Ämnen

Ekonomi

Sorteringsordning:
« Föregående  1  2  3  4  5  Nästa »  |  Visa alla
Kommunernas moms: ett häfte om kommunkontosystemet 2010
Syftet med detta häfte är att göra en översiktlig genomgång av kompensations­systemet för kommunernas ingående moms, det så kallade kommunkontosystemet...
Jäv och beroende - Enkät om miljö och hälsoskydd i kommunerna 2011
Sveriges Kommuner och Landsting undersöker ungefär vart fjärde år kostnadstäckningsgraden inom miljö- och hälsoskyddet och hur kommunerna har valt att organisera ...
Om mutor och jäv - vägledning för anställda i kommuner, landsting och regioner
Om mutor och jäv är en vägledning för anställda inom kommuner, landsting och regioner som ger en förklaring till hur lagen ser på mut- och jävsituationer. Den...
Fem intressanta kommuner 2011
För femte gången har utmärkelsen Sveriges Kvalitetskommun delats ut av instiftarna till priset: Sveriges Kommuner och Landsting, Kvalitetsmässan, Kommunal, SACO, TCO, Dagens Sam...
The Economy Report. On Swedish Municipal and County Council Finances :  may 2009.
The Economy Report. On Swedish Municipal and County Council Finances is a series published twice yearly by the Swedish Association of Local Authorities and Regions (salar). In it we deal with the pr...
Ekonomirapporten : om kommuners och landstings ekonomi : oktober 2009
Ekonomirapporten. Om kommunernas och landsting­ens ekonomi är en rapportserie från Sveriges Kommuner och Landsting som kommer ut två gånger per år. I den behandlar v...
Fem intressanta kommuner 2009
"För fjärde gången har utmärkelsen Sveriges KvalitetsKommun delats ut av instiftarna till priset: Sveriges Kommuner och Landsting, Kvalitetsmässan, LO, SACO, KPMG, Dagens s...
The Economy Report. On Swedish Municipal and County Council Finances : october 2009
The Economy Report. On Swedish Municipal and County Council Finances is a series published twice yearly by the Swedish Association of Local Authorities and Regions (SALAR). In it we deal with the pr...
Egenregi i valfrihetssystem: en studie av framgångsfaktorer för verksamhet i kommunal regi
Valfrihetssystem införs i allt fler kommuner. Mycket kraft läggs ner på att utarbeta förfrågningsunderlag och ersättningssystem. Att utveckla samarbetet med privata v&#...
Brukartid ett effektiviseringsverktyg: Erfarenheter och framtid
Ökad effektivitet har varit ett prioriterat område för SKL under 2010. Under den rubriken har några strategiska områden bedömts som särskilt viktiga. Exempelvis...
Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2010 - verksamhet och ekonomi i landsting och regioner
Sveriges Kommuner och Landsting publicerar årligen statistikrapporter med uppgifter om verksamhet och ekonomi i lands­­tingen, regionerna och Gotlands kommun. I denna rapport redovisas...
The Economy Report. On Swedish Municipal and County council finances - May 2011
The Economy Report – On Swedish Municipal and County council finances ; is a series published twice yearly by the Swedish Association of Local Authorities and Regions (SALAR). In it we deal wi...
The Economy Report - October 2011
The Economy report is a series published twice yearly by the Swedish Association of Local Authorities and Regions (SALAR). In it we deal with the present economic situ­ation and developments in ...
Kommuners och landstings pensionsskuld - ekonomi, hantering och redovisning
Kommuner och landsting har god kunskap om pensionsskulden och strategier för att hantera denna. Kommunerna menar själva att pensionsskulden är belastande men hanterbar för den ko...
Välfärdsrapport: Hur ska välfärden formas i framtiden?
Frågan om välfärdens långsiktiga finansiering är ständigt omdebatterad. I denna rapport går vi ett steg längre och diskutera olika lösningar och olika...
Prestationsersättning till särskilda boenden för äldre - erfarenheter och tips från tre kommuner
Ett prestationsbaserat ersättningssystem för särskilda boenden inom äldreomsorgen kan ha flera syften t.ex. att få en mer behovsstyrd resursfördelning, att utgöra...
KPP Psykiatri 2010
I denna rapport visar vi exempel på analyser där kostnader per vårdkontakt kopplas ihop med övrig patientinformation. Resultatet av analyserna kan vara till nytta vid verksamhe...
Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt nationell taxa 2011
I denna rapport redovisas uppgifter avseende läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt lag om läkarvårdsersättning respektive lag om ersät...
Kostnad per brukare: Metodbeskrivning, kostnad per brukare inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning
Kostnad per brukare är en metod för att kostnadsberäkna olika insatser inom vård och omsorg och knyta dessa insatser till den enskilde brukaren. Kostnad per brukare (KPB) bygger...
Självkostnadskalkylering : vid konkurrensutsättning och införande av valfrihetssystem
Sveriges kommuner och Landsting har gett Ola Eriksson, Föreningen Sveriges kommunalekonomer, i uppdrag att ta fram ett material som ska kunna vara till stöd för er som ska upprät...
Vad kostar verksamheten i din kommun? :  bokslut 2009
I boken "Vad kostar verksamheten i Din kommun?" beskriver vi 2009 års kommunala bokslut med mer än 200 olika nyckel­tal. Rap­porten gör det möjligt att jämföra...
Jakten på effektivitet: Några exempel på mod och metod
Att bedriva den kommunala verksamheten så effektivt som möjligt är en utmaning som man ständigt arbetar med i de kommunala styrsystemen. Runt om i landet finns det många exe...
Vad kostar verksamheten i din kommun? Bokslut 2010
I boken Vad kostar verksamheten i Din kommun? beskriver vi 2010 års kommunala bokslut med mer än 200 olika nyckel­tal. Rap­porten gör det möjligt att jämföra o...
Kommun-Bas 13 - en normalkontoplan för kommunernas externa redovisning
Kommun-Bas 13 grundar sig till viss del på de bas-standardkonto­planer som företag använder för sin affärs­redo­visning. ;
Kontoplanen har anpassats efter d...
Ekonomirapporten. Om kommuners och landstings ekonomi: april 2012
Ekonomirapporten belyser landstingens och kommunernas ekonomiska situation och förutsättningar samt den samhällsekonomiska utvecklingen på några års sikt. Den ges ut av...
Vad kostar verksamheten i din kommun - bokslut 2011
I boken Vad kostar verksamheten i Din kommun? beskriver vi 2011 års kommunala bokslut med mer än 200 olika nyckel­tal. Rap­porten gör det möjligt att jämföra o...
Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2011
Sveriges Kommuner och Landsting publicerar årligen statistikrapporter med uppgifter om verksamhet och ekonomi i lands­­tingen och regionerna. I denna rapport redovisas statistik avseen...
Köp av verksamhet - kommuner och landsting 2006 - 2011
Sveriges kommuner och landsting upphandlar allt mer verksamhet för att kunna genomföra sina uppdrag. Sveriges Kommuner och Landsting fortsätter att följa utvecklingen inom den de...
Nationellt forum : dialog med tillväxt i fokus
När regeringen presenterade en nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning betonades behovet av en bättre politisk dialog i tillv&aum...
« Föregående  1  2  3  4  5  Nästa »  |  Visa alla