Ämnen

Ekonomi

Sorteringsordning:
« Föregående  1  2  3  4  5  Nästa »  |  Visa alla
På egna ben - förslag till en reformerad kommunal finansiering
Skattebasberedningens slutrapport, om hur kommunernas finansiering kan förändras på ett sätt som gör att utrymmet för det lokala självstyret och ansvarstagandet &...
Kommunal fastighetsskatt - tänkbara utformningar och kalklexempel
Underlagsrapport till Skattebasberedningen. Beredningen tillsattes i slutet av 1998 av Kommunförbundets styrelse för att se över finansieringen av kommunal verksamhet i framtiden.Idag...
Analysrapporten: november 2005 - produktivitet på andra villkor
I kommuner och landsting finns en mängd verksamheter som kräver hög kompetens och stort engagemang hos de anställda. Dagens personal är, i genomsnitt, både mer utbildad...
Gör sjukhusen framsteg? - skillnader i resurser och kvalitet
Utifrån KPP-data på sjukhus belyser rapporten hur kostnader för vårdtillfällen inom diagnosområdena fetmakirurgi, förlossningar, kejsarsnitt, hjärtinfarkt...
Lekmannarevision i praktiken
Lekmannarevisorerna i ett kommunalt aktiebolag har uppdraget att från demokratisk utgångspunkt granska om verksamheten lever upp till ägarens/fullmäktiges mål, om verksamhet...
Jämförelse av kostnader och verksamhet på sjukhuskliniker 2011
Syftet med rapporten är dels att presentera några resultat i sammanfattning, dels att visa hur statistiken kan användas. Det senare illustreras med en fördjupad jämf&o...
Det funkar! Erfarenheter från sju kommuner som jobbar med kostnad per brukare
En allt större andel kommuner använder Kostnad per brukare (KPB) som ett instrument i sin uppföljning inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning.SKL v...
L-Bas 2013
Detta är den femte versionen av L-Bas och den benämns L-Bas 2013; den andra som tas fram av Sveriges Kommuner och Landsting.Bilaga 2 i PDF:en är reviderad 2013-01-10.

Kontoplanen u...
Mosaik
En kalkylmodell som underlättar beslut om tidiga insatser för barn och unga
Mosaik är en kalkylmodell för att beräkna de sammantagna kostnaderna för tidi­ga insatser till barn och unga. Modellen är tänkt att användas i ett verksamhets...
The Economy Report. October 2012
– On Swedish Municipal and County Council Finances ; is a series published twice yearly by the Swedish Association of Local Authorities and Regions (SALAR). In it we deal with the present econ...
Kommunernas moms: ett häfte om kommunkontosystemet 2010
Syftet med detta häfte är att göra en översiktlig genomgång av kompensations­systemet för kommunernas ingående moms, det så kallade kommunkontosystemet...
Jäv och beroende - Enkät om miljö och hälsoskydd i kommunerna 2011
Sveriges Kommuner och Landsting undersöker ungefär vart fjärde år kostnadstäckningsgraden inom miljö- och hälsoskyddet och hur kommunerna har valt att organisera ...
Om mutor och jäv - vägledning för anställda i kommuner, landsting och regioner
Om mutor och jäv är en vägledning för anställda inom kommuner, landsting och regioner som ger en förklaring till hur lagen ser på mut- och jävsituationer. Den...
Fem intressanta kommuner 2011
För femte gången har utmärkelsen Sveriges Kvalitetskommun delats ut av instiftarna till priset: Sveriges Kommuner och Landsting, Kvalitetsmässan, Kommunal, SACO, TCO, Dagens Sam...
The Economy Report. On Swedish Municipal and County Council Finances :  may 2009.
The Economy Report. On Swedish Municipal and County Council Finances is a series published twice yearly by the Swedish Association of Local Authorities and Regions (salar). In it we deal with the pr...
Ekonomirapporten : om kommuners och landstings ekonomi : oktober 2009
Ekonomirapporten. Om kommunernas och landsting­ens ekonomi är en rapportserie från Sveriges Kommuner och Landsting som kommer ut två gånger per år. I den behandlar v...
Självkostnadskalkylering : vid konkurrensutsättning och införande av valfrihetssystem
Sveriges kommuner och Landsting har gett Ola Eriksson, Föreningen Sveriges kommunalekonomer, i uppdrag att ta fram ett material som ska kunna vara till stöd för er som ska upprät...
Fem intressanta kommuner 2009
"För fjärde gången har utmärkelsen Sveriges KvalitetsKommun delats ut av instiftarna till priset: Sveriges Kommuner och Landsting, Kvalitetsmässan, LO, SACO, KPMG, Dagens s...
The Economy Report. On Swedish Municipal and County Council Finances : october 2009
The Economy Report. On Swedish Municipal and County Council Finances is a series published twice yearly by the Swedish Association of Local Authorities and Regions (SALAR). In it we deal with the pr...
Framtidens utmaning : välfärdens långsiktiga finansiering
Våra beräkningar visar att gapet mellan behov och offentliga resurser år 2035 med dagens finansieringssystem motsvarar 13 kronor i kommunalskatt. Men dessa 13 kronor är ingen e...
Egenregi i valfrihetssystem: en studie av framgångsfaktorer för verksamhet i kommunal regi
Valfrihetssystem införs i allt fler kommuner. Mycket kraft läggs ner på att utarbeta förfrågningsunderlag och ersättningssystem. Att utveckla samarbetet med privata v&#...
Avgifter i kommuner och landsting
Programberedningen representerar Sveriges Kommuner och Landsting och den lokala nivån för de sju riksdagspartierna. Vi är alla eniga om att finansieringen av välfärdstj&aum...
Ekonomirapporten :  om kommuners och landstings ekonomi : maj 2010
Ekonomirapporten belyser landstingens och kommunernas ekonomiska situation och förutsättningar samt den samhällsekonomiska utvecklingen på några års sikt. Den ges ut...
Vad kostar verksamheten i din kommun? :  bokslut 2009
I boken "Vad kostar verksamheten i Din kommun?" beskriver vi 2009 års kommunala bokslut med mer än 200 olika nyckel­tal. Rap­porten gör det möjligt att jämföra...
The Economy Report. On Swedish municipal and County council finances - December 2010
The Economy Report. is a series published twice yearly by the Swedish Association of Local Authorities and Regions (SALAR). In it we deal with the present economic situ­ation and developments in...
Brukartid ett effektiviseringsverktyg: Erfarenheter och framtid
Ökad effektivitet har varit ett prioriterat område för SKL under 2010. Under den rubriken har några strategiska områden bedömts som särskilt viktiga. Exempelvis...
Jakten på effektivitet: Några exempel på mod och metod
Att bedriva den kommunala verksamheten så effektivt som möjligt är en utmaning som man ständigt arbetar med i de kommunala styrsystemen. Runt om i landet finns det många exe...
Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2010 - verksamhet och ekonomi i landsting och regioner
Sveriges Kommuner och Landsting publicerar årligen statistikrapporter med uppgifter om verksamhet och ekonomi i lands­­tingen, regionerna och Gotlands kommun. I denna rapport redovisas...
The Economy Report. On Swedish Municipal and County council finances - May 2011
The Economy Report – On Swedish Municipal and County council finances ; is a series published twice yearly by the Swedish Association of Local Authorities and Regions (SALAR). In it we deal wi...
« Föregående  1  2  3  4  5  Nästa »  |  Visa alla