diagramform där respektive huvudman kan få en översiktlig ...
Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet : jämförelser mellan landsting 2008
Sveriges Kommuner och Landsting och Socialstyrelsen presenterar för tredje året i rad gemensamt jämförelser av kvalitet och effektivitet inom den svenska hälso- och sjukv&a...
The Economy Report :  on Swedish municipal and county council finances : october 2008
The Economy Report. On Swedish Municipal and County Council Finances is a series published twice yearly by the Swedish Association of Local Authorities and Regions (salar). In it we deal with the pr...
« Föregående  1  2  3  4  5  Nästa »  |  Visa alla