Ämnen

Ekonomi

Sorteringsordning:
« Föregående  1  2  3  4  5  Nästa »  |  Visa alla
Välfärdstjänsternas utveckling 1980–2012 – Ökande resurser och växande behov
Folk i allmänhet tycks tro att det satsas mindre och mindre på välfärdstjänster som skola, vård och omsorg. I själva verket är det tvärtom. Kommunerna,...
The Economy Report. October 2013
In 2013 non-recurring revenue from the AFA Försäkring insurance company is expected to contribute to positive net income for the sector. We expect a surplus of about SEK 10 billion, corresponding to...
Införande av e-handel och e-fakturering i kommuner och landsting
Införandet av e-handel och e-fakturering ökar i kommuner och landsting. En enkätundersökning genomfördes under vintern/våren 2013 för att få mer exakta uppg...
Köp av verksamhet. Kommuner, landsting och regioner 2006-2012
Sveriges kommuner, landsting och regioner upphandlar allt mer verksamhet för att kunna genomföra sina uppdrag. Sveriges Kommuner och Landsting fortsätter att följa utvecklingen i...
Ekonomirapporten. Oktober 2013
År 2013 väntas engångsintäkter från AFA Försäkring bidra till ett positivt för sektorn. Vi räknar med ett överskott på cirka 10 miljarder krono...
Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2012
Sveriges Kommuner och Landsting publicerar årligen rapporten, Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling. I rapporten redovisas statistik för år 2012. Kost...
Vad kostar verksamheten i Din kommun? Kommunernas kostnadsutveckling 2008-2012
Denna rapport, som beskriver kommunernas kostnadsutveckling mera övergripande, ersätter den gamla VKV. Vi tror att tiden är mogen för att lyfta arbetet med jämförelser ...
Koll på hemtjänsten?
Den här skriften är tänkt som en handledning för att stödja kommunerna i en analys av de viktigaste faktorerna som påverkar hemtjänstens kostnader.
Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård som verkar enligt lag om läkarvårdsersättning respektive lag om ersättning för sjukgymnastik 2012
Sammanställning av uppgifter för 2012 avseende läkare och sjukgymnaster i öppen vård som verkar enligt Lag om läkarvårdsersättning respektive Lag om ersättning för sjukgymnastik (nationell taxa).
The Economy Report. April 2013
The Economy Report. April 2013 - On Swedish Municipal and County Council Finances is a series published twice yearly by the Swedish Association of Local Authorities and Regions (SALAR). In it we dea...
Ekonomirapporten. Om kommunernas och landstingens ekonomi - april 2013
”Ekonomirapporten – om kommunernas och landstingens ekonomi” är en rapportserie från Sveriges Kommuner och Landsting som kommer ut två gånger per år. I den...
Privata sjukvårdsförsäkringar i Sverige - omfattning och utveckling
Antalet privata sjukvårdsförsäkringar har ökat i snabb takt under det senaste decenniet. Nästan en halv miljon svenskar omfattas för närvarande av en sådan ...
RUR i praktiken - resultatutjämningsreserv, balanskravsutredning
Från och med den 1 januari 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att reservera delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv (RUR). Denna reserv kan sedan anv&au...
På egna ben - förslag till en reformerad kommunal finansiering
Skattebasberedningens slutrapport, om hur kommunernas finansiering kan förändras på ett sätt som gör att utrymmet för det lokala självstyret och ansvarstagandet &...
Kommunal fastighetsskatt - tänkbara utformningar och kalklexempel
Underlagsrapport till Skattebasberedningen. Beredningen tillsattes i slutet av 1998 av Kommunförbundets styrelse för att se över finansieringen av kommunal verksamhet i framtiden.Idag...
Analysrapporten: november 2005 - produktivitet på andra villkor
I kommuner och landsting finns en mängd verksamheter som kräver hög kompetens och stort engagemang hos de anställda. Dagens personal är, i genomsnitt, både mer utbildad...
Gör sjukhusen framsteg? - skillnader i resurser och kvalitet
Utifrån KPP-data på sjukhus belyser rapporten hur kostnader för vårdtillfällen inom diagnosområdena fetmakirurgi, förlossningar, kejsarsnitt, hjärtinfarkt...
Lekmannarevision i praktiken
Lekmannarevisorerna i ett kommunalt aktiebolag har uppdraget att från demokratisk utgångspunkt granska om verksamheten lever upp till ägarens/fullmäktiges mål, om verksamhet...
Jämförelse av kostnader och verksamhet på sjukhuskliniker 2011
Syftet med rapporten är dels att presentera några resultat i sammanfattning, dels att visa hur statistiken kan användas. Det senare illustreras med en fördjupad jämf&o...
Det funkar! Erfarenheter från sju kommuner som jobbar med kostnad per brukare
En allt större andel kommuner använder Kostnad per brukare (KPB) som ett instrument i sin uppföljning inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning.SKL v...
L-Bas 2013
Detta är den femte versionen av L-Bas och den benämns L-Bas 2013; den andra som tas fram av Sveriges Kommuner och Landsting.Bilaga 2 i PDF:en är reviderad 2013-01-10.

Kontoplanen u...
Mosaik
En kalkylmodell som underlättar beslut om tidiga insatser för barn och unga
Mosaik är en kalkylmodell för att beräkna de sammantagna kostnaderna för tidi­ga insatser till barn och unga. Modellen är tänkt att användas i ett verksamhets...
The Economy Report. October 2012
– On Swedish Municipal and County Council Finances ; is a series published twice yearly by the Swedish Association of Local Authorities and Regions (SALAR). In it we deal with the present econ...
Kommunernas moms: ett häfte om kommunkontosystemet 2010
Syftet med detta häfte är att göra en översiktlig genomgång av kompensations­systemet för kommunernas ingående moms, det så kallade kommunkontosystemet...
Jäv och beroende - Enkät om miljö och hälsoskydd i kommunerna 2011
Sveriges Kommuner och Landsting undersöker ungefär vart fjärde år kostnadstäckningsgraden inom miljö- och hälsoskyddet och hur kommunerna har valt att organisera ...
Om mutor och jäv - vägledning för anställda i kommuner, landsting och regioner
Om mutor och jäv är en vägledning för anställda inom kommuner, landsting och regioner som ger en förklaring till hur lagen ser på mut- och jävsituationer. Den...
Fem intressanta kommuner 2011
För femte gången har utmärkelsen Sveriges Kvalitetskommun delats ut av instiftarna till priset: Sveriges Kommuner och Landsting, Kvalitetsmässan, Kommunal, SACO, TCO, Dagens Sam...
The Economy Report. On Swedish Municipal and County Council Finances :  may 2009.
The Economy Report. On Swedish Municipal and County Council Finances is a series published twice yearly by the Swedish Association of Local Authorities and Regions (salar). In it we deal with the pr...
Ekonomirapporten : om kommuners och landstings ekonomi : oktober 2009
Ekonomirapporten. Om kommunernas och landsting­ens ekonomi är en rapportserie från Sveriges Kommuner och Landsting som kommer ut två gånger per år. I den behandlar v...
« Föregående  1  2  3  4  5  Nästa »  |  Visa alla